Jak zmienić fakturę zaliczkową z rozliczonej na nierozliczoną

W systemie istnieje możliwość zmiany statusu rozliczonej faktury zaliczkowej na fakturę zaliczkową nierozliczoną. Aby to zrobić należy przejść do edycji faktury zaliczkowej, która ma posiadać status "nierozliczona".


W pierwszej zakładce Dokument w polu rodzaj jest wybrany wariant rozliczenie całkowite. Należy zmienić rodzaj na faktura zaliczkowa. Należy również zmienić datę VAT na datę faktury zaliczkowej i zatwierdzić.

Tematy powiązane:


Rejestry VAT - lista
Faktury zaliczkowe

Pensja - parametry

W zakładce Parametry, która dostępna jest w oknie Pensja, możliwe jest wprowadzenie zmian utworzonej pensji.


W części okna oznaczonej nr:
 1. należy określić jakiego funduszu dotyczą zmiany,
 2. pole należy uzupełnić kwotą ekwiwalentu urlopowego,
 3. należy określić grupę i program
 4. należy określi za jaki okres ma zostać przyznana premia,
 5. możliwe jest zaznaczenie opcji:
  • praca za granicą - składki na ubezpieczenie oraz podatek wyliczany z uwzględnieniem kwoty zwolnionej w wysokości równoważności diet z tytułu podróży słuzbowej poza granicą,
  • udział w zarządzie,
  • wyślij RSA - nalezy zaznaczyć jeżeli ma zostać wysłane bez wpisanych kwot,
  • brak ZUS - nie będzie wliczana zaliczka za ZUS,
  • brak podatku - od wynagrodzeń będą naliczane składki na ubezpieczenie, nie będzie natomiast wliczana zaliczka na podatek dochodowy,
  • nie do urlopu.
Tematy powiązane:


Karty pracy - dane systemu

W kartach pracy  możliwe jest dostosowanie okna poprzez wprowadzenie danych systemu w opcji Administracja - operacje - dane systemu:


1. kartyPracyPaleta=1 Włączenie numeracji palet
2. kartypracyZmiana=1 Włączenie pola Zmiana
3. kartyPracySerwis=1 Włączenie pola plan produkcjiTematy powiazane:

Karty pracy - okienko
Karty pracy - lista

Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w innych zakładach pracy, a jego  roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekracza 133 290 zł (dane na rok 2018), należy ująć to przy tworzeniu płac, ze względu na zwolnienie z opłat składek.

Na początku należy dodać oddzielną listę płaci dodać pensję "pomocniczą".
W polu 99. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy podać kwotę która przekroczy podstawę od której nienaliczane są składki - np. 150 000. Następnie zapisać za pomocą przycisku zatwierdź.

Pensja "pomocnicza" z uzupełnionym polem 99. jest brana pod uwagę przy kolejnej liście płac, tylko dla celów zwolnienia ze składek emerytalnych i rentowych.

Od momentu utworzenia "pomocniczej" listy płac z przekroczoną podstawą do emerytalnego i rentowego program nie będzie naliczał składek emerytalnych i rentowych przy listach płac tworzonych do końca danego rokuTematy powiązane:

Lista płac - jak rozpocząć
Lista płac - nagłówek listyJak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT

Aby wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23 należy przejść do Rejestrów (po najechaniu kursorem na Rejestry VAT pokaże się ten przycisk).


W dolnej części okna z listą dokumentów należy wybrać przycisk dopisz.


W oknie dopisywania rejestru należy wypełnić odpowiednio pola danymi zaczynająć od określenia typu rejestru -WNT. W rejestrze WNT należy w dokumencie w polu wariant należny wskazać SrTrwale dot. sprzedaży zwoln. i opodat. (wejdzie do pola 43/44 w VAT7).


Po uzupełnieniu pól dokument należy zapisać za pomocą przycisku zatwierdź, co spowoduje również przejście do listy dokumentów.

Następnie należy dopisać ( przycisk dopisz tj. na drugim obrazku) do rejestru korekta opodatkowania REK dokument na którym w polu rodzaj wybrać podatek p.38 WNT środków transportu.


Po wypełnieniu pól należy zapisać dokument za pomocą przycisku zatwierdź.


Tematy powiązane:
Zakup towaru w Euro

W przypadku konieczności wprowadzenia faktury zakupu towarów w Euro należy w rejestrze VAT dopisać dokument np. zakup materiałów, PZ towary handlowe itp.


Należy wypełnić odpowiednie pola dokumentu i zmienić w polu stawka - stawkę VAT z 23% na DW.
Następnym krokiem jest uzupełnienie pól NETTO i VAT. Przy wypełnianiu pola VAT należy pamiętać, że stawkę należy obliczyć ręcznie, gdyż w tym przypadku program nie dokonuje kalkulacji.Tematy powiązane:

Rejestry VAT - FAQ
Zakup usług
Kasowanie i anulacja dokumentów

W programie Madar dostępne są dwa sposoby usuwania dokumentów - kasowanie lub anulacja.

Kasowanie

Kasowanie pozwala na całkowite usunięcie dokumentu. Dokument można usunąć z systemu poprzez wczytanie go do poprawy, a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Takie usunięcie spowoduje korektę stanu magazynowego sprzed wystawienia dokumentu, który powoduje zmianę stanu. 


Anulacja

Anulacja wystawionego dokumentu pozostawia w systemie ślad po jego wystawieniu. Dokument będzie widoczny jako anulowany. Jeśli dokument powodował zmianę stanu magazynowego to stan zostanie skorygowany na pierwotny. Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji operacje - anulacja dokumentu, a następnie należy potwierdzić wybierając TAK.Tematy powiązane:Płace - konfiguracja - definicje pól ∴

Potrącenie podatku (np. za bilety miesięczne)


Jeśli pole zdefiniuje się jako 1 bilety miesięczne, wówczas należy:
- w celu opodatkowania  dodać kwotę do pola 53 dodatki bez ZUS :
$53=$1
- w celu potrącenie kwoty wartości biletów - w pole 57 potrącenia :
$57=$1

Obliczanie nadgodzin

Dla nadgodzin płaconych dla pracowników o pensji zasadniczej należy w opcji konfiguracja - obliczanie dodać wpis:
$25=$22/$121

Adaptacje: nadgodziny liczone sa *150% oraz *200%
Wpisać w opcji: dane systemu
nadgodziny=1

Tworzenie użytkownika dla klienta biura rachunkowego

Biuro rachunkowe wykorzystujące usługę Madar7 w chmurze ma prawo nadać każdemu swojemu klientowi, jeden bezpłatny dostęp do danych klienta, w zakresie podstawowych funkcjonalności (przy założeniu, że nie jest to dostęp dla pracownika biura rachunkowego).

Przydzielanie klientowi dostępu do programu

Aby utworzyć użytkowika, na którego klient będzie logował się do systemu Madar7 w chmurze należy skorzystać z opcji Administracja - Operatorzy

1. Dodawanie operatora

Na liście operatorów należy kliknąć w klawisz dopisz Na wyświetlonym ekranie należy uzupełnić w szczególności następujące pola:
login
identyfikator klienta, którym będzie się logował do programu (do 8 znaków),
pełna nazwa
przykładowo imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy,
e-mail
adres e-mail klienta,
rola
nalezy wybrać opcję klient,
Operator zostanie utworzony po kliknięciu klawisza zatwierdź

2. Nadawanie uprawnień

Po utworzeniu operatora dla klienta, należy go zaznaczyć a następnie kliknąć klawisz uprawnienia. "Świeżo" utworzony operator nie ma nadanych żadnych uprawnień - należy mu je nadać. Przykładowe uprawnienia dla klienta biura rachunkowego pokazano na kolejnych ekranach. W poniższym przykładzie nadano klientowi uprawnienie do fakturowania. Konieczne uprawnienia zostały zaznaczone na czerwono.
Pustym klawiszem wybieramy klientowi do których opcji ma on mieć wejście po zalogowaniu się.
W polu ze strzałką wybieramy firmę klienta do danych której ma mieć on dostęp. Całość nadawania uprawnień kończymy klawiszem zatwierdź

3. Nadawanie/zmiana hasła

W ostatnim kroku musimy nadać tworzonemu operatorowi hasło. Należy zaznaczyć operatora na liście operatorów a następnie kliknąć w klawisz profil
W polach hasło i powtórz hasło należy wprowadzić i powtórzyć bezpieczne hasło. Całość zatwierdzić.

Konfiguracja rozliczenia zakupu na magazyn ∴

PZ rozliczane również jako faktura zakupu

W programie dla dokumentów magazynowych  można ustawić automatyczne księgowanie.
Wprowadzając w opcji dane dla FK konto rozrachunków w polu przyjęcie PZ oraz wypełniając konta w zakładce [magazyny] przy odpowiednim magazynie.Przy takim ustawieniu PZ są księgowane następująco:

Osobne księgowanie faktury zakupu i PZ
Należy w opcji dane dla FK zaznaczyć [v] osobno faktura oraz wprowadzić konto rozliczenia zakupu w polu przyjęcie PZ.

Faktury zakupu należy wprowadzić w rejestrach VAT - najlepiej jako [PZ towary handlowe].


 

Lista płac - jak wprowadzić zwrot składek ZUS ∴

Kwotę zwrotu składek wynikającą z niesłusznie potrąconego ubezpieczenia rentowego i emerytalnego, w związku z ograniczeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10), przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe

$45=$10
 Kwota ta powinna zostać opodatkowana oraz naliczone składki ZUS.

Przykładowy sposób wyliczenia:
zapłacone składki na ubezpieczenie: 417,75
zaliczka na podatek (32%): 101,00
składka zdrowotna: 37,60Zobacz:
Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku

Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Podczas tworzenia dokumentu  tj. Faktura VAT istnieje również możliwość utworzenia innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Rodzaj dokumentu zależy od ustawień jakie są wprowadzone dla danego kontrahenta. Jeżeli sprzedawca chce wystawić dla danej transakcji np. paragon powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia dla wybranego klienta.

W oknie Faktura VAT, należy zaznaczyć wybranego nabywcę, a następnie wybrać opcję edycja. W przypadku nowego kontrahenta wybrać opcję dopisz.W wyświetlonym oknie edycji/dopisywania nabywcy należy wybrać rodzaj z listy, który zostaje wyświetlony w formie rozwijalnej listy po kliknięciu w pole .


Wybór rodzaju jest niezbędny, gdy sprzedawca chce wystawić nabywcy np. paragon.

Tematy powiązane:


Jak przeprowadzić aktualizację programu?

Podczas pracy z programami Madar7, KPR Madar oraz Deklaracje należy pamiętać o częstym przeprowadzaniu aktualizacji, ponieważ są one modernizowane z powodu zmian w obowiązującym prawie lub zapotrzebowaniem na nową funkcjonalność. Aktualizacja do najnowszej wersji nie jest procesem skomplikowanym i aby wykonać należy posłużyć się opcją: Administracja - narzędzia - aktualizacja.


Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno informujące o postępie aktualizacji programu


Po ukończeniu zostanie wyświetlony komunikat.


Aby sprawdzić do jakiego numeru wersji został zaktualizowany program należy dwukrotnie kliknąć w tło programu, co spowoduje wyświetlenie okna z niezbędnymi informacjami m.in z numerem wersji.


Ważne!

Po wykonaniu aktualizacji należy zrestartować program!

Uwaga!

W przypadku programów Deklaracje oraz Invoicer aktualizacja programu jest dostępna pod opcją:
 • w programie Deklaracje formularze - pomoc - aktualizacja programu

 • w programie Invoicer help - aktualizacja programu


Inne metody aktualizacji

Możliwe jest również "ręczne" zaktualizowanie programu. Aby to wykonać należy:

 1. wejść na stronę http://madar.com.pl/pobierz.html
 2. wybrać odpowiedni program, który chcemy zaktualizować i pobrać,
 3. zainstalować i uruchomić program w katalogu, gdzie dotychczas pracowała wcześniejsza wersja programu.
Odbilansowanie zapłaconego dokumentu


W programie zapłata za dokument powoduje zmianę w bazach niezapłaconych. Jeżeli wpłata została dokonana wcześniej, niż wprowadzona faktura - takie operacje należy zbilansować.
Operacją odwrotną jest odbilansowanie.

Rejestry VAT - odbilansowanie

Należy w opcji rejestry VAT ustawić się na dokumencie i wybrać opcję: operacje - odbilansowanie.


 1. Przywraca dokument jako niezapłacony.
 2. Ustawia płatność jak "niezapłaconą".

Baza - odbilansowanie 

Należy w opcji administracja - bazy [kasjer] ustawić się na dokumencie zapłaty i wybrać operacje - odbilansowanie.
 1. Przywraca dokument powiązany jako niezapłacony.
 2. Kasuje rodzaj płatności (pozostaje jako zwykła wpłata / wypłata) - jednocześnie zapłata znika z bazy w rejestrach VAT.Posty powiązane:

Korekta faktury VAT [?]

Madar  pozwala na wystawienie korekty dowolnej faktury. Korektę faktury w opcji korekta faktury VAT w Księgowości można wystawić na dwa sposoby:
- wypełniając ręcznie wszystkie wymagane pola,
- wczytując fakturę pierwotną, która ma zostać skorygowana (większość pól wypełni się automatycznie).  Należy wczytać korygowaną fakturę poprzez klawisz poprawa (wybrać korygowaną fakturę z listy wyświetlonych dokumentów).Po wczytaniu faktury, której ma dotyczyć korekta zostaną uzupełnione automatycznie  odpowiednie polaNastępnie należy w sekcji Korekta winno być wypełnić pola  właściwymi danymi. Korektę można wykonać na zmianę ilości, ceny czy stawki VAT. Cały dokument (korektę do faktury) zapisujemy klawiszem zatwierdź. W oknie wystawiania korekty możliwy jest również podgląd wydruku w opcji akcja - podgląd wydruku.


Zwiększenie ilości pozycji w sekcji "Korekta winno być"


Możliwe jest zwiększenie ilość pozycji w sekcji Korekta winno być w opcji Administracja - operacje - dane systemu w pierwszej wolnej linii należy wpisać pozycjiKFV=20 (w tym przypadku liczba 20 oznacza, że na korekcie ma znajdować się 20 pozycji). Następnie należy kliknąć zapisz i przelogować się/uruchomić ponownie program.

Tematy powiązane:

Rodzaje faktur
Wystawienie fakturyUstawienie maksymalnej wartości faktury - "Zakaz przekroczenia limitu sprzedaży"

W programie Madar istnieje możliwość ustawienia maksymalnej wartości na jaką mogą opiewać wystawiane faktury. Ustawienie tej kwoty możliwe jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia w danych systemu w opcji  Administracja - operacje.
W pierwszej wolnej linii należy wpisać: 
limitsprzedazy =200000
gdzie 200000 oznacza, że limit wartości wystawianej faktury nie może przekroczyć 200 000 złPo zapisaniu wprowadzonych zmian, należy uruchomić ponownie progam lub się przelogować.

W przypadku próby wystawienia faktury na wyższą wartość niż ustawiony limit program wyświetli komunikat o przekroczeniu. Użytkownik może wystawić fakturę na wyższą kwotę niż ustawiony limit klikając w klawisz odbezpiecz i następnie potwierdzając takie odbezpieczenie swoim loginem i hasłem. Aby jednak możliwe było odbezpieczenie ustawionego limitu i wystawienie faktury na wyższą wartość, użytkownik musi posiadać uprawnienie przekroczony kredyt.

Uprawnienie to można znaleźć w Uprawnieniach na zakładce 'magazyn'.Tematy powiązane:

Zamówienie importowe

Zamówienie importowe jest dokumentem zamówienia towarów lub usług do dostawcy zagranicznego.
W zamówieniu importowym stawka VAT domyślnie wynosi 0%. Jeśli stawka VAT ma być naliczona zgodnie z przypisaną do wybranego asortymentu to należy wybrać opcję operacje - naliczanie VAT.

W menu dostępne są następujące opcje:
 • wydruk - pozwala na generowanie takich wydruków jak: dowód dostawy, faktura proforma, wydruk angielski, wydruk niemiecki i inne,
 • transmisje - zawiera opcje zapisu i wczytania z różnych formatów, możliwość awaryjnego odtworzenia po awarii,
 • operacje - sortowanie wg nazwy, generowanie wg zamówienia odbiorcy, generowanie dla dostawcy oraz naliczanie VAT. (Domyslnie naliczanie VAT w tym dokumencie jest wyłączony, ponieważ jest to dokument dewizowy.  Na życzenie użytkownika może zostać włączone naliczanie VAT np. dla zamówień krajowych w walutach obcych.)
 • zestawienia - możliwe jest utworzenie zestawień podsumowujących m.in. bazę, rozliczenie szzczegółowe, prognozę realizacji, rejestru, gotowości, rozliczenia i zamówień niezapłaconych,
 • zmiana statusu - opcja pozwala na ustawienie statusu dokumentu, ktory jest dopisywany/edytowany. 


Tematy powiązane:

Zamówienie od odbiorcy [?]

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Portal pracownika - jak sprawdzić swoją pensję ∴

Pracownik, który chce skorzystać z Kiosku Pracowniczego musi uruchomić w przeglądarce internetowej adres, pod którym Pracodawca posiada wersję mobilną programu.

https://...............

Pojawia się okno sytemu do logowania:
Logowanie

Pracownik loguje się do programu wpisując jako login swój adres e-mail oraz wygenerowane przez system hasło.Pierwsze logowanie

Jeśli pracownik loguje się pierwszy raz w oknie logowania do programu:
1) Kliknąć "nie pamiętasz hasła?"

W oknie wprowadzić swój adres e-mail i nacisnąć klawisz [email].

Na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika przyjdzie wiadomość z linkiem, pod którym zobaczy wygenerowane hasło.

Jakie dane są dostępne


[wnioski] - możliwość złożenia wniosku urlopowego
[stan pracownika] - dane kadrowe dotyczące zalogowanego pracownika
[RMUA]  - dane ZUS w postaci RMUA dotyczące zalogowanego pracownika
[pensje] - zestawienie wypłaconych wynagrodzeń dla zalogowanego pracownika

Pensje

Po przejściu do opcji Pensje generowany zostaje wydruk, gdzie pracownik ma możliwość podglądu szczegłów dotyczących wypłacanych pensji. Zestawienie zawiera odpowiednio informacje w zależności od czasu kiedy jest generowany:

 • w pierwszej połowie roku - widoczne są pensje za rok bieżący i wcześniejszy,
 • w drugiej połowie roku - wszystkie pensje naliczone w roku bieżącym.