Jak wprowadzić kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia aby znalazła się w p. 49 deklaracji VAT?

Kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, która ma zostać odliczona od podatku VAT należy wprowadzić ręcznie w polu 49 w części deklaracyjnej (V7M, V7K) .


Należy zwrócić uwagę na wykazywaną kwotę w pozycji 49, która nie może być wyższa od różnicy kwot z pozycji 38 i 48. W przeciwnym przypadku, gdy różnica kwot pomiędzy pozycjami 38 i 48 jest mniejsza lub równa 0,wówczas należy wpisać 0.


Tematy powiązane:

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M


Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych przy 20% KUP

Fakturę za paliwo (lub materiały eksploatacyjne związane z samochodem), dla której mają być zastosowane 20% KUP i ma być odliczone 50% VAT należy wprowadzić do Rejestru VAT dzieląc ręcznie, odpowiednio kwoty. 
Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym wierszu ze stawką VAT 23%, należy:
 • w polu netto wprowadzić 20% sumy wartości netto faktury i połowy VAT,
 • w polu VAT - zmienić ręcznie obliczony VAT na kwotę połowy VAT
  UWAGA! Jeśli rozliczany podmiot nie jest vatowcem należy zmienić stawkę 23% na ZW i w polu netto wprowadzić kwotę która stanowi KUP
W drugim wierszu zmienić stawkę VAT 8% należy:
 • w polu stawka zmienić 8% na npk,
 • w polu netto wprowadzić 80% sumy wartości netto faktury i połowy VAT,
 • w polu VAT - wykasować wartość i zostawić puste pole

Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu, który używany jest do celów prywatnych, na kwotę 123 zł brutto - cała opodatkowana jest 23% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. 
Obliczamy wartość netto stanowiącą KUP - 20% * (100zł + 11,50zł) = 22,30 zł i podajemy ją jako netto przy stawce 23%
Połowę VAT wpisujemy w pole VAT przy stawce 23% - 23zł / 2 = 11,50 zł
Kwotę, która nie stanowi KUP podajemy w netto przy stawce npk - tj. 80% * (100zł+11,50zł) = 89,20 zł. 
W polu VAT przy stawce npk wpisujemy 0,00 (lub pozostawiamy puste)


 • W polu 1 obliczone zostało 20% sumy wartości netto faktury i połowy VAT (22,30 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 50% VAT (11,50zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
 • W polu 3 obliczone zostało 80% sumy wartości netto i połowy VAT (89,20zł),  stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu, natomiast pole 4 pozostawia się puste.

Zapis księgowy

Powyższy sposób ujęcia faktury za paliwo, z której 20% stanowi KUP a 50% VAT jest do odliczenia będzie ujęty w księgach następująco:
 • KPiR - kwota 22,30 zł  (poz. 1) zostanie ujęta jako koszt w książce przychodów i rozchodów,
 • Pełne księgi - kwota 22,30 zł (poz. 1) zaksięgowana zostanie na konto 410-1. Koszty - paliwo, kwota VAT (poz. 2) zaksięgowana zostanie na konto  222-2. VAT naliczony, natomiast kwota 89,20 zł (poz. 3) zaksięgowana zostanie na konto 440. Wydatki nie stanowiące KUP   

Tematy powiązane:

Wprowadzenie zleceniobiorcy do PPK

Aby zleceniobiorcy naliczać składki PPK to  należy zlecenia wypłacać na liście płac, czyli  należy założyć listę płac dla zleceniobiorców i na tej liście założyć dla każdego zleceniobiorcy pensję wykorzystując pola 71 -75 znajdujące się w wariancie połowa B.

W pierszej kolejności należy Zaewidencjonować zgłoszenia do PPK

Następnie przejść do Kadry-Płace - Lista płac.

W oknie pensje zakladamy nową listę płac poprzez opcję nowa listaNastępnie należy wybrać opcję dopisz i przejść do dopisywania pensji. W oknie pensja należy wybrać widok w wariancie połowa B, w której znajdują się wspomniane pola 71 -75.


Po wypełnieniu pola 71 Umowa zlecenie kwotą pozostałe widoczne pola zostaną uzupełnione obliczonymi przez program wartościami.


Tematy powiązane:

PPK- Zestawienia i wydruki

Płace - wprowadzanie na listę płac [?]
Widoczność GTU, daty wpływu i symboli z JPK na Rejestrach VAT

JPK wymaga oznaczania dokumentów dodatkowymi symbolami takimi jak np. GTU, TP, MPP, WEW, MK. W określonych warunkach pojawia się również konieczność podania daty wpływu dokumentu.

W programach Madar udostępniono możliwość skonfigurowania widoku listy rejestrów VAT, w taki sposób  aby ww. symbole były na niej widoczne. 

W Rejestrach VAT istnieje możliwość zmodyfikowania wyglądu tabeli poprzez dodanie kolumn zawierających dodatkowe informacje.


Dodanie dodatkowych kolumn odbywa się przy użyciu opcji Szablon- konfiguracja.Na wyświetlonym ekranie należy można wybrać rodzaj informacji, który ma być wyświetlany na liście rejestrów VAT. 

Dla celów JPK przydatny będzie wybór:
- JPK - GTU - oznaczenia kodami GTU od 1 do 13
- JPK -  procedura -  oznaczenia wybranej procedury np. MPP, MK, TP, WEW.
- JPK - data wpływu.


Wygląd po konfiguracji szablonu Rejestru VAT prezentuje się następująco:


Tematy powiązane:

W jaki sposób zaewidencjonować dokument zakupu będący podstawą wyliczenia marży by poprawnie był ujęty w JPK?

 W przypadku faktury marża, po stronie zakupu podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto tak aby znalazła się ona w JPK_V7M (V7K) w polu ZakupVAT_Marza.

W programie Madar należy taki dokument wprowadzić w Rejestrze VAT do rejestru zakup materiałów i wartość brutto tego zakupu wprowadzić ze stawką mrż.Tematy powiązane:

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Generowanie JPK_V7M

Faktura do paragonu - jak wprowadzić aby była poprawnie wykazywana w JPK

Wprowadzanie faktury do paragonu do ewidencji

W programach Madar istnieje możliwość zaewidencjonowania dokumentów w postaci faktur do paragonu w taki sposób, aby posiadały oznaczenie FP dla celów wysyłki JPK. Aby wspomniane oznaczenie zostało poprawnie zapisane należy dopisać dokument korzystając z opcji Księgowość - Faktura - wybierz rodzaj - Faktura do paragonu


Faktura wystawiona w taki sposób zostaje zapisana w Rejestrze VAT. W przypadku, gdy użytkownik nie wystawia faktury do paragonu w programie Madar a jedynie wprowadza ją do rejestrów vat - należy dopisać ją w Księgowość - Rejstry VAT - dopisz - rejestr: faktura do paragonu


Ujęcie faktury do paragonu w pliku JPK a ujęcie paragonów fisklanych

Każda faktura do paragonu musi być wykazana w pliku JPK z symbolem FP - jednocześnie podatek VAT z faktury do paragonu nie jest brany w JPK pod uwagę, ponieważ pobierany jest z utargów (paragonów fiskalnych). 
Utarg z paragonów fiskalnych wprowadzany jest do rejestru sprzedaż utargi DET - wszystkie utargi (paragony) wprowadzone w tym rejestrze otrzymują w pliku JPK z automatu oznaczenie RO. W pliku JPK cały utarg wprowadzony w rejestrze sprzedaż utargi DET wykazywany jest w jednej pozycji kwotami zbiorczymi.

Stąd:
W pliku JPK utarg fiskalny wykazywany jest w całości (niezależnie czy do paragonów były wykonywane faktury do paragonu czy nie) - na podstawie utargu fiskalnego ustalane jest zobowiązanie podatkowe, natomiast faktury do paragonu są jedynie wykazywane w pliku JPK, jednak nie wpływają one na wysokość zobowiązania podatkowego

Przykład: 
Podatnik wystawił paragon fiskalny na kwotę 100 zł netto opodatkowany 23% stawką podatku VAT. 
Utarg z kasy fiskalnej zostanie wprowadzony do rejestru sprzedaż utargi DET w kwocie 100 zł netto, 23 zł VAT. W pliku JPK wykazana zostanie z symbolem RO sprzedaż fiskalna w wysokości 100 zł netto i 23 zł VAT. Podatnik wystawił do tej transakcji fakturę do paragonu (100 zł netto i 23 zł VAT) - wprowadzona zostaje ona do rejestru faktury do paragonu  i dokument ten zostanie wykazany w pliku JPK z symbolem FP jednak kwota 23 zł VAT z tej faktury nie będzie brana pod uwagę jako VAT należny  - wartość VAT należnego będzie wzięta wyłącznie z paragonu fiskalnego i w powyższym przykładzie zobowiązanie w postaci VAT należnego będzie wynosiło 23 zł. 

DokumentOznaczenie w JPKWartość nettoVATVAT należny w JPK
paragon fiskalnyRO100 zł23 zł23 zł
faktura do paragonuFP100 zł23 zł---

Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK_V7M, JPK_V7K

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają stosowania odpowiednich oznaczeń utargów (RO) oraz wystawionych faktur do paragonu (FP). Ustawodawca określił, iż w plikach JPK cała wartość utargu ma być wykazana w JPK w jednej pozycji z oznaczeniem RO (niezależnie czy do części lub całości zostały wystawione faktury do paragonu czy też nie). Określono także, że wszystkie faktury do paragonu w pliku JPK oznaczone są jako FP jednak nie jest VAT z tych faktur nie jest brany pod uwagę (wartość wystawionych faktur do paragonu w pliku JPK nie pomniejsza wykazywanego utargu). W systemie Madar takie transakcje ewidencjonuje się na kilka sposobów zależnie od specyfiki wytawiania tych dokumentów w firmie.

 Poniżej przedstawiono tabelkę, która zbiorczo obrazuje warianty postępowania w programach Madar, aby dokumenty uzyskały odpowiednie oznaczenie w JPK (RO lub FP). Pod tabelką natomiast przedstawiono powiązania pomiędzy odpowiednimi RO i FP.

 
DokumentOczekiwany symbol w JPKJak nadawany jest symbolWłaściwości
Faktura VAT FPzamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik FISKALNE jest nadawany automatycznie przy wydruku Paragonu Fiskalnego)

automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO
 • jest księgowana,
 • wchodzi do niezapłaconych
RO
Faktura do paragonu FPma zawsze znacznik FP
 • nie jest księgowananie
 • wchodzi do niezapłaconych
 • nie rozlicza zaliczki
 • nie sumuje się
Utargi fiskalneROma zawsze znacznik RO
 • w JPK sumowane są wszystkie pozycje w jedną
 • jest księgowana
Utargi niefiskalne
(do 20000zł)
WEWwprowadzane do rejestru Sprzedaż RU - należy zaznaczyć [v] WEW wewnętrzny na zakładce uwagi
 • jest księgowany,
 • wchodzi do niezapłaconych,
 • nie sumuje się.
Faktura zaliczkowa do paragonu FPzamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik [v]FISKALNY nadaje się w rejestrze VAT pod klawiszem dewizy)

automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO
 • jest księgowana.
RO


Osobno utargi, osobno faktury do paragonu

Utargi z kas fiskalnych oraz wystawiane z systemu Madar paragony fiskalne ewidencjonowane są w rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET. Taki sposób ewidencji spowoduje, iż cały utarg znajdzie się w pliku JPK z oznaczeniem RO. Faktury do paragonu zaewidencjonowane w rejestrze VAT w rejestrze faktura do paragonu w pliku JPK zyskają automatycznie oznaczenie FP. Oznaczone w ten sposób zostaną dokumenty niezależnie od tego czy zostaną ręcznie wprowadzone do rejestru VAT czy zostaną wystawione w fakturowaniu z opcji faktura do paragonu.
 

Faktura VAT z wydrukiem fisklanym

System Madar daje możliwość wystawienia faktury VAT wraz z wydrukiem fisklanym wówczas wystawiana faktura VAT jest traktowana jak faktura do paragonu i otrzymuje oznaczenie FP natomiast wydruk fiskalny doliczany jest do wartości utargu z oznaczeniem RO.
 

Faktura VAT z magazynu - paragony fiskalane wystawiane na kasie fiskalnej poza Madarem

Klienci (np. hurtownie), którzy wystawiają faktury VAT a potem wystawiają paragon fiskalny do tych faktur na kasie fiskalnej (poza Madarem) powinni oznaczyć te faktury znacznikiem fiskalne aby zyskały one oznaczenie w pliku JPK symbol FP. Tak wystawioną fakturę należy poprzez opcję bazy oznaczyć znacznikiem [v] fiskalne. Przy takim sposobie wystawienia faktury i jej oznaczenia nie wprowadza się dodatkowo utargu z raportu z kasy fiskalnej.

Tematy powiązane:


Generowanie JPK_V7K


JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:
 • JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik wybierając w polu struktura - V7K ewidencja
 • JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  w module deklaracje należy dopisać deklarację vat7k_1 (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą V7K + Deklaracja, podając okres ostatniego miesiąca kwartału. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1.
  Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.

Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

Plik JPK_V7K w zakresie ewidencji (czyli składany za pierwszy i za drugi miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K Ewidencja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.


Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

 

Generowanie pliku JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.

Plik JPK_V7K w zakresie deklaracji (czyli składany za ostatni miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K + Deklaracja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.
 

 

Kiedy należy złożyć JPK_V7M część ewidencyjną i deklaracyjną.


Za miesiąc część ewidencyjna
JPK_V7K
część deklaracyjna
Deklaracja V7K
Termin wysyłki
Styczeń Tak Nie  25.02
Luty Tak Nie   25.03
Marzec
Tak Tak, za cały I kwartał 25.04
Kwiecień Tak  Nie  25.05
Maj Tak  Nie  25.06
Czerwiec
Tak Tak, za cały II kwartał 25.07
Lipiec Tak  Nie  25.08
Sierpień Tak  Nie  25.09
Wrzesień
Tak Tak, za cały III kwartał 25.10
Październik Tak  Nie   25.11
Listopad Tak  Nie  25.12
Grudzień
Tak Tak, za cały IV kwartał 25.01

Tematy powiązane:Jak wprowadzić do systemu fakturę marża, która jest równocześnie fakturą do paragonu?

JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów różnymi symbolami. Faktury marża muszą być oznaczone w pliku JPK_V7M symbolem MR_T lub MR_UZ natomiast faktury do paragonu oznaczone muszą być symbolem FP. Specyficznym przypadkiem może być sytuacja, w której wystawiana jest faktura marża do paragonu stąd musi być ona oznaczona równocześnie dwoma symbolami np. MR_UZ oraz FP

Przykład: firma zajmująca się sprzedażą towarów używanych dla osób fizycznych wystawia faktury VAT marża i jednocześnie rejestruje je na kasie fiskalnej ze stawką 0%. Jest on więc zobligowana do oznaczenia takiej faktury kodem MR_UZ oraz FP.

Jak wprowadzić w Madarze fakturę marża do paragonu?

Fakturę marża wystawia się w opcji Księgowość - pozostałe - faktura marża (skąd oznaczenie MR_UZ bądź MR_T pojawi się w JPK automatycznie). Należy ją zatwierdzić i zapisać.

Więcej na temat samego wystawiania faktury marża można można dowiedzieć się w poście Faktura VAT - marża lub Faktura marża - ewidencja na potrzeby VAT i KPR

Następnie należy wejść do opcji Księgowość - Rejestry VAT i odnaleźć w rejestrze zapisaną fakturę marża i ją edytować. 
Następnie należy kliknąć klawisz dewizy, zaznaczyć [V]fisklane kliknąć powrót i zatwierdzić.
Składki na PPK w liście płac

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane PPK zgłoszenie w opcji  Umowy o pracę (opisane w punkcie powyżej).

Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z podstawowy na RMUA+PPK lub Połowa C.
 • [150] PPK podstawa - kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla PPK,
 • [151] PPK wpłata pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej,
 • [152] dodat. pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej,
 • [153] wpłata zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej zakładu,
 • [154] dodat. zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej zakładu,
 • [155] państwo.