Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK_V7M, JPK_V7K

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają stosowania odpowiednich oznaczeń utargów (RO) oraz wystawionych faktur do paragonu (FP). Ustawodawca określił, iż w plikach JPK cała wartość utargu ma być wykazana w JPK w jednej pozycji z oznaczeniem RO (niezależnie czy do części lub całości zostały wystawione faktury do paragonu czy też nie). Określono także, że wszystkie faktury do paragonu w pliku JPK oznaczone są jako FP jednak nie jest VAT z tych faktur nie jest brany pod uwagę (wartość wystawionych faktur do paragonu w pliku JPK nie pomniejsza wykazywanego utargu). W systemie Madar takie transakcje ewidencjonuje się na kilka sposobów zależnie od specyfiki wytawiania tych dokumentów w firmie.

 Poniżej przedstawiono tabelkę, która zbiorczo obrazuje warianty postępowania w programach Madar, aby dokumenty uzyskały odpowiednie oznaczenie w JPK (RO lub FP). Pod tabelką natomiast przedstawiono powiązania pomiędzy odpowiednimi RO i FP.

 
Oznaczenie w JPKWarianty oznaczania w programach Madar
FPKsięgowość - Rejestry VAT- rejestr Faktura do paragonu
Księgowość- Faktura - rodzaj - faktura do paragonu
Administracja - Bazy - Edycja - Rozksięgowanie ręczne - [v]fiskalny
ROKsięgowość - Rejestry VAT- rejestr sprzedaż utargi DET
Księgowość- Faktura - fiskalne - druk fiskalny
Administracja - Bazy - Edycja - Rozksięgowanie ręczne - [v]fiskalny

Osobno utargi, osobno faktury do paragonu

Utargi z kas fiskalnych oraz wystawiane z systemu Madar paragony fiskalne ewidencjonowane są w rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET. Taki sposób ewidencji spowoduje, iż cały utarg znajdzie się w pliku JPK z oznaczeniem RO. Faktury do paragonu zaewidencjonowane w rejestrze VAT w rejestrze faktura do paragonu w pliku JPK zyskają automatycznie oznaczenie FP. Oznaczone w ten sposób zostaną dokumenty niezależnie od tego czy zostaną ręcznie wprowadzone do rejestru VAT czy zostaną wystawione w fakturowaniu z opcji faktura do paragonu.
 

Faktura VAT z wydrukiem fisklanym

System Madar daje możliwość wystawienia faktury VAT wraz z wydrukiem fisklanym wówczas wystawiana faktura VAT jest traktowana jak faktura do paragonu i otrzymuje oznaczenie FP natomiast wydruk fiskalny doliczany jest do wartości utargu z oznaczeniem RO.
 

Faktura VAT z magazynu - paragony fiskalane wystawiane na kasie fiskalnej poza Madarem

Klienci (np. hurtownie), którzy wystawiają faktury VAT a potem wystawiają paragon fiskalny do tych faktur na kasie fiskalnej (poza Madarem) powinni oznaczyć te faktury znacznikiem fiskalne aby zyskały one oznaczenie w pliku JPK symbol FP. Tak wystawioną fakturę należy poprzez opcję bazy oznaczyć znacznikiem [v] fiskalne. Przy takim sposobie wystawienia faktury i jej oznaczenia nie wprowadza się dodatkowo utargu z raportu z kasy fiskalnej.

Tematy powiązane:


Generowanie JPK_V7K


JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:
 • JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik wybierając w polu struktura - V7K ewidencja
 • JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  wkrótce!

Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

Plik JPK_V7K w zakresie ewidencji (czyli składany za pierwszy i za drugi miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K Ewidencja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.


Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

Generowanie pliku JPK_V7K za trzeci miesiąc kwartału - wkrótce!


Tematy powiązane:Jak wprowadzić do systemu fakturę marża, która jest równocześnie fakturą do paragonu?

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów różnymi symbolami. Faktury marża muszą być oznaczone w pliku JPK_V7M symbolem MR_T lub MR_UZ natomiast faktury do paragonu oznaczone muszą być symbolem FP. Specyficznym przypadkiem może być sytuacja, w której wystawiana jest faktura marża do paragonu stąd musi być ona oznaczona równocześnie dwoma symbolami np. MR_UZ oraz FP

Przykład: firma zajmująca się sprzedażą towarów używanych dla osób fizycznych wystawia faktury VAT marża i jednocześnie rejestruje je na kasie fiskalnej ze stawką 0%. Jest on więc zobligowana do oznaczenia takiej faktury kodem MR_UZ oraz FP.

Jak wprowadzić w Madarze fakturę marża do paragonu?

Fakturę marża wystawia się w opcji Księgowość - pozostałe - faktura marża (skąd oznaczenie MR_UZ bądź MR_T pojawi się w JPK automatycznie). Należy ją zatwierdzić i zapisać.

Więcej na temat samego wystawiania faktury marża można można dowiedzieć się w poście Faktura VAT - marża lub Faktura marża - ewidencja na potrzeby VAT i KPR

Następnie należy wejść do opcji Księgowość - Rejestry VAT i odnaleźć w rejestrze zapisaną fakturę marża i ją edytować. 
Następnie należy kliknąć klawisz dewizy, zaznaczyć [V]fisklane kliknąć powrót i zatwierdzić.
Składki na PPK w liście płac

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane PPK zgłoszenie w opcji  Umowy o pracę (opisane w punkcie powyżej).

Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z podstawowy na RMUA+PPK lub Połowa C.
 • [150] PPK podstawa - kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla PPK,
 • [151] PPK wpłata pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej,
 • [152] dodat. pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej,
 • [153] wpłata zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej zakładu,
 • [154] dodat. zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej zakładu,
 • [155] państwo.


Ewidencjonowanie zgłoszenia do PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Aby to zrobić należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, gdzie w polu rodzaj wybrać z rozwijalnej listy pozycję PPK zgłoszenie.Należy wypełnić pola:
 • pracownik - wybrać z listy pracowników,
 • zgłoszenie - zaznaczyć w przypadku jego rejestracji pracownika do PPK,
 • rezygnacja z ubezpieczenia  - zaznaczyć w przypadku rezygnacji z PPK,
 • data rozpoczęcia - data od której są naliczane składki na PPK,
 • data zakończenia - data wskazująca na koniec naliczania składek na PPK,
 • stawka podstawowa - stawka finansowana przez pracownika zgłoszonego do PPK - z reguły wynosi  2% wysokości wynagrodzenia,
 • stawka dodatkowa - zadeklarowana przez pracownika - do 2%,
 • stawka podstawowa zakład - stawka finansowana przez pracodawcę - z reguły  1,5%,  
 • stawka dodatkowa zakład - stawka zadeklarowana przez pracodawcę - do 2,5%.

PPK- Zestawienia i wydruki

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Możliwe jest wygenerowanie zestawienia w postaci tabeli, które zawiera informacje dotyczące PPK. Aby je utworzyć należy w module Kadry-płace wybrać opcję wydruki-karta wynagrodzeń. W wyświetlonym oknie należy wybrać okres za jaki ma zostać wygenerowany dokument, pracownika, a w polu rodzaj należy wybrać PPK.Należy pamiętać że domyślnie chronologia w zestawieniu jest ustalona na podstawie daty zgłoszenia do PPK.

Eksport PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Aby w przygotować program do wyeksportowania danych dla PPK w opcji kadry-płace - umowy należy wybrać eksport PPK.Po kliknięciu w opcję eksport PPK pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami. Należy zwrócić uwagę, iż w pliku znajdą się wyłącznie zgłoszenia z zadanego okresu wg daty podanej w zgłoszeniu. 
Po zdefiniowaniu okresu, którego ma dotyczyć ten plik po kliknięciu start zostanie wygenerowany plik csv gotowy do przesłania odpowiedniej instytucji. Jak wprowadzić dokumenty do rejestru VAT by ich kwoty pojawiły się w odpowiednich polach deklaracji VAT

Prawidłowe wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT powoduje przeniesienie kwot do odpowiednich pól w deklaracji VAT (JPK_V7M). Wszystkie powiązania pomiędzy dokumentami w rejestrach vat i polami deklaracji VAT opisano w poście: 

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M 

Szczególne przypadki

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 37 deklaracji VAT?

Aby do deklaracji VAT wszedł zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących należy:

 1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
 2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
 3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.37 kasy fiskalne,
 4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
 5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.
Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane: