Z JPK do Integratora VAT ∴

W opcji JPK w module Księgowość istnieje wygodny sposób przeniesienia wygenerowanego  pliku kontrolnego do Integratora VAT, w celu  podglądu zawartości pliku kontrolnego. Aby przeprowadzić taką operację należy wybrać dokument jpk z listy.
Następnie należy wybrać opcję narzędzia > integrator VAT.


Wybranie tej opcji spowoduje wyeksportowanie JPK do Integratora VAT i dokumenty zawarte w pliku kontrolnym zostaną wyświetlone na liście.
Tematy powiązane: 

Rodzaje faktur ∴

Wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego można przeprowadzić w oknie wybierz rodzaj faktury poprzez wybranie opcji z listy.


 • Faktura VAT - dokument wystawiany przez podatników podatku VAT,
 • Faktura WDT - faktura wystawiana na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru,
 • Faktura export - dokument wystawiany na towary eksportowe,
 • Faktura ZDT - dokument wystawiany dla zagranicznej dostawy towaru,
 • Faktura NP - invoice - faktura dokumentująca czynność podlegającą opodatkowaniu VAT poza Polską,
 • Faktura marża - pozwala na odprowadzenie podatku VAT tylko od marży, a nie od całej wartości sprzedaży,
 • Faktura zaliczkowa - należy wystawić klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
 • Faktura VAT korekta - pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych,
 • Faktura WDT korekta - opcja pozwala na wystawienie korekty faktury WDT,
 • Faktura WNT - faktura wystawiana na wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru,
 • Faktura WNT zwrot - dokument wystawiany na zwrot towaru na podstawie faktury WNT,
 • Import usług IUSL - dokument wystawiany dla importu usług,
 • Faktura NAB - faktura, w której podatek płaci nabywca,
 • Korekta zal. od odb.- korekta zaliczki od odbiorcy,
 • FW (reklama) - faktura wewnętrzna,
 • Faktura RR - faktura rolnicza - potwierdza dokonanie dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego,
 • Wydanie zewnętrzne WZ,
 • Nota korygująca VAT - wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
 • Faktura proforma - umożliwia wystawienie dokumentu będącego propozycją faktury,
 • Zamówienie do dostawcy,
 • Faktura do paragonu - faktura wystawiana na podstawie wystawionego paragonu.
Wystawienie dokumentu powoduje zapis do rejestr VAT z odpowiednim rodzajem dokumentu (mającym wpływ mi.in na sposób wypełnienia deklaracji VAT-7 oraz JPK), gdzie jest możliwa również dekretacja.

Tematy powiązane:

⇒ Handel - sprzedaż FA VAT z magazynu
 Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

Wydruki korekt faktury VAT

System daje możliwość druku korekt faktury VAT zwrotu towaru z modułu Handel w kilku wariantach i w tym celu należy wybrać w module Administracja opcję Konfiguracja, a następnie w  zakładce fakturowanie wybrać określony wariant z listy. Po zatwierdzeniu wyboru należy uruchomić ponownie program lub ponownie się zalogować. Podgląd wydruku jest możliwy w opcji akcja podczas edycji lub tworzenia korekty.


Warianty wydruku korekt faktury VAT


Wariant: pojedynczy, II

Na wydruku przy wybranym wariancie wyróżniona jest sekcja "korekta do pozycji" oraz "KOREKTA zmniejszenie/zwiększenie".

Wariant: korekta do pozycji, V

Na wydruku przy wybranym wariancie jest wyróżniona sekcja "korekta do pozycji" oraz "korekta winno być".Wariant: zmiana korekta

Na wydruku przy tym wariancie jest wyróżniona sekcja "korekta winno być".

Wariant: I

Na wydruku przy tym wariancie wyróżniona jest sekcja "KOREKTA zmniejszenie/zwiększenie".Tematy powiązane:

Wystawianie faktury [?]

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Może dokumentować sprzedaż, sprzedaż z odwrotnym obciążeniem,  wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, otrzymanie zapłat itp.
Zobacz: Rodzaje faktur w systemie

Okienko do wystawienia Faktury

W celu wystawienia faktury  należy w oknie uzupełnić pola odpowiednimi danymi. 

Numer faktury (alfanumeryczny) nadawany jest domyślnie i jest on następnym po ostatniej wystawionej fakturze.

Nabywcę umieszczamy poprzez wybór z listy kontrahentów. Towary można umieścić na dwa sposoby: 
 • ręcznie wpisując w pola, 
 • poprzez wybór z katalogu towarów za pomocą przycisku .  
W polach:
 • data dokumentu, 
 • data sprzedaży, 
 • termin płatności
należy wybrać odpowiednią datę ( można wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza ).

W polu płatność należy określić formę płatności za wystawianą fakturę, aby to zrobić należy zaznaczyć dowolną pozycję.


Stawka VAT pobierana jest z katalogów towarów bądź, gdy towar został wpisywany ręcznie należy podać stawkę. 


Zapisanie faktury następuje po naciśnięciu przycisku Zatwierdź - wtedy pojawia się okno, w którym należy wybrać w jaki sposób ma zostać zostać zapisana oraz wydrukowana.


Zapisana faktura pojawi się na liście rejestru VAT.

Ważne!

Przy wystawianiu faktury należy zwrócić uwagę na ustawienia konfiguracyjne znajdujące się w module Administracja w opcji Konfiguracja zakładka fakturowanie, ponieważ mają one wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentu. Na przykład: w przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona po kwocie brutto należy poprzez [v] zaznaczyć ceny brutto.Poprawa faktury

Aby wprowadzić zmiany w zapisanej fakturze, należy w module Księgowość wybrać opcję Faktura VAT ( podobnie jak w przypadku wystawienia nowej faktury VAT ), a w oknie wystawiania faktury wybrać przycisk poprawa i wybrać z listy rejestru VAT fakturę, którą chcemy edytować.Anulacja faktury

Anulowanie wystawionego dokumentu odbywa się w oknie edytowania poprzez wybranie opcji operacje - anulacja dokumentu


Wstawianie dewiz

Aby umieścić na fakturze kwotę w walucie zagranicznej należy w opcji operacje wybrać włącz dewizy. Po uruchomieniu tej funkcji po prawej stronie okna pojawią się pola, w których należy wybrać walutę oraz zamieścić jej kurs.


Umieszczenie stopki 

Umieszczenie stopki na fakturze odbywa się przy wybraniu opcji dokumenty - stopka. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość umieszczenia dodatkowych informacji w dolnej części faktury. Raz umieszczona treść w stopce będzie drukowana na każdej fakturze.

Zaliczki 

Do wystawianej faktury istnieje możliwość dołączenia zaliczki. Należy kliknąć klawisz zaliczki.
Zostanie wyświetlone okno, gdzie klawiszem strzałki należy wybrać zaliczki. Po wybraniu wszystkich zaliczek należy wybrać klawisz powrót, aby powrócić do wystawiania faktury. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poście Faktury zaliczkowe - rozliczanie, wystawianie, księgowanie

Stawka oo - odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to metoda rozliczeniowa podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. W przypadku wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem w polu stawka należy wpisać "oo".


Uwagi na fakturze 

Podczas wystawiania faktury, można zamieścić w niej dodatkowe informacje poprzez opcję uwagi.
Pozwala to na umieszczenie informacji związanych z: dostawą, zleceniem, osobą, która wystawiła lub odebrała fakturę oraz ogólne uwagi związane z dokumentem.

Tematy powiązane:


Kampania - lista

Kampanie to moduł, który pozwala zarządzać masowo wysyłkami do innych firm zarówno przesyłek reklamowych jak i treści informacyjnych. Dzięki temu modułowi w łatwy sposób można wybrać  odbiorców z katalogu kontaktów, a następnie wykonać na tej bazie nadruku danych teleadresowych na kopertach lub naklejkach na koperty. Po zakończonej kampanii w prosty sposób można zaewidencjonować jej skuteczność.

W oknie Kampanie znajduje się lista dodanymi kampaniami oraz znajdują się opcje:

 • zestawienia - umożliwia wygenerowanie podglądu informacji na temat danej kampanii,
 • formularze - możliwy jest podgląd generowanego typu formularza,
 • agregacja - pozwala na grupowanie kontaktów według atrybutów kontaktów i poprzednich kampanii

Znajdujące się na liście kampanie można edytować za pomocą opcji edycja lub jeżeli istnieje konieczność założenia kampanii należy dodać ją przy użyciu przycisku dopisz.

Tematy powiązane:

Zakładanie kampanii

W celu założenia nowej kampanii należy wypełnić pola okna Kampania wywołanego wcześniej poprzez opcję dopisz. W oknie tym należy wypełnić następujące pola:
 • Opis - należy umieścić w tym polu szczegółowy opis czego dotyczy kampania,
 • Atrybut - pole wypełniane jest poprzez wybór z listy atrybutów, służy do analizy atrybutów,
 • Kontakty - wybierane z bazy kontaktów,
 • Strona - do przeglądania następnych kontaktów ( w kampanii mieści się 2000 kontaktów ),
 • Wysłano - ilość wysłanych ofert,
 • Koszt- koszt wysłania,
 • Zwroty - ilość zwrotów,
 • Odzew - na ile ofert otrzymano odpowiedz,
 • Zysk - zysk z kampanii.Użycie przycisku zatwierdź spowoduje umieszczenie nowej kampanii na liście.

Tematy powiązane:
⇒ Kampanie
⇒ Agregacja

Konta zespołu 5 w programie Madar

Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy:
 1. Wymagane jest ustalanie struktury kosztów poszczególnych typów lub odmian jej działalności, w tym także według miejsc ich powstawania; 
 2. W jednostce są wytwarzane produkty, których koszt podlega kalkulacji.

W programie można włączyć opcję księgowania na konta zespołu 5 w opcji: Dane dla fk.

Zasady księgowania


Przy prowadzeniu w planie kont zespołu V można uzyskać zestawienie rozksięgowań „4” na „5”. o ile podczas wprowadzania dokumentów będzie przestrzegało się następujących zasadach:
 • w rejestrach VAT - podaje się tylko konta zespołu 4 i 5 - konto 490 jest automatycznie
 • Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko 
jedną ”4” i wiele ”5”, lub
jedną ”5” i wiele ”4”.
Dla skomplikowanych księgowań, jeśli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[.
Wydruki księgowe - Koszty 4/5

Opcja pozwala na zestawienie operacji dla podanego konta, według konta przeciwstawnego, odpowiednio dla „4” według „5” i odwrotnie. • okres - daty początkowa i końcowa okresu, za jaki ma być tworzone zestawienie, 
 • konto - konto, dla którego ma być utworzone zestawienie; jeżeli brak konta - zestawienie zbiorcze, 
 • rodzaj - należy wybrać sposób prezentacji zestawienia :
 1. dla konta – po podaniu konta zespołu „4” – kwoty wg podziału na konta zespołu „5” i odwrotnie (konto „5” na „4”),
 2. zbiorczo agregowany – jw. lecz wraz z zestawieniem dokumentów, wg których dokonywany jest podział, 
 3. wg grupy 5 (zadania) – tabela, w której w wierszach „5” w kolumnach konta z opcji dane dla FK w zakładce koszty 4/5  w kolumnie wg zadań
 4. wg grupy (koszty) – j.w. – lecz w kolumnie wg kosztów,

Ważne informacje!

 Aby móc korzystać z zestawienia należy pamiętać o następujących zasadach:
 • Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko jedną ”4” i wiele ”5”, bądź jedną ”5” i wiele ”4”. 
 • Dla długich księgowań, jeżeli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[ (więcej informacji). kontroli prawidłowości dokonuje opcja księgi pomocnicze

Zamówienie od odbiorcy [?]

Moduł zamówień od odbiorców wspomaga proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować dodatkowe uwagi do każdej pozycji towarowej, określać terminy realizacji, drukować i wysyłać potwierdzenia.

W programie przyjęto następujące zasady:
 1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
 2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
 3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików, wczytywać z pobranych zamówień ze sklepów internetowych, jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
 4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.
 5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Treść zamówienia 


Ręczne wypełnianie zamówienia

Użytkownik może dodać towary ze stanu magazynowego za pomocą przycisku lub z listy towarów przy użyciu. W przypadku wpisania ilości zamawianego towaru większej od ilości znajdującej się na stanie, pozycja na liście zostanie wyróżniona kolorem czerwonym.
W przypadku jeżeli istnieje konieczność wystawienia faktury proforma, można ją wygenerować wykorzystując opcję wydruk.  

Import danych do zamówień

Zamówienie może zostać również zaimportowane z innych źródeł poprzez dokonanie wyboru z opcji transmisje.

⇒ Handel - generowanie zamówienia od odbiorcy

Wydruk zamówień

Na bazie zaimportowanych zamówień z kolei użytkownik ma możliwość wystawienia innych dokumentów handlowo - magazynowych jak faktura, WZ itp.Statusy zamówień

Zamówienie może posiadać nadany status tj.: 
 • realizowane - zamówienia w trakcie realizacji,
 • odłożone - zamówienia, których realizacja została zawieszona,
 • zamknięte - realizacja zamówienia została zakończona,
 • anulowane - realizacja została przerwana,
 • potwierdzone - zamówienie, którego wykonanie zostało potwierdzone,
 • pilne - zamówienie o wysokim priorytecie realizacji.
Aby nadać odpowiedni status zamówienia należy wybrać z opcji zmiana statusu. Przypisanie statusu zamówienia pozwala na wyświetlanie na liście pozycji filtrowanych według statusu
Zobacz:
Dekretacja zamówień