KPR - Rachunek Wyników

Księga Przychodów i Rozchodów (KPR) posiada opcję wygenerowania Rachunku wyników. Aby utworzyć taki rachunek, należy w menu głównym programu wybrać zakładkę Księgowość, a następnie opcję KPiRPo wybraniu tej opcji pojawi się okienko  z zestawieniem przychodów i rozchodów w miesiącu bieżącym. W górnej części okienka należy wybrać  opcję rachunek wyników, a w następnym kroku z listy wybrać wspólnika.


W celu wykonania rachunku z innego miesiąca należy dokonać zmiany na inny miesiąc za pomocą przycisków poprzedni lub następny znajdujących się na dole okienka z zestawieniem.

Po wybraniu tej opcji rachunek wyników zostaje generowany i zostaje wyświetlony podgląd zestawienia.

Aby uzyskać poprawne zestawienie niezbędne jest wprowadzenie informacji dotyczących: wspólników, składek ZUS dla wspólników oraz innych przychodów jakie uzyskują wspólnicy.
Pozycje wpływające na rachunek wyników wpisuje się w danych do obliczania podatku.
Dodanie informacji na temat składek ZUS odbywa się po wybraniu zakładki dane opcji składki ZUS.
Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji zlecenia. Dla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać zlecenie - wybierając w polu rodzaj wariat składka pracodawcy.


Następnie po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać przy użyciu przycisku zatwierdź.

W przypadku wprowadzenia danych o przychodach z tytułu najmu również należy posłużyć się opcją zlecenie. W polu rodzaj należy wybrać wariant najem.


Po ustawieniu wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunków wyników w książce przychodów i rozchodów.


data rachunku - data otrzymania i zaliczenia przychodu,
brutto - otrzymany przychód,
koszty uzyskania - koszty związane z najmem.

W opcji dane - właściciel 1-5 należy wpisać dane o wspólnikach:
udział w spółce - procentowy udział w spółce np. 50 oznacza 50%. Obliczane jest 100% dla wartości 0 lub 100. Według tego pola odpowiednio wykazywane będą przychody i koszty wspólnika.

od dnia, do dnia - jeżeli pola wypełnione - oznaczają okres, w jakim obowiązują wprowadzone dane. Ważne dla zmian udziałowców bądź wielkości udziałów. W rachunku wyników podawane są przychody i koszty z podanego okresu.

właściciel - wspólnik / właściciel wybierany z listy pracowników. Tam wpisuje się dane osobowe (NIP, Pesel, data urodzenia).

należny podatek narastająco - w poszczególnych wierszach, oznaczonych miesiącami styczeń .. grudzień wprowadza się kwotę należnego podatku, wykazanego w odpowiednim miesiącu określany w deklaracjach jako podatek należny od początku roku. Na rachunku wyników w wierszu podatek za poprzednie miesiące pojawi się wpisana kwota z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest tworzony rachunek wyników.

odliczenia - w poszczególne pola wprowadza się kwotę odliczeń:
Darowizny,  Renty i alimenty, Cele rehabilitacyjne, Odliczenia od podatku.

wpłacono  - w poszczególnych wierszach, oznaczonych miesiącami styczeń - grudzień wprowadza się kwotę wpłaconej zaliczki na podatek w poszczególnych miesiącach. Na rachunku wyników w polu zapłacony podatek pojawi się suma wszystkich pól (poszczególnych miesięcy). Pola dotyczące podatku odpowiadają polom z obowiązujących w poprzednich latach deklaracjach PIT-5. Podawane kwoty podatku są więc obniżone o odliczenia od podatku, w szczególności składki na ubezpieczenie zdrowotne.

bez kwoty wolnej - pole do wyboru sposobu naliczania podatku i uwzględniania (bądź nie) ulgi podatkowej: pełna ulga – liczona jednorazowo ulga podatkowa, bez ulgi – podatek wg skali bez uwzględnienia ulgi.

podatek liniowy - podatek liczony liniowo 19%.

rozliczenie z małżonkiem - zaznaczane, gdy właściciel rozlicza się z małżonkiem.

strata - w to pole wpisuje się stratę, jeśli taka wystąpiła. Będzie ona odliczana od wykazanego w danym okresie dochodu.

Po wypełnieniu danymi wcześniej omówionych pól, podgląd wydruku rachunku wyników wybranego wspólnika wygląda w następujący sposób:

W nagłówku wyświetlane są dane takie jak dane wspólnika oraz miesiąc, którego dotyczy rachunek wyników. W kolejnej części znajdują się informacje odnośnie udziału wspólnika. Następna część zawiera dane dotyczące składek zdrowotnych, a w części podsumowującej  informacje podatkowe.

Powiązane posty:KPR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów •

KPR jest to księga rozchodów i przychodów, którą można prowadzić w  Madar7 w module ewidencje - KPR. Poprzez prowadzenie takiej księgi w programie jest możliwe nie tylko tworzenie ewidencji danych niezbędnych do celów podatkowych, ale również:
- automatyczne księgowania VAT,
- rozliczanie VAT,
- zabezpieczenie ksiąg po zakończonym okresie rachunkowym,
- eksport danych do deklaracji PIT-5 i PIT-5L,
- wydruk prowadzonych zapisów w danym miesiącu oraz podsumowań miesięcznych za cały rok,

Księga przychodów i rozchodów (KPR) jest listą posiadającą uporządkowane pozycje wpisywane do niej. Każdy miesiąc ma zakładaną oddzielną księgę. Część pozycji znajdujących się na liście może zostać umieszczone automatycznie tj. w przypadku pozycji dotyczących rejestru VAT. Rozliczając podatek VAT rejestrując dokumenty zaleca się przeprowadzać w następującej kolejności:
1. ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży,
2. ewidencja pozostałych dokumentów w rejestrach VAT,
3. ewidencja list płac,
4. ewidencja pozostałych operacji.

Okienko KPR jest czytelną listą, która dokładnie została opisana w
KPR - lista

W okienku KPR istnieje możliwość wydruku przychodów i rozchodów z danego miesiąca.Dodawanie kolejnych pozycji do listy odbywa się poprzez zastosowanie przycisku dopisz, który przekierowuje do okienka dopisywania
KPR DopisywanieWażnym elementem w prowadzeniu KPR jest konfiguracja. Aby ułatwić  prowadzenie KPR najlepiej połączyć z rejestrami VAT.


W powiązaniach z rejestrem VAT należy pamiętać o zapisach w księdze przychodów i rozchodów, które zostały automatycznie przepisane do listy. Jeżeli dany dokument wymaga modyfikacji, taką czynność należy przeprowadzić w rejestrze VAT. Aby dokonać anulacji danego zapisu znajdującego się na liście, który jest powiązany z rejestrem VAT należy przeprowadzić w sposób opisany w poście o anulacji dokumentu.W KPR istnieje możliwość wprowadzenie remanentu początkowego i końcowego. Aby to dokonać, remanent należy bezpośrednio wprowadzić do opcji KPR w pola Remanent.Na podstawie utworzonej listy płac istnieje możliwość przeprowadzenia księgowania listy płac. Automatycznie mogą zostać przeniesione kwoty naliczeń oraz ZUS do KPR.

Operacja możliwa jest w opcji lista płac – wybierając odpowiednią funkcję z menu.
Należy:
1. Wejść do opcji lista płac.
2. Ustawić się na liście, która ma zostać zaksięgowania.
3. Wybrać z menu górnego obliczenia - księgowanie do KPR - zostaną zaksięgowane wypłaty brutto. Standardowo program podaje datę zgodną z miesiącem wypłaty.

Jak zmienić proponowane stawki VAT w rejestrach

W celu zmiany proponowanych (domyślnych) stawek VAT przy dodawaniu dokumentu do rejestru VAT, należy utworzyć szablon. Po wywołaniu opcji Księgowość - Rejestry VAT - dopisz, na okienku dodawania dokumentu,  należy wybrać opcję szablon, gdzie nastąpi przekierowanie do listy szablonów księgowań.


Należy utworzyć nowy szablon księgowań poprzez kliknięcie w klawisz dopisz. 


Aby utworzyć szablon należy po uzupełnieniu takich pól jak kod  i nazwa wypełnić kolumnę ze stawkami VAT, które będą się przepisywały przy dodawaniu dokumentu, po wybraniu tworzonego szablonu.Po wpisaniu odpowiednich wartości należy zapisać tworzony szablon za pomocą przycisku zatwierdź, a następnie wybrać go z wyświetlonej listy.


Wybieranie utworzonego szablonu ze stawkami spowoduje ich przepisanie do tworzonego dokumentu dopisywanego do rejestrów VAT.Posty powiązane:
Rejestry VAT
Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienko
Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista
Księgowość FAQ


Jak wstawić odbiorcę do faktury

System Madar daje możliwość wprowadzenia na wydruk faktury nie tylko nabywcy, ale także odbiorcy (jako oddzielnego podmiotu). Ma to w szczególności zastosowanie, gdy jeden podmiot jest nabywcą (płatnikiem) jak np. centrala sieci handlowej, a drugi podmiot jest odbiorcą jak np. konkretny hipermarket. Innym przykładem jest wystawianie faktur jednostkom państwowym, gdzie przykładowo gmina jest nabywcą, a jej jednostka organizacyjna jest odbiorcą.

W przypadku, gdy na fakturze oprócz danych Nabywcy powinny zostać wskazane także dane Odbiorcy, należy postąpić w następujący sposób:

1.Faktury wystawiane z  KsięgowościW okienku Faktura VAT po uzupełnieniu danymi niezbędnymi do wystawienia faktury należy użyć przycisku uwagi znajdującego się na dole okienka. Następnie wyświetla się okienko uwagi, w którym należy wybrać odpowiedniego kontrahenta w polu odbiorca.Po wybraniu kontrahenta w polu odbiorca należy wyjść z okienka uwagi przy użyciu przycisku powrót.
Na podglądzie faktury będzie się to przedstawiało następująco:
2. Faktury wystawiane z Handlu (magazynu)

W przypadku sprzedaży z  obsługą stanów magazynowych, procedura dodania odbiorcy na fakturze odbywa się w podobny sposób. 


Aby dodać odbiorcę należy przejść za pomocą przycisku uwagi do okienka, w którym jest możliwe dodanie odbiorcy do faktury.Następnie do ekranu wypełniania faktury można powrócić klikając w klawisz powrót.

Tematy powiązane:
Handel - sprzedaż FA VAT
Faktura VAT korekta
Sprzedaż z magazynu
Faktura z księgowości vs Faktura z Handlu (z magazynu)
Księgowość FAQ

Płace - jak wydrukować listę wypłat do kasy (do wypłaty) ∴

W wypadku, gdy niektórym pracownikom wynagrodzenie wypłacane gotówką - możliwe jest wykonanie zestawienia do wypłaty w kasie.

Można wykorzystać zestawienie sort wg kolumny

Podając datę wypłaty danej listy i wpisując pole 62