Narzędzia - okienko [?]

W zakładce nazwa (opis) zamieszane są informacje na temat dostępności danego narzędzia.Poszczególne pola znajdujące się w okienku symbolizują:

[nazwa] nazwa narzędzia,
[numer] numer narzędzia,
[cecha] cecha, do wyboru z listy cech,
[data zakupu] data zakupu narzędzia,
[wypożyczony] pole wypełnia się w przypadku, gdy chcemy wypożyczyć narzędzie konkretnemu pracownikowi.
[dn.] początek okresu wypożyczenia,
[termin] zakładany termin zwrotu,
[rezerwacja] rezerwacja danego narzędzia,
[do dn.] okres rezerwacji.


W zakładce dekretacja wpisuje się dane związane z zakupem danego narzędzia.Poszczególne pola symbolizują:

[data zakupu] data zakupu urządzenia,
[faktura] numer faktury zakupu,
[wartość] cena zakupu,
[dostawca] dostawca urządzenia, do wyboru z listy kontrahentów,
[nr seryjny] nr seryjny,
[parametry] ważne parametry urządzenia,
[termin przeglądu] data przevglądu,
[termin ubezpieczenia] data ubezpieczenia,
[likwidacja] likwidacja narzędzia, należy wybrać datę likwidacji,
[kolor] kolor, jakim  będzie wyróżniony dany przyrząd na liście narzędzi.


Tematy powiązane:
Narzędzia - lista
Narzędziownia

Wypożyczalnia [?]

Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników. Moduł znajduje się w opcji produkcja - akcesoria - wypożyczalnia.

Po wejściu do opcji należy wpierw wybrać pracownika, a dopiero później wpisywać dane dotyczące wypożyczenia lub zwrotu. Po wybraniu pracownika w górnej części okienka mogą pojawić się narzędzia wypożyczone, których do tej pory wybrany pracownik nie zwrócił.

Zwrócenie wypożyczonego narzędzia wykonuje się poprzez zaznaczenie [v] w polu do zwrotu przy zwracanym narzędziu.
Natomiast wypożyczenie wykonuje się wybierając w polu do wypożyczenia dane narzędzie, ilość wypożyczonych narzędzi wybranego typu oraz przewidywanego czasu zwrotu. 

Tematy powiązane: 

⇒ Produkcja
⇒ Narzędzia - lista
⇒ Narzędzia - okienko
⇒ Narzędziownia

Narzędziownia •

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na:
 • ewidencję narzędzi, wypożyczeń i zwrotów rezerwację narzędzi w wybranym czasie przez pracownika,
 • tworzenie raportów wypożyczeń, zwrotów, napraw i przeglądów narzędzi, 
 • tworzenie zestawień bieżącego stanu narzędzi, narzędzi aktualnie wypożyczonych lub narzędzi do zwrotu przez pracowników. 
Podstawą narzędziowni jest lista narzędzi
Narzędzia - lista
Narzędzia - okienko
Z narzędziownią jest powiązana wypożyczalnia- jej zadaniem jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym określeniem terminu ich zwrotu.

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module ProdukcjaNarzędzia - lista [?]

Opcja narzędzia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn.
Znajduje się w opcji produkcja - akcesoria - narzędzia. Po wejściu do opcji pojawia się lista narzędzi.Dostępne są następujące zestawienia:
 • katalog - przedstawia wykaz wszystkich urządzeń z wyszczególnieniem ich indywidualnych kodów.
 • stan - przedstawia raport stanu narzędzi wypożyczonych, zarezerwowanych lub dostępnych na stanie.Tematy powiązane:

Narzędziownia
Narzędzia - okienko
⇒ Produkcja

Plan produkcji - harmonogram ∴


Istnieje możliwość wydruku harmonogramu dla produkcji według wprowadzonych zleceń do planu produkcji, czasu planowanego rozpoczęcia i zakończenia, czynności oraz ilości godzin, przeznaczonych na zlecenie. Zestawienie to dostępne jest w opcji plan produkcji - zestawienia - harmonogram.

Według zlecenia


Zaznaczając pole rodzaj [wg zleceń] 
Na podstawie tych danych wyliczane jest zestawienie obciążenie czasowe w poszczególnych tygodniach:

Według surowców

Zaznaczając pole rodzaj [wg surowców]  
Tematy powiązane:

Plan produkcji - lista
⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module Produkcja

Karty pracy - lista [?]

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane.
W zależności od zestawienia w opcji Karty pracy można rejestrować:
— rodzaj kosztów: fundusz osobowy (lista płac), bezosobowy (umowa zlecenie), usługi obce,
— czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
— czas pracy urządzenia,
— wykonane czynności, pobrane surowce,
— dwa pola na temat: oznaczenie kontraktu oraz działu, — status wykonania i akceptacji.

Na liście pojawiają się kolejne zapisy - wprowadzonymi do okienka.


Wydruki można uzyskać w opcji:
 • sumy
 • zestawienia - historiaTematy powiązane: Dodawanie kart pracy

⇒ Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy
⇒ Produkcja

Deklaracje - zestawienie do VAT-27 i VAT-UE ∴

VAT-27 - informacja o odwrotnym obciążeniu

Przepisy dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia wprowadziły również obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27.
Sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-27 jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać rodzaj [OO].Na zestawieniu pojawią się pozycje, które mają wpisane w stawce VAT:
OO  - dla dostawy towarów,
OOu - dla dostawy usług.

UWAGA

Do deklaracji VAT-27 wczytują się pozycje z kolumny "dostawa".

VAT-UE - informacja o wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Niektóre  z  operacji  podlegają  również  ewidencji  transakcji  wewnątrzwspólnotowych,  na  podstawie  której tworzony jest VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Taką informację zobligowani są złożyć podatnicy VAT, którzy dokonują:
 • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT),
 • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT),
 • nabycia usług opodatkowanych w kraju, w którym siedzibę ma nabywca,
 • dostawy w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-27 jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać
rodzaj [VAT EU].Syntetyka VAT [?]

Wydruk Syntetyka VAT jest zestawieniem zbiorczym, które prezentuje dane z wszystkich rejestrów mających związek z obowiązkiem podatkowym w zakresie VAT. Zestawienie to gromadzi dane zarówno z części księgowej systemu jak i magazynowej, z podziałem na magazyny i stanowiska.

Zestawienie prezentuje zbiorcze wartości netto, VAT i brutto poszczególnych rejestrów w postaci tabeli.

Pod tabelą - przedstawiona jest skrócona wersja deklaracji VAT-7.

W przypadku rozliczenia VAT naliczonego wg współczynnika - wartość pomniejszona podawana jest  w odpowiednim polu deklaracji.

Tematy powiązane


Ewidencja i rozliczanie VAT
Rejestry VAT - powiązanie z polami w deklaracji VAT7 i JPK
Ewidencja dokumentów, w których VAT rozlicza nabywca
Faktury zaliczkowe
Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie
Korekta kosztów, należnego i naliczonego VAT w programach Madar
Odliczanie vat według współczynnika

DeklaracjeJPK - jak rozpocząć pracę z programem?

Program DeklaracjeJPK służy głównie do elektronicznego składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego a także przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego.

Instrukcja do programu - pobierz.
GITHUB - informacje dla administratorów.

Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

Rejestr VAT 
opcja: księgowość - rejestry VAT
pola w deklaracji 
VAT-7(16) / JPK_VAT[1]
VAT-7(17) / JPK_VAT[2]
pola w deklaracji 
VAT-7(16) / JPK_VAT[1]
VAT-7(17) / JPK_VAT[2]
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
wariant VAT: ---------------
VAT zw: 10
VAT 0%: 13
VAT 5%: 15, 16
VAT 8%: 17, 18
VAT 23%: 19, 20
--- 
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
przy zastosowaniu stawki* oo  
VAT należny: 31
VAT należny: 31

zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
korekta zakupu Typ: zwPZ
korekta zakupu towarów Typ: korPZ
VAT należny: ---- VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
zakup środków trwałych
Typ: SrTrw,  
VAT należny: ---- VAT naliczony: 42, 43
VAT naliczony: 43, 44
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: podatek rozlicza nabywca
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: 11
VAT należny: 11
--- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: 11, 12
VAT należny: 11, 12
--- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: nie podlega VAT
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: ---  ---
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: ----
VAT należny: 27, 28
VAT należny: 27, 28
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
--------------------------
księgowość - fakturowanie:
Import usług – IUSL
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: ----
VAT należny: ---  VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: import bezpośredni 33a
VAT należny: 25, 26
VAT należny: 25, 26
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
faktura EXPORT
Typ: FX
wariant VAT: ---
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura Export
VAT należny: 22
VAT należny: 22
--- 
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: ---

stawka: 
ZW  
ZW (wntVatZwolnione=1)
NP

VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24VAT należny: 23, 24 
VAT należny: 23, 24 
---

VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46--- 
VAT naliczony: 44, 45 
--- 
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: WNT inny okres
wg data księgowania
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
wg data VAT
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
Faktura NAB
Typ: fNab
wariant VAT: ---
VAT należny: 34, 35
VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;
VAT należny: 34, 35
VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
opcja: sad - wnt

WNT
Typ: WNT
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT należny
data księgowania
data VAT
(+) VAT należny: 19, 20
(-) VAT należny: 19, 20 
------
------ 
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT naliczony
data księgowania
data VAT
------------
------------ 
(-) naliczony: 49
(+) naliczony:50

Daty dokumentów

Rejestry VAT - zgodnie z polami
Magazyn:
DataWystawienia = data faktury [odbiorcy]
DataSprzedazy = księgowany [odbiorcy]

Dla przełącznika (w opcji dane systemu):
 • magazyndataVAT=1
  JPK - dokument zaliczany wg "daty VAT"
 • ksiegowaniewgsp=1
  "księgowany" - przechodzi data sprzedaży 

Raporty fiskalne a faktury


Interpretacja:

Przykładowo - jeśli podatnik udokumentuje paragonem sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż nie miał świadomości, że nabywca jest podatnikiem VAT na rzecz którego, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązkowe jest wystawienie faktury - gdy taki nabywca pod koniec miesiąca zwróci paragony i zażąda wystawienia faktury, wówczas takich faktur (skoro paragony zostały ujęte w dowodzie „Raport fiskalny okresowy”) nie należy ujmować w strukturze JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT”, lecz ująć wyłącznie w strukturze JPK „Faktury VAT-JPK_FA”
Uwaga :
O ile struktura JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT” z założenia powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT, to struktura JPK „Faktury VAT-JPK_FA” nie musi się uzgadniać do deklaracji VAT.

 Powiązane posty:

Integrator - okienko [?]

Dane wczytywane są do okienka:

O tym, jak interpretowany jest dokument decyduje opcja [rodzaj] - odpowiadający rodzajom rejestrów VAT w programach MADAR.


Zobacz:
Powiązania pomiędzy rejestrami VAT i polami JPK / deklaracji VAT-7

Dokument ten jest wybierany na podstawie typu w pliku (możliwe powiązanie z szablonami) lub kolumnami typu K11 (zgodne ze specyfikacją JPK).
Więcej o szablonach i automatach księgowania można przeczytać:
Rejestry vat - automatyczna dekretacja przy imporcie danych

Numer dokumentu

Pola dotyczące numeru dokumentu (faktury):
w przypadku zakupu: dotyczy
w przypadku sprzedaży: dokument

Kontrahent

Wczytywany jest z katalogu  kontrahentów, jeśli nie zostanie znaleziony (zgodność NIP oraz nazwy) - dopisywany jest nowy.Integrator - lista [?]

Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci pliku JPK_VAT.xml


Wczytywanie danych z plików

W opcji operacje możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach:
 • import Comarch, Rachmistrz, Symfonia
 • import JPK 
  opis formatów: GITHUB format JPK-VAT.xml
UWAGA!
Jest możliwość ustawienia ścieżki do importu - należy w opcji dane systemu wprowadzić:
sciezkaimport=sciezka_do_katalogu
sciezka_do_katalogu - przykład: d\:jkp

Modyfikacje

Dodanie nowej pozycji

Dodaje się poprzez wybór linii: "kliknij aby dodać nowy" .

Zmiana we wczytane pozycji

Możliwa jest edycja wczytanej pozycji - po ustawieniu się na pozycji i podwójnych kliknięciu pojawia się okienko integratora.

Sprawdzenie poprawności

Rekapitulacja 

Możliwe jest zestawienie zbiorcze wczytanych dokumentów w Integratorze wg typu (sprzedaż / zakupy / Faktura RR). Ułatwia to uzgodnienie z deklaracja VAT-7.

Zapis do pliku

Eksport do pliku JPK_VAT.xml następuje po wybraniu opcji export JPK.
UWAGA!
Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.

Usuwanie

Należy ustawić się na pozycji i nacisnąć klawisz [F8] (kasowanie) na klawiaturze.


JPK (walidacja) - komunikaty zgłaszane podczas walidacji ∴

W wyniku wykonania opcji Plik - walidacja w okienku zgłaszają się komunikaty, o postaci:


Treść komunikatu z błędem znalezionym w wyniku walidacji.
[line:xx pos:xx filepos:xxxxx]

Przykłady


♦ Element '' narusza ograniczenie minLength elementu '1'.
   Analiza składni elementu '{http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/}
   NrDokumentu' o wartości '' nie powiodła się.
   [line:37 pos:32 filepos:1491]
◊ W linii 37 brak wypełnionego pola NrDokumentu


Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
   [line:37 pos:32 filepos:1491]
   41-819 Zabrze <>  Skłodowskiej 12d/3

◊ W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>

Inne komunikaty


♦ dokument poprawny

JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
◊ Nieprawidłowe użycie namespace.

♦ JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
◊ Niedozwolony znak w nazwie.

♦ JPK Exception: root element is not JPK on file xxxx.xml
◊ Pojawił się komentarz, który nie jest akceptowany w schemacie. 

JPK (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴

Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku

599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i  libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia  proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961

HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =


2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80


%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.

Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008 Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1


Posty powiązane:
⇒  Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

JPK (wysyłka) - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce - statusy ∴

Lista statusów
Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

Zobacz:

Jednolity Plik Kontrolny JPK •

Możliwość ewidencji, podpisania i wysyłki plików JPK dostępna jest w programach:
- Deklaracje JPK
- Madar 7 (możliwość generowania JPK)
- KPR Madar (możliwość generowania JPK_VAT)


Zasada działania

 1. Na komputerze, na którym dokonywany jest przekaz, musi być zainstalowany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Komputer musi mieć dostęp do internetu.
 3. W wypadku korzystania z zewnętrznych programów do generowania plików - możliwe jest wczytanie plików JPK do bazy.
 4. Program umożliwia wybór certyfikatu, którym ma zostać podpisany wysyłany plik oraz przesłanie podpisanego dokumentu do serwerów systemu JPK.

Sposób pracy

 1. Dodanie pliku JPK  JPK - dodawanie pliku do listy
 2. Walidacja
  JPK - sprawdzenie poprawności pliku
  JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji

 3. Wysłanie oraz pobranie i wydruk UPO 
  JPK - wysyłanie pliku

  ⊗ JPK - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku
  JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

Generowanie plików JPK

 1. Automatyczne
  Jest możliwe w programach Madar 7, Madar 7 w chmurze oraz KPR - bazuje na danych wprowadzonych w innych modułach programu, w szczególności: rejestrach VAT, Książki Przychodu i Rozchodu, kasy i banku, PK.
  JPK - Generowanie plików z programów MADAR
 2. Z plików  csv, fpp, epp
  W opcji Integrator istnieje możliwość wczytania danych z plików csv, fpp, epp, zbr oraz wygenerowania pliku JPK_VAT.
  ⇒  Integrator - wczytywanie z plików i generowanie JPK_VATPosty powiązane:
Strony ministerstwa:

Kontrola skarbowa: Jednolity plik kontrolny

JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów Madar ∴

Generowanie

Opcja narzędzia - generowanie pozwala na stworzenie pliku JPK:

Dla pliku JPK_VAT - dane są pobierane z rejestrów (księgowych i magazynowych)
Rejestry VAT - powiązanie z VAT-7 i JPK_VAT


Jeśli plik JPK jest wysyłany na wezwanie organów kontroli skarbowej należy zaznaczyć pole [V] kontrola USUżycie przycisku zapisz spowoduje automatyczne dopisanie pliku do listy.

Użycie przycisku download spowoduje  zapis pliku w folderze "Moje dokumenty" - informując o tym informacją na dymku.


UWAGA! Dokumenty ze stawką ZW nie są ujmowane w pliku JPK.

Błędy

Dane podatnika - konfiguracja programu

Przed generowaniem należy wypełnić pola z danymi . W tym celu w zakładce narzędzia należy wybrać opcję konfiguracja po czym pojawi się okno konfiguracyjne, w którym należy przejść do zakładki deklaracje oraz w zakładce dane adresowe uzupełnić pole NIP.
Bez uzupełnienia tych danych pojawi się komunikat # brak nip.

Błędy NIP

Co do zasady pole NIP  musi być wypełnione. W przypadku, gdy kontrahent nie posiada numeru - należy wpisać brak.

Import
Pytanie:
Jako importer towarów z Chin i Szwajcarii, korzystamy z pośrednictwa agencji celnych.
Jaki numer powinniśmy przypisać dostawcy zagranicznemu, jeśli nie ma on nadanego żadnego numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podatku VAT?
Odpowiedź
Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że w przypadku opisanej transakcji, w JPK należy jako kontrahenta wskazać podmiot, od którego dokonano importu towarów. Ponadto w sytuacji braku identyfikatora należy wpisać brak.

Błędy w danych

Pojawiają się przy generowaniu w okienku [error].


Konieczna jest poprawa dokumentu i powtórne wygenerowanie pliku.


Zasady działania JPK
Jednolity Plik Kontrolny JPK

JPK - wysyłanie pliku - ogólne zasady ∴

Wysyłka w programie jest możliwa po ustawieniu się na odpowiednim pliku i wybraniu opcji:
 • wysyłka testowa - na bramkę testową - wykorzystując środowisko testowe: test-e-dokumenty.mf.gov.pl,
 • wysyłka dokumentów - na bramkę produkcyjną - wykorzystując środowisko pre-produkcyjne: e-dokumenty.mf.gov.pl.
UWAGA! Do dnia 29.07.2016 roku środowisko będzie służyło do testowania przesyłania plików JPK.


Podpis elektroniczny
Program  zapyta o certyfikat kwalifikowany oraz pojawi się okno do wpisania numeru PIN

Wysyłka
Plik zostanie skompresowany algorytmem zip, zaszyfrowany, podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym - tak przygotowana przesyłka zostanie wysłana.

Opcja  ma za zadanie:
 • skompresowanie pliku xml algorytmem zip oraz podzielenie na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB,
 • szyfrowanie plików za pomocą algorytmu AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta (przez program MADAR),
 • przygotowanie danych uwierzytelniających (XML) i przesłanie w metodzie InitUploadSigned,
 • komunikacja z serwerem z wykorzystaniem metod Put Blob, FinishUpload, Status.
Zobacz: JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

Numer referencyjny
Po wysłaniu dokumentu - w przypadku prawidłowej wysyłki pojawi się okienko ze statusem, zawierającym numer referencyjny przesyłki.

Zostanie on zapisany w oknie - przepisze się do pola reference.


Sprawdzenie statusu - wydruk UPO
W poprawnej transmisji status jest początkowo zwracany jako:
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały po prawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu. 
Uzyskanie kolejnego komunikatu przesyłanego przez serwer Ministerstwa Finansów jest możliwe po wykonaniu opcji wysyłka elektroniczna - status.UWAGA!
Dla bramek testowych nie ma możliwości pobrania innej informacji niż:
Code 120
Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu
Po sprawdzeniu statusu można przejść do wydruku UPO. Aby wydrukować potwierdzenie odbioru należy wybrać opcję wysyłka elektroniczna > Urzędowe Potwierdzenie Odbioru co spowoduje wyświetlenie podglądu.


W oknie podglądu znajduje się przycisk drukowanie, którego użycie doprowadzi do wydrukowania wyświetlonego UPO.Tematy powiązane:

⇒ Mfisk - czyli jak Madar w przeglądarce współpracuje z urządzeniami
⇒ JPK - zasady tworzenia w programach Madar - Invoicer
⇒ Błędy zgłaszane podczas podpisywania pliku

JPK - przygotowanie, kompresja i szyfrowanie danych JPK, przygotowanie metadanych uwierzytelniających ∴

Przygotowanie dokumentów JPK 

Dane JPK przygotowywane będą po stronie klienta (np. systemu ERP) w formie plików XML zgodnych ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronie http://www.mf.gov.pl/ w sekcji "Struktury JPK" w bloku "Pliki do pobrania".
Każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. Wygenerowany plik XML powinien być zakodowany w UTF-8.

jednolity plik kontrolny przykład:
INVOICER.GITHUB.COM JPK_VAT przykładowy plik xml
INVOICER.GITHUB.COM JPK_MAG przykładowy plik xml

Walidacja JPK

Zgodnie ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/ jednolity-plik-kontrolny/- /asset_publisher/2NoO/content/struktury-jpk

W programie służy do tego opcja Walidacja (kody błędów walidacji).

Moduł podpisu i wysyłki 

Kompresja danych JPK 
Wygenerowany dokument JPK zostanie skompresowany algorytmem zip oraz dzielony na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB. Proponowana metoda kompresji to algorytm zip (deflate), natomiast dzielenie na części należy dokonać binarnie.

Szyfrowanie danych JPK 
Skompresowane pliki będą szyfrowane. Do szyfrowania plików wykorzystany będzie algorytm AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta.


Algorytm procesu szyfrowania będzie wyglądał następująco:
 • klient generuje losowy, 256 bitowy klucz, 
 • wygenerowanym kluczem szyfrowane są wszystkie części skompresowanego archiwum - algorytmem szyfrującym jest AES256. 
 • klucz szyfrujący jest szyfrowany z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego RSA, z wykorzystaniem certyfikatu klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, 
 • zaszyfrowany klucz jest dołączany do pliku metadanych, zgodnie z przedstawionym poniżej opisem tego pliku.
Przygotowanie metadanych uwierzytelniających 
Po przygotowaniu zasadniczych dokumentów zgodnych ze schematem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), klient, w celu wysłania danych, musi przygotować dane uwierzytelniające, mające postać odpowiedniego XML, przesłane w metodzie InitUploadSigned

Plik metadanych musi być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML zgodnego ze schematem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig, w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML) lub Enveloping (oryginalny dokument zawarty jako element w podpisanej strukturze). Przy podpisywaniu można dokonać transformacji obiektu podpisywanego zgodnie z kodowaniem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64.

 Funkcją skrótu wykorzystywaną w podpisie powinna być RSA-SHA256 lub RSA-SHA1.

Specyfikacja interfejsu przyjmującego dokumenty JPK dla klientów 
Mechanizm przyjmowania dokumentów oparty jest o usługi REST, działające w oparciu o protokół HTTPS. Zasadnicza część interfejsu dla klientów składa się z następujących metod: InitUploadSigned, Put Blob, FinishUpload, Status.

Komunikaty w programie

W programie komunikaty zapisywane są w plikach:
 • loginitUploadBody - wysyłka inicjalizująca
 • loginitUpload - odpowiedz (zawiera adresy do azure)
 • log6b - odpowiedź z azure (treść błędów)
 • log6H - nagłówek odpowiedzi
 • logFinishUploadBody - wysyłka kończąca
 • logFinishUpload - odpowiedz z ministerstwa (treść błędów) 
INVOICER.GITHUB.COM Przykładowe treści komunikatów


JPK - okienko [?]

Po wczytaniu pliku xml na liście - w okienku wprowadzane są dane dotyczące pliku JPK - generowane na podstawie wczytywanego xml oraz przeprowadzonej transmisji.

Zakładka [dane]

Pola wczytywane z sekcji Naglowek
tytuł - pole uzupełniane ręcznie
File name - nazwa pliku, który jest wczytywany
Urząd skarbowy - kod i nazwa urzędu z pliku xml
Podmiot - nazwa podmiotu
Data wykonania - data wytworzenia pliku xml
FromCode - typ pliku JPK 
Schema - numer wersji schemy 
od dnia - data początkowa okresu, za jaki jest tworzony plik xml
do dnia - data końcowa okresu, za jaki jest tworzony plik xml
NIP - numer NIP

W polach poniżej wczytują się kwoty podsumowujące z sekcji kontrolnych xxxCtrl. Opisy tych pól tworzone są dynamicznie, na podstawie xml.


Zakładka [transmisja] 
Wprowadzane są automatycznie dane po wykonaniu transmisji:

Tematy powiązane:

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski ∴

Kategorie związane z zasiłkiem macierzyńskim:

rodzaj zasiłku związanego z macierzyństwemoznaczenieuwagi
[311] zas.macierzyńskim
[319] zas.rodzicielskiO
[325] zas.macierzyński-dodmkod zmieniać ręcznie na 225
[327] zas.ojcowskin

Kategorie te wprowadza się na listę kategorii - i wybiera odpowiednio w opcjach:
- absencje
- plan pracy

UWAGA
Od 1 stycznia 2016 r. najniższy zasiłek macierzyński wyniesie 1000 zł. Tyle dostaną bezrobotni, studentki i matki, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą minimalne składki ZUS. Kwotę podwyżki ustali i wypłaci płatnik, a sfinansuje budżet państwa.
Zobacz: Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie

JPK - sprawdzenie poprawności pliku (walidacja) ∴

Baza JPK zawiera wczytane pliki xml, wygenerowane wcześniej w programach MADAR  lub innych zewnętrznych narzędziach. Istnieje możliwość sprawdzenia ich poprawności  pod względem spójności danych i kompletności wypełnionych pól.
Plik taki należy w pierwszej kolejności wczytać do programu  za pomocą opcji upload. Wczytanie poprawnych danych z nagłówka pliku oraz wartości podsumowujących - to pierwsze sprawdzenie poprawności pliku.
W kolejnym kroku należy uruchomić opcję plik - walidacja.

Sumy kontrolne

Pierwszy "testem" jest sprawdzenie wczytanych kwot - dla pliku JPK-VAT są to ilości  dokumentów zakupu i sprzedaży oraz kwoty VAT należnego i naliczonego.
Wystarczy więc porównać kwoty z deklaracji VAT (zestawienia syntetyka VAT - w programach MADAR) z wczytanymi liczbami.Dane nagłówka xml

Z wczytywanego pliku xml wypełniane są pola w okienku - w szczególności: nazwa pliku, dane z nagłówka oraz kwoty podsumowujące.
JPK - wypełnianie okienka

Walidacja

Walidacja polega na sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentu z regułami i ograniczeniami - ze względu ana strukturę pliku, jak i kompletność wypełnionych pól. Do najczęstszych błędów (na przykładzie JPK-VAT) należy brak wartości w polach, które są wymagane - NIP wystawiającego, adres wystawcy / nabywcy, numer faktury.


W programie służy do tego opcja plik - walidacja.Po wykonaniu sprawdzenia - w oknie pojawia się komunikat: dokument poprawny
lub w oknie pojawia się komunikat z błędem.
JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji 

  Umowy zlecenia - szczególne przypadki ∴

  W opcji umowy - zlecenia wprowadza się również naliczenia związane z inną działalnością. 

  Udział w zarządzie 

  Po wybraniu rodzaj wariantu udział w zarządzie program pozwala na obliczenie wynagrodzenia oraz pobrania podatku.
  Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT 18.1.1 zaliczki na podatek wynoszą 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, chyba że podatnik, na podstawie art. 41a, złoży wniosek o pobór wyższych zaliczek.

  Naliczanie składek dla pracodawcy 

  Po wybraniu pola rodzaj wariantu składka pracodawcy program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z ubezpieczeniem pracowników. Naliczone zostaną odpowiednio ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.


  UWAGA! Przy wypełnianiu ZUA  w umowach o pracę [zgłoszenie do ubezpieczeń ] dla obliczenia składki chorobowej konieczne jest zaznaczenie [v] dobrowolne 


  Wypełniona karta jest wykorzystywana w następujących momentach:
  Płatnik - generowane są odpowiednie deklaracje,
  KPR - dla obliczania rachunku wyników z uwzględnieniem opłaconych składek.

   Dochody z najmu 

  Po wybraniu rodzaj wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 8.11 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i rozchodów 8.1. Należy uzupełnić pola: data rachunku data otrzymania i zaliczenia przychodu, brutto otrzymany przychód, koszty uzyskania koszty związane z najmem.

  JPK - lista [?]

  Lista JPK 

  Na liście gromadzone są dokumenty JPK

  Generowanie

  Plik JPK może zostać utworzony jest na podstawie dokumentów wprowadzonych do programów MADAR.
  JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów MADAR

  Można też stworzyć plik xml z innych plików: csv, fpp, epp
  Integrator - generowanie plików xml z innych plików

    Dopisanie gotowego pliku JPK do listy

  Wywołując opcję plik - import pliku XML możliwe jest dopisanie go jako następna pozycja do listy. Po wskazaniu pliku - do list zostanie dopisana pozycja, wraz z plikiem.


  W okienku dodatkowo zostaną wczytane podsumowujące informacje z nagłówka pliku oraz liczby z sekcji podsumowujących JPK, w przypadku JPK-VAT podatek należny i naliczony oraz liczba wierszy zakupów i sprzedaży.

  UWAGA!
  Jest możliwość ustawienia ścieżki do upload- należy w opcji dane systemu wprowadzić:

  pathJPK=sciezka_do_katalogu

  sciezka_do_katalogu - przykład: d\:jkp

  Podgląd

  Opcja: Plik - podgląd XML - pozwala na edycję JKP. Wywoływany jest domyślny edytor skojarzony z plikami xml.

  Pobranie pliku (zapis na dysku)

  Opcja: Narzędzia - download pliku XML - pozwala na zapis pliku na dysku komputera. Standardowo zapisywany jest w folderze Dokumenty.

  Walidacja

  Plik - walidacja - sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentu z regułami.
  JPK - sprawdzenie poprawności pliku - walidacja

  Wysyłka

  Do wysyłania służy opcji wysyłka elektroniczna, która powoduje wysłanie pliku oraz odbiór UPO. Szczegóły tworzenia zawiera post:
  JPK - przygotowanie, kompresja i szyfrowanie danych JPK, przygotowanie metadanych uwierzytelniających 

  Sposób obsługi:
  JPK- wysyłanie pliku


  Wejście do listy JPK

  Deklaracje JPK - ikona JPK
  Madar 7 (desktop) - opcja: księgowość - narzędzia JPK
  Madar 7 (desktop) - opcja: ewidencje - ikona JPK

  Madar 7 w chmurze - opcja: księgowość - wydruki - JPK


  Inne posty:
  invoicer.blogspot.com: Jednolity plik kontrolny - zasady tworzenia w programach MADAR
  madarcafe: JPK - odcinek od razu drugi
  madarcafe: JPK - odcinek-3 - wstęp do JPK-VAT
  ⇒ JPK - okienko
  ⇒ Z JPK do Integratora VAT


  Bilans otwarcia - należności i zobowiązania według kontrahentów ∴


  Bilans otwarcia dla poszczególnych kontrahentów, dla których analityka prowadzona jest w księgach pomocniczych, wprowadza się w opcji rejestry VAT - inne księgowania.

  UWAGA! Należy pamiętać, że ogólną kwotą należności i zobowiązań należy również wpisać na odpowiednie konta w opcji plan kont.

  1. Należy pamiętać, by wszystkie faktury dotyczące BO miały datę poprzedzającą aktualny rok księgowy. Jeżeli rok pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dokumenty powinny być wprowadzone na ostatni dzień poprzedniego roku np. (31.12.2015) dla bilansu dla danych w roku 2016.
   Rejestru innych księgowań nie księguje się do księgi głównej.

  2. Należy wpisać analitycznie wszystkie faktury dotyczące BO. W zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE należy wprowadzić na poszczególnych kontrahentów kwoty BO, podać konto (z planu kont), stronę (Wn lub Ma) oraz wybrać kontrahenta.


  3. Program dopuszcza w tym przypadku księgowanie jednostronne - należ potwierdzić komunikat "niezgodne salda".


  Tematy powiązane:
  Rejestr vat - lista
  Plan kont - wprowadzanie BO