Księgowanie faktury VAT marża w KPR

Użytkownicy, którzy wystawiają faktury VAT marża i jednocześnie prowadzą książkę przychodów i rozchodów mają możliwość automatycznego zaksięgowania tych faktur. Podczas wystawiania faktury VAT marża należy kliknąć w każdej pozycji na ikonkę [i] gdzie na ekranie uwagi należy podać koszt własny Różnica pomiędzy wartością na fakturze a podanym kosztem własnym zostanie automatycznie wprowadzona do KPRa (pod warunkiem poprawnej konfiguracji).

Ewidencja ryczałtowa

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Każdy rejestrowany dokument jest jedną pozycją na liście. Następnie należy wpisać kwotę przychodu pod odpowiednią stawką podatkową. 

Główne okno ewidencji ryczałtowej jest listą, na której znajdują się dokumenty dotyczące dochodu ryczałtowego. 


W oknie tym znajdują się opcje pełniące funkcje:

wydruk wydruk ewidencji,
renumeracja zmiana numeracji pozycji w ewidencji (wg pierwszego numeru),
rachunek wyników zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku,
dane opcja do wpisania wpłaconych zaliczek oraz składek ZUS.

Wydruk przychodów za okres jest możliwy po wybraniu z menu opcji wydruk.

Po kliknięciu w opcję dopisz, w celu dodania nowego dokumentu do listy zostaje wyświetlone poniższe okno. Zawiera ono pola, które należy wypełnić zgodnie z dokumentem źródłowym. 


Aby dodać nowy dokument należy wypełnić pola:

data wpisu  -  data wpisu do ewidencji,
numer faktury  - numer dokumentu, na podstawie którego dokonywany jest wpis,
data przyjęcia - data przyjęcia do ewidencji,
8.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 8.5, 
5.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 5.5,
3.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 3.0.

Program wyliczy wartość ogółem oraz podatek i uzupełni pola : ogółem podatek;

ogółem kwota przychodu ogółem,
podatek kwota podatku ogółem.

Tematy powiązane:

KPR - Rachunek wyników
Składka pracodawcy

KG - księgowanie do księgi głównej [?]

KG - księgowanie do księgi głównej jest swoistym rodzajem polecenia księgowania, które wprowadza zapisy księgowe bezpośrednio do księgi głównej. Poprzez KG powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.

Właściwości dokumentów KG

 • dokumentom KG nadawany jest numer dziennika,
 • są widoczne na zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

UWAGA!
Wszystkie zapisy powinny być docelowo wprowadzone poprzez KG, w szczególności:
Najwygodniej dokonać to poprzez skorzystanie z opcji księgowanie znajdującej się w górnym menu.13 okres

Na dokumencie KG możliwe jest zaznaczenie pola [V] 13 okres, które służy do oznaczania KG, które w niektórych przypadkach nie powinny być ujmowane w zestawieniach - np. dla KG sporządzonych po badaniu bilansu. Niektóre wydruki, jak np. zestawienie sald dają możliwość pominięcia tych księgowań poprzez zaznaczenie opcji [V] pomiń 13 okres. Księgowanie do księgi głównej zapisuje się klawiszem zatwierdź u dołu ekranu.

Tematy powiązane


INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG
Koniec miesiąca i roku w księgowości
Księgowość FK na co dzień

Produkcja • Rozliczenie zużycia materiałów

Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury, pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów. 
W programie wystawiane jest zamówienie na produkcję. Zaopatrzenie sprawdza dostępność zamówionych materiałów i składa zamówienia do dostawców. Materiały są przyjmowane na stan. Końcowym elementem jest zlecenie produkcyjne, w którym materiały są pobierane ze stanu materiałów i na ich miejsce przyjmowane wyroby

1. Wydanie surowców na produkcję i przyjęcie wyrobów
1a. Ręcznie jako RW (zejście surowców ze stanu) - oznaczone: tematem / kontrahentem.
1b. Zlecenie materiałowe PROD
1c. Rozbiór

Zlecenie i rozbiór tworzone w oparciu o Receptury/ Plan produkcji

UWAGA! Możliwa: Blokada wyrobów / towarów - pomocna: Dekretacja (statusy)

2.  Przyjęcie wyrobów
2a. W wyniku wykonania Zlecenie materiałowe PROD
2b. Ręcznie PW
2c. Rozliczenia materiałowe PROZ (opcjonalne)

3. Pakowanie (opcjonalne)
4. Przesunięcie na magazyn wyrobów MM

Ułatwienia:
Metki na surowce / towary
Operacje czytnikiem (sterownik)

Zestawienia:
Zapotrzebowania


Harmonogramowanie produkcjiKontrola jakości i czasu pracy - pomiary


 1. Ewidencja zadania w planie produkcji, 
 2. Zlecenie produkcyjne (ewidencja zużycia materiałów PROD)
 3. Kontrola wydania materiału - pakowanie
 4. Wykonanie pomiarów kontrolnych, ewidencja braków (pomiary)
 5. Kontrola przyjęcia produkcji (odbiór wykonanego zlecenia)
 6. Rozliczenie zleceń produkcyjnych (faktyczne zużycie materiałów, faktyczna produkcja PROZ)


INVOICER.BLOGSPOT.COM: Informowania o stanie produkcjiKoszty zlecenia w kartach pracy

Karty pracy: koszty i czas pracy, realizacja zleceń z podziałem na gniazda, pracowników, zmiany oraz rejestracja pomiarów.

Wejście: ręczne, sterownik, pomiary
Wyjście: księgowania / l.płacNarzędziownia

Lista narzędzi - lista, która służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi oraz maszyn.
Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników.

Tematy powiązane:

⇒ Nawigacja po module Produkcja

Monitor informacyjny z planem produkcji ∴


Istnieje możliwość wyświetlania planu produkcji na monitorach - umieszczonych na przykład na halach produkcyjnych.

Plany można dedykować brygadom / magazynowi i według wybranego statusu.

Do wyświetlania można wykorzystać urządzenia np. TV-BOX.

Konfiguracja "operatora TVBOX"

Plan produkcji wyświetla się poprzez uruchomienie programu i zalogowanie na skonfigurowanego odpowiednio operatora.

Należy wybrać w operatorze:
 • startpage - plan produkcji, 
 • magazyn - numer szablonu wyświetlania planu produkcji.

Konfiguracja planu produkcji dla TVBOX

Na planie produkcji w opcji szablon - konfiguracja definiuje się wyświetlane kolumny oraz definiuje statusy wyświetlanych pozycji:
 • nazwa wprowadza się nazwę szablonu konfiguracji, 
 • parametry ustawienia opcji, na przykład numer magazynu, 
 • szerokość szerokość kolumny na ekranie.

Można również zdefiniować, z jakim statusem i dla jakiej brygady będą wyświetlane pozycje:
 • brygada według wskazanej brygady, 
 • status według statusy planu produkcji.
Szablony zapisują się kolejno na liście, numer z listy odpowiada numerowi szablonu (numerowane od 0).


Tematy powiązane:

Pakowanie

Opcja Pakowanie w module Handel pozwala kontrolę czy towar lub surowiec został spakowany. W oknie opcji  pakowanie zostało podzielone według pochodzenia pakowanego towaru bądź surowca na 4 kategorie :
 • Pakowanie PROD - pakowanie produkcyjne
 • Pakowanie MM - pakowanie między magazynowe
 • Pakowanie FV - pakowanie towarów
 • Pakowanie LK - pakowanie z zapasuWybierając określony wariant zostaje wyświetlone okno z listą zleceń , które są w trakcie realizacji.


Następnie należy wybrać z listy zlecenie, którego dotyczy pakowanie. Po dokonaniu wyboru zostaje wyświetlona lista produktów, na której należy zaznaczyć spakowane pozycje.


Po przeprowadzeniu selekcji oraz zatwierdzeniu pakowania zostaje on zapisane oraz nie widnieje już na liście zleceń, na których można przeprowadzić proces pakowania.

Dekretacja zleceń materiałowych [?]

Dekretacja zleceń materiałowych 

 tacji. W programie Madar w module produkcyjnym występuje w formie listy, na której można wyświetlić podgląd wydruku dokumentu produkcyjnego - opcja dokument, wybrać produkt, który ma zostać opakowany - opcja do pakowania,  dokonać zmiany jego statusu - opcja zmiana statusu oraz zamieszczeniu adnotacji w sekcji uwag - opcja zmiana statusu - edycja info.

Statusy

Na liście możliwe jest ustawienie (zmiana) statusu oraz filtrowanie zleceń wg statusu.


Pakowanie

Możliwa jest kontrola spakowania (przygotowania) surowców. Wybierając opcję do pakowania - pojawia się lista surowców do akceptacji. Zatwierdzenie spowoduje zmianę statusu na "przygotowano".
UWAGA
Opcja dostępna również jako: handel - Pakowanie - pojawia się tam lista otwartych zleceń PROD lub podczas używania modułów kontroli w opcjach processingu. 

Statusy: przygotowano / wytworzono / zdano

Wykorzystywane są podczas używania modułów kontroli w opcjach processingu. 

Zablokowanie zlecenia

Istnieje możliwość ustawiania statusu "zablokowane" po wykonaniu zlecenia materiałowego - powoduje to zablokowanie powstałego wyrobu na stanie. 
W ten sposób wykonanie zlecenia materiałowego oznacza rozpoczęcie procesu produkcji, zakończenie uwidoczniane jest w systemie poprzez odblokowanie zlecenia, a tym samym wyrobu. 

 Zablokowany wyrób (przekreślony) na stanie.

Filtrowanie

W przypadku dużej ilości pozycji, aby ułatwić przeszukiwanie na liście, istnieje możliwość ustawienia filtrowania według:
 • kontrahenta,
 • receptury
 • magazynu, z którego pochodzą towary, 
 • statusu (obecnego).

Tematy powiązane:

Plan produkcji - lista 
⇒ Produkcja

Rozliczenie produkcji PROZ [?]

Opcja  rozliczenie produkcji w programie Madar pozwala na wprowadzenie dokumentu rozliczającego rzeczywistą produkcję – poprzez podanie różnic w surowcach, wyrobach czy innych narzutach. W opcji tej tworzony jest osobny dokument PROZ, widoczny następnie w rejestrach i księgowaniach. Tworzenie rozliczenia nie jest konieczne – można wypełniać go tylko w przypadku wystąpienia różnic w niektórych dokumentach, a w pozostałych przyjmować i rozliczać zlecenia produkcyjne PROD. Aby utworzyć rozliczenie produkcyjne należy wypełnić pola odpowiednimi danymi:
 • magazyn - numer magazynu, na którym był przeprowadzona produkcja, 
 • plan produkcji - którego dotyczy rozliczenie, wybierany z listy planów produkcji,
 • numer - numer rozliczenia produkcji PROZ - nadany jest osobny numer (kolejny produkcji), 
 • data - data rozliczenia, 
 • wykonawca - wybierany z listy kontrahentów, np. Produkcja, 
 • temat - wybierany z listy tematów,
 • wyrób - wybierany ze stanu, należy określić jego ilość.


Tematy powiązane:

Zlecenie produkcyjne PROD [?]

Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury, pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów.

[wyroby]
 • receptura - zdefiniowana ilość materiałów potrzebna do wytworzenia wyrobu,
  Po wczytaniu  receptury pojawi się pytanie o ilość wyrobi oraz raport dostępności surowców.
 • magazyn -  numer magazynu, z którego będą pobierane surowce
 • wykonawca -może być dział / firma własna / pracownik czy firma zewnętrzna
 • data - w takie dacie towar pojawi się na magazynie
 • temat -wybór pozwala na połączenie kosztów / przychodów / produkcji i zgrupowanie ich dla zlecenia / zamówienia
 • wyrób / ilość - powstała partia wyrobu
 Można wpisać ilość odpadu (o ile taki będzie).


[surowce]
 • należy wybrać składniki określić ich ilość i ewentualny odpad.
Surowce wypełniają się na podstawie receptury
Surowce można modyfikować - o ile w recepturze zaznaczone jest [v] dozwolona modyfikacja.
Do produkcji zostaną  pobrane surowce ze stanu, uwzględniając R - półwyroby i Z-zamienniki.

 
[robocizna]
 • w zakładce robocizna wybrać robociznę określić liczbę godzin oraz cenę,Tematy powiązane:

Gniazda - lista [?]

Opcja Gniazda w programie Madar jest odpowiedzialna za przypisanie urządzeniom produkcyjnym odpowiednich czynności, które maja zostać wykonane podczas realizacji planu produkcyjnego. W oknie lista gniazd znajduje się lista, w której znajdują się skonfigurowane gniazda.


Opcja zestawienie powoduje generowanie wydruku zestawienia listy gniazd , natomiast opcja metryka przypisanych czynności do gniazd oraz kodów kreskowych rozpoczęcia i zakończenia czynności. Istnieje możliwość przejścia do edycji znajdujących się na liście gniazd lub dodać nowe.

Tematy powiązane:

Gniazda - dopisywanie 
Plan produkcji - lista
Nawigacja po module produkcja
⇒ Produkcja