Podatnik zwolniony z VAT - jak zaliczyć 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

W systemie Madar możliwe jest rozliczenie 75% wydatku  do kosztu uzyskania przychodu związanego z użytkowaniem samochodu do celów mieszanych przez podatnika zwolnionego z VAT.

Konfiguracja

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy mają w opcji Administracja - Konfiguracja - dane adresowe zaznaczony przełącznik [V] zwolnienie z VAT mogą skorzystać z automatycznego "rozbijania" wprowadzanej faktury za paliwo.Aby dokument został prawidłowo ujęty na kontach księgowych należy określić konto wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Dane dla FK, gdzie na zakładce Import u dołu znajduje się pole koszty NPK, w którym należy wybrać konto wydatków nie będących kosztem uzyskania przychodu i zapisać.


Dopisywanie

Dopisując dokument do rejestru VAT należy zmienić domyślną stawkę 23 na PB i przejść do kolejnego pola - kolejne dwie stawki zmienią się automatycznie na ZW oraz NPK.W polu netto należy wprowadzić wartość brutto z dokumentu zakupu.


Przechodząc do pola VAT klawiszem ENTER zostaną przeliczone wartości i wpisane w odpowiednie pola.Następnie należy wybrać Zatwierdź, aby zapisać w rejestrze VAT.


Tematy powiązane:

Rejestry VAT -okienko [?]

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Odliczenie 50% VAT od samochodów - ułatwienia w systemie Madar

Podwójna ewidencja PZ i faktur

W systemie Madar istnieje możliwość prowadzenia podwójnej ewidencji na potrzeby magazynu oraz księgowości. Należy wykonać przyjęcie do magazynu dokumentem PZ (Handel - przyjęcie PZ),
a następnie dodatkowo zaewidencjonować w opcji Rejestry VAT (Księgowość -rejestry VAT).Taki sposób prowadzenia ewidencji stosuje się w przypadkach, gdy:
 • system do obsługi magazynów i księgowość są rozdzielone
 • różny jest moment (data) przyjęcia towaru do magazynu i ewidencji księgowej,
 • występują częste i duże różnice wynikające z zaokrągleń (towary masowe).W takich przypadkach:
 • jako dokument magazynowy – można wykorzystać PW, przy stosowaniu dokumentów PZ konieczne jest zaznaczenie w opcji księgowość - dane dla FK - zakładka rozrachunki pola osobno faktura

 • dane z faktury zakupu należy wprowadzić do opcji rejestry VAT  

UWAGA!

Należy pamiętać o okresowym porównaniu obydwu ewidencji i korekcie przyjęć, stanów i wydań z magazynu.


Tematy powiązane:

Przyjęcie towaru na stan
Rejestr VAT - dopisywanie zakupu usług


Oznaczenie kont nieaktywnych

W systemie Madar istnieje możliwość oznaczenia kont jako nieaktywne, które pozwala na łatwe odróżnienie od kont aktywnych  na liście przy wybieraniu konta do księgowania. W tym celu należy przejść do planu kont i zaznaczyć odpowiednie konto na liście i przejść do edycji.

W oknie edycji znajduje się opcja nieaktywne - należy wybrać TAK, aby status konta został ustawiony jako nieaktywny.
Po zatwierdzeniu nastąpi powrót do planu kont, gdzie jest widoczne przekreślenie konta, na którym został ustawiony status konta nieaktywnego.

Wybieranie konta nieaktywnego w rejestrze

W przypadku wprowadzania dokumentu do rejestru VAT, gdzie zostanie wybrane konto nieaktywne podczas zatwierdzania program wyświetli komunikat informujący, że wybrane konto jest kontem nieaktywnym.
Program wyświetla jedynie informację, że konto jest kontem nieaktywnym - nie blokuje jednak możliwości jego zapisu.

Zestawienie sald

Dla kont nieaktywnych, które nie posiadają zapisów księgowych oraz data konta jest wcześniejsza niż wybrany okres zestawienia sald, wówczas konta te nie będą widoczne na tym zestawieniu.

Tematy powiązane:

Plan kont
Rejestr VAT

Domyślna stawka przychodu w ewidencji ryczałtowej

Firma prowadząca ewidencję ryczałtową, która wystawia faktury sprzedaży z programu Madar ma możliwość ustawienia domyślnej stawki przychodu - w ten sposób po zapisaniu faktury jej wartość będzie trafiała do rubryki z odpowiednią stawką.

Aby ustawić w programie domyślną stawkę przychodu w ewidencji ryczałtowej należy przejść do opcji administracja - konfiguracja - zakładka fakturowanie. W tym miejscu znajuduje się pole Wariant KPR, w którym należy wybrać jedną z pozycji z listy, która definiuje sposób ujęcia w ewidencji: • sprzedaż
 • przychód
 • podatek 3%
 • podatek 5,5%
 • podatek 8,5%
 • ryczałt 17%
 • ryczałt 20%
 • nie do KPR

Po wprowadzeniu zmian należy zapisać i zalogować się ponownie do programu, aby zmiany konfiguracyjne stały się aktywne.

Tematy powiązane:
Nota korygująca

Aby wystawić notę korygującą należy w Księgowości przejść do opcji Kasjer -Nota korygująca
 1. w polu "kto" należy wybrać kontrahenta, któremu wystawiamy notę
 2. pole odbiorca dotyczy tylko kontrahentów, którzy są jednostkami samorządu terytorialnego lub firm wieloodziałowych, gdzie oddziały nie są podatnikami podatku vat. 
 3. za pomocą pola rodzaj określamy czy na fakturze (do której wystawiana jest nota) kontrahent był nabywcą czy sprzedawcą.
W polu korygowane należy wskazać treść, która znajduje się na dokumencie i podlega korygowaniu
w polu winno być należy wskazać treść właściwą.

Po uzupełnieniu odpowiednich pól należy wybrać zatwierdź w celu wystawienia dokumentu.

Tematy powiązane:

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Programy Madar, które obsługują Rejestry VAT, dają możliwość wprowadzenia faktury zakupu związanej z wydatkami na samochód firmowy wykorzystywany do celów mieszanych, w taki sposób aby tylko 75% wydatku zostało zaliczone do kosztu uzyskania przychodu.

Konfiguracja

Aby dokument został prawidłowo ujęty na kontach księgowych należy określić konto wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Dane dla FK, gdzie na zakładce Import u dołu znajduje się pole koszty NPK, w którym należy wybrać konto wydatków nie będących kosztem uzyskania przychodu i zapisać.Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych

Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym polu ze stawką VAT, gdzie domyślnie podane jest 23, należy ją zastąpić stawką PB (tak jak do tej pory miało to miejsce w przypadku odliczania 50% VAT). Po wpisaniu PB i podaniu obok kwoty netto faktury program automatycznie rozbije tą kwotę w kolejnych wierszach na trzy stawki: • na drugiej pozycji program ujmuje stawkę PB - czyli część netta i część VATu, która idzie w koszty uzyskania przychodu,
 • na trzeciej pozycji program ujmuje stawkę 23 - czyli część netta, która idzie w koszty uzyskania przychodu i część VAT, która jest do odliczenia,
 • na czwartej pozycji program ujmuje stawkę NPK - czyli część netta i część VAT, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu firmowego, który używany jest do celów mieszanych, na kwotę 246zł brutto - cała opodatkowana jest 23% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. W pierwszym polu stawki VAT zmieniamy wartość 23 na PB - przechodzimy do kolejnego pola i podajemy netto faktury tj. 200zł i następnie przechodzimy do kolejnego pola (klikamy ENTER). Program rozbije netto i VAT w następujący sposób:
 • W polu 1 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 75% połowy VAT (17,25zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
 • W polu 3 obliczona została połowa wartości netto (100zł), która zaliczona jest do kosztów uzyskania przychodu, natomiast w polu 4 obliczona zostaje połowa wartości VAT (23zł), która jest do odliczenia.
 • W polu 5 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 6 czyli 25% połowy VAT (5,75zł) stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu

Księgowanie tak "rozbitego" dokumentu będzie miało następującą postać.
gdzie na koncie:
 • 202-2 znajdzie się kwota brutto faktury,
 • 222-2 znajdzie się VAT do odliczenia z pola 4,
 • 410-1 znajdzie się koszt uzyskania przychodu stanowiący sumę wartości z pól 1 + 2 + 3,
 • 440 znajduje się wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu stanowiący sumę wartości z pól 5 + 6.

Tematy powiązane:

Zakładanie planu pracy na nowy rok

Założenie planu pracy na nowy rok  odbywa się przy użyciu opcji inne - zakładanie nowego roku w oknie plan pracy. Należy również pamiętać, aby wcześniej założyć kalendarz wzorcowy.


Następnie należy uzupełnić pole nowym rokiem i zatwierdzić przyciskiem OK.


Program poinformuje o wykonaniu poprzez wygenerowanie zestawienia, na którym zawarta została  ilość pozycji planów przeniesionych do nowego roku. Aby zobaczyć plan pracy na nowy rok należy w polu data zmienić rok na nowy.


Wyświetlone zostaną przepisane pozycje wraz z kalendarzem wzorcowym.


Szczególne przypadki

W przypadku, gdy w planie pracy na nowy rok ma zostać uwzględniony indywidualny plan pracy pracownika spoza kalendarza wzorcowego należy przed wybraniem opcji zakładanie nowego roku dopisać pozycję pracownika w "starym" roku i wypełnić jego kalendarz planu pracy. W taki sposób przy założeniu nowego roku będzie uwzględniony indywidualny plan pracy.


Tematy powiązane:

Nieobecność pracownika w poprzednim miesiącu

W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone za dany miesiąc, a pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wówczas niezbędne jest wprowadzenie informacji w taki sposób, aby możliwe było utworzenie korekty w następnym miesiącu. Utworzenie takiej korekty możliwe jest z opcji kadry płace - absencje - dopisz(edycja). W oknie edytowania absencji  w polu rodzaj należy wybrać absencja korekta, a w polu ilość wpisać liczbę dni z poprzedniego miesiąca, która ma zostać uzględniona jako chorobowe.


Po utworzeniu listy płac w karcie pracy zaznaczane jest wypłacenie pensji, a w prowadzenie absencji za ten okres trakotwane jest jako korekta. Przepisane zostają dane o absencji do kolumny w planie pracy do sekcji Wykonane - Absencje - okienko: Jak wpisać absencję.

Tematy powiązane:
Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy
Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

Aby program prawidłowo naliczał wynagrodzenie pracownikowi, który został zatrudniony w środku miesiąca bieżącego należy założyć plan pracy, a w zakładce parametry wypełnić pola ważne od ... do datami rozpoczęcia i zakończenia pracy - zostanie przepisany odpowiednio kalendarz do listy płac oraz program przeliczy pensje.
Należy również w zakładce zdefiniować roczną kartę czasu pracy:

W przypadku przedstawionym powyżej w kalendarzu dni w miesiącu sprzed 7.11.2018 oraz po 18.12.2018 będą oznaczone symbolem "-" np.  ------ppppppHHpppHHH lub pppHHHpppp----


Ważne!

W przypadku, gdy do zaewidencjonowania wynagrodzenia nie jest wykorzystywany plan pracy, wówczas należy w pensji w zakładce księgowanie  "ręcznie" uzupełnić kalendarz uwzględniając dni, w których pracownik nie pracował przez wpisanie znaku "-" .

Tematy powiązane:
Jak zmienić fakturę zaliczkową z rozliczonej na nierozliczoną

W systemie istnieje możliwość zmiany statusu rozliczonej faktury zaliczkowej na fakturę zaliczkową nierozliczoną. Aby to zrobić należy przejść do edycji faktury zaliczkowej(w opcji Rejestry VAT), która ma posiadać status "nierozliczona".


W pierwszej zakładce Dokument w polu rodzaj jest wybrany wariant rozliczenie całkowite. Należy zmienić rodzaj na faktura zaliczkowa. Należy również zmienić datę VAT na datę z pola księgowany i zatwierdzić.Tematy powiązane:


Rejestry VAT - lista
Faktury zaliczkowe