Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

Program pozwala na generowanie rachunku wyników dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na podatkowej książce przychodów i rozpochdów (skala podatkowa, podatek liniowy). Zarówno moduł KPiR jak i ryczałt ewidencjonowany dają możliwość wygenerowania rachnunku wyników, który jest podstawą naliczeń zobowiązań publiczno - prawnych.

Madar z domysłu nie zalicza składek na ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów - jeżeli firma zalicza składki do KUP to wówczas nie powinna korzystać z rachunku wyników przy ustalaniu zobowiązