Narzędzia - okienko [?]

W zakładce nazwa (opis) zamieszane są informacje na temat dostępności danego narzędzia.Poszczególne pola znajdujące się w okienku symbolizują:

[nazwa] nazwa narzędzia,
[numer] numer narzędzia,
[cecha] cecha, do wyboru z listy cech,
[data zakupu] data zakupu narzędzia,
[wypożyczony] pole wypełnia się w przypadku, gdy chcemy wypożyczyć narzędzie konkretnemu pracownikowi.
[dn.] początek okresu wypożyczenia,
[termin] zakładany termin zwrotu,
[rezerwacja] rezerwacja danego narzędzia,
[do dn.] okres rezerwacji.


W zakładce dekretacja wpisuje się dane związane z zakupem danego narzędzia.Poszczególne pola symbolizują:

[data zakupu] data zakupu urządzenia,
[faktura] numer faktury zakupu,
[wartość] cena zakupu,
[dostawca] dostawca urządzenia, do wyboru z listy kontrahentów,
[nr seryjny] nr seryjny,
[parametry] ważne parametry urządzenia,
[termin przeglądu] data przevglądu,
[termin ubezpieczenia] data ubezpieczenia,
[likwidacja] likwidacja narzędzia, należy wybrać datę likwidacji,
[kolor] kolor, jakim  będzie wyróżniony dany przyrząd na liście narzędzi.


Tematy powiązane:
Narzędzia - lista
Narzędziownia

Wypożyczalnia [?]

Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników. Moduł znajduje się w opcji produkcja - akcesoria - wypożyczalnia.

Po wejściu do opcji należy wpierw wybrać pracownika, a dopiero później wpisywać dane dotyczące wypożyczenia lub zwrotu. Po wybraniu pracownika w górnej części okienka mogą pojawić się narzędzia wypożyczone, których do tej pory wybrany pracownik nie zwrócił.

Zwrócenie wypożyczonego narzędzia wykonuje się poprzez zaznaczenie [v] w polu do zwrotu przy zwracanym narzędziu.
Natomiast wypożyczenie wykonuje się wybierając w polu do wypożyczenia dane narzędzie, ilość wypożyczonych narzędzi wybranego typu oraz przewidywanego czasu zwrotu. 

Tematy powiązane: 

⇒ Produkcja
⇒ Narzędzia - lista
⇒ Narzędzia - okienko
⇒ Narzędziownia

Narzędziownia •

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na:
 • ewidencję narzędzi, wypożyczeń i zwrotów rezerwację narzędzi w wybranym czasie przez pracownika,
 • tworzenie raportów wypożyczeń, zwrotów, napraw i przeglądów narzędzi, 
 • tworzenie zestawień bieżącego stanu narzędzi, narzędzi aktualnie wypożyczonych lub narzędzi do zwrotu przez pracowników. 
Podstawą narzędziowni jest lista narzędzi
Narzędzia - lista
Narzędzia - okienko
Z narzędziownią jest powiązana wypożyczalnia- jej zadaniem jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym określeniem terminu ich zwrotu.

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module ProdukcjaNarzędzia - lista [?]

Opcja narzędzia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn.
Znajduje się w opcji produkcja - akcesoria - narzędzia. Po wejściu do opcji pojawia się lista narzędzi.Dostępne są następujące zestawienia:
 • katalog - przedstawia wykaz wszystkich urządzeń z wyszczególnieniem ich indywidualnych kodów.
 • stan - przedstawia raport stanu narzędzi wypożyczonych, zarezerwowanych lub dostępnych na stanie.Tematy powiązane:

Narzędziownia
Narzędzia - okienko
⇒ Produkcja

Plan produkcji - harmonogram ∴


Istnieje możliwość wydruku harmonogramu dla produkcji według wprowadzonych zleceń do planu produkcji, czasu planowanego rozpoczęcia i zakończenia, czynności oraz ilości godzin, przeznaczonych na zlecenie. Zestawienie to dostępne jest w opcji plan produkcji - zestawienia - harmonogram.

