Wprowadzanie amortyzacji [?]

Przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji (lub jego edycji) możliwe jest dopisanie amortyzacji tego środka.


Znaczenie pól

Amortyzacja za rok - wpisujemy rok za który są odliczenia,
Stawka amortyzacji - przepisywana z pierwszej strony,


[ ] Wyłącz obliczenia - jeśli chcemy uzupełnić je ręcznie,
[ ] Amort.miesięczna - odpisy naliczane miesięcznie,
[ ] Amort.kwartalna - odpisy naliczane kwartalnie,


Ważne! jeśli pola Amort.miesięczna, Amort.kwartalna, pozostawimy niezaznaczone, to system potraktuje to jako odpisy naliczane rocznie.

Współczynnik amortyzacji - w to pole standardowo wpisujemy "1",
Wartość początkowa - kwota początkowa przed i po przeliczeniu wg współczynnika aktualizacji,
Dotychczasowe umorzenie - kwota dotychczasowego umorzenia przed i po przeliczeniu wg współczynnika aktualizacji.

Metoda - do wyboru liniowa lub degresywna,
wsp.degresji - współczynnik degresji

Podstawa amortyzacji

Modernizacja data, kwota - możliwe jest wprowadzenie kwot zwiększających podstawę amortyzacji w danym roku. Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa amortyzacji o wpisana wartość w pole Kwota.
Modernizacja środka trwałego


Roczny odpis

Na dole okienka pojawiają się kwoty amortyzacji w poszczególnych miesiącach.Tematy powiązane


Lista środków trwałych

Korekta VAT należnego i naliczonego w programach Madar

System Madar daje możliwość prowadzenia tzw. restrykcji (ulga za złe długi). Restrykcje są w szczególności sposobem przeprowadzania korekt VAT (naliczonego i należnego w związku z nieopłaceniem faktury, od której terminu płatności minęło 150 dni).
Na restrykcje składają się w szczególności:
 1. Wydruk sugestii do restrykcji, które można uzyskać generując wydruk
  księgowość - wydruki - niezapłacone
  .

 2. Dokumenty restrykcji wprowadzane dla korekty VAT należnego, VAT naliczonego - w opcji rejestry VAT.
 3. Zestawienie restrykcji, będące wydrukiem zbioru korekt opodatkowania (rejestru).

Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach

Sposoby dokonywania korekty VAT (ulga za złe długi) naliczonego za nieopłacone w ustawowym terminie faktury oraz możliwości odzyskania zapłaconego VAT należnego z faktur niezapłaconych w ustawowym terminie.
Korekta odliczonego vat

Korekta kosztów

UWAGA! Korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ustawowym terminie - przestała obowiązywać. Grupy towarowe - dodawanie [?]

Każdemu artykułowi w katalogu towarów można przypisać grupę towarową. Oznaczenie towaru grupą towarową pozwala m.in. na łatwą selekcję towarów wg wybranej grupy np na fakturowaniu.

Nadgodziny na liście płac ∴

Madar7 umożliwia wyliczanie pensji dla pracowników ze stawką godzinową a także obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Do określenia liczby przepracowanych godzin, nadgodzin czy godzin specjalnych służą pola od 60 do 70 na liście płac.


Bilans [?]

System umożliwia wygenerowanie bilansu za zadany okres, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Bilans można wygenerować w następujący sposób:
 • w opcji Plan kont (Księgowość - plan kont - deklaracje - bilans) - więcej o opcji Deklaracje
 • w opcji Deklaracje (Księgowość - Deklaracje) - więcej o opcji Plan kont


Sprawy - etapy ∴

 Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji:
 1. Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna. 
 2. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu. 


Pola opisujące etap 

W lewej części okna znajduje się lista zawierająca kolejne etapy. Dla każdego etapu dostępne są następujące pola:
 • dotyczy - pozwala na wpisanie krótkiego opisu etapu. 
 • dla -  operator, do jakiego kierowany jest etap
 • procedura - pozycja wybierana z listy scenariuszyWiększą ilość informacji wprowadza się w pole opis, w którym można zamieścić wszystkie informacje opisowe, nie zawarte w opcjach sprawy czy etapu.

Załatwienie

Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika ∨ wykonano w parametrach etapu:


Zamknięcie sprawy - dokonuje się w zakładce [parametry].Tematy powiązane:

Kontakty - jak uzyskać wyselekcjonowaną listę ∴

Program umożliwia uzyskanie grup docelowych kampanii na podstawie informacji zawartych w bazie kontaktów. Agregacja jest możliwa według cech określających grupę klientów (region, kampania czy rodzaj - częściowo do samodzielnego projektowania), informacji o poprzednich kampaniach marketingowych (powtórzenie kampanii z uwzględnieniem ”zwrotów”, kampanie do klientów, którzy odpowiedzieli), rejestrowanych atrybutów.

Grupowanie kontaktów - agregacja 

Na podstawie wcześniej wprowadzonych kampanii oraz kontaktów (atrybutów wprowadzanych do kampanii i kontaktów) można automatycznie wypełniać kampanie przy pomocy agregacji.


Po wyborze w liście z górnego menu opcji agregacja w okienku można zaznaczyć:
 1. znacznika - pomocy wyboru np. kodu pocztowego lub czy ktoś posiada e-mail.
 2. atrybuty - poprzez opcje:
  odejmij – atrybut, który ma nie zostać uwzględniony np. zwrot.
  dodaj kategorie – atrybut, który nas interesuje np. EMAIL i WYSYŁKA WARSZAWA.
 3. rodzaju kontaktu - na przykład tylko dla klientów. 


Tematy powiązane:

Skąd pobierane są dane do pensji ∴

Przy tworzeniu listy płac część danych (kwot) wypełniana jest automatycznie. Dopisując pensję wybranego pracownika do listy płac automatycznie może wypełniać się m.in. stawka, kwota wynagrodzenia chorobowego i inne składniki.

Cztery podstawowe miejsca, z którym pobierane są dane do pensji to:

 • Umowy o pracę - w opcji: Kadry-płace - Umowy o pracę,
 • Kartotek pracownika - w opcji: Kadry-płace - Pracownicy,
 • Składniki wynagrodzenia - w opcji: Kadry-płace - Lista płac: Składniki,
 • Absencje - w opcji: Kadry-płace - Absencje.

Import wyciągów bankowych [?]

Program pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągu bankowego w formacie MT940 w opcji operacje - import MT940. Po zaimportowaniu możliwa jest edycja zapisów (jak kwoty, daty, strona konta) a także przypisanie konkretnych wpłat/wypłat do konkretnych kontrahentów oraz wybranie konta księgowego. Po wykonanych zmianach i uzupełnieniach wyciąg księguje się klawiszem księgowanie

Płace - jak przesłać listę płac do Płatnika ∴

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik]. W wyniku tego pojawia się raport, a plik w postaci *.kdu zapisywany jest na dysku (pobierany). Następnie plik ten trzeba wczytać w programie Płatnik.

Opcje eksportu do Płatnika:

Po wybraniu zestawienia pojawia się się okienko. 

 • za miesiąc - będą brane te wynagrodzenia, dla których data wypłaty jest zgodna co do miesiąca i roku z podaną datą,
 • identyfikator: 1,2 ....

UWAGI

1. Eksport wykonywany jest według daty wypłaty

Za każdym razem gromadzone są dane za podany okres, z list płac oraz umów zleceń.

UWAGA!
Jeżeli do deklaracji DRA nie przechodzą poszczególne wypłaty to znaczy, że pensje posiadają wprowadzoną nieprawidłową datę wypłaty. Należy zweryfikować pole wypłacono w pensji pracownika, zakładka księgowanie.
Można również wykorzystać opcję renumeracja, która aktualizuje daty wypłaty dla wszystkich pozycji na danej liście płac.

2. Przed wysłaniem do Płatnika konieczna jest konfiguracja

 • danych płatnika 
w opcji: konfiguracja - dane dla PŁATNIKA
pole nazwa skrócona musi być zgodna z analogiczny polem w Płatniku.

 •  wprowadzenie kodów tytułu ubezpieczeń dla pracowników 
w opcji: umowy o pracę
W Płatniku należy wykorzystać opcję Narzędzia - Importuj dokumenty.Tematy powiązane


Płace - wprowadzanie na listę płac

Subokienko do wyboru dodatkowych parametrów na wydrukach ∴

Większość ekranów, na których można wybrać parametry generowanego wydruku zawiera również subokienko, na którym można wybrać dodatkowe parametry. Okienko to rozwija się po najechaniu myszką i wówczas wyświetlana jest większa ilość parametrów do wybrania.

Znaczenia pól:
index - wyświetla indeks asortymentu
druga nazwa - wyświetla drugą nazwę towaru
ilość zbiorcza - jest to ilość zbiorczych opakowań
kod dostawcy - nazwa artykułu poprzedzona jest kodem dostawcy (w katalogu towarów wpisany w drugiej linii towaru jako DOS=...)
pole MAG - nazwa artykułu poprzedzona jest polem magazynowym (w katalogu towarów wpisany w drugiej linii towaru jako MAG=...)
Madar ID - wydruk zawiera wewnętrzny kod artykułu nadawany automatycznie przez Madar
AKCYZA - wydruk wyświetla kolumnę AKCYZA
Objętość - wydruk prezentuje objętość poszczególnych artykułów (ewidencjonowaną na karcie towaru w katalogu towarów)
cechy - wydruk wyświetla kolumnę z cechami przypisanymi do poszczególnych artykułów w katalogu towarów
opakowań - wyświetlona zostaje wartość przypisana do danego artykułu w katalogu towarów na zakładce wycena w polu opakowanie
grupa -
pole ... wg ... - pozwala na podanie wartości przypisanej do artykułu w polu wybranym z listy "wg" (np jeśli wydruk ma być wykonany dla produktu o indeksie 12345 to należy w polu pole podać 12345 a następnie z listy wg wybrać index
rodzaj [] wg ... - zaznaczenie pola 'rodzaj' wyświetla tylko artykuły wybranego rodzaju (rodzaj każdego artykułu określany w katalogu towarów na zakładce wycena)
region - wybranie regionu spowoduje wyświetlenie zapasu wyłącznie dla wybranego regionu
akwizytor - wybranie akwizytora spowoduje wyświetlenie zapasu wyłącznie dla danego artykułu

Tematy powiązane


Nawigacja po programie Madar7

Elektroniczna Kancelaria - możliwości •

Program Kancelaria, moduły CRM w systemie Madar 7 w chmurze oraz portal Docum.pl zostały zaprojektowane w celu kompleksowej obsługi ewidencji dokumentacji online w kancelariach i sekretariatach, zwłaszcza w średnich przedsiębiorstwach i instytucjach. Ułatwia on tworzenie i prowadzenie rejestrów kancelaryjnych i spraw, a także obsługę obiegu dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa.


≡ Dziennik korespondencji

Pisma są ewidencjonowane we właściwym dzienniku korespondencji, wyodrębnianym za pomocą rejestru kancelaryjnego. Wprowadzane są takie informacje jak: data, korespondent, rodzaj wysyłanego dokumentu, opis przesyłki, operator, data załatwienia, pozycja z Rzeczowego Wykazu Akt. Możliwe są  wydruki dziennika podawczego za dany okres,  zestawienia kosztów.
Możliwość umieszczenia dyspozycji dotyczących osoby bądź działu, sposobu i terminu załatwienia sprawy, aprobaty bądź podpisania.
⇒  Dodawanie pisma do kancelarii

Dekretacja, podpisywanie i przekazywanie pism

Istnieje możliwość przekazywanie korespondencji do kontroli bądź aprobaty do innych sekretariatów, kancelarii bądź referentów. Określanie terminu załatwienia czy podpisu oraz wykorzystanie operatorów pozwala na wprowadzenie kontroli wykonania zadań – na przykład podpisania odbioru przez odpowiednie działy. Zestawienia spraw niezałatwionych czy bez podpisu ułatwiają dodatkowo to zagadnienie.
Kancelaria - dekretacja czyli statusy i ikonki na liście 

Dołączanie pełnych treści pism 

W postaci plików z programów tekstowych bądź graficznych – na przykład skanowanych. Wbudowana przeglądarka umożliwia podgląd i wydruk wybranych dokumentów. Uprawnione osoby mogą również dokonać korekty.
Kancelaria - załączniki do pism 

Analiza 

Informacje wprowadzane są do programu miedzy innymi po to, by móc w szybki sposób uzyskać interesujące użytkownika informacje. Analizę wprowadzonej dokumentacji do ewidencji można przeprowadzić dwojako:
 • w postaci selekcji na liście - na ekranie komputera  
 • w postaci zestawienia, które można wydrukować.
Analizę można wykonywać na podstawie kilku różnych kryteriów – opisujących pismo i wprowadzonych przy okazji ewidencji pisma.
Wyszukiwanie pism w kancelarii 

Wysyłanie monitów

W programie istnieje możliwość wysyłania monitów do użytkowników odpowiedzialnych za pismo w Kancelarii w przypadku zbliżającego się terminu załatwienia, bądź nie załatwienia w terminie - dla pism wymagających odpowiedzi.


≡ Baza korespondentów

Wszystkie dane na temat instytucji, osób czy firm, z którymi prowadzona jest korespondencja gromadzone są w jednej bazie, przyspieszając proces tworzenia i umożliwiając analizę dokumentów. W bazie wprowadzać można dane teleadresowe (w tym adres do korespondencji), osoby do kontaktu - jak również określać dodatkowe atrybuty ⇒ Lista kontaktów.

Dane można przeglądać i analizować na liście o projektowanych przez użytkownika kolumnach:
Konfigurowanie kontaktów 

Można też przygotować wyselekcjonowaną listę według wybranych  atrybutów, która będzie podstawą na przykład do wysyłek seryjnych ⇒ Kontakty - jak uzyskać wyselekcjonowaną listę


Możliwy jest też import danych do bazy kontaktów: ⇒ Importy danych do programu Madar 7

≡ CRM i Sprawy 


Ważnym ogniwem procesu obsługi klienta jest ewidencja i analiza zdarzeń, które nie są ściśle i bezwzględnie związane z procesem sprzedaży czy księgowości i często nie są rejestrowane w innych modułach systemu. Należą do nich między innymi:
 • zgłoszenia awarii, które wymagają interwencji ze strony firmy, 
 • zapytania ofertowe, 
 • pytania do specjalistów dotyczące produktów, 
 • wizyty serwisowe,
 • szczególne informacje o klientach, takie jak: ustalenia i umowy, sposób kontaktu. 


W programie zdarzenia te rejestruje się w opcji sprawyCRM - dodawanie sprawy

Oprócz rejestracji takich spraw konieczne jest planowania kolejnych etapów i działań oraz kontrolę ich realizacji ⇒ Sprawy - etapy.

Zgłoszenia są grupowane w rejestry spraw. System dla wygody użytkownika daje możliwość przeglądania zgłoszeń w dwóch widokach - w widoku CRM i w widoku Sprawy.


≡ Kampanie

Kampanie to moduł, który pozwala zarządzać masowo wysyłkami do innych firm zarówno przesyłek reklamowych jak i treści informacyjnych. Dzięki temu modułowi w łatwy sposób można wybrać odbiorców z katalogu kontaktów a następnie wykonać na tej bazie nadruki danych teleadresowych na kopertach lub naklejkach na koperty. Po zakończonej kampanii w prosty sposób można zaewidencjonować jej skuteczność.

Kancelaria - załączniki do pism ∴

Dodawanie załącznika

Kliknięcie w pola powoduje pojawienie się okienka wybory pliku do przesłania.
Po wybraniu pliku z dysku - należy kliknąć klawisz [IUPLOAD].


Dla większej ilości należy wejść na listę załączników i tam dodać kolejne pozycje:

Do załączników na liście można dodawać opisy:

Kasowanie załącznika

Jest możliwe po wejściu do listy załączników i naciśnięciu ikony [x]


Na liście pisma z załącznikami są oznaczone ikoną:
Tematy powiązane:
Dodawanie pisma do kancelarii

Zapas [?]

Wydruk zapasu pozwala na określenie stanu magazynu na określony dzień. Wydruk zostanie wygenerowany zależnie od podanych parametrów.

Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie ∴

Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego - konieczne jest wypłacenie podwyższenia do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Służy do tego pole (widoczne w oknie [połowa A]:
46 dod.świadczenieBądź możliwe do zaprojektowania w oknie [własny]Kwota wykazana w polu 46 jest przekazywana do Płatnika z kodem 329.


Zobacz:
Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski