Ewidencja ryczałtowa

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Każdy rejestrowany dokument jest jedną pozycją na liście. Następnie należy wpisać kwotę przychodu pod odpowiednią stawką podatkową. 

Główne okno ewidencji ryczałtowej jest listą, na której znajdują się dokumenty dotyczące dochodu ryczałtowego. 


W oknie tym znajdują się opcje pełniące funkcje:

wydruk wydruk ewidencji,
renumeracja zmiana numeracji pozycji w ewidencji (wg pierwszego numeru),
rachunek wyników zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku,
dane opcja do wpisania wpłaconych zaliczek oraz składek ZUS.

Wydruk przychodów za okres jest możliwy po wybraniu z menu opcji wydruk.

Po kliknięciu w opcję dopisz, w celu dodania nowego dokumentu do listy zostaje wyświetlone poniższe okno. Zawiera ono pola, które należy wypełnić zgodnie z dokumentem źródłowym. 


Aby dodać nowy dokument należy wypełnić pola:

data wpisu  -  data wpisu do ewidencji,
numer faktury  - numer dokumentu, na podstawie którego dokonywany jest wpis,
data przyjęcia - data przyjęcia do ewidencji,
8.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 8.5, 
5.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 5.5,
3.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 3.0.

Program wyliczy wartość ogółem oraz podatek i uzupełni pola : ogółem podatek;

ogółem kwota przychodu ogółem,
podatek kwota podatku ogółem.

Tematy powiązane:

KPR - Rachunek wyników
Składka pracodawcy

KG - księgowanie do księgi głównej [?]

KG - księgowanie do księgi głównej jest swoistym rodzajem polecenia księgowania, które wprowadza zapisy księgowe bezpośrednio do księgi głównej. Poprzez KG powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.

Właściwości dokumentów KG

 • dokumentom KG nadawany jest numer dziennika,
 • są widoczne na zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

UWAGA!
Wszystkie zapisy powinny być docelowo wprowadzone poprzez KG, w szczególności:
Najwygodniej dokonać to poprzez skorzystanie z opcji księgowanie znajdującej się w górnym menu.13 okres

Na dokumencie KG możliwe jest zaznaczenie pola [V] 13 okres, które służy do oznaczania KG, które w niektórych przypadkach nie powinny być ujmowane w zestawieniach - np. dla KG sporządzonych po badaniu bilansu. Niektóre wydruki, jak np. zestawienie sald dają możliwość pominięcia tych księgowań poprzez zaznaczenie opcji [V] pomiń 13 okres. Księgowanie do księgi głównej zapisuje się klawiszem zatwierdź u dołu ekranu.

Tematy powiązane


INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG
Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień

Produkcja • Rozliczenie zużycia materiałów

Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury, pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów. 
W programie wystawiane jest zamówienie na produkcję. Zaopatrzenie sprawdza dostępność zamówionych materiałów i składa zamówienia do dostawców. Materiały są przyjmowane na stan. Końcowym elementem jest zlecenie produkcyjne, w którym materiały są pobierane ze stanu materiałów i na ich miejsce przyjmowane wyroby

1. Wydanie surowców na produkcję i przyjęcie wyrobów
1a. Ręcznie jako RW (zejście surowców ze stanu) - oznaczone: tematem / kontrahentem.
1b. Zlecenie materiałowe PROD
1c. Rozbiór

Zlecenie i rozbiór tworzone w oparciu o Receptury/ Plan produkcji

UWAGA! Możliwa: Blokada wyrobów / towarów - pomocna: Dekretacja (statusy)

2.  Przyjęcie wyrobów
2a. W wyniku wykonania Zlecenie materiałowe PROD
2b. Ręcznie PW
2c. Rozliczenia materiałowe PROZ (opcjonalne)

3. Pakowanie (opcjonalne)
4. Przesunięcie na magazyn wyrobów MM

Ułatwienia:
Metki na surowce / towary
Operacje czytnikiem (sterownik)

Zestawienia:
Zapotrzebowania


Harmonogramowanie produkcjiKontrola jakości i czasu pracy - pomiary


 1. Ewidencja zadania w planie produkcji, 
 2. Zlecenie produkcyjne (ewidencja zużycia materiałów PROD)
 3. Kontrola wydania materiału - pakowanie
 4. Wykonanie pomiarów kontrolnych, ewidencja braków (pomiary)
 5. Kontrola przyjęcia produkcji (odbiór wykonanego zlecenia)
 6. Rozliczenie zleceń produkcyjnych (faktyczne zużycie materiałów, faktyczna produkcja PROZ)


INVOICER.BLOGSPOT.COM: Informowania o stanie produkcjiKoszty zlecenia w kartach pracy

Karty pracy: koszty i czas pracy, realizacja zleceń z podziałem na gniazda, pracowników, zmiany oraz rejestracja pomiarów.

