Utworzenie korekty absencji po wypłaceniu płac -przeniesienie absencji na kolejny miesiąc

W przypadku konieczności wprowadzenia korekty absencji po wypłaceniu płac należy wybrać rodzaj absencja korekta.


Możliwe jest sprawdzenie dodania korekty absencji w Planie pracy wchodząc do opcji plan pracy-(wybranie pracownika)-edycja-(przejście do miesiąca, którego dotyczy korekta)Przy tworzeniu listy płac za kolejny miesiąc zostanie uwzględniona. Aby to sprawdzić po dodaniu pensji  wybranego pracownika pensji należy przejść do zakładki księgowanie gdzie jest widoczne odnotowanie absencji chorobowego.


Wybierając przycisk oznaczony jako 2. [2 chor] otworzy się okno, ze szczegółami w jaki sposób została uwzględniona absencja z ubiegłego miesiąca.
Tematy powiązane:Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

W systemie Madar istnieje możliwość naliczenia pensji z uwzględnieniem zwolnienia z podatku dochodowego PIT zatrudnionych osób, których wiek nie przekracza 26 lat. Aby program uwzględnił to przy wyliczeniach pensji należy w liście płac  przy dopisywaniu pensji pracownika, przejść do zakładki parametry i zaznaczyć opcję zwolnienie z PDOF  26
Po zaznaczeniu opcji należy wybrać przelicz, a następne zatwierdzić, zostanie dodana pensja pracownika z uwzględnieniem zwolnienia z podatku dochodowego

Umowy zlecenia

W przypadku zatrudnienia osób  poniżej 26 roku życia na podstawie umowy zlecenie również istnienie możliwość uwzględnienia ulgi z podatku dochodowego. Aby program wziął pod uwagę taki przypadek przy obliczeniach przy obliczeniach należy przy dopisywaniu zlecenia (lub jego edycji) przejść do zakładki księgowanie i zaznaczyć opcję zwolnienie z PDOF  26.


Po zatwierdzeniu program będzie uwzględniał zwolnienie z podatku dochodowego.

Tematy powiązane:

Pensja - parametry
Umowy zlecenia - cywilnoprawne - dopisywanie [?]


Portal klienta

W systemie Madar istnieje możliwość udostępnienia klientowi informacji dotyczących zamówień, faktur elektronicznych, niezapłaconych dokumentów w postaci portalu. Aby móc korzystać z portalu klienta należy:

Po stronie użytkownika programu:

1. Przejść do listy kontaktów poprzez opcję Kontrahenci.2. Odszukać, zaznaczyć kontrahenta i przejść do jego edycji.


3. W dolnej części okna edycji należy wybrać przycisk parametry.

4. W polu login email podać adres email kontrahenta, następnie wybrać powrót i zatwierdź.


Po stronie klienta:

5. Należy przejść do okna logowania do chmury.

6. W polu login podać ten sam adres email, który został przypisany kontrahentowi.7. (Bez podawania hasła) wybrać przypomnij hasło i ponownie podać ten adres, kliknąć w przycisk
email. Zostanie wysłana wiadomość, która będzie zawierała link, w który należy kliknąć.Zostanie wyświetlona nowa karta z danymi do logowania (login to adres email, a hasło zostaje generowane przez program i jest podpisane jako hasło).
8. Należy przejść do okna logowania do chmury i podać login (adres email) oraz wygenerowane hasło otrzymane na maila. Po zalogowaniu pojawi się ekran portalu klienta.Tematy powiązane:


Usuwanie dokumentu PW

Aby usunąć dokument PW należy wczytać poprzez opcję poprawa.


Następnie należy wybrać pozycję z dokumentem, który ma zostać usunięty i zatwierdzić. Wybrany dokument zostanie wczytany. W kolejnym kroku w polu ilość wpisaną wartość należy skasować lub wpisać 0 i zapisać poprzez kliknięcie zatwierdź.


Po zatwierdzeniu zostaną wyśwetlone kominikaty potwierdzające operację.


Po wybraniu sposobu zapisu dokument zostanie usunięty.

Tematy powiązane:Jak naliczyć wynagrodzenie stażyście

Pensja stażysty, od której nie jest płacony podatek, a także nie są naliczane składki na ubezpieczenia finansowane przez pracownika (a jedynie finansowane przez pracodawcę) powinna być sporządzona w następujący sposób:
 • przejść do listy płac,
 • dopisać pensję,
 • przejść do zakładki parametry , gdzie należy zaznaczyć opcję Unia Europejska oraz brak podatku.Po prawidłowym uzupełnieniu odpowiednich pól w pensji oraz zaznaczenia wskazanych opcji należy zapisać poprzez kliknięcie zatwierdź, co spowoduje poprawne naliczenie wynagrodzenia.

Tematy powiązane:

Płace - wprowadzanie na listę płac [?]
Kadry i płace - typowe i nietypowe operacje kadrowo - płacowe •

Księgowanie do księgi głównej - konto rozrachunkowe

Podczas Księgowania do Księgi Głównej po wypełnieniu pól odpowiednimi danymi i zatwierdzeniu może zdarzyć się sytuacja otrzymania następijącego komunikatu:


gdzie:
WN lub Ma oznacza, po której stronie konto się znajduje,
poz.1 oznacza pozycję, na której znajduje się konto ( w tym przypadku jest to pierwsza pozycja).

Powyższy komunikat świadczy o tym, że konto w polu rodzaj posiada wybraną pozycję  R-rozliczenia (opcja plan kont - [zaznaczyć konto]- edycja-rozliczenia).Należy pamiętać, iż ustawienie to przynależy do kont rozrachunkowych, do których rozliczane są pozycje niezapłacone (zwyczajowo 201,202), wówczas wszystkie księgowania odbywają się w rejestrach i kasjerze. Nie wolno księgować bezpośrednio do Księgi Głównej!

Tematy powiązane:

PKR - polecenie księgowania ręczne [?]
Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac

W przypadku, gdy lista płac została utworzona, a nie została wypłacona, wprowadzenie zmian można wykonać bez tworzenia korekt.

Przy próbie dodania absencji do utworzonej listy płac program domyślnie będzie chciał zmienić rodzaj absencja na korekta absencji (przykładowo do utworzonej 24.04 listy płac próba dodania absencji za okres 28.04-30.04 program zasugeruje zmianę na korekta absencji). Jeśli lista została wypłacona to wówczas należy zatwierdzić korektę absencji jeśli natomiast nie została wypłacona i chcemy listę płac poprawić należy wykonać poniższe kroki.
Przy próbie dodania absencji za okres, do którego wystawiona została już lista płac program będzie chciał zmienić rodzaj dopisywanej absencji na korekta absencji, o czym użytkownik zostanie poinformowany następującymi komunikatami:
W przypadku gdy lista została wypłacona i ma być to korekta należy zmianę tą zatwierdzić, natomiast w przypadku gdy lista nie została wypłacona a użytkownik chce poprawić listę płac należy wybrać NIE i wykonać poniższe kroki.

W sytuacji, gdy np. lista płac została wykonana dnia 24.04, ale wypłacana jest ostatniego dnia miesiąca, czyli 30.04, a z przyczyn losowych pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 28.04 do 30.04 należy:
 • Przejść do opcji Kadry-Płace - Plan pracy, wybrać pozycję plan pracy odpowiedniego pracownika,
 • przejść do edycji planu pracy,
 • w oknie roczna karta planu pracy poprzez kliknięcie wybrać jeden z miesięcy ( w omawianym przypadku jest to kwiecień),
 

 • po przejściu do wybranego miesiąca wykasować podpiętą listę płac i kliknąć powrót

Następnie należy dopisać absencję w opcji Kadry-Płace- Absencje - Dopisz.

Po dopisaniu absencji należy wejść do listy płac (nie planu pracy) i tam edytować pensję pracownika gdzie należy usunąć pracownika a następnie wybrać go ponownie by program na nowo przeliczył listę płac.

Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT

Aby do deklaracji VAT wszedł VAT z remanentu likwidacyjnego należy:

 1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
 2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
 3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.36 remament,
 4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
 5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.


Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane:

Zajęcia komornicze

W przypadku konieczności uwzględnienia zajęć komorniczych należy to ująć w postaci składnika w oknie definiowania pól list płac (lista płac - konfiguracja - definicje pól). W tym celu należy wpisać w wybrane pole składnik zajęcia komornicze, a następnie w polu program określić parametry tego składnika.W tym przypadku wybrane zostało pole 3, gdzie dodany został składnik zajęcia komornicze. W polu program została wpisana wartość $57=$3, gdzie:

$57 - razem potrącenia (z netto) jest to pole stałe
$3 - zajęcia komornicze jest to pole wybrane przez użytkownika.

Po zdefinowaniu pól należy zapisać wprowadzone zmiany.


Tematy powiązane:

Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 (koszty wg rodzajów) na konta zespołu 5 (koszty wg miejsc powstawania)

Przeksięgowując koszty pomiędzy zespołem kont 4 (koszty wg rodzajów) i zespołem kont  5 (koszty wg miejsc powstawania), korzystając z opcji Księgowość - PKR polecenie księgowania ręczne, należy zastosować sie do poniższych zasad:
 • konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia,
 • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V
 • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV,
 • w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[.

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym polu ze stawką VAT, gdzie domyślnie podane jest 23, należy ją zastąpić stawką PB . Po wpisaniu PB nastąpi rozbicie na stawki PB, 23 i NPK, gdzie w polu stawki 23% należy zmienić ręcznie na 8% aby program uwzględnił 8% stawkę VATu dla wprowadzanego do rejestru dokumentu. Następnie w pierwszym polu wartości Netto należy podać odpowiednio kwotę - po przejściu klawiszem ENTER program przeliczy i uzupełni odpowiednio według podanych stawek.

Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu firmowego, który używany jest do celów mieszanych, na kwotę 216zł brutto - cała opodatkowana jest 8% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. W pierwszym polu stawki VAT zmieniamy wartość 23 na PB. Następuje rozbicie na stawki PB, 23 i NPK. W polu stawki VAT, gdzie po rozbiciu jest wpisane 23 należy zmienić na wartość 8. Po ustaleniu już stawek VATu przechodzimy do pierwszego pola i podajemy netto faktury tj. 200zł i następnie przechodzimy do kolejnego pola (klikamy ENTER). Program rozbije netto i VAT w następujący sposób: • W polu 1 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 75% połowy VAT (6,00zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
 • W polu 3 obliczona została połowa wartości netto (100zł), która zaliczona jest do kosztów uzyskania przychodu, natomiast w polu 4 obliczona zostaje połowa wartości VAT (16zł), która jest do odliczenia.
 • W polu 5 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 6 czyli 25% połowy VAT (2,00zł) stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu

Tematy powiązane:

Podmiot zwolniony z VAT - ustawienia programu

Ustawienia podstawowe

Przedsiębiorca, który jest na mocy obowiązujących przepisów jest zwolniony podmiotowo z VAT powinien w systemie Madar dokonać odpowiedniego ustawienia systemu.
W tym celu należy w opcji Administracja - konfiguracja zaznaczyć na zakładce nazwa pole [V] zwolnienie z VAT


Wprowadzanie dokumentów zakupowych podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik zwolniony z VAT wprowadza dokumenty zakupowe do rejestru zakupów w opcji Księgowość - Rejestr VAT (tak jak vatowiec). Różnica przy wprowadzaniu dokumentu polega na tym, iż każdy dokument wprowadzany jest w kwocie brutto ze stawką ZW.
Więcej informacji na temat wprowadzania dokumentów do rejestru VAT


Wygląd faktury i informacje dodatkowe na fakturze

Przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie wystawiał faktury, na których nie ma wartości VAT.

Zgodnie z przepisami, faktura podatnika zwolnionego z VAT musi zawierać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Informacje taką w systemie Madar należy wprowadzić w stopce faktury - w ten sposób będzie ona drukowała się na każdym wystawianym dokumencie sprzedaży. Sposób wstawienia stopki do dokumentu został opisany w poście Wystawianie faktury

Tematy powiązane

Madar 7 - jak rozpocząć

Różnice kursowe od operacji dewizowych w banku

Waluty obce pochodzące z walutowego rachunku bankowego, wykorzystywane w ciągu roku obrotowego do zapłaty zobowiązań opiewających na obce waluty wycenia się - zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości według metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości, w szczególności według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO).

Przy wycenie rozchodu waluty według jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe, bowiem rozchód walut wyceniany jest według kursu historycznego, tj. według kursu, który zastosowano do wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. W tej jednak sytuacji jednostka będzie zobowiązana do obliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Operacja dostępna w opcji księgowość - kasjer - różnice kursowe. Po wejściu do opcji pojawia się okienko do księgowania różnic kursowych, w którym dane wprowadza się w następujący sposób:
 1. Wybrać konto, dla którego będą liczone różnice kursowe.
 2. Podać okres, za jaki będą rozliczane różnice kursowe od operacji dewizowych w polach od dnia oraz do dnia.Po wypełnieniu pól pojawi się komunikat: Wczytać transakcje. Po zatwierdzeniu do okienka wczytają się transakcje z danego okresu, z raportów, które są oznaczone jako księgowane na wybrane wcześniej konto.
 3. Uzupełnić pola w kolumnie stan początkowy - ilość waluty obcej w polu dewizy oraz kurs.

Po naciśnięciu klawisza oblicz zostanie wygenerowany dokument z wyliczonymi różnicami kursowymi oraz wypełniony stan końcowy - według metody FIFO.
Opcja różnice kursowe służy wyłącznie do obliczenia różnic i wygenerowania wydruku. Dokumentu tego się nie zapisuje w systemie - nie są też dokonywane automatycznie księgowania różnic kursowych - należy na postawie wygenerowanego wydruku sporządzić polecenie księgowania PK.

UWAGA!Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku bankowego na inny rachunek bankowy nie powinno powodować powstawania dodatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych walut obcych nie ulega zmianie, zależnie od tego, na którym rachunku bankowym one się znajdują. Należy wtedy przy takiej pozycji zaznaczyć "ptaszek" [V] w kolumnie pomiń.

Teamty powiązane

Nawigacja po module Kasjer

Podatnik zwolniony z VAT - jak zaliczyć 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

W systemie Madar możliwe jest rozliczenie 75% wydatku  do kosztu uzyskania przychodu związanego z użytkowaniem samochodu do celów mieszanych przez podatnika zwolnionego z VAT.

Konfiguracja

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy mają w opcji Administracja - Konfiguracja - dane adresowe zaznaczony przełącznik [V] zwolnienie z VAT mogą skorzystać z automatycznego "rozbijania" wprowadzanej faktury za paliwo.Aby dokument został prawidłowo ujęty na kontach księgowych należy określić konto wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Dane dla FK, gdzie na zakładce Import u dołu znajduje się pole koszty NPK, w którym należy wybrać konto wydatków nie będących kosztem uzyskania przychodu i zapisać.


Dopisywanie

Dopisując dokument do rejestru VAT należy zmienić domyślną stawkę 23 na PB i przejść do kolejnego pola - kolejne dwie stawki zmienią się automatycznie na ZW oraz NPK.W polu netto należy wprowadzić wartość brutto z dokumentu zakupu.


Przechodząc do pola VAT klawiszem ENTER zostaną przeliczone wartości i wpisane w odpowiednie pola.Następnie należy wybrać Zatwierdź, aby zapisać w rejestrze VAT.


Tematy powiązane:

Rejestry VAT -okienko [?]

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Odliczenie 50% VAT od samochodów - ułatwienia w systemie Madar

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

Podwójna ewidencja PZ i faktur

W systemie Madar istnieje możliwość prowadzenia podwójnej ewidencji na potrzeby magazynu oraz księgowości. Należy wykonać przyjęcie do magazynu dokumentem PZ (Handel - przyjęcie PZ),
a następnie dodatkowo zaewidencjonować w opcji Rejestry VAT (Księgowość -rejestry VAT).Taki sposób prowadzenia ewidencji stosuje się w przypadkach, gdy:
 • system do obsługi magazynów i księgowość są rozdzielone
 • różny jest moment (data) przyjęcia towaru do magazynu i ewidencji księgowej,
 • występują częste i duże różnice wynikające z zaokrągleń (towary masowe).W takich przypadkach:
 • jako dokument magazynowy – można wykorzystać PW, przy stosowaniu dokumentów PZ konieczne jest zaznaczenie w opcji księgowość - dane dla FK - zakładka rozrachunki pola osobno faktura

 • dane z faktury zakupu należy wprowadzić do opcji rejestry VAT  

UWAGA!

Należy pamiętać o okresowym porównaniu obydwu ewidencji i korekcie przyjęć, stanów i wydań z magazynu.

Znacznik osobno faktura powoduje, że dokument z magazynu nie przechodzi  do deklaracji VAT7 ani na rozrachunki, natomiast księgowane jest (zwyczajowo powinno być wybrane konto 300).
Aby wyłączyć należy wybrać konto NNN.

Tematy powiązane:

Przyjęcie towaru na stan
Rejestr VAT - dopisywanie zakupu usług


Oznaczenie kont nieaktywnych

W systemie Madar istnieje możliwość oznaczenia kont jako nieaktywne, które pozwala na łatwe odróżnienie od kont aktywnych  na liście przy wybieraniu konta do księgowania. W tym celu należy przejść do planu kont i zaznaczyć odpowiednie konto na liście i przejść do edycji.

W oknie edycji znajduje się opcja nieaktywne - należy wybrać TAK, aby status konta został ustawiony jako nieaktywny.
Po zatwierdzeniu nastąpi powrót do planu kont, gdzie jest widoczne przekreślenie konta, na którym został ustawiony status konta nieaktywnego.

Wybieranie konta nieaktywnego w rejestrze

W przypadku wprowadzania dokumentu do rejestru VAT, gdzie zostanie wybrane konto nieaktywne podczas zatwierdzania program wyświetli komunikat informujący, że wybrane konto jest kontem nieaktywnym.
Program wyświetla jedynie informację, że konto jest kontem nieaktywnym - nie blokuje jednak możliwości jego zapisu.

Zestawienie sald

Dla kont nieaktywnych, które nie posiadają zapisów księgowych oraz data konta jest wcześniejsza niż wybrany okres zestawienia sald, wówczas konta te nie będą widoczne na tym zestawieniu.

Tematy powiązane:

Plan kont
Rejestr VAT

Domyślna stawka przychodu w ewidencji ryczałtowej

Firma prowadząca ewidencję ryczałtową, która wystawia faktury sprzedaży z programu Madar ma możliwość ustawienia domyślnej stawki przychodu - w ten sposób po zapisaniu faktury jej wartość będzie trafiała do rubryki z odpowiednią stawką.