Według zlecenia


Zaznaczając pole rodzaj [wg zleceń] 
Na podstawie tych danych wyliczane jest zestawienie obciążenie czasowe w poszczególnych tygodniach:

Według surowców

Zaznaczając pole rodzaj [wg surowców]  
Tematy powiązane:

Plan produkcji - lista
⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module Produkcja

Karty pracy - lista [?]

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane.
W zależności od zestawienia w opcji Karty pracy można rejestrować:
— rodzaj kosztów: fundusz osobowy (lista płac), bezosobowy (umowa zlecenie), usługi obce,
— czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
— czas pracy urządzenia,
— wykonane czynności, pobrane surowce,
— dwa pola na temat: oznaczenie kontraktu oraz działu, — status wykonania i akceptacji.

Na liście pojawiają się kolejne zapisy - wprowadzonymi do okienka.


Wydruki można uzyskać w opcji:
 • sumy
 • zestawienia - historiaTematy powiązane: Dodawanie kart pracy

⇒ Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy
⇒ Produkcja
⇒ Karty pracy - dane systemu

Syntetyka VAT [?]

Wydruk Syntetyka VAT jest zestawieniem zbiorczym, które prezentuje dane z wszystkich rejestrów mających związek z obowiązkiem podatkowym w zakresie VAT. Zestawienie to gromadzi dane zarówno z części księgowej systemu jak i magazynowej, z podziałem na magazyny i stanowiska.

Zestawienie prezentuje zbiorcze wartości netto, VAT i brutto poszczególnych rejestrów w postaci tabeli.

Pod tabelą - przedstawiona jest skrócona wersja deklaracji VAT-7.

W przypadku rozliczenia VAT naliczonego wg współczynnika - wartość pomniejszona podawana jest  w odpowiednim polu deklaracji.

Tematy powiązane


Ewidencja i rozliczanie VAT
Rejestry VAT - powiązanie z polami w deklaracji VAT7 i JPK
Ewidencja dokumentów, w których VAT rozlicza nabywca
Faktury zaliczkowe
Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie
Korekta kosztów, należnego i naliczonego VAT w programach Madar
Odliczanie vat według współczynnika

DeklaracjeJPK - jak rozpocząć pracę z programem?

Program DeklaracjeJPK służy głównie do elektronicznego składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego a także przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego.

Instrukcja do programu - pobierz.
GITHUB - informacje dla administratorów.

Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

Wprowadzając dokument do rejestru vatowskiego należy szczególnie zwrócić uwagę na kilka pól, które mają kluczowe znaczenie przy prawidłowym ich ujmowaniu w deklaracjach VAT7 i JPK_VAT.
 • rejestr - rejestr określonego typu dokumentów
 • daty - według których określany jest moment obowiązku podatkowego (okresu sprawozdawczego do którego przynależy),
 • rodzaj - zależnie od wybranego rejestru, wymagany dla niektórych dokumentów,
 • stawki - stawki podatku (w tym stawki szczególne jak "oo"),
 • wariant - wariant podatku VAT wymagany przy niektórych dokumentach, mający bezpośredni wpływ na to do którego pola deklaracji dana kwota trafi.
Poniższa tabela zawiera powiązanie poszczególnych dokumentów z polami w deklaracji VAT7 w zależności od wybranych parametrów danego dokumentu.

Rejestr VAT 
opcja: księgowość - rejestry VAT
pola w deklaracji 

VAT-7(19) / JPK_VAT[3]
pola w deklaracji 

VAT-7(19) / JPK_VAT[3]
sprzedaż Faktury VAT
Typ: FA_V
wariant VAT: [-- p u s t e --] VAT zw: 10
VAT 0%: 13
VAT 5%: 15, 16
VAT 8%: 17, 18
VAT 23%: 19, 20
--- 
przy zastosowaniu stawki* oo  
VAT należny: 31
---
Do pliku JPK pobierane są:
DataWystawienia - data z pola: data FA
DataSprzedazy - data z pola: data VAT
Zakupy
zakup materiałów Typ: KSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
korekta zakupu Typ: zwPZ
korekta zakupu towarów Typ: korPZ
VAT należny: ----
VAT naliczony: 45, 46
zakup środków trwałych
Typ: SrTrw,  

VAT należny: ----

VAT naliczony: 43, 44
Do pliku JPK dokumenty wchodzą zgodnie z datą z pola data VAT.
Jako DataZakupu - wpisywana jest data z pola: data FA
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv / księgowość - fakturowanie: faktura NP - invoice
wariant VAT: [-- p u s t e --]

UWAGA! Dla stawki VAT NPe kwota wchodzi do pól: 11 i 12.
VAT należny: 11 ---
wariant VAT: [opodatkowanie UE 28b]

 
VAT należny: 11, 12
---

wariant VAT: nie podlega VAT VAT należny: ---  ---
import usług
Typ: iusl  /  księgowość - fakturowanie: Import usług – IUSL  
wariant VAT: [-- p u s t e --]     
23%
NOV
wg data VAT
VAT należny: 27, 28
VAT należny: 27, 28
wg data VAT
VAT naliczony 45, 46
--------
wariant VAT: [WNT Należny inny okres]     
 wg pola:
data VAT

VAT należny: 27, 28
data księgowania

VAT naliczony 45, 46
wariant VAT: [WNT Naliczony inny okres]     
wg pola:

data księgowania
VAT należny: 27, 28

data VAT
VAT naliczony 45, 46

wariant VAT: [opodatkowanie UE 28b]
 23%
OO
NOV (VAT 23%)
wg data VAT
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
wg data VAT
VAT naliczony 45, 46
VAT naliczony 45, 46
-------- 
dowolny wariant VAT  **)
puste pole: data VAT
wg data VAT 

VAT należny: 29, 30   
wg data VAT

---------
**) Dla Importu usług z zastosowaniem stawek np. oo oraz inną datą VAT należnego i naliczonego należy wprowadzić 2 dokumenty:
1. Import usług - pozostawiając pole data VAT puste - dla VAT należnego
2. Nabycie wewnętrzne - dla VAT naliczonego
VAT od importu
Typ: FI 
wariant VAT: [-- p u s t e --] VAT należny: --- VAT naliczony 45, 46
wariant VAT: [import bezpośredni 33a] VAT należny: 25, 26 VAT naliczony 45, 46
wewnętrzne nabycie NW
Typ: pw
wariant VAT: --- p u s t e --] VAT należny: ----- VAT naliczony: 45, 46
faktura EXPORT
Typ: FX  /  księgowość - fakturowanie: faktura Export
wariant VAT: [-- p u s t e --]

VAT należny: 22 

---
WNT
Typ: WNT                               VAT-UE [nabycie]
wariant VAT: [-- p u s t e --]
23%
NOV
ZW
(wntVatZwolnione=1) ZW
NP

VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24 
VAT należny: 23, 24 
---

VAT naliczony: 45, 46
---
--- 
VAT naliczony: 45, 46
--- 
wariant VAT: [WNT inny okres]

data księgowania:
data VAT:
wg data księgowania

VAT należny: 23, 24
 ------
wg data VAT 

------
VAT naliczony: 45, 46
opcja: sad - wnt

WNT
Typ: WNT

VAT należny: 23, 24

VAT naliczony: 45, 46
Odwrotne obciążenie Faktura NAB         VAT-27
 wg pola:
wariant VAT: [  -- p u s t e -- ]
data VAT
34, 35
data VAT
45, 46

 wg pola:
wariant VAT: [WNT inny okres]
data VAT
34, 35
data księgowania
45, 46
Odwrotne obciążenie - inne dokumenty  VAT-27
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;

VAT należny: 34, 35

VAT naliczony: 45, 46
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT należny
data księgowania
data VAT

(+) VAT należny 19, 20
(-) VAT należny 19, 20 

------
------ 
rodzaj: korekta VAT naliczony
data księgowania
data VAT

------------
------------

(-) naliczony: 49
(+) naliczony:50

rodzaj: korekta dekl. p.47
rodzaj: korekta dekl. p.48


------------
------------

(+) naliczony: 47
(+) naliczony:48
Faktura wewnętrzna FW
Typ: darow 
Faktura wewnętrzna FW
23%
+ pozostałe
OO
OOn
OOu
NP
NPe

podst / VAT: 19, 20

podst:31
podst / VAT: 34, 35
podst: 31
podst: 11
podst: 11, 12

---
---
---
--- 
---
--- 
--- 

Zakup środków trwałych

Przy zakupie środków trwałych - dla dokumentów: zaliczka od dostawcy ZalDos, WNT, Import,
środki trwałe SrTrw  wprowadzono pole wariant należny w którym wybiera się opcje [ŚrTwale ..].
Wtedy zakupy są wykazywane w polach:  VAT naliczony: 43, 44.

Daty dokumentów

Rejestry VAT - zgodnie z polami
Magazyn:
DataWystawienia = data faktury [odbiorcy]
DataSprzedazy = księgowany [odbiorcy]

Dla przełącznika (w opcji dane systemu):
 • magazyndataVAT=1
  JPK - dokument zaliczany wg "daty VAT"
 • ksiegowaniewgsp=1
  "księgowany" - przechodzi data sprzedaży 

Raporty fiskalne a faktury


Interpretacja:

Przykładowo - jeśli podatnik udokumentuje paragonem sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż nie miał świadomości, że nabywca jest podatnikiem VAT na rzecz którego, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązkowe jest wystawienie faktury - gdy taki nabywca pod koniec miesiąca zwróci paragony i zażąda wystawienia faktury, wówczas takich faktur (skoro paragony zostały ujęte w dowodzie „Raport fiskalny okresowy”) nie należy ujmować w strukturze JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT”, lecz ująć wyłącznie w strukturze JPK „Faktury VAT-JPK_FA”
Uwaga :
O ile struktura JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT” z założenia powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT, to struktura JPK „Faktury VAT-JPK_FA” nie musi się uzgadniać do deklaracji VAT.

 Powiązane posty:


Integrator - okienko [?]

Dane wczytywane są do okienka:

O tym, jak interpretowany jest dokument decyduje opcja [rodzaj] - odpowiadający rodzajom rejestrów VAT w programach MADAR.


Zobacz:
Powiązania pomiędzy rejestrami VAT i polami JPK / deklaracji VAT-7

Dokument ten jest wybierany na podstawie typu w pliku (możliwe powiązanie z szablonami) lub kolumnami typu K11 (zgodne ze specyfikacją JPK).
Więcej o szablonach i automatach księgowania można przeczytać:
Rejestry vat - automatyczna dekretacja przy imporcie danych

Numer dokumentu

Pola dotyczące numeru dokumentu (faktury):
w przypadku zakupu: dotyczy
w przypadku sprzedaży: dokument

Kontrahent

Wczytywany jest z katalogu  kontrahentów, jeśli nie zostanie znaleziony (zgodność NIP oraz nazwy) - dopisywany jest nowy.Powiązane posty:

Integrator - lista [?]

Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci pliku JPK_VAT.xml


Wczytywanie danych z plików

W opcji operacje możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach:
 • import Comarch, Rachmistrz, Symfonia
 • import JPK 
  opis formatów: GITHUB format JPK-VAT.xml
UWAGA!
Jest możliwość ustawienia ścieżki do importu - należy w opcji dane systemu wprowadzić:
sciezkaimport=sciezka_do_katalogu
sciezka_do_katalogu - przykład: d\:jkp

Modyfikacje

Dodanie nowej pozycji

Dodaje się poprzez wybór linii: "kliknij aby dodać nowy" .

Zmiana we wczytane pozycji

Możliwa jest edycja wczytanej pozycji - po ustawieniu się na pozycji i podwójnych kliknięciu pojawia się okienko integratora.

Sprawdzenie poprawności


Rekapitulacja 

Możliwe jest zestawienie zbiorcze wczytanych dokumentów w Integratorze wg typu (sprzedaż / zakupy / Faktura RR) w opcji narzędzia - rekapitulacja. Ułatwia to uzgodnienie z deklaracja VAT-7.

Deklaracja

Możliwe jest zbiorcze zestawienie z podziałem na pola deklaracji VAT-7 w opcji narzędzia - deklaracja.

Walidacja

Sprawdzenie kompletności pozycji na liście integratora, pod kątem wymogów dla pliku JPK - możliwe jest w opcji narzędzia - walidacja.

Weryfikacja kontrahentów


Istnieje możliwość sprawdzania zbiorczego, czy wszyscy podatnicy wykazani w pozycjach integratora są czynnymi płatnikami VAT w opcji narzędzia - weryfikacja kontrahentów.

UWAGA! Weryfikacja może trwać kilka minut.

Zapis do pliku

Eksport do pliku JPK_VAT.xml następuje po wybraniu opcji export JPK.
UWAGA!
Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.

Usuwanie

Należy ustawić się na pozycji i nacisnąć klawisz [F8] (kasowanie) na klawiaturze.


JPK (walidacja) - komunikaty zgłaszane podczas walidacji ∴

W wyniku wykonania opcji Plik - walidacja w okienku zgłaszają się komunikaty, o postaci:


Treść komunikatu z błędem znalezionym w wyniku walidacji.
[line:xx pos:xx filepos:xxxxx]

Przykłady


♦ Element '' narusza ograniczenie minLength elementu '1'.
   Analiza składni elementu '{http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/}
   NrDokumentu' o wartości '' nie powiodła się.
   [line:37 pos:32 filepos:1491]
◊ W linii 37 brak wypełnionego pola NrDokumentu


Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
   [line:37 pos:32 filepos:1491]
   41-819 Zabrze <>  Skłodowskiej 12d/3

◊ W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>

Inne komunikaty


♦ dokument poprawny

JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
◊ Nieprawidłowe użycie namespace.

♦ JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
◊ Niedozwolony znak w nazwie.

♦ JPK Exception: root element is not JPK on file xxxx.xml
◊ Pojawił się komentarz, który nie jest akceptowany w schemacie. 

Aby wyeliminować problemy związane z nieaktualną wersją programu należy przeprowadzić aktualizację.

JPK i deklaracje (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴

Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku


%400  Bad Request
{"Message":"Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT  (2)","Code":150,"RequestId":"|hftg2JNi0XU=.2c05f267_"}

Oznacza, że jest wysyłany formularz z nieaktualną (nieobsługiwaną) wersją schemy. Należy zaktualizować wersję programu.
Dla JPK_VAT(3) należy posiadać wersję x.16xx


599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i  libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia  proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961

HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =


2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80


%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.


Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008
Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1Wystąpi˛ b˛ąd wewnętrzny module:CryptSignHash error:80090020keyspec:1
Zainstalowane stare sterowniki podpisu elektornicznego
Należy zaktualizować sterowniki do obsługi elektronicznego podpisu elektronicznego do najnowszej wersji


401-Błąd podczas analizowania składni '- -' jako typu danych date.
Analiza składni elementu '{ http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/}DataWystawienia' [^] o wartości ' - - ' nie powiodła się. [line:0 pos:0 filepos:0]

- w przypadku tego komunikatu należy sprawdzić czy wszystkie dokumenty posiadają datę wystawienia
401-Weryfikacja negatywna “ dokument niezgodny ze schematem xsd [Typ dokumentu jest nieprawidłowy]
Nieaktualna schema dokumentu. Rozwiązaniem problemu jest aktualizacja programu i ponowne utworzenie i przygotowanie dokumentu do wysyłki403 - Dokument z niepoprawnym podpisem 
Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja 
404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
Należy ponownie wysłać deklaracje używając ważnego podpisu elektronicznego406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
Prawdopodobnie deklaracja została wysłana z błędnym podpisem, np. niekwalifikowanym. Należy wysłać ją ponownie wybierając poprawny ważny e-podpis408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
Problem z szyfrowaniem. Prawdopodobnie stara wersja programu mfisk.exe - wymagana aktualizacja do  najnowszej wersji.

błąd podpisu - GetSignature error
Program Mfisk został uruchomiony dwukrotnie. Należy zweryfikować, a następnie zamknąć jeden z uruchomionych programów, a następnie ponowić próbę wysyłki.host not present 
program mobilny nie odnajduje hosta - prawdopodobna przyczyna to wyłączony program mfisk.exe


file empty: 
plik, który ma zostać wysłany nie zawiera wszystkich danychPosty powiązane:
⇒ Jak przeprowadzić aktualizację programu?
⇒ Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

JPK (wysyłka) - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce - statusy ∴

Lista statusów
Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

Zobacz:

Jednolity Plik Kontrolny JPK •

Możliwość ewidencji, podpisania i wysyłki plików JPK dostępna jest w programach:
- Deklaracje JPK
- Madar 7 (możliwość generowania JPK)
- KPR Madar (możliwość generowania JPK_VAT)


Zasada działania

 1. Na komputerze, na którym dokonywany jest przekaz, musi być zainstalowany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Komputer musi mieć dostęp do internetu.
 3. W wypadku korzystania z zewnętrznych programów do generowania plików - możliwe jest wczytanie plików JPK do bazy.
 4. Program umożliwia wybór certyfikatu, którym ma zostać podpisany wysyłany plik oraz przesłanie podpisanego dokumentu do serwerów systemu JPK.

Sposób pracy

 1. Dodanie pliku JPK  JPK - dodawanie pliku do listy
 2. Walidacja
  JPK - sprawdzenie poprawności pliku
  JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji

 3. Wysłanie oraz pobranie i wydruk UPO 
  JPK - wysyłanie pliku

  ⊗ JPK - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku
  JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

Generowanie plików JPK

 1. Automatyczne
  Jest możliwe w programach Madar 7, Madar 7 w chmurze oraz KPR - bazuje na danych wprowadzonych w innych modułach programu, w szczególności: rejestrach VAT, Książki Przychodu i Rozchodu, kasy i banku, PK.
  JPK - Generowanie plików z programów MADAR
 2. Z plików  csv, fpp, epp
  W opcji Integrator istnieje możliwość wczytania danych z plików csv, fpp, epp, zbr oraz wygenerowania pliku JPK_VAT.
  ⇒  Integrator - wczytywanie z plików i generowanie JPK_VATPosty powiązane:
Strony ministerstwa:

Kontrola skarbowa: Jednolity plik kontrolny

JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów Madar ∴

Generowanie

Opcja narzędzia - generowanie pozwala na stworzenie pliku JPK:

Dla pliku JPK_VAT - dane są pobierane z rejestrów (księgowych i magazynowych)
Rejestry VAT - powiązanie z VAT-7 i JPK_VAT

Jeśli plik JPK jest wysyłany na wezwanie organów kontroli skarbowej należy zaznaczyć pole [V] kontrola US. Pola kontrola US nie zaznacza się przy strukturze JPK_VAT.  
W ostatnim polu należy wybrać cel dla którego generowany jest JPK:

 • 0 - złożenie - dla standardowego generowania pliku,
 • 1 - korekta - w przypadku konieczności ponownego złożenia pliku (skorygowanego pliku)
 • 2, 3, 4, 5, 6 -  każde kolejne złożenie pliku (korekty) JPK za ten sam okres.
W ostatnim polu należy określić cel, dla którego generowane jest JPK

Użycie przycisku zapisz spowoduje automatyczne dopisanie pliku do listy.

Użycie przycisku download spowoduje  zapis pliku w folderze "Moje dokumenty" - informując o tym informacją na dymku.
UWAGA! Dokumenty ze stawką ZW nie są ujmowane w pliku JPK.

Błędy

Dane podatnika - konfiguracja programu

Przed generowaniem należy wypełnić pola z danymi . W tym celu w zakładce narzędzia należy wybrać opcję konfiguracja po czym pojawi się okno konfiguracyjne, w którym należy przejść do zakładki deklaracje oraz w zakładce dane adresowe uzupełnić pole NIP.
Bez uzupełnienia tych danych pojawi się komunikat # brak nip.

Błędy NIP

Co do zasady pole NIP  musi być wypełnione. W przypadku, gdy kontrahent nie posiada numeru - należy wpisać brak.

Import
Pytanie:
Jako importer towarów z Chin i Szwajcarii, korzystamy z pośrednictwa agencji celnych.
Jaki numer powinniśmy przypisać dostawcy zagranicznemu, jeśli nie ma on nadanego żadnego numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podatku VAT?
Odpowiedź
Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że w przypadku opisanej transakcji, w JPK należy jako kontrahenta wskazać podmiot, od którego dokonano importu towarów. Ponadto w sytuacji braku identyfikatora należy wpisać brak.

Błędy w danych

Pojawiają się przy generowaniu w okienku [error].


Konieczna jest poprawa dokumentu i powtórne wygenerowanie pliku.


Zasady działania JPK
Jednolity Plik Kontrolny JPK