Jak naliczyć wynagrodzenie stażyście

W przedsiębiorstwie, które zatrudnia stażytę występuje sytuacja, gdzie należy naliczyć wynagrodzenie, a staż jest finansowany ze środków Unii Europejskiej , zaliczka na podatek nie jest pobierana, natomiast ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są pokrywane przez pracodawcę należy:

 • przejść do listy płac,
 • dopisać pensję,
 • przejść do zakładki parametry , gdzie należy zaznaczyć opcję Unia Europejska oraz brak podatku.Po prawidłowym uzupełnieniu odpowiednich pól w pensji oraz zaznaczenia wskazanych opcji należy zapisać poprzez kliknięcie zatwierdź, co spowoduje poprawne naliczenie wynagrodzenia.

Tematy powiązane:

Płace - wprowadzanie na listę płac [?]
Kadry i płace - typowe i nietypowe operacje kadrowo - płacowe •

Księgowanie do księgi głównej - konto rozrachunkowe

Podczas Księgowania do Księgi Głównej po wypełnieniu pól odpowiednimi danymi i zatwierdzeniu może zdarzyć się sytuacja otrzymania następijącego komunikatu:


gdzie:
WN lub Ma oznacza, po której stronie konto się znajduje,
poz.1 oznacza pozycję, na której znajduje się konto ( w tym przypadku jest to pierwsza pozycja).

Powyższy komunikat świadczy o tym, że konto w polu rodzaj posiada wybraną pozycję  R-rozliczenia (opcja plan kont - [zaznaczyć konto]- edycja-rozliczenia).Należy pamiętać, iż ustawienie to przynależy do kont rozrachunkowych, do których rozliczane są pozycje niezapłacone (zwyczajowo 201,202), wówczas wszystkie księgowania odbywają się w rejestrach i kasjerze. Nie wolno księgować bezpośrednio do Księgi Głównej!

Tematy powiązane:

PKR - polecenie księgowania ręczne [?]
Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac

W przypadku, gdy lista płac została utworzona, a nie została wypłacona, wprowadzenie zmian można wykonać bez tworzenia korekt.

Przy próbie dodania absencji do utworzonej listy płac program domyślnie będzie chciał zmienić rodzaj absencja na korekta absencji (przykładowo do utworzonej 24.04 listy płac próba dodania absencji za okres 28.04-30.04 program zasugeruje zmianę na korekta absencji). Jeśli lista została wypłacona to wówczas należy zatwierdzić korektę absencji jeśli natomiast nie została wypłacona i chcemy listę płac poprawić należy wykonać poniższe kroki.

Przy próbie dodania absencji za okres, do którego wystawiona została już lista płac program będzie chciał zmienić rodzaj dopisywanej absencji na korekta absencji, o czym użytkownik zostanie poinformowany następującymi komunikatami:
W przypadku gdy lista została wypłacona i ma być to korekta należy zmianę tą zatwierdzić, natomiast w przypadku gdy lista nie została wypłacona a użytkownik chce poprawić listę płac należy wybrać NIE i wykonać poniższe kroki.

W sytuacji, gdy np. lista płac została wykonana dnia 24.04, ale wypłacana jest ostatniego dnia miesiąca, czyli 30.04, a z przyczyn losowych pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 28.04 do 30.04 należy:
 • Przejść do opcji Kadry-Płace - Plan pracy, wybrać pozycję plan pracy odpowiedniego pracownika,
 • przejść do edycji planu pracy,
 • w oknie roczna karta planu pracy poprzez kliknięcie wybrać jeden z miesięcy ( w omawianym przypadku jest to kwiecień),
 

 • po przejściu do wybranego miesiąca wykasować podpiętą listę płac i kliknąć powrót

Następnie należy dopisać absencję w opcji Kadry-Płace- Absencje - Dopisz.

Po dopisaniu absencji należy wejść do listy płac (nie planu pracy) i tam edytować pensję pracownika gdzie należy usunąć pracownika a następnie wybrać go ponownie by program na nowo przeliczył listę płac.
Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT

Aby do deklaracji VAT wszedł VAT z remanentu likwidacyjnego należy:

 1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
 2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
 3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.36 remament,
 4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
 5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.


Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane:

Zajęcia komornicze

W przypadku konieczności uwzględnienia zajęć komorniczych należy to ująć w postaci składnika w oknie definiowania pól list płac (lista płac - konfiguracja - definicje pól). W tym celu należy wpisać w wybrane pole składnik zajęcia komornicze, a następnie w polu program określić parametry tego składnika.W tym przypadku wybrane zostało pole 3, gdzie dodany został składnik zajęcia komornicze. W polu program została wpisana wartość $57=$3, gdzie:

$57 - razem potrącenia (z netto) jest to pole stałe
$3 - zajęcia komornicze jest to pole wybrane przez użytkownika.

Po zdefinowaniu pól należy zapisać wprowadzone zmiany.


Tematy powiązane:

Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 (koszty wg rodzajów) na konta zespołu 5 (koszty wg miejsc powstawania)

Przeksięgowując koszty pomiędzy zespołem kont 4 (koszty wg rodzajów) i zespołem kont  5 (koszty wg miejsc powstawania), korzystając z opcji Księgowość - PKR polecenie księgowania ręczne, należy zastosować sie do poniższych zasad:
 • konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia,
 • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V
 • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV,
 • w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[.

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym polu ze stawką VAT, gdzie domyślnie podane jest 23, należy ją zastąpić stawką PB . Po wpisaniu PB nastąpi rozbicie na stawki PB, 23 i NPK, gdzie w polu stawki 23% należy zmienić ręcznie na 8% aby program uwzględnił 8% stawkę VATu dla wprowadzanego do rejestru dokumentu. Następnie w pierwszym polu wartości Netto należy podać odpowiednio kwotę - po przejściu klawiszem ENTER program przeliczy i uzupełni odpowiednio według podanych stawek.

Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu firmowego, który używany jest do celów mieszanych, na kwotę 216zł brutto - cała opodatkowana jest 8% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. W pierwszym polu stawki VAT zmieniamy wartość 23 na PB. Następuje rozbicie na stawki PB, 23 i NPK. W polu stawki VAT, gdzie po rozbiciu jest wpisane 23 należy zmienić na wartość 8. Po ustaleniu już stawek VATu przechodzimy do pierwszego pola i podajemy netto faktury tj. 200zł i następnie przechodzimy do kolejnego pola (klikamy ENTER). Program rozbije netto i VAT w następujący sposób: • W polu 1 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 75% połowy VAT (6,00zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
 • W polu 3 obliczona została połowa wartości netto (100zł), która zaliczona jest do kosztów uzyskania przychodu, natomiast w polu 4 obliczona zostaje połowa wartości VAT (16zł), która jest do odliczenia.
 • W polu 5 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 6 czyli 25% połowy VAT (2,00zł) stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu

Tematy powiązane:

Podmiot zwolniony z VAT - ustawienia programu

Ustawienia podstawowe

Przedsiębiorca, który jest na mocy obowiązujących przepisów jest zwolniony podmiotowo z VAT powinien w systemie Madar dokonać odpowiedniego ustawienia systemu.
W tym celu należy w opcji Administracja - konfiguracja zaznaczyć na zakładce nazwa pole [V] zwolnienie z VAT


Wprowadzanie dokumentów zakupowych podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik zwolniony z VAT wprowadza dokumenty zakupowe do rejestru zakupów w opcji Księgowość - Rejestr VAT (tak jak vatowiec). Różnica przy wprowadzaniu dokumentu polega na tym, iż każdy dokument wprowadzany jest w kwocie brutto ze stawką ZW.
Więcej informacji na temat wprowadzania dokumentów do rejestru VAT


Wygląd faktury i informacje dodatkowe na fakturze

Przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie wystawiał faktury, na których nie ma wartości VAT.

Zgodnie z przepisami, faktura podatnika zwolnionego z VAT musi zawierać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Informacje taką w systemie Madar należy wprowadzić w stopce faktury - w ten sposób będzie ona drukowała się na każdym wystawianym dokumencie sprzedaży. Sposób wstawienia stopki do dokumentu został opisany w poście Wystawianie faktury

Tematy powiązane

Madar 7 - jak rozpocząć

Różnice kursowe od operacji dewizowych w banku

Waluty obce pochodzące z walutowego rachunku bankowego, wykorzystywane w ciągu roku obrotowego do zapłaty zobowiązań opiewających na obce waluty wycenia się - zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości według metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości, w szczególności według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO).

Przy wycenie rozchodu waluty według jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe, bowiem rozchód walut wyceniany jest według kursu historycznego, tj. według kursu, który zastosowano do wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. W tej jednak sytuacji jednostka będzie zobowiązana do obliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Operacja dostępna w opcji księgowość - kasjer - różnice kursowe. Po wejściu do opcji pojawia się okienko do księgowania różnic kursowych, w którym dane wprowadza się w następujący sposób:
 1. Wybrać konto, dla którego będą liczone różnice kursowe.
 2. Podać okres, za jaki będą rozliczane różnice kursowe od operacji dewizowych w polach od dnia oraz do dnia.Po wypełnieniu pól pojawi się komunikat: Wczytać transakcje. Po zatwierdzeniu do okienka wczytają się transakcje z danego okresu, z raportów, które są oznaczone jako księgowane na wybrane wcześniej konto.
 3. Uzupełnić pola w kolumnie stan początkowy - ilość waluty obcej w polu dewizy oraz kurs.

Po naciśnięciu klawisza oblicz zostanie wygenerowany dokument z wyliczonymi różnicami kursowymi oraz wypełniony stan końcowy - według metody FIFO.
Opcja różnice kursowe służy wyłącznie do obliczenia różnic i wygenerowania wydruku. Dokumentu tego się nie zapisuje w systemie - nie są też dokonywane automatycznie księgowania różnic kursowych - należy na postawie wygenerowanego wydruku sporządzić polecenie księgowania PK.

UWAGA!Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku bankowego na inny rachunek bankowy nie powinno powodować powstawania dodatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych walut obcych nie ulega zmianie, zależnie od tego, na którym rachunku bankowym one się znajdują. Należy wtedy przy takiej pozycji zaznaczyć "ptaszek" [V] w kolumnie pomiń.

Teamty powiązane

Nawigacja po module Kasjer

Podatnik zwolniony z VAT - jak zaliczyć 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

W systemie Madar możliwe jest rozliczenie 75% wydatku  do kosztu uzyskania przychodu związanego z użytkowaniem samochodu do celów mieszanych przez podatnika zwolnionego z VAT.

Konfiguracja

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy mają w opcji Administracja - Konfiguracja - dane adresowe zaznaczony przełącznik [V] zwolnienie z VAT mogą skorzystać z automatycznego "rozbijania" wprowadzanej faktury za paliwo.Aby dokument został prawidłowo ujęty na kontach księgowych należy określić konto wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Dane dla FK, gdzie na zakładce Import u dołu znajduje się pole koszty NPK, w którym należy wybrać konto wydatków nie będących kosztem uzyskania przychodu i zapisać.


Dopisywanie

Dopisując dokument do rejestru VAT należy zmienić domyślną stawkę 23 na PB i przejść do kolejnego pola - kolejne dwie stawki zmienią się automatycznie na ZW oraz NPK.W polu netto należy wprowadzić wartość brutto z dokumentu zakupu.


Przechodząc do pola VAT klawiszem ENTER zostaną przeliczone wartości i wpisane w odpowiednie pola.Następnie należy wybrać Zatwierdź, aby zapisać w rejestrze VAT.


Tematy powiązane:

Rejestry VAT -okienko [?]

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Odliczenie 50% VAT od samochodów - ułatwienia w systemie Madar

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%