Nieobecność pracownika w poprzednim miesiącu

W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone za dany miesiąc, a pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wówczas niezbędne jest wprowadzenie informacji w taki sposób, aby możliwe było utworzenie korekty w następnym miesiącu. Utworzenie takiej korekty możliwe jest z opcji kadry płace - absencje - dopisz(edycja). W oknie edytowania absencji  w polu rodzaj należy wybrać absencja korekta, a w polu ilość wpisać liczbę dni z poprzedniego miesiąca, która ma zostać uzględniona jako chorobowe.


Po utworzeniu listy płac w karcie pracy zaznaczane jest wypłacenie pensji, a w prowadzenie absencji za ten okres trakotwane jest jako korekta. Przepisane zostają dane o absencji do kolumny w planie pracy do sekcji Wykonane - Absencje - okienko: Jak wpisać absencję.

Tematy powiązane:
Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy
Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

Aby program prawidłowo naliczał wynagrodzenie pracownikowi, który został zatrudniony w środku miesiąca bieżącego należy założyć plan pracy, a w zakładce parametry wypełnić pola ważne od ... do datami rozpoczęcia i zakończenia pracy - zostanie przepisany odpowiednio kalendarz do listy płac oraz program przeliczy pensje.
Należy również w zakładce zdefiniować roczną kartę czasu pracy:

W przypadku przedstawionym powyżej w kalendarzu dni w miesiącu sprzed 7.11.2018 oraz po 18.12.2018 będą oznaczone symbolem "-" np.  ------ppppppHHpppHHH lub pppHHHpppp----


Ważne!

W przypadku, gdy do zaewidencjonowania wynagrodzenia nie jest wykorzystywany plan pracy, wówczas należy w pensji w zakładce księgowanie  "ręcznie" uzupełnić kalendarz uwzględniając dni, w których pracownik nie pracował przez wpisanie znaku "-" .

Tematy powiązane:
Jak zmienić fakturę zaliczkową z rozliczonej na nierozliczoną

W systemie istnieje możliwość zmiany statusu rozliczonej faktury zaliczkowej na fakturę zaliczkową nierozliczoną. Aby to zrobić należy przejść do edycji faktury zaliczkowej(w opcji Rejestry VAT), która ma posiadać status "nierozliczona".


W pierwszej zakładce Dokument w polu rodzaj jest wybrany wariant rozliczenie całkowite. Należy zmienić rodzaj na faktura zaliczkowa. Należy również zmienić datę VAT na datę z pola księgowany i zatwierdzić.Tematy powiązane:


Rejestry VAT - lista
Faktury zaliczkowe

Pensja - parametry

W zakładce Parametry, która dostępna jest w oknie Pensja, możliwe jest wprowadzenie zmian utworzonej pensji.


W części okna oznaczonej nr:
 1. należy określić jakiego funduszu dotyczą zmiany,
 2. pole należy uzupełnić kwotą ekwiwalentu urlopowego,
 3. należy określić grupę i program
 4. należy określi za jaki okres ma zostać przyznana premia,
 5. możliwe jest zaznaczenie opcji:
  • praca za granicą - składki na ubezpieczenie oraz podatek wyliczany z uwzględnieniem kwoty zwolnionej w wysokości równoważności diet z tytułu podróży słuzbowej poza granicą,
  • udział w zarządzie,
  • wyślij RSA - nalezy zaznaczyć jeżeli ma zostać wysłane bez wpisanych kwot,
  • brak ZUS - nie będzie wliczana zaliczka za ZUS,
  • brak podatku - od wynagrodzeń będą naliczane składki na ubezpieczenie, nie będzie natomiast wliczana zaliczka na podatek dochodowy,
  • nie do urlopu.
Tematy powiązane:


Karty pracy - dane systemu

W kartach pracy  możliwe jest dostosowanie okna poprzez wprowadzenie danych systemu w opcji Administracja - operacje - dane systemu:


1. kartyPracyPaleta=1 Włączenie numeracji palet
2. kartypracyZmiana=1 Włączenie pola Zmiana
3. kartyPracySerwis=1 Włączenie pola plan produkcjiTematy powiazane:

Karty pracy - okienko
Karty pracy - lista

Przekroczenie podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w innych zakładach pracy, a jego  roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekracza 133 290 zł (dane na rok 2018), należy ująć to przy tworzeniu płac, ze względu na zwolnienie z opłat składek.

Na początku należy dodać oddzielną listę płaci dodać pensję "pomocniczą".
W polu 99. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy podać kwotę która przekroczy podstawę od której nienaliczane są składki - np. 150 000. Następnie zapisać za pomocą przycisku zatwierdź.

Pensja "pomocnicza" z uzupełnionym polem 99. jest brana pod uwagę przy kolejnej liście płac, tylko dla celów zwolnienia ze składek emerytalnych i rentowych.

Od momentu utworzenia "pomocniczej" listy płac z przekroczoną podstawą do emerytalnego i rentowego program nie będzie naliczał składek emerytalnych i rentowych przy listach płac tworzonych do końca danego rokuTematy powiązane:

Lista płac - jak rozpocząć
Lista płac - nagłówek listyJak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT

Aby wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23 należy przejść do Rejestrów (po najechaniu kursorem na Rejestry VAT pokaże się ten przycisk).


W dolnej części okna z listą dokumentów należy wybrać przycisk dopisz.


W oknie dopisywania rejestru należy wypełnić odpowiednio pola danymi zaczynająć od określenia typu rejestru -WNT. W rejestrze WNT należy w dokumencie w polu wariant należny wskazać SrTrwale dot. sprzedaży zwoln. i opodat. (wejdzie do pola 43/44 w VAT7).


Po uzupełnieniu pól dokument należy zapisać za pomocą przycisku zatwierdź, co spowoduje również przejście do listy dokumentów.

Następnie należy dopisać ( przycisk dopisz tj. na drugim obrazku) do rejestru korekta opodatkowania REK dokument na którym w polu rodzaj wybrać podatek p.38 WNT środków transportu.


Po wypełnieniu pól należy zapisać dokument za pomocą przycisku zatwierdź.


Tematy powiązane:
Zakup towaru w Euro

W przypadku konieczności wprowadzenia faktury zakupu towarów w Euro należy w rejestrze VAT dopisać dokument np. zakup materiałów, PZ towary handlowe itp.


Należy wypełnić odpowiednie pola dokumentu i zmienić w polu stawka - stawkę VAT z 23% na DW.
Następnym krokiem jest uzupełnienie pól NETTO i VAT. Przy wypełnianiu pola VAT należy pamiętać, że stawkę należy obliczyć ręcznie, gdyż w tym przypadku program nie dokonuje kalkulacji.Tematy powiązane:

Rejestry VAT - FAQ
Zakup usług
Kasowanie i anulacja dokumentów

W programie Madar dostępne są dwa sposoby usuwania dokumentów - kasowanie lub anulacja.

Kasowanie

Kasowanie pozwala na całkowite usunięcie dokumentu. Dokument można usunąć z systemu poprzez wczytanie go do poprawy, a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Takie usunięcie spowoduje korektę stanu magazynowego sprzed wystawienia dokumentu, który powoduje zmianę stanu. 


Anulacja

Anulacja wystawionego dokumentu pozostawia w systemie ślad po jego wystawieniu. Dokument będzie widoczny jako anulowany. Jeśli dokument powodował zmianę stanu magazynowego to stan zostanie skorygowany na pierwotny. Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji operacje - anulacja dokumentu, a następnie należy potwierdzić wybierając TAK.Tematy powiązane:Płace - konfiguracja - definicje pól ∴

Potrącenie podatku (np. za bilety miesięczne)


Jeśli pole zdefiniuje się jako 1 bilety miesięczne, wówczas należy:
- w celu opodatkowania  dodać kwotę do pola 53 dodatki bez ZUS :
$53=$1
- w celu potrącenie kwoty wartości biletów - w pole 57 potrącenia :
$57=$1

Obliczanie nadgodzin

Dla nadgodzin płaconych dla pracowników o pensji zasadniczej należy w opcji konfiguracja - obliczanie dodać wpis:
$25=$22/$121

Adaptacje: nadgodziny liczone sa *150% oraz *200%
Wpisać w opcji: dane systemu
nadgodziny=1