Jak zmienić fakturę zaliczkową z rozliczonej na nierozliczoną

W systemie istnieje możliwość zmiany statusu rozliczonej faktury zaliczkowej na fakturę zaliczkową nierozliczoną. Aby to zrobić należy przejść do edycji faktury zaliczkowej, która ma posiadać status "nierozliczona".


W pierwszej zakładce Dokument w polu rodzaj jest wybrany wariant rozliczenie całkowite. Należy zmienić rodzaj na faktura zaliczkowa. Należy również zmienić datę VAT na datę faktury zaliczkowej i zatwierdzić.

Tematy powiązane:


Rejestry VAT - lista
Faktury zaliczkowe

Pensja - parametry

W zakładce Parametry, która dostępna jest w oknie Pensja, możliwe jest wprowadzenie zmian utworzonej pensji.


W części okna oznaczonej nr:
 1. należy określić jakiego funduszu dotyczą zmiany,
 2. pole należy uzupełnić kwotą ekwiwalentu urlopowego,
 3. należy określić grupę i program
 4. należy określi za jaki okres ma zostać przyznana premia,
 5. możliwe jest zaznaczenie opcji:
  • praca za granicą - składki na ubezpieczenie oraz podatek wyliczany z uwzględnieniem kwoty zwolnionej w wysokości równoważności diet z tytułu podróży słuzbowej poza granicą,
  • udział w zarządzie,
  • wyślij RSA - nalezy zaznaczyć jeżeli ma zostać wysłane bez wpisanych kwot,
  • brak ZUS - nie będzie wliczana zaliczka za ZUS,
  • brak podatku - od wynagrodzeń będą naliczane składki na ubezpieczenie, nie będzie natomiast wliczana zaliczka na podatek dochodowy,
  • nie do urlopu.
Tematy powiązane:


Karty pracy - dane systemu

W kartach pracy  możliwe jest dostosowanie okna poprzez wprowadzenie danych systemu w opcji Administracja - operacje - dane systemu:


1. kartyPracyPaleta=1 Włączenie numeracji palet
2. kartypracyZmiana=1 Włączenie pola Zmiana
3. kartyPracySerwis=1 Włączenie pola plan produkcjiTematy powiazane:

Karty pracy - okienko
Karty pracy - lista

Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w innych zakładach pracy, a jego  roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekracza 133 290 zł (dane na rok 2018), należy ująć to przy tworzeniu płac, ze względu na zwolnienie z opłat składek.

Na początku należy dodać oddzielną listę płaci dodać pensję "pomocniczą".
W polu 99. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy podać kwotę która przekroczy podstawę od której nienaliczane są składki - np. 150 000. Następnie zapisać za pomocą przycisku zatwierdź.

Pensja "pomocnicza" z uzupełnionym polem 99. jest brana pod uwagę przy kolejnej liście płac, tylko dla celów zwolnienia ze składek emerytalnych i rentowych.

Od momentu utworzenia "pomocniczej" listy płac z przekroczoną podstawą do emerytalnego i rentowego program nie będzie naliczał składek emerytalnych i rentowych przy listach płac tworzonych do końca danego rokuTematy powiązane:

Lista płac - jak rozpocząć
Lista płac - nagłówek listyJak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT

Aby wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23 należy przejść do Rejestrów (po najechaniu kursorem na Rejestry VAT pokaże się ten przycisk).


W dolnej części okna z listą dokumentów należy wybrać przycisk dopisz.


W oknie dopisywania rejestru należy wypełnić odpowiednio pola danymi zaczynająć od określenia typu rejestru -WNT. W rejestrze WNT należy w dokumencie w polu wariant należny wskazać SrTrwale dot. sprzedaży zwoln. i opodat. (wejdzie do pola 43/44 w VAT7).


Po uzupełnieniu pól dokument należy zapisać za pomocą przycisku zatwierdź, co spowoduje również przejście do listy dokumentów.

Następnie należy dopisać ( przycisk dopisz tj. na drugim obrazku) do rejestru korekta opodatkowania REK dokument na którym w polu rodzaj wybrać podatek p.38 WNT środków transportu.


Po wypełnieniu pól należy zapisać dokument za pomocą przycisku zatwierdź.


Tematy powiązane:
Zakup towaru w Euro

W przypadku konieczności wprowadzenia faktury zakupu towarów w Euro należy w rejestrze VAT dopisać dokument np. zakup materiałów, PZ towary handlowe itp.


Należy wypełnić odpowiednie pola dokumentu i zmienić w polu stawka - stawkę VAT z 23% na DW.
Następnym krokiem jest uzupełnienie pól NETTO i VAT. Przy wypełnianiu pola VAT należy pamiętać, że stawkę należy obliczyć ręcznie, gdyż w tym przypadku program nie dokonuje kalkulacji.Tematy powiązane:

Rejestry VAT - FAQ
Zakup usług
Kasowanie i anulacja dokumentów

W programie Madar dostępne są dwa sposoby usuwania dokumentów - kasowanie lub anulacja.

Kasowanie

Kasowanie pozwala na całkowite usunięcie dokumentu. Dokument można usunąć z systemu poprzez wczytanie go do poprawy, a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Takie usunięcie spowoduje korektę stanu magazynowego sprzed wystawienia dokumentu, który powoduje zmianę stanu. 


Anulacja

Anulacja wystawionego dokumentu pozostawia w systemie ślad po jego wystawieniu. Dokument będzie widoczny jako anulowany. Jeśli dokument powodował zmianę stanu magazynowego to stan zostanie skorygowany na pierwotny. Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji operacje - anulacja dokumentu, a następnie należy potwierdzić wybierając TAK.Tematy powiązane:Płace - konfiguracja - definicje pól ∴

Potrącenie podatku (np. za bilety miesięczne)


Jeśli pole zdefiniuje się jako 1 bilety miesięczne, wówczas należy:
- w celu opodatkowania  dodać kwotę do pola 53 dodatki bez ZUS :
$53=$1
- w celu potrącenie kwoty wartości biletów - w pole 57 potrącenia :
$57=$1

Obliczanie nadgodzin

Dla nadgodzin płaconych dla pracowników o pensji zasadniczej należy w opcji konfiguracja - obliczanie dodać wpis:
$25=$22/$121

Adaptacje: nadgodziny liczone sa *150% oraz *200%
Wpisać w opcji: dane systemu
nadgodziny=1

Tworzenie użytkownika dla klienta biura rachunkowego

Biuro rachunkowe wykorzystujące usługę Madar7 w chmurze ma prawo nadać każdemu swojemu klientowi, jeden bezpłatny dostęp do danych klienta, w zakresie podstawowych funkcjonalności (przy założeniu, że nie jest to dostęp dla pracownika biura rachunkowego).

Przydzielanie klientowi dostępu do programu

Aby utworzyć użytkowika, na którego klient będzie logował się do systemu Madar7 w chmurze należy skorzystać z opcji Administracja - Operatorzy

1. Dodawanie operatora

Na liście operatorów należy kliknąć w klawisz dopisz Na wyświetlonym ekranie należy uzupełnić w szczególności następujące pola:
login
identyfikator klienta, którym będzie się logował do programu (do 8 znaków),
pełna nazwa
przykładowo imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy,
e-mail
adres e-mail klienta,
rola
nalezy wybrać opcję klient,
Operator zostanie utworzony po kliknięciu klawisza zatwierdź

2. Nadawanie uprawnień

Po utworzeniu operatora dla klienta, należy go zaznaczyć a następnie kliknąć klawisz uprawnienia. "Świeżo" utworzony operator nie ma nadanych żadnych uprawnień - należy mu je nadać. Przykładowe uprawnienia dla klienta biura rachunkowego pokazano na kolejnych ekranach. W poniższym przykładzie nadano klientowi uprawnienie do fakturowania. Konieczne uprawnienia zostały zaznaczone na czerwono.
Pustym klawiszem wybieramy klientowi do których opcji ma on mieć wejście po zalogowaniu się.
W polu ze strzałką wybieramy firmę klienta do danych której ma mieć on dostęp. Całość nadawania uprawnień kończymy klawiszem zatwierdź

3. Nadawanie/zmiana hasła

W ostatnim kroku musimy nadać tworzonemu operatorowi hasło. Należy zaznaczyć operatora na liście operatorów a następnie kliknąć w klawisz profil
W polach hasło i powtórz hasło należy wprowadzić i powtórzyć bezpieczne hasło. Całość zatwierdzić.

Konfiguracja rozliczenia zakupu na magazyn ∴

PZ rozliczane również jako faktura zakupu

W programie dla dokumentów magazynowych  można ustawić automatyczne księgowanie.
Wprowadzając w opcji dane dla FK konto rozrachunków w polu przyjęcie PZ oraz wypełniając konta w zakładce [magazyny] przy odpowiednim magazynie.Przy takim ustawieniu PZ są księgowane następująco:

Osobne księgowanie faktury zakupu i PZ
Należy w opcji dane dla FK zaznaczyć [v] osobno faktura oraz wprowadzić konto rozliczenia zakupu w polu przyjęcie PZ.

Faktury zakupu należy wprowadzić w rejestrach VAT - najlepiej jako [PZ towary handlowe].