Aby ustawić w programie domyślną stawkę przychodu w ewidencji ryczałtowej należy przejść do opcji administracja - konfiguracja - zakładka fakturowanie. W tym miejscu znajuduje się pole Wariant KPR, w którym należy wybrać jedną z pozycji z listy, która definiuje sposób ujęcia w ewidencji: • sprzedaż
 • przychód
 • podatek 3%
 • podatek 5,5%
 • podatek 8,5%
 • ryczałt 17%
 • ryczałt 20%
 • nie do KPR

Po wprowadzeniu zmian należy zapisać i zalogować się ponownie do programu, aby zmiany konfiguracyjne stały się aktywne.

Tematy powiązane:
Nota korygująca

Aby wystawić notę korygującą należy w Księgowości przejść do opcji Kasjer -Nota korygująca
 1. w polu "kto" należy wybrać kontrahenta, któremu wystawiamy notę
 2. pole odbiorca dotyczy tylko kontrahentów, którzy są jednostkami samorządu terytorialnego lub firm wieloodziałowych, gdzie oddziały nie są podatnikami podatku vat. 
 3. za pomocą pola rodzaj określamy czy na fakturze (do której wystawiana jest nota) kontrahent był nabywcą czy sprzedawcą.
W polu korygowane należy wskazać treść, która znajduje się na dokumencie i podlega korygowaniu
w polu winno być należy wskazać treść właściwą.

Po uzupełnieniu odpowiednich pól należy wybrać zatwierdź w celu wystawienia dokumentu.

Tematy powiązane:

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Programy Madar, które obsługują Rejestry VAT, dają możliwość wprowadzenia faktury zakupu związanej z wydatkami na samochód firmowy wykorzystywany do celów mieszanych, w taki sposób aby tylko 75% wydatku zostało zaliczone do kosztu uzyskania przychodu.

Konfiguracja

Aby dokument został prawidłowo ujęty na kontach księgowych należy określić konto wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Dane dla FK, gdzie na zakładce Import u dołu znajduje się pole koszty NPK, w którym należy wybrać konto wydatków nie będących kosztem uzyskania przychodu i zapisać.Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych

Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym polu ze stawką VAT, gdzie domyślnie podane jest 23, należy ją zastąpić stawką PB (tak jak do tej pory miało to miejsce w przypadku odliczania 50% VAT). Po wpisaniu PB i podaniu obok kwoty netto faktury program automatycznie rozbije tą kwotę w kolejnych wierszach na trzy stawki: • na drugiej pozycji program ujmuje stawkę PB - czyli część netta i część VATu, która idzie w koszty uzyskania przychodu,
 • na trzeciej pozycji program ujmuje stawkę 23 - czyli część netta, która idzie w koszty uzyskania przychodu i część VAT, która jest do odliczenia,
 • na czwartej pozycji program ujmuje stawkę NPK - czyli część netta i część VAT, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu firmowego, który używany jest do celów mieszanych, na kwotę 246zł brutto - cała opodatkowana jest 23% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. W pierwszym polu stawki VAT zmieniamy wartość 23 na PB - przechodzimy do kolejnego pola i podajemy netto faktury tj. 200zł i następnie przechodzimy do kolejnego pola (klikamy ENTER). Program rozbije netto i VAT w następujący sposób:
 • W polu 1 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 75% połowy VAT (17,25zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
 • W polu 3 obliczona została połowa wartości netto (100zł), która zaliczona jest do kosztów uzyskania przychodu, natomiast w polu 4 obliczona zostaje połowa wartości VAT (23zł), która jest do odliczenia.
 • W polu 5 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 6 czyli 25% połowy VAT (5,75zł) stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu

Księgowanie tak "rozbitego" dokumentu będzie miało następującą postać.
gdzie na koncie:
 • 202-2 znajdzie się kwota brutto faktury,
 • 222-2 znajdzie się VAT do odliczenia z pola 4,
 • 410-1 znajdzie się koszt uzyskania przychodu stanowiący sumę wartości z pól 1 + 2 + 3,
 • 440 znajduje się wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu stanowiący sumę wartości z pól 5 + 6.

Tematy powiązane: