Ewidencja czasu pracy wg zadań, pracowników, czynności i gniazd produkcyjnych •

Moduł produkcyjny zintegrowanego systemu klasy ERP - Madar7, posiada moduły służące bezpośrednio do ewidencjonowania czasu pracy w podziale na zadania, pracowników, czynności, gniazda produkcyjne. Są to m.in. Plan Produkcji i Karty Pracy.

Plan produkcji pozwala na wprowadzanie zadań produkcyjnych, określając moment ich rozpoczęcia i zakończenia oraz ustalając kiedy i gdzie ma ono być realizowane. Dane dotyczące zadań są grupowane w jednym miejscu, w postaci listy.

Karty pracy pozwalają na rejestrację czasu maszyn i ludzi oraz pobrane surowce czy wykonane czynności.

Witaj w aplikacji Madar 7 w Chmurze!Wstępna konfiguracja systemu

Po pierwszym zalogowaniu do systemu należy wprowadzić podstawowe informacje o firmie. W tym celu należy skorzystać z opcji Administracja - Konfiguracja wypełniając zakładkę dane firmy. Czynność kończymy klawiszem zapisz.


Pomoc zawsze pod ręką!

Na większości ekranów umieściliśmy pomoc do opcji, w której aktualnie użytkownik pracuje. Stąd jeśli pojawi się potrzeba skorzystania z pomocy wystarczy w prawym, górnym rogu ekranu kliknąć w przycisk oznaczony znakiem zapytania lub poprostu wcisnąć na klawiaturze klawisz F1.

Madar 7 - jak uzyskać pomoc będąc w programie

Używanie rozbudowanego programu wymaga często sprawdzenia działania opcji bądź dowiedzenia się, w jaki sposób zarejestrować daną informację, by uzyskać pożądany efekt. Jednym ze sposobój jest skorzystanie z pomocy dostępnej w programie.

Pomoc do działania opcji 

W każdej  opcji w prawym górym rogu znajdują się ikony - zamknięcie okna, przejście na pulpit oraz wejścia do pomocy.

Ikona z [?] - jej kliknięcie powoduje uruchomienie w nowej karcie przeglądarki opisu działania opcji - wpisu na blogu poznajmadar.blogspot.com lub lekcji z kursów na madar.com.pl..


Podobne działanie ma kliknięcie na klawiaturze klawisza [F1]


 A jak już trafimy na bloga

Na blogu najważniejsze posty związane z rozpoczynaniem pracy zgrupowane są po prawej stronie w panelu Kruczki i sztuczki.
Można też uzyskać listę wpisów wg modułów, wybierając zagdnienie z listy etykiet czy wpisać szukaną frazę w okienko do wyszukiwania.

Czynności - okienko [?]

Czynność jest opisem wykonywanej pracy w określonym Gnieździe (na określonym stanowisku pracy). Wykorzystywana jest planie produkcji oraz w systemie MES.
Ekran dodawania czynności daje możliwość przypisania do niej:
 • gniazda, w którym jest ona wykonywana,
 • wyrobu, którego czynność dotyczy 
 • operacji czy odpadu, który powstaje w wyniku czynności.
 • szablonu - rodzaju zestawu pomiaru MES
  UWAGA - pomiary definiuje się w pliku produkcja.xml GITHUB Szablon pomiarów w MESZobacz film:Opcja:
Baza czynności dostępna jest w module Produkcja - Plan produkcji
prawy górny róg - Czynności.

Tematy powiązane:

⇒ Nawigacja po module Produkcja
⇒ Produkcja

Zobowiązania lub należności wymagalne

System daje możliwość sporządzania zestawień zobowiązań lub należności wymagalnych. Zestawienie takie można uzyskać w opcji księgowość-wydruki-niezapłacone. Na wyświetlonym ekranie należy wprowadzić następujące parametry wydruku:
 1. Czasookres, za który ma zostać sporządzone zestawienie - okres powinien być ustawiony do dnia bieżącego.
 2. W polu wg daty wybrać opcję płatności.
 3. Ustawić sortowanie na chronologicznie.
 4. Wybrać kontrahenta

Wiekowanie należności i zobowiązań

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

W programie wiekowanie można wykonać w opcjach:
 1. Handel - Analizy [salda]
  Patrz instrukcja:
  w rozdziale "Narzędzia"
  "Analizy"
 2.  Księgowość - wydruki - niezapłacone [zbiorczo należności] [zbiorczo zobowiązania]
  Patrz instrukcja:
  w rozdziale "FK"
  "Wydruki "
  "Niezapłacone"

    

Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, należy wystawić fakturę zaliczkową. Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność rejestracji tego procesu w systemie począwszy od przyjęcia wpłaty, poprzez księgowania, skończywszy na wystawieniu faktury końcowej.

Książka przychodów i rozchodów - dopisywanie [?]

Ekran umożliwia dopisanie przychodu/wydatku do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do wykonywanego wpisu możliwe jest również przypisanie tematu, które może być pomocne przy sporządzaniu różnych analiz wydatków i przychodów.


W polach:
 • nr dowodu - należy wpisać numer faktury lub innego dowodu,
  UWAGA - przepisywany z pola dotyczy z rejestrów VAT.
 • opis zdarzenia - należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków (uzupełniane jest również automatycznie danymi dokumentu z rejestru VAT).
  UWAGA - przepisywany z pola opis z rejestrów VAT.

UWAGA !!
Dla podatników VAT w dokumenty powinny być dopisywane generalnie w opcji rejestry VAT - skąd po zaznaczeniu w konfiguracji pól / opcji: księga Przych-Rozch, księgowanie zakupu, księgowanie sprzedaży
 

- będą automatycznie przechodziły do KPR.Książka przychodów i rozchodów - lista [?]

Moduł KPiR służy do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Lista przedstawia kolejne zapisy w księdze w danym miesiącu. U dołu listy znajdują się klawisz, które pozwalają na dopisanie kolejnego wydatku/przychodu, edytowanie istniejącego, a także przechodzenie pomiędzy kolejnymi miesiącami.


Oprócz wcześniej wymienionych opcji istnieje również możliwość wydruku przychodów i rozchodów z danego miesiąca. W celu wykonania takiego wydruku należy rozwinąć listę opcji Zestawienie, a następnie wybrać wydruk miesięczny.


Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie wydruk, który wygląda w następujący sposób:Sortowanie i renumeracja

Pozycje w KPR można posortować według drugiej kolumy Pola data posługując się opcją dane-sortowanie, po czym zapisy ułożą się po kolei.


W przypadku wykonania sortowania numeracja w kolumnie lp. może zostać przestawiona, wówczas należy posłużyć się opcją dane-renumeracja


Tematy powiązane

Jak wykonać rachunek wyników za wybrany miesiąc - wprowadzić składkę ZUS pracodawcy, podatek należny oraz przychody z najmu i dzierżawy

Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych ∴

Zestawienie zatrudnienie inwalidów prezentuje wielkość zatrudnienia ogółem w zadanym okresie, z podziałem na poszczególne dni, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych. Dane są prezentowane zarówno w przeliczeniu na osoby jak i w przeliczeniu na etaty.

Aby zestawienie to mogło być poprawnie wyświetlane należy w odpowiedni sposób ewidencjonować kategorie niepełnosprawności pracowników. Ewidencji tej dokonujemy w opcji Kadry-Płace - Badania - dopisz - rodzaj: zaświadczenie o niepełnosprawności. Na ekranie wprowadzania danych w polu kategoria należy podać numer kategorii I, II, III (lub 1,2,3), gdzie:
 • I - kategoria oznaczająca lekki stopień niepełnosprawności (1)
 • II - kategoria oznaczająca umiarkowany stopień niepełnosprawności (2)
 • III - kategoria oznaczająca znaczny stopień niepełnosprawności (3)

Tematy pokrewne

Ewidencjonowanie szkoleń i badań wraz z przykładem ewidencjonowania symbolu i stopnia niepełnosprawności.

Analiza sprzedaży [?]

Handel - wydruki - analiza
Wydruk "Analiza sprzedaży" pozwala m.in. uzyskać zestawienie sprzedanych towarów za cały rok, z podziałem na miesiące wraz z wartością sprzedaży. Aby go wygenerować należy:
1. Wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.
2. Wybrać rodzaj "wg towarów" oraz postać "wg miesięcy"
3. Zaznaczyć [v]wartość sprzedaży

Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.
Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.

UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Tematy powiązane:

Operatorzy - lista 
Operatorzy - edycja

Konfiguracja dla faktur elektronicznych


 Konfiguracja 

W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które pozwalają na obsługę faktur elektronicznych

Włączenie ewidencji

Włączenie ewidencji faktur sprzedaży w module "faktury elektroniczne"- zakładka [fakturowanie]
pole: faktury elektroniczne


Ustawienie adresów

W zakładkce [ścieżki] możliwe jest

1) Ustawienia skrzynki pocztowej - do wysyłanie wiadomości e-mail z programu
w polach: SMTP host, autoryzacja, login, hasło, mailform

2) Adres serwera, na który będzie generowany link z fakturą w polu Host

Konfiguracja skrzynki i serwera dla faaktur elektronicznych

Włączenie podglądu modułu na pulpicie

Dla użytkowników innych niż administrator konieczne jest włączenie wejścia do modułu opcji "faktury elektroniczne" na pulpicie.
Wykonuje się to w opcji Administracaja - Operatorzy zaznaczając pole faktury elektroniczne.Faktury elektroniczne - okienko [?]

Faktury elektroniczne zapisują się na liście wraz z danymi o:
 • kontrahencie 
 • datach i godzinach: wprowadzenia, wysłania i odebrania
 • numerem faktury
 • obrazem faktury pdf
 • rodzajem wysyłki

Sposób wysyłki jest definiowane w kontaktach:

I zapisywany w module faktury elektroniczne.Faktury elektroniczne - lista [?]

Wystawiane faktury w programie MADAR 7 można zapisać jako fakturę elektroniczną oraz udostępnić ją odbiorcy w postaci linku  do strony, z której może ją pobrać.
Jeśli program jest udostępniony przez internet - odbiorca może pobierać fakturę bezpośrednio z tego samego programu, w którym dokument jest wystawiany.

Na liście w opcji faktury elektroniczne pojawiają się zapisane faktury sprzedaży oraz dodatkowe informacje związane z wysyłką.

1) Ikony oznaczające pozycje: nie wysłanę, wysłane a nie odebrane.
Szary kolor - wysłane i odebrane.2) Zapisane faktury na liście posiadają swój status, według którego można dokonać selekcji na liście.


3) Wysyłka wiadomości z linkiem do pobrania faktury jest możliwa po wybraniu opcji
operacje - wyślij e-mail


4)  Zapisywana jest różnież faktura w postaci pdf - widoczna po wybraniu opcji podgląd F3.

5) Można pobrać link do faktury po wybraniu opcji operacje - link do schowka.
Przykład linku:
https://madar7.pl:8119/file.htm?code=1954244717;


UWAGA!
1. Adres serwera wprowadzany jest w konfiguracji.2. Włączenie opcji zapisywania faktur elektronicznych - zobacz: konfiguracja - faktury elektroniczne

Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych •

W firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z różnorakich przyczyn zachodzi potrzeba udostępniania użytkownikom wyłącznie wyselekcjonowanych danych. Najprostszym przykładem jest nadawanie uprawnień dotyczących wyników sprzedaży handlowcom - zwyczajowo dany handlowiec ma mieć dostęp do wyników swojej pracy i nie mieć dostępu do wyników pracy innych handlowców. Na przykładzie nadawania uprawnień do wydruku stanów magazynowych poniżej zaprezentowano różne sposoby nadawania i zawężania uprawnień do danych.

Numeracja dokumentów ∴

Zależnie od preferencji użytkownika możliwa jest modyfikacja sposobu (formatu) numerowania dokumentów. W niniejszym tekście zamieszczono informacje jak można zmodyfikować sposób automatycznego numerowania dokumentów, a także podano kilka istotnych rad odnośnie numeracji.

Karta kontowa

Karta kontowa ksiąg pomocniczych pozwala na zestawienie i wydruk wszystkich zapisów na wybranym koncie (lub grupie kont) księgi pomocniczej za zadany okres. Po wybraniu opcji Księgowość - Wydruki - KSIĘGI POMOCNICZE: karta kontowa pojawia się na ekran karta kontowa, który pozwala na wybór parametrów wydruku.
 Księgowość     Wydruki
Składka pracodawcy ∴

 Kadry Płace   Umowy zlecenia

Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji Umowy-zlecenia. Dla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać zlecenie - wybierając w polu rodzaj wariant składka pracodawcy.


Export usług - invoice NP

 Księgowość     Rejestry VAT 
Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Rejestry VAT.
Opcja 1
W rejestrach VAT wybieramy export usług - invoice NP, jeśli w rodzaju wybierzemy opodatkowanie UE 28bKwota ta wejdzie do VAT-7 w pole 12Pobieranie faktur elektronicznych

W związku z testowaniem nowej funkcjonalności w systemie Madar7, jaką jest elektroniczna wysyłka faktur, rozpoczęliśmy wysyłanie części faktur właśnie w formie elektronicznej. W okresie przejściowym klienci będą otrzymywali od nas fakturę zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Docelowo planujemy wysyłkę faktur głównie w formie elektronicznej. Część klientów otrzymała już od nas e-faktury - za wszelkie uwagi i spostrzeżenia chcemy serdecznie podziękować. Część klientów ma obecnie problem z certyfikatem przy pobieraniu faktury. Poniżej przedstawiamy sposób w jaki można sobie z tym problemem poradzić.

Kategorie w planie pracy [?]

Kategorie w planie pracy

1. Kategorie w  planie pracy dotyczą:
 • ilości godzin, 
 • rodzaju dniówki (nadliczbowe50%, nadliczbowe100%, normalne),  
 • zmianie (nocna, dzienna itp.), 
 • urlopów (planowanych, na żadanie),  
 • chorobowego, 
 • absencji,
 • szkoleń BHP, badań i wielu innych zagadnień  
2.  Kategorie dopisuje się w opcji Kadry-Płace - Kategorie