FK - niezgodność księgi głównej i pomocniczej

 Administracja     Testy 
Sprawdzenie całościowe zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im księgami pomocniczymi. Kolumny na wydruku nie powinny wykazywać żadnej kwoty - na zestawieniu pojawiają się kwoty przy kontach, dla których salda są niezgodne.

FK - Błędy na zestawieniu obrotów i sald

 Administracja     Testy 
Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, czasem zdarza się, że zestawienie sald wykazuje niezgodność pomiędzy stroną Wn i Ma.

Zestawienie sald

 Księgowość     Wydruki 
Zestawienie obrotów i sald wykonuje się w opcji księgowość-wydruki-zestawienie sald.

Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]

 Kadry - Płace    Absencje 
Opcja Absencje służy do rejestracji nieobecności w pracy poszczególnych pracowników. W opcji tej rejestrowane są zarówno nieobecności spowodowane absencją chorobową jak i wszelkiego rodzaju urlopami. Tak wprowadzone absencje mają bezpośredni wpływ na obliczanie wysokości za pracę.

Rejestracja absencji 

 1. Należy wejść do opcji Kadry-Płace - Absencje.
 2. Nacisnąć klawisz dopisz.
 3. Pojawi się okienko do wpisywania absencji.

Poprawa dokumenu w rejestrach VAT

 Księgowość    Rejestry VAT 
Poprawa pozycji na rejestrach VAT

Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 
Możemy anulować wpisany dokument w rejestrach VAT.
Należy zaznaczyć dokument do skasowania następnie wybrać Operacje - Anulacja dokumentu. 
Program zapyta czy na pewno anulować - i wykasuje pozycję.
 Anulacja dla "nowy dokument VAT" 

 Dokumenty zarejestrowane w kasie/banku jako nowy dokument VAT - przy próbie anulacji pojawia się komunikat: "dokument kasowy - zakaz anulacji"

Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 
Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
- są związane z podatkiem VAT;
- mają być jako rozrachunki.
UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną.
Zobacz: ⇒ Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać i przechowywać

Z panelu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:


Dopisywanie  pozycji

Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.
dopisywanie - klawisz [dopisz]
modyfikacja - funkcja: akcja - aktualizacja F4
 
Zobacz też co znaczą ⇒ Ikony w rejestrach VAT

Wyszukiwanie pozycji:

 • selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
 • wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
 • wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
 • wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Import dokumentów do rejestru z plików

Możliwy jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z plików zewnętrznych.
Import do rejestrów vat 
GITHUB: Import faktur
Przy imporcie dokumentów do rejestru VAT szczególną uwagę należy zwrócić na to, który numer dokumentu ma być ujmowany w JPK - więcej szczegółów w poście poniżej.
⇒ Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK 


Anulacja dokumentu

Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje - anulacja dokumentu.
Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście:
Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie i odbilansowanie

Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje - bilansowanie.Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.


Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje - odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

Uwagi

Możliwe jest zamieszczenie dodatkowej informacji na dokumencie. W tym celu należy na liście Rejestru VAT zaznaczyć odpowiednią pozycję, przejść do edycji, a następnie przejść do zakładki uwagi, gdzie należy odpowiednią treść zamieścić w polu uwagi.

Tematy powiązane

VAT - ewidencja i rozliczanie
Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
Rejestry VAT - FAQ 
⇒ Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
⇒ Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT


Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

 Księgowość    Rejestry VAT 
ZAKUP USŁUG
W rejestr wprowadza się zakupy nie związane z magazynem. Jest to równorzędny rejestr z zakupem materiałów.
[dokument]

 1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:

 2. W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
 3. Wybieramy kontrahenta.
 4. W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
 5. W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
 6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
 7. W polu  data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
 8. W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.  
 9. Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura. 
 10. Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
 11. Uzupełniamy konta.
 12. Na zakończenie zatwierdzamy. 
Przykład:  Export usług - invoice NP

UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.

[ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE]

Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.

[ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE]


Opis pól:
 • treść:opis zdarzenia.
 • strona WN:  wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
 • konto: numer konta, wybierany z planu kont.
 • kwota: kwota księgowana.
 • kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.
[UWAGI]

Opis pól:
 • rejestr VAT: główny rejestr
 • uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
 • Info:
 • zamówienie: 
 • kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
 • dotyczy WZ: 
 • data zaliczki: wybrać datę
 • wpłata: kwota zaliczki
 • VAT: kwota Vat
 • dewizy: 
 • pracownik: numer pracownika
Zaznaczyć właściwy znacznik:
 • 13 okres
 • przypomnienie
 • wezwanie do zapłaty 
 • odsetki 
 • windykacja
 • wysłany przelew
[NOTATKI]


Tematy powiązane
----------------------------------------------
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Oznaczenie kont nieaktywnych
Podwójna ewidnecja PZ i faktur

Jak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT
Bilansowanie w momencie dopisywania rejestru VAT
Zakupy towarów w Euro

Nowe ikony w rejestrach VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 
W rejestrach VAT zostały dodane dwie nowe ikony sygnalizujące, że dokument jest niezapłacony:

 
 • czerwony zegarek - dokumenty, dla których upłynął termin płatności
 • czarny zegarek - dokumenty z płatnością przed terminem 


Tematy powiązane

VAT - ewidencja i rozliczanie
Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
Rejestry VAT - FAQ Plan pracy - roczna karta planu pracy dla pracownika [?]

Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy - zobacz: Tworzenie kalendarza wzorcowego) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka