Towary - dopisywanie i edycja [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Towary składa się z kilku zakładek. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.

Na zakładce nazwa podajemy w szczególności nazwę towaru i jego cenę, stawkę VAT a także inne parametry.

Towary - lista [?]

Katalog Towary służy do prowadzenia kartotek poszczególnych oferowanych produktów i/lub usług, z którego następnie wybiera się odpowiednie pozycje towarowe do dokumentów sprzedażowych lub magazynowych, których dotyczą.

Korekta odliczonego VAT - dla niezapłaconych po 150 dniach

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy nakładające obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od daty upływu terminu jej płatności. W programie założono, że do takich dokumentów wprowadzane będą do rejestru VAT osobne dokumenty tzw. restrykcje.

Tematy - dopisywanie [?]

Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu.

Tematy - lista [?]

Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu. Dzięki tematom można powiązać ze sobą dokumenty posiadające określoną część wspólną.
Pojęcie tematów może być związane z jednym z trzech zagadnień:
 • zadanie-kontrakt – inaczej kontrakt, umowa, przedsięwzięcie (np. budowa obiektu), 
 • proces-zagadnienie – zagadnienie (np. naprawy gwarancyjne),
 • dział-miejsce – miejsce (np. wydział spawalni).

Lista tematów służy do przeglądania utworzonych tematów, ich edycji, dodawania nowych i tworzenia zestawień.


Wydruki prezentujące dane wprowadzone do tematów

 • zestawienia - powoduje wygenerowanie zestawienia według kontrahenta, tematu, osoby nadzorującej (kierownika) oraz określonego okresu i zagadnienia
 • wg działów - generuje zestawienie według działów,
Dla opcji "zestawienia" oraz  "wg działów" okno wyboru parametrów zestawienia wygląda następująco


Dodatkowo zestawienie może zostać wyświetlone według statusu.

Wydruki pozostałe  

W menu pozycja  koszty - daje możliwość wyświetlenia zestawienia według:
 • wg FK - w układzie księgowym
 • magazynu - zestawienie towarów wg tematów, z podziałem na dokumenty
 • karty pracy - godziny - zestawienie czasu pracy z kart pracy
 • karty pracy - pozycje - analiza kart pracy
 • karta kontowa FK
 • arkusz wyceny
Analiza wg tematów
Analizę kosztów i przychodów ewidencjonowanych dla danego tematu można przeprowadzić
również w opcjach:


Tematy powiązane:
Dopisywanie tematów - okienkoKarty pracy - opis okienka [?]

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę) oraz temat (oznaczenie kontraktu oraz działu). Wydruk – zestawienie sumy przepracowanych godzin dostępne jest w opcji sumy - suma godzin, gdzie po wybraniu konkretnego tematu (zlecenia) wyświetla się zestawienie czasu pracy nad konkretnym zleceniem.

Deklaracje - zestawienie do PIT-11 ∴

Do sporządzenia deklaracji PIT-11 dla wielu podatników pomocne jest zestawienie w module Kadry - Płace w opcji: wydruki - stan wg pracowników.


Same deklaracje drukowane i wysyłane są w opcji: Deklaracje - Zobacz: Deklaracje - lista

Invoicer: VAT i korekta kosztów w 2013 roku

Invoicer: VAT i korekta kosztów w 2013 roku: Zmiany w roku 2013 związane z rozliczaniem VAT, korektą kosztów oraz wystawianiem faktur. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z ...

Zakładanie firm - zmiana firmy

W pracy każdego biura rachunkowego niezbędną opcją jest zmiana firmy. Umożliwia ona założenie dowolnej ilości firm i w łatwy sposób przechodzenia pomiędzy nimi.
Poniżej przedstawiono sposób dodawania firmy:

Konfiguracja

 Konfiguracja 
W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które mają wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentów.

Dane o firmie

W zakładce [dane adresowe] w polach  nazwa firmy oraz polach typu NIP, regon, tel .... wpisuje się dane, które będą widniały na fakturach, dokumentach wewnętrznych i zestawieniach.

Konfiguracja dla KPR ∴

1. Dane teleadresowe i oznaczenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
W opcji administracja-konfiguracja należy wprowadzić następujące ustawienia:
1. Należy uzupełnić dane firmy - będą wyświetlać się na fakturach i zestawieniach. Niezbędne jest zaznaczenie [v] Księga Przych-Rozch

Konfiguracja - dla ksiąg handlowych

Dane teleadresowe i oznaczenie ksiąg handlowychNumer rachunku bankowego

Dla firm używających księgowań na konta zespołu 4 i 5.


Tematy powiązane:
Schematy księgowe w dane dla FK

Madar 7 - jak rozpocząć

Rozpoczynając pracę z programem Madar 7 konieczna jest konfiguracja systemu i wprowadzenie niezbędnych danych, pozwalających na efektywne korzystanie z systemu.
Ze względu na to, że system pozwala na prowadzenie firmy o różnych sposobach rozliczeń podatkowych oraz procesach biznesowych - prezentujemy zasady konfiguracji oddzielnie dla każdej z nich.

Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl)

Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).

NA ROZGRZEWKĘ
 1. INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
 2. Skróty klawiszowe w Madarze
 3. INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów

Plan produkcji - dopisywanie [?]

Plan produkcji jest obrazem aktualnie trwających procesów produkcyjnych (ale także przeszłych i przyszłych) wraz z ich powiązaniami pomiędzy np. zleceniami produkcyjnymi, zasobami finansowymi, ludzkimi i innymi.
Opcja pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie. Dostarcza informacji co, ile i kiedy przedsiębiorstwo planuje wyprodukować.

Plan produkcji - lista [?]

Plan produkcji pozwala na wprowadzenie zadań produkcyjnych, określając moment ich rozpoczęcia i zakończenia oraz ustalając kiedy i gdzie ma ono być realizowane. Dane dotyczące zadań są grupowane w jednym miejscu, w postaci listy (tabeli).

Dopisywanie nowego towaru

Nowy towar dopisuje się naciskając klawisz dopisz lub F2 na klawiaturze, będąc na liście towarów

Deklaracje - parametry [?]

W okienku [parametry] znajdują się znaczniki informujące o wysłaniu, zapłacie i publikacji deklaracji. Wprowadzany jest również numer RFID przy wysyłce automatycznej jako e-deklaracje.

Deklaracje - opis okienka [?]

Okienko z treścią deklaracji pojawia się po naciśnięciu klawisza [dopisz] lub [edycja]. Rodzaj deklaracji jest wybierany z listy.

Najczęściej używane: PIT-11, VAT-7, VAT-UR, PIT-4R.