Wejście: ręczne, sterownik, pomiary
Wyjście: księgowania / l.płacNarzędziownia

Lista narzędzi - lista, która służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi oraz maszyn.
Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników.

Tematy powiązane:

⇒ Nawigacja po module Produkcja

Monitor informacyjny z planem produkcji ∴


Istnieje możliwość wyświetlania planu produkcji na monitorach - umieszczonych na przykład na halach produkcyjnych.

Plany można dedykować brygadom / magazynowi i według wybranego statusu.

Do wyświetlania można wykorzystać urządzenia np. TV-BOX.

Konfiguracja "operatora TVBOX"

Plan produkcji wyświetla się poprzez uruchomienie programu i zalogowanie na skonfigurowanego odpowiednio operatora.

Należy wybrać w operatorze:
 • startpage - plan produkcji, 
 • magazyn - numer szablonu wyświetlania planu produkcji.

Konfiguracja planu produkcji dla TVBOX

Na planie produkcji w opcji szablon - konfiguracja definiuje się wyświetlane kolumny oraz definiuje statusy wyświetlanych pozycji:
 • nazwa wprowadza się nazwę szablonu konfiguracji, 
 • parametry ustawienia opcji, na przykład numer magazynu, 
 • szerokość szerokość kolumny na ekranie.

Można również zdefiniować, z jakim statusem i dla jakiej brygady będą wyświetlane pozycje:
 • brygada według wskazanej brygady, 
 • status według statusy planu produkcji.
Szablony zapisują się kolejno na liście, numer z listy odpowiada numerowi szablonu (numerowane od 0).


Tematy powiązane:

Pakowanie

Opcja Pakowanie w module Handel pozwala kontrolę czy towar lub surowiec został spakowany. W oknie opcji  pakowanie zostało podzielone według pochodzenia pakowanego towaru bądź surowca na 4 kategorie :
 • Pakowanie PROD - pakowanie produkcyjne
 • Pakowanie MM - pakowanie między magazynowe
 • Pakowanie FV - pakowanie towarów
 • Pakowanie LK - pakowanie z zapasuWybierając określony wariant zostaje wyświetlone okno z listą zleceń , które są w trakcie realizacji.


Następnie należy wybrać z listy zlecenie, którego dotyczy pakowanie. Po dokonaniu wyboru zostaje wyświetlona lista produktów, na której należy zaznaczyć spakowane pozycje.


Po przeprowadzeniu selekcji oraz zatwierdzeniu pakowania zostaje on zapisane oraz nie widnieje już na liście zleceń, na których można przeprowadzić proces pakowania.

Dekretacja zleceń materiałowych [?]

Dekretacja zleceń materiałowych 

 tacji. W programie Madar w module produkcyjnym występuje w formie listy, na której można wyświetlić podgląd wydruku dokumentu produkcyjnego - opcja dokument, wybrać produkt, który ma zostać opakowany - opcja do pakowania,  dokonać zmiany jego statusu - opcja zmiana statusu oraz zamieszczeniu adnotacji w sekcji uwag - opcja zmiana statusu - edycja info.

Statusy

Na liście możliwe jest ustawienie (zmiana) statusu oraz filtrowanie zleceń wg statusu.


Pakowanie

Możliwa jest kontrola spakowania (przygotowania) surowców. Wybierając opcję do pakowania - pojawia się lista surowców do akceptacji. Zatwierdzenie spowoduje zmianę statusu na "przygotowano".
UWAGA
Opcja dostępna również jako: handel - Pakowanie - pojawia się tam lista otwartych zleceń PROD lub podczas używania modułów kontroli w opcjach processingu. 

Statusy: przygotowano / wytworzono / zdano

Wykorzystywane są podczas używania modułów kontroli w opcjach processingu. 

Zablokowanie zlecenia

Istnieje możliwość ustawiania statusu "zablokowane" po wykonaniu zlecenia materiałowego - powoduje to zablokowanie powstałego wyrobu na stanie. 
W ten sposób wykonanie zlecenia materiałowego oznacza rozpoczęcie procesu produkcji, zakończenie uwidoczniane jest w systemie poprzez odblokowanie zlecenia, a tym samym wyrobu. 

 Zablokowany wyrób (przekreślony) na stanie.

Filtrowanie

W przypadku dużej ilości pozycji, aby ułatwić przeszukiwanie na liście, istnieje możliwość ustawienia filtrowania według:
 • kontrahenta,
 • receptury
 • magazynu, z którego pochodzą towary, 
 • statusu (obecnego).

Tematy powiązane:

Plan produkcji - lista 
⇒ Produkcja

Rozliczenie produkcji PROZ [?]

Opcja  rozliczenie produkcji w programie Madar pozwala na wprowadzenie dokumentu rozliczającego rzeczywistą produkcję – poprzez podanie różnic w surowcach, wyrobach czy innych narzutach. W opcji tej tworzony jest osobny dokument PROZ, widoczny następnie w rejestrach i księgowaniach. Tworzenie rozliczenia nie jest konieczne – można wypełniać go tylko w przypadku wystąpienia różnic w niektórych dokumentach, a w pozostałych przyjmować i rozliczać zlecenia produkcyjne PROD. Aby utworzyć rozliczenie produkcyjne należy wypełnić pola odpowiednimi danymi:
 • magazyn - numer magazynu, na którym był przeprowadzona produkcja, 
 • plan produkcji - którego dotyczy rozliczenie, wybierany z listy planów produkcji,
 • numer - numer rozliczenia produkcji PROZ - nadany jest osobny numer (kolejny produkcji), 
 • data - data rozliczenia, 
 • wykonawca - wybierany z listy kontrahentów, np. Produkcja, 
 • temat - wybierany z listy tematów,
 • wyrób - wybierany ze stanu, należy określić jego ilość.


Tematy powiązane:

Zlecenie produkcyjne PROD [?]

Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury, pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów.

[wyroby]
 • receptura - zdefiniowana ilość materiałów potrzebna do wytworzenia wyrobu,
  Po wczytaniu  receptury pojawi się pytanie o ilość wyrobi oraz raport dostępności surowców.
 • magazyn -  numer magazynu, z którego będą pobierane surowce
 • wykonawca -może być dział / firma własna / pracownik czy firma zewnętrzna
 • data - w takie dacie towar pojawi się na magazynie
 • temat -wybór pozwala na połączenie kosztów / przychodów / produkcji i zgrupowanie ich dla zlecenia / zamówienia
 • wyrób / ilość - powstała partia wyrobu
 Można wpisać ilość odpadu (o ile taki będzie).


[surowce]
 • należy wybrać składniki określić ich ilość i ewentualny odpad.
Surowce wypełniają się na podstawie receptury
Surowce można modyfikować - o ile w recepturze zaznaczone jest [v] dozwolona modyfikacja.
Do produkcji zostaną  pobrane surowce ze stanu, uwzględniając R - półwyroby i Z-zamienniki.

 
[robocizna]
 • w zakładce robocizna wybrać robociznę określić liczbę godzin oraz cenę,Tematy powiązane:

Gniazda - lista [?]

Opcja Gniazda w programie Madar jest odpowiedzialna za przypisanie urządzeniom produkcyjnym odpowiednich czynności, które maja zostać wykonane podczas realizacji planu produkcyjnego. W oknie lista gniazd znajduje się lista, w której znajdują się skonfigurowane gniazda.


Opcja zestawienie powoduje generowanie wydruku zestawienia listy gniazd , natomiast opcja metryka przypisanych czynności do gniazd oraz kodów kreskowych rozpoczęcia i zakończenia czynności. Istnieje możliwość przejścia do edycji znajdujących się na liście gniazd lub dodać nowe.

Tematy powiązane:

Gniazda - dopisywanie 
Plan produkcji - lista
Nawigacja po module produkcja
⇒ Produkcja


Gniazda - dopisywanie [?]

Dopisywanie nowych gniazd produkcyjnych odbywa się w oknie Gniazdo. Aby dodać nowe gniazdo
należy wypełnić pola w odpowiedni sposób:

 • skrót - skrótem określającym gniazdo,
 • nazwa - pełną nazwą gniazda,
 • czynności - wybrać z listy,
 • wydajność - ilość powtórzeń potrzebnych czynności,
 • ważne od / do - określić okres dla gniazda,
 • magazyn - wybrać magazyn, którego dotyczy gniazdo,
 • dział - wybrać temat dotyczący określonego działu.Po wprowadzeniu niezbędnych informacji należy zapisać przy użyciu przycisku zatwierdź, co spowoduje umieszczenie nowego gniazda na liście.

Tematy powiązane: 

Gniazda - lista

Receptury [?]

Receptura przedstawia potrzebną ilość materiałów pobieranych ze stanu magazynowego ( co jest ważnym elementem dla celów ewidencyjnych)  dla danego wyrobu  podczas realizacji procesu produkcji, służy do opisu czynności (uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania, poszczególne czynności w ramach  receptury wykonywane są sekwencyjnie).

Tworzenie receptury


Na zakładce wyroby określa się jakie wyroby powstaną i ich procentowy udział w zużyciu materiałów. Na tym etapie tworzenia receptury należy: 

 • podać nazwę wyrobu,
 • określić procentowy skład wyrobu,
 • wybrać wyrób z katalogu towarów ( w przypadku braku odpowiedniej pozycji należy dopisać go do listy towarów), 
 • określić ilość wyprodukowanego wyrobu, 
 • uzupełnić pole cena zbytu z uwzględnieniem marży i innych narzutów (wykonać w przypadku, gdy cena nie jest określona dla danego wyrobu),
 • określić procent narzutu na wyprodukowany towar,
 • w przypadku potrzeby załączenia dodatkowego pliku dotyczącego tworzonej receptury istnieje możliwość utworzenia załącznika
 • określić datę aktualizacji receptury
 • zaznaczyć [v] opcję dozwolona modyfikacja, aby istniała możliwość modyfikowania surowców ze zlecenia materiałowego.
Na zakładce surowce znajduje się  tabelka pozwalająca na dobranie wykorzystywanych składników oraz ich ilości. Na tej zakładce należy: 
 • wybrać składniki - ich liczba jest ograniczona, ale istnieje możliwość wstawienia półproduktów posiadających własne receptury,
 • określić rodzaj:
 1. zamiennik (gdy w przypadku braku podstawowego składnika wymagane jest zastąpienie go zamiennikiem), 
 2. półprodukt (składnikami receptur dla zewidencjonowania zużycia materiałów mogą być półprodukty, tzn. inne wytwarzane elementy, do których powstania potrzebne są materiały),
 3. zwykły surowiec (puste pole), 
 • określić ilość pobieranego surowca
 • określić cenę zakupu surowców (w przypadku, jeżeli cena została ustalona w katalogu towarów zostanie przeniesiona automatycznie).Zakładka robocizna umożliwia dodanie do receptury czynności koniecznych do wykonania wyrobu. Na zakładce tej należy: 
 • wybrać czynności czynności niezbędne do wytworzenia wyrobu
 • określić liczbę godzin potrzebną do powstania wyrobu, 
 • w przypadku, gdy nie zostanie zamieszczona należy wprowadzić ręcznie cenę (przenoszona jest automatycznie do pola podczas wyboru czynności). Na zakładce technologia należy: 
 • wybrać odpowiednie odpady, które powstają podczas produkcji wyrobu, 
 • określić ilość oraz wyznaczyć czynności, w wyniku których powstały, 
 • cena zostaje zamieszczona automatycznie, w przypadku braku uzupełnienia pola należy wpisać ręcznie.
Tematy powiązane:

⇒ Produkcja

Analizy [?]

Zadaniem tego modułu jest zgromadzenie i pokazanie informacji wprowadzanych w różnych modułach systemu, w szczególności w księgowości oraz w magazynie.

Dostępne analizy pogrupowane są według rodzaju i źródła prezentowanych danych:
 • faktury - informacje na temat poszczególnych dokumentów,
 • salda - zbiorcze informacje na temat należności i zobowiązań,
 • magazyn - zagregowane dane o poszczególnych towarach, stany magazynowe
 • niezapłacone - informacje na temat niezapłaconych dokumentów,
 • zamówienia - analiza zamówień.
 • tematy - zagregowane dane z modułów magazyn, rejestrów VAT oraz kart pracy powiązanych z tematami

Analizy [tematy]


Pozwala na zestawienie operacji powiązanych z bazą tematów


Konfiguracja kolumn - dokonuje się jej w w opcji szablon - konfiguracja.


Możliwe jest dołożenie pola "koszty ogółem" - sumujące uwidocznione na ekranie kolumny: RW, materiały i karty pracy.
UWAGA. Zestawienie pomocnicze wg tematów można uzyskać w opcji: 
księgowość - wydruki - wykaz wg tematów

Objawy uruchomionych kilku programów Mfisk

System Madar 7  może napotkać problemy powstałe przez kilkukrotne uruchomienie programu Mfisk. Objawy nieprawidłowego działania dzielą się ze względu na te, które dotyczą jednego lub kilku komputerów.

Błędy wynikające z uruchomienia kilku programów Mfisk na różnych komputerach

 • Lista certyfikatów - nie jest wyświetlana za każdym razem kiedy zostanie wybrana.
 • Wybieranie certyfikatu - po wybraniu wyświetlany zostaje komunikat informujący o błędzie podpisu ( nie został odnaleziony ).


 • Certyfikat zainstalowany na innym komputerze - widoczny na komputerze na innym, niż ten, z którego korzystamy.

Jak wyeliminować błędy wynikające z korzystania z programu Mfisk przez kilku użytkowników

Aby uniknąć problemów powstających przez używanie programu Mfisk przez wielu użytkowników należy każdemu przypisać nazwę. W tym celu należy w module Administracja wybrać opcję Operatorzy, a następnie z listy operatorów wybrać użytkownika i przejść do jego edycji. W oknie edytowania w zakładce parametry w polu nazwa mfisk wpisać nazwę poprzedzoną znakiem "@" (alfanumeryczna nazwa dla użytkownika nie może powtarzać się u innych).


Po zatwierdzeniu nazwy mfisk  we właściwościach programu Mfisk w polu Element docelowy do istniejącej ścieżki po znaku "spacja" należy dopisać nadaną wcześniej nazwę.


Błędy wynikające z uruchomienia kilku programów Mfisk na jednym komputerze

Uruchomienie kilku programów Mfisk na jednym komputerze może spowodować, że żaden z uruchomionych nie będzie podejmował zadań zlecanych przez system Madar.

Rozwiązaniem tego problemu jest zakończenie pracy zbędnych programów Mfisk i pozostawienie tylko jednego w czynności.


Tematy powiązane:


Z JPK do Integratora VAT

W opcji JPK w module Księgowość istnieje wygodny sposób przeniesienia wygenerowanego  pliku kontrolnego do Integratora VAT, w celu  podglądu zawartości pliku kontrolnego. Aby przeprowadzić taką operację należy wybrać dokument jpk z listy.
Następnie należy wybrać opcję narzędzia > integrator VAT.


Wybranie tej opcji spowoduje wyeksportowanie JPK do Integratora VAT i dokumenty zawarte w pliku kontrolnym zostaną wyświetlone na liście.
Tematy powiązane: 

Rodzaje faktur

Wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego można przeprowadzić w oknie wybierz rodzaj faktury poprzez wybranie opcji z listy.


 • Faktura VAT - dokument wystawiany przez podatników podatku VAT,
 • Faktura WDT - faktura wystawiana na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru,
 • Faktura export - dokument wystawiany na towary eksportowe,
 • Faktura ZDT - dokument wystawiany dla zagranicznej dostawy towaru,
 • Faktura NP - invoice - faktura dokumentująca czynność podlegającą opodatkowaniu VAT poza Polską,
 • Faktura marża - pozwala na odprowadzenie podatku VAT tylko od marży, a nie od całej wartości sprzedaży,
 • Faktura zaliczkowa - należy wystawić klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
 • Faktura VAT korekta - pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych,
 • Faktura WDT korekta - opcja pozwala na wystawienie korekty faktury WDT,
 • Faktura WNT - faktura wystawiana na wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru,
 • Faktura WNT zwrot - dokument wystawiany na zwrot towaru na podstawie faktury WNT,
 • Import usług IUSL - dokument wystawiany dla importu usług,
 • Faktura NAB - faktura, w której podatek płaci nabywca,
 • Korekta zal. od odb.- korekta zaliczki od odbiorcy,
 • FW (reklama) - faktura wewnętrzna,
 • Faktura RR - faktura rolnicza - potwierdza dokonanie dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego,
 • Wydanie zewnętrzne WZ,
 • Nota korygująca VAT - wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
 • Faktura proforma - umożliwia wystawienie dokumentu będącego propozycją faktury,
 • Zamówienie do dostawcy,
 • Faktura do paragonu - faktura wystawiana na podstawie wystawionego paragonu.
Wystawienie dokumentu powoduje zapis do rejestr VAT z odpowiednim rodzajem dokumentu (mającym wpływ mi.in na sposób wypełnienia deklaracji VAT-7 oraz JPK), gdzie jest możliwa również dekretacja.

Tematy powiązane:

⇒ Handel - sprzedaż FA VAT z magazynu
 Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

Wydruki korekt faktury VAT

System daje możliwość druku korekt faktury VAT zwrotu towaru z modułu Handel w kilku wariantach i w tym celu należy wybrać w module Administracja opcję Konfiguracja, a następnie w  zakładce fakturowanie wybrać określony wariant z listy. Po zatwierdzeniu wyboru należy uruchomić ponownie program lub ponownie się zalogować. Podgląd wydruku jest możliwy w opcji akcja podczas edycji lub tworzenia korekty.


Warianty wydruku korekt faktury VAT


Wariant: pojedynczy, II

Na wydruku przy wybranym wariancie wyróżniona jest sekcja "korekta do pozycji" oraz "KOREKTA zmniejszenie/zwiększenie".

Wariant: korekta do pozycji, V

Na wydruku przy wybranym wariancie jest wyróżniona sekcja "korekta do pozycji" oraz "korekta winno być".Wariant: zmiana korekta

Na wydruku przy tym wariancie jest wyróżniona sekcja "korekta winno być".

Wariant: I

Na wydruku przy tym wariancie wyróżniona jest sekcja "KOREKTA zmniejszenie/zwiększenie".Tematy powiązane:

Wystawianie faktury VAT

W celu wystawienia faktury VAT  należy w oknie uzupełnić pola odpowiednimi danymi. 

Numer faktury (alfanumeryczny) nadawany jest domyślnie i jest on następnym po ostatniej wystawionej fakturze.

Nabywcę umieszczamy poprzez wybór z listy kontrahentów. Towary można umieścić na dwa sposoby: 
 • ręcznie wpisując w pola, 
 • poprzez wybór z katalogu towarów za pomocą przycisku .  
W polach:
 • data dokumentu, 
 • data sprzedaży, 
 • termin płatności
należy wybrać odpowiednią datę ( można wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza ).

W polu płatność należy określić formę płatności za wystawianą fakturę, aby to zrobić należy zaznaczyć dowolną pozycję.


Stawka VAT pobierana jest z katalogów towarów bądź, gdy towar został wpisywany ręcznie należy podać stawkę. 


Zapisanie faktury następuje po naciśnięciu przycisku Zatwierdź - wtedy pojawia się okno, w którym należy wybrać w jaki sposób ma zostać zostać zapisana oraz wydrukowana.


Zapisana faktura pojawi się na liście rejestru VAT.

Ważne!

Przy wystawianiu faktury należy zwrócić uwagę na ustawienia konfiguracyjne znajdujące się w module Administracja w opcji Konfiguracja zakładka fakturowanie, ponieważ mają one wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentu. Na przykład: w przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona po kwocie brutto należy poprzez [v] zaznaczyć ceny brutto.Poprawa faktury

Aby wprowadzić zmiany w zapisanej fakturze, należy w module Księgowość wybrać opcję Faktura VAT ( podobnie jak w przypadku wystawienia nowej faktury VAT ), a w oknie wystawiania faktury wybrać przycisk poprawa i wybrać z listy rejestru VAT fakturę, którą chcemy edytować.Anulacja faktury

Anulowanie wystawionego dokumentu odbywa się w oknie edytowania poprzez wybranie opcji operacje - anulacja dokumentu


Wstawianie dewiz

Aby umieścić na fakturze kwotę w walucie zagranicznej należy w opcji operacje wybrać włącz dewizy. Po uruchomieniu tej funkcji po prawej stronie okna pojawią się pola, w których należy wybrać walutę oraz zamieścić jej kurs.


Umieszczenie stopki 

Umieszczenie stopki na fakturze odbywa się przy wybraniu opcji dokumenty - stopka. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość umieszczenia dodatkowych informacji w dolnej części faktury. Raz umieszczona treść w stopce będzie drukowana na każdej fakturze.

Zaliczki 

Do wystawianej faktury istnieje możliwość dołączenia zaliczki. Należy kliknąć klawisz zaliczki.
Zostanie wyświetlone okno, gdzie klawiszem strzałki należy wybrać zaliczki. Po wybraniu wszystkich zaliczek należy wybrać klawisz powrót, aby powrócić do wystawiania faktury. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poście Faktury zaliczkowe - rozliczanie, wystawianie, księgowanie

Stawka oo - odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to metoda rozliczeniowa podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. W przypadku wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem w polu stawka należy wpisać "oo".


Uwagi na fakturze 

Podczas wystawiania faktury, można zamieścić w niej dodatkowe informacje poprzez opcję uwagi.
Pozwala to na umieszczenie informacji związanych z: dostawą, zleceniem, osobą, która wystawiła lub odebrała fakturę oraz ogólne uwagi związane z dokumentem.

Tematy powiązane:


Kampania - lista

Kampanie to moduł, który pozwala zarządzać masowo wysyłkami do innych firm zarówno przesyłek reklamowych jak i treści informacyjnych. Dzięki temu modułowi w łatwy sposób można wybrać  odbiorców z katalogu kontaktów, a następnie wykonać na tej bazie nadruku danych teleadresowych na kopertach lub naklejkach na koperty. Po zakończonej kampanii w prosty sposób można zaewidencjonować jej skuteczność.

W oknie Kampanie znajduje się lista dodanymi kampaniami oraz znajdują się opcje:

 • zestawienia - umożliwia wygenerowanie podglądu informacji na temat danej kampanii,
 • formularze - możliwy jest podgląd generowanego typu formularza,
 • agregacja - pozwala na grupowanie kontaktów według atrybutów kontaktów i poprzednich kampanii

Znajdujące się na liście kampanie można edytować za pomocą opcji edycja lub jeżeli istnieje konieczność założenia kampanii należy dodać ją przy użyciu przycisku dopisz.

Tematy powiązane:

Zakładanie kampanii

W celu założenia nowej kampanii należy wypełnić pola okna Kampania wywołanego wcześniej poprzez opcję dopisz. W oknie tym należy wypełnić następujące pola:
 • Opis - należy umieścić w tym polu szczegółowy opis czego dotyczy kampania,
 • Atrybut - pole wypełniane jest poprzez wybór z listy atrybutów, służy do analizy atrybutów,
 • Kontakty - wybierane z bazy kontaktów,
 • Strona - do przeglądania następnych kontaktów ( w kampanii mieści się 2000 kontaktów ),
 • Wysłano - ilość wysłanych ofert,
 • Koszt- koszt wysłania,
 • Zwroty - ilość zwrotów,
 • Odzew - na ile ofert otrzymano odpowiedz,
 • Zysk - zysk z kampanii.Użycie przycisku zatwierdź spowoduje umieszczenie nowej kampanii na liście.

Tematy powiązane:
⇒ Kampanie
⇒ Agregacja

Konta zespołu 5 w programie Madar

Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy:
 1. Wymagane jest ustalanie struktury kosztów poszczególnych typów lub odmian jej działalności, w tym także według miejsc ich powstawania; 
 2. W jednostce są wytwarzane produkty, których koszt podlega kalkulacji.

W programie można włączyć opcję księgowania na konta zespołu 5 w opcji: Dane dla fk.

Zasady księgowania


Przy prowadzeniu w planie kont zespołu V można uzyskać zestawienie rozksięgowań „4” na „5”. o ile podczas wprowadzania dokumentów będzie przestrzegało się następujących zasadach:
 • w rejestrach VAT - podaje się tylko konta zespołu 4 i 5 - konto 490 jest automatycznie
 • Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko 
jedną ”4” i wiele ”5”, lub
jedną ”5” i wiele ”4”.
Dla skomplikowanych księgowań, jeśli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[.