Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, należy wystawić fakturę zaliczkową. Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność rejestracji tego procesu w systemie począwszy od przyjęcia wpłaty, poprzez księgowania, skończywszy na wystawieniu faktury końcowej.

Książka przychodów i rozchodów - dopisywanie [?]

Ekran umożliwia dopisanie przychodu/wydatku do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do wykonywanego wpisu możliwe jest również przypisanie tematu, które może być pomocne przy sporządzaniu różnych analiz wydatków i przychodów.

Książka przychodów i rozchodów - lista [?]

Moduł KPiR służy do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Lista przedstawia kolejne zapisy w księdze w danym miesiącu. U dołu listy znajdują się klawisz, które pozwalają na dopisanie kolejnego wydatku/przychodu, edytowanie istniejącego, a także przechodzenie pomiędzy kolejnymi miesiącami.


Oprócz wcześniej wymienionych opcji istnieje również możliwość wydruku przychodów i rozchodów z danego miesiąca. W celu wykonania takiego wydruku należy rozwinąć listę opcji Zestawienie, a następnie wybrać wydruk miesięczny.


Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie wydruk, który wygląda w następujący sposób: