JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Oznaczenia GTU w Towarach

Każdy towar w katalogu Towarów można oznaczyć odpowiednim kodem GTU. Wybrany towar należy wyedytować a następnie przejść na zakładkę parametry gdzie w polu GTU można wybrać odpowiednie oznaczenie towaru.
Jeśli towar oznaczony jest kodem GTU to wówczas po wybraniu go do dokumentu sprzedaży odpowiedni kod GTU zostanie przeniesiony na fakturę (widoczne na fakturze pod klawiszem uwagi na zakładce Księgowość). Jeśli dokument sprzedaży będzie zawierał więcej towarów oznaczonych różnymi kodami GTU wówczas każdy z tych kodów zostanie do tej faktury przepisany.

Oznaczenia GTU w dokumentach sprzedaży

Dokumenty sprzedaży zawierające jakiekolwiek towary, które należą do zdefiniowanych grup GTU należy oznaczyć odpowiednią grupą GTU_01 do GTU_13. Z pozycji dokumentu sprzedażowego (np. Księgowość - Faktura czy Handel - Faktura VAT) oznaczenia takiego dokunuje się poprzez kliknięcie w klawisz uwagi na zakładce księgowość w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli faktura zawiera towary, które zostały wybrane z katalogu Towarów i towary te były oznaczone GTU to wówczas dokument będzie oznaczony odpowiednimi GTU automatycznie.

Oznaczenia GTU w Rejestrze VAT

Dokumenty sprzedaży wprowadzane bezpośrednio do Rejestru VAT można oznaczyć wymaganym GTU na zakładce rozksięgowanie automatyczne w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli dokumenty sprzedaży były wystawiane w Madarze i zostały oznaczone podczas wystawiania wówczas w Rejestrze VAT będą one oznaczone automatycznie.

Tematy powiązane:


Generowanie JPK-V7M

W systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku JPK-V7M. Nowa struktura JPK to rozbudowany dotychczasowy schemat jednolitego pliku kontrolnego JPK VAT. Plik ten jest dokumentem elektronicznym składającym się z dwóch części.

W pierwszym kroku należy wykonać część deklaracyjną. W tym celu należy przejść do opcji Deklaracje-dopisz-wybierz dokument - aktualne-V7M.


Utworzenie deklaracji V7M odbywa się w podobny sposób do VAT7.

W drugim kroku - po przygotowaniu i zapisaniu deklaracji V7M należy przejść do części ewidencyjnej, czyli wygenerowaniu JPK-V7MPodczas generowania należy wybrać taki sam okres za jaki została wygenerowana deklaracja oraz strukturę V7M.


Tematy powiązane:Odsetki

W opcji Kasjer - odsetki możliwe jest odliczenie odsetek naliczanych od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności.


Należy uzupełnić pola odpowiednimi danymi:

 • rodzaj- wybrać wariant, którego dotyczą odsetki:
-podatkowe, 
-podatkowe 75%, 
-ustawowe, 
-dewizowe, 
-inne
 • za co - wybrać faktury, za które mają zostać naliczane odsetki.
Stawki

Zdefiniowanie wybieranych w polu rodzaj stawek możliwe jest w opcji Stawki, której okno zawiera zakładki:
 • odsetki podatkowe

 • odsetki inne / dewizowe


Domyślnie program oblicza według obowiązującej stawki odsetki. Istnieje możliwość, aby były wyliczane w innej wysokości na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, które po zapisie są nadrzęne. W tym celu należy wypełnić pola znajdujące się pod stawkami właściwą datą oraz wartością stawki odsetek według której program będzie wykonywał obliczenia.
 • odsetki przebiegu.
Ważne! 

Jeżeli po kliknięciu na faktury, od których mają zostać naliczone odsetki nie są widoczne wówczas należy przejść w menu do opcji zmiana bazy i wybrać odpowiednią.

Biała lista w analizach

W systemie Madar taką weryfikację można wykonać poprzez wybranie opcji White List, której użycie spowoduje sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem oraz czy posiada w wykazie wpis odnośnie firmowego rachunku bankowego traktowanego jako rachunek rozliczeniowy.

Aby przeprowadzić weryfikację należy w module Handel przejść do opcji Analizy


Następnie należy wybrać w oknie Analiza opcję transfer - test White List.Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie się zestawienia, w formie raportu, gdzie są wyszczególnieni kontrahenci oraz ich numery kont bankowych traktowanych jako rachunek rozliczeniowy wraz ze statusem
Tematy powiązane:

Biała Lista - wykaz informacji o podatnikach VAT

Przypisanie pracownikowi planu produkcji

Madar7 daje możliwość integracji systemu z kioskami produkcyjnymi umieszczonymi na hali produkcyjnej. Dostarczane przez Madar kioski produkcyjne wyposażone są w skaner kodów kreskowych oraz monitor. Pracownik produkcji zaopatrzony w kartę produkcyjną i swój identyfikator może bez użycia klawiatury wyłącznie za pomocą skanera wprowadzić do systemu rozpoczęcie określonej czynności z określonego planu pracy. Po wykonaniu tej czynności na stanowisku robotniczym wraca do kiosku produkcyjnego gdzie "odbija" zakończenie określonych prac.Kluczowymi elementami systemu są:
- serwer z systemem Madar7, z którym łączą się wszystkie kioski produkcyjne,
- kioski produkcyjne - to urządzenia z podpiętymi skanerami i monitorami, które komunikują się z serwerem,
- karty produkcyjne i identyfikatory pracownicze - zawierają one kody kreskowe, które określają dany plan produkcji, symbol rozpoczęcia danej czynności, symbol zakończenia danej czynności, identyfikato r przypisany do danego pracownika.

Prawidłowe działanie systemu wymaga:
- utworzenia odpowiedniego operatora wirtualnego w systemie Madar7,
- zainstalowania i skonfigurowania jednostki centralnej kiosku produkcyjnego,
- wygenerowania z systemu odpowiednich kodów kreskowych.

Ustawienia systemu

W celu utworzenia komunikacji z urządzeniem rejestrującym na hali niezbędne jest utworzenie do tego celu operatora


Po utworzeniu operatora (np. o nazwie REMOTE) należy przejść do edycji jego uprawnień,  gdzie należy ustawić je w następujący sposób:
 • zakładka funkcje - tu należy zaznaczyć [v] zdalny dostęp

 • zakładka autostart - w polu startpage należy wybrać wariant sterownik

Po wprowadzeniu powyższych zmian należy zatwierdzić celem zapisu ustawień.

Ustawienie rejestratora

Rejetratorem zainstalowanym na hali produkcyjnej jest urządzenie typu TVBOX wyposażone w system Android z zainstalowaną aplikacją Madar7.apk. W celu nawiązania połączenia z chmurą należy zalogować się na utworzonego wcześniej użytkownika (np. o nazwie REMOTE) w tym celu w polu host należy podać dokładny adres chmury (host), a następnie login i hasło. W przypadku braku wyświetlenia się powyższego okna logowania należy wybrać zaznaczoną poniżej opcję, a następnie wybrać SETUP.
Praca w kiosku produkcyjnym

Po zalogowaniu się w aplikacji na ekranie pojawi się ekran Polecenie wykonania.  Posługując się podłączonym czytnikiem kodów kreskowych należy zeskanować w poniższej kolejności kody kreskowe znajdujące się odpowiednio na wygenerowanych wcześniej metrykach z odpowiednich opcji w systemie:


 1. plan produkcji
 2. czynność - kod start w przypadku rozpoczęcia, kod stop w przypadku zakończenia
 3. pracownik
Kolejność skanowania kodów jest taka sama przy rozpoczęciu jak również zakończenia wykonywanej czynności!

Generowanie metryk

Aby pracownik miał możliwość zeskanowania kodów kreskowych wspomnianych powyżej elementów należy wygenerować odpowiednie metryki. Ich generowanie przebiega następująco:
 • plan produkcji: produkcja - plan produkcji - zestawienia - metryka


 • czynności: produkcja - receptury - czynności - zestawienie 


 • pracownik: kadry płace - pracownicy - (zaznaczyć odpowiedniego pracownika)-zestawienie metryka

Weryfikacja zapisu

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności zapisu możliwa jest w Kadry-płace - karty pracy. W oknie Karty pracy widoczna jest lista z wykonywanymi działaniami. 

Tematy powiązane:

Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

W systemie Madar możliwe jest ustawienie w jaki sposób program ma obliczyć wartość podatku dochodowego odprowadzanego od osób fizycznych. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienie. Aby skonfigurować należy w module Księgowość w KPiR do dopisanego rachunku w opcji dane-wspólnik 1.


Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać pracownika, a następnie wybrać odpowiedni wariant w polu ulga.Możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych pozycji:

 • pełna ulga - naliczana jest ulga 525.12 zł,
 • miesięcznie - naliczana jest ulga 525.12 zł proporcjonalnie do miesiąca,
 • bez ulgi - nie jest naliczana ulga,
 • stopniowana - naliczana jest ulga z uwzględnieniem progów 8 tys. zł,13 tyś. zł ,85 tys. zł, 127 tys. zł 
Po wprowadzeniu zmian możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji obliczeń poprzez opcję rachunek wyników - wspólnik 1
Analizy - zestawienie faktur po terminie

Oprogramowanie Madar umożliwia dokonania selekcji dokumentów (faktur), których terminy na nich zawarte zostały przedawnione. Wyświetlenie możliwe jest poprzez wykonanie następujących kroków:

 • należy przejść do opcji Hendel - Analizy -zakładka faktury - selekcja,


 • w wyświetlonym oknie Selekcja należy dokonać wyboru,


Po wybraniu przycisku zatwierdź, dokumenty zostaną ułożone według wskazanych parametrów.

Tematy powiązane:
Generowanie dokumetów w formacie PDF

W systemie Madar istnieje funkcjonalność pozwalająca na zapis tworzonych w programie dokumentów w formacie PDF na dysku. Wygenerowanie pliku PDF możliwe jest podczas tworzenia/zapisu dokumentu poprzez opcję:
 • Akcja-wyślij do
Po wybraniu opcji kopiowanie zostanie wygenerowany dokument w formacie PDF i zapisany w katalogu wskazanym do pobierania plików.

UWAGA! 
W przypadku programu instalowanego na komputerze plik zapisywany jest w katalogu Moje dokumenty na dysku C:/
 • Akcja - podgląd wydruku

Po wybraniu powyższej opcji zostanie wyświetlony podgląd wydruku, gdzie znajduje się opcja pozwalająca na wygenerowanie z przedstawianego dokumentu pliku PDF.Podobnie jak w przypadku opcji kopiowanie, wybranie zaznaczonej na czerwono ikony spowoduje zapisanie pliku PDF dokumentu w katalogu pobieranych plików.

Tematy powiązane:

Generowanie pliku eksportowego banku z modułu Handel

Madar7 daje możliwość generowania plików przelewów, które następnie można wczytać w systemie bankowym.

Aby plik był generowany poprawnie nalęzy w pierwszej kolejności ustawić odpowiednie dane w Konfiguracji - w tym celu można wspomóc się tym postem

Wygenerowanie pliku do eksportu przelewów możliwe jest  w module Handel w opcji Analizy na zakładce niezapłacone  wybierając z górnego menu transfer:
 • zapisz HomeCash - wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - tej opcji można użyć wyłącznie dla przelewów NIE wykonywanych w mechanizmie podzielonej płatności.
 • zapisz HomeCash zbiorczy - wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - tej opcji można użyć wyłącznie dla przelewów NIE wykonywanych w mechanizmie podzielonej płatności. Jeśli do zapłaty jest kilka dokumentów dla tego samego kontrahenta zostaną one połączone w jedną płatność.
 • zapisz PLI splitpayment -  wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - plik zostanie wykonany w mechanizmie podzielonej płatności stąd dokumenty muszą być oznaczone jako [V] split payment
 • test WhiteList - spowoduje wykonanie raportu pod kątem znajdowania się rachunków bankowych z niezapłaconych dokumentów na Białej Liście.

Tematy powiązane:

Dodanie drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN

W systemie Madar istnieje możliwość dodania drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN. Zamieszczenie tej informacji możliwe jest na dwa sposoby:

przez Konfigurację

Należy przejść do opcji administracja - konfiguracja - rachunki bankowe, gdzie pole konto od pozycji 5 można uzupełnić informacjami konta stowarzyszonego z VAT. Zapisane dane będą widoczne na dokumencie w sekcji dewiz (na dokumencie musi zostać uruchomiona opcja dostępna w operacje - włącz dewizy oraz w opcji uwagi-parametry wybrane odpowiednie konto np. konto 5).przez Dane systemu

Należy przejść do opcji administracja-narzędzia-dane systemu, gdzie należy wprowadzić daną:
BANKVAT=4
gdzie 4 wskazuje na konkretną pozycję (w tym przypadku pozycja 4), z zakładki rachunki bankowe w konfiguracji 
zapisać i przelogować użytkownika w programie, aby zmiany zaczęły obowiązywać.Tematy powiązane: