Kategorie - lista [?]

Kategorie mają na celu możliwość zgrupowania informacji (badania, szkolenia, stanowiska) oraz do automatyzacji rejestrowania absencji i czasu prac pracowników.
Wykaz kodów
Pokazuje zestawienia kodów dla absencji i pracy

Przepisz wzorcowe
Wpisuje podstawowe kategorie ze wzorca.


Tematy powiązane:

Kategorie - okienko ∴

Kategorie służą do wprowadzenia "słowników" związanych z pracą, absencjami, szkoleniami itp. - rodzaje kategorii określa grupa:Czas pracy i absencja

Wykorzystywane są w planach pracy i rejestracji absencji.- - - - - rodzaje dni
p - praca
P - dzień "czarny" niepracujący
S - praca w dzień świąteczny
c - chorobowe zakł pracy
t - szpital zakł pracy
F - chorobowe z FGSP
C - chorobowe z ub.chorobowego
G - chorobowe z ub.wypadkowego
T  -chorobowe szpital
z - zasiłek opiekunczy (80% chorobowe)
M - zasiłek opiekunczy nad dorosłym
R - świadczenie rehabilitacyjne
m - macierzyński
O - rodzicielski
w - wyrównawczy
a - wychowawczy
b - badania
u - urlop taryfowy
o - opieka nad dzieckiem (2 dni urlopu)
B - urlop bezpłatny
E - urlop szkoleniowy
D - urlop dodatkowy
K - urlop okolicznościowy
Z - urlop zaległy
J - urlop na żądanie
U - nieobecność usprawiedliwiona niepłatna
N - nieobecność nieusprawiedliwiona
W - wolne za prace w dzień świąteczny
H - wolne w dzien świąteczny
L - dodatkowy dzień wolny
X - delegacja
V - nienormowany czas pracy
Y - dyżur
Ż  -dyżur świąteczny

- (minus) nie zatrudniony
_ (podkreslenie) nie wyplacone chorobowe

- - - - - - kategorie godzinowe
h - godziny pracy
i - godziny nadliczbowe 50%
j - godziny nadliczbowe 100%
g - godziny nocne
r - godziny druga zmiana
k - godz.pr. w dzień świąteczny
l - godz.pr. w dniu wolnym
e - godz.nieobecności
f - godz.nadrabiane
x - godz wolne odrobione

- - - - - - dodatkowe sumowania pracy
d - godziny dyżuru
ż - godziny dyżuru świąteczne
v - godz postojowe
ń - godz um zlecenia (n/)
q - godz szkodliwe
% - godz zlecone
$ - zjazdy
& - przodek
Tematy powiązane:


Badania - lista [?]

Opcja jest przeznaczona do ewidencji przeprowadzonych badan, uprawnień i szkoleń.Pola dostępne w tej opcji (służące do filtrowania):

 • pracownik - pracownik wybierany z listy pracowników,
 • kategoria - wybierany z listy kategorii,
 • rodzaj - szkolenia lub badania.

Wydruki na liście

Wydruki przeprowadzonych badan i szkoleń znajdują się w opcji zestawienia.

 • wg pracownika
 • wg daty
 • koniec umów i badań
UWAGA!
Na zestawieniu koniec umów i badań pojawią się osoby, które 
 1. W podanym okresie są zatrudnione (z umowy o pracę wynika, że jest zatrudniony).
 2. Mają zaznaczone odpowiednie wymagania w umowie o pracę.

Inne zestawienia

Można również skorzystać z opcji wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio
kolumny badania - bad.okresowe czy badania - BHP.Ponadto można odpowiednio zaprojektować analizy kadrowe.

Szczególne przypadki użycia 

I. Ewidencja osób niepełnosprawnych: Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych  
Badanie - zastosowania dla orzeczenia o niepełnosprawności 

Umowy o pracę - lista [?]

Wszelkie umowy i dokumenty związane z zatrudnianiem, przebiegiem oraz zwolnieniem pracowników (umowy o prace, o zakazie konkurencji, kwestionariusz osobowy, aneksy) rejestruje się i drukuje w opcji umowy o pracę.

Rodzaje dokumentów rejestrowanych w opcji:
 1. Informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach, w tym ukończone szkoły do obliczenia stażu pracy  - w kwestionariuszu osobowym.
 2. Przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie: umowy o pracę, zmiany stawek zaszeregowania, stanowiska, etatu, przyporządkowanie do działu/budowy.
 3. Zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZWUA) - eksportowane do programu Płatnik.
 4. Rejestracja urlopów: macierzyńskich i wychowawczych. 
 5. Ustanie zatrudnienia - świadectwo pracy i rozwiązanie umowy o pracę.
Operacje w menu:
[wydruki] - wydruk umowy, inne wydruki wg szablonów  
[zestawienia] - zestawienia na podstawie wprowadzonych dokumentów - historia zatrudnienia, staż pracy, kartoteki  
[eksport płatnik] - wygenerowanie dokumentów do wczytania do programu Płatnik

Wydruk umowy

Opcja w menu: wydruki - wydruk umowy pozwala na wydrukowanie umowy o pracę.
Po wykonaniu tej opcji tworzony jest wzorzec, wypełniany zgodnie z polami w zarejestrowanej umowie.
Tematy powiązane:

Umowy o pracę - okienko [?]

Na podstawie wypełnionych pól w okienku danej umowy możliwy jest wydruk umowy oraz tworzone zestawienia.Rodzaje dokumentów rejestrowanych w opcji zależne jest od pola rodzaj. Najczęściej rejestrowane są:
 1. Informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach, w tym ukończone szkoły do obliczenia stażu pracy  - w kwestionariuszu osobowym.
 2. Przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie: umowy o pracę, zmiany stawek zaszeregowania, stanowiska, etatu, przyporządkowanie do działu/budowy.
 3. Zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZWUA) - eksportowane do programu Płatnik.
 4. Rejestracja urlopów: macierzyńskich i wychowawczych. 
 5. Ustanie zatrudnienia - świadectwo pracy i rozwiązanie umowy o pracę.


Inne przypadki rejestrowane w opcji umowy o pracę:
 • urlop wychowawczy - rejestruje się daty rozpoczęcia i zakończenia, kod tytułu ubezpieczeń oraz kwotę dla zasiłków: macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych.
  ⇒ zobacz: Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę
 • oznaczenie wymagań - odbywa się pod edycją w zakładce III umów o pracę - np. oznaczenie pracownikowi niepełnospawności lub szkolenie BHP można wykonać przez wybranie [v] odpowiednio przy danej pozycji. 


Zaznaczanie 

Tematy powiązane:


Analizy kadrowe [?]

Analizy kadrowe można wykorzystywać do tworzenia rozmaitych zestawień według wybranych kryteriów np. data zatrudnienia, ilość nadgodzin, nazwa umowy, numer pracownika oraz wiele innych danych dotyczących danego pracownika. 1. Konfiguracja - definiuje się dane (szablony), które będą wyświetlane w poszczególnych kolumnach. 
 2. Selekcja - dla zestawień pokazujących kwoty (płace, zlecenia) można uzyskać zestawienia w wybranym okresie czasu (np. na styczeń). 
 3. Na dzień - dla zestawień pokazujących stan (urlopy, staże, stanowiska pracy) wprowadza się datę, na jaki dzień ma zostać pokazany stan.

Więcej informacji zawiera instrukcja do programu Madar 7 w rozdziale 2.11 Analizy kadrowePrzykłady zastosowania:

Staż pracy

Zestawienie stażu pracy

W kolumnach
[staż poprzednio] - pobiera dane z opcji umowy u pracę - kwestionariusz osobowy
[staż obecnie] -  pobiera dane według umów, wprowadzonych w opcji umowy u pracę 
[staż razem] -  pole obliczeniowe

Konfiguracja analizy:


UWAGA - tekst wpisane w polu nazwa pojawia się na liście szablonów w okienku.

SAD - Import - WNT - okienko [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).
Każde przyjęcie wprowadza się jako osobną pozycję:Szczegółowy opis pól i działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".
Tematy powiązane:

SAD - Import - WNT [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).Szczegółowy opis działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".

Należy pamiętać, że:
 1. Do modułu SAD wprowadza się towar, który następnie należy przyjąć na magazyn - wykonując opcję: PZI - Przyjęcie na magazyn
 2. Przy prowadzeniu pełnej księgowości konieczne jest wprowadzenie odpowiednich kont w opcji dane dla FK w zakładce [import]

Tematy powiązane:


Lista Pracowników [?]Zestawieni są tutaj wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie, zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umów-zleceń. Stąd pobierane są dane podczas przesyłu do Płatnika czy wystawianiu deklaracji, np. PIT-11.
Program umożliwia również zestawienie wszystkich pracowników według różnych kryteriów. Aby to zrobić należy najechać na pole "zestawienia" i wybrać z listy to, co potrzebujemy.

Prócz tego możemy zaimportować pracowników z innego źródła:Wszystkie informacje jak to zrobić, dostępne są na stronie GitHub.

Lista kontaktów [?]

Lista kontaktów


Jednym z istotniejszych elementów w obsłudze ewidencji korespondencji i dokumentacji czy kampanii jest dobrze zbudowana baza kontaktów. Pozwala na stworzenie bazy klientów, w której gromadzone będą użyteczne i niezbędne informacje, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzanie analiz na różnych płaszczyznach. 


Program umożliwia konfigurowanie naszej listy. Aby móc to zrobić, należy wejść w operacje. Rozwinie nam się menu i należy wybrać konfiguracja.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w wpisie Konfigurowanie Kontaktów

Konfigurowanie kontaktów ∴

Konfigurowanie kontaktów

W tym miejscu możemy ustalić jakie dane będą nam się wyświetlały na ekranie listy kontaktów. Możemy również ustalić szerokość jaką będą zajmowały oraz kolejność. Według każdego z tych podpunktów możemy posortować naszą listę
Wybierając pole z kolumny rodzaj danych, rozwija nam się menu. Wybieramy wtedy parametr, który chcielibyśmy widzieć w naszej liście. W kolumnie szerokość ustalamy ile miejsca ma zajmować nasza nowa informacja.

Blokada dokumentów - MM, PZ, zlecenie materiałowe ∴

System Madar7 pozwala na blokowanie niektórych dokumentów po ich wprowadzeniu. Blokadę można ustawić na dokumencie MM, PZ i zleceniu materiałowym. Po wprowadzeniu dokumentu do systemu dokument będzie domyślnie zablokowany do czasu kiedy uprawniony użytkownik owego dokumentu nie odblokuje.