Dane dla FK

Dzięki tej opcji możliwe jest zastosowanie automatycznych schematów księgowań dla grup dokumentów po to, by zminimalizować konieczność ich dekretacji.


Rozrachunki - zdefiniowano sposób księgowań należności i zobowiązań, z tytułu VAT oraz rozrachunki z tytułu operacji magazynowych i zagranicznych.
Import- zdefiniowano m.in. konta księgowań różnic kursowych, cła i akcyzy.
Magazyny - wprowadzono dla poszczególnych magazynów konta kosztu własnego, magazynu i sprzedaży, możliwe również wprowadzenie konta odchyleń.
Eksport - określono konta dla operacji WDT i eksportu dla poszczególnych magazynów, odpowiednio koszt własny i sprzedaż.
Produkcja - zdefiniowano konto: magazynu produkcji, sprzedaży wyrobów, kosztu technicznego i odchyleń.
Koszty 4/5 - zadeklarowano stosowanie kont zespołu V oraz zdefiniowano rodzaje zestawień kosztowych.
Uwaga! Należy dodatkowo dopisać w dane systemu polecenie koszty4_5=1.

Kasy i banki - przypisano odpowiednie raporty i numeracje do poszczególnych opcji kasa1, bank1 itp.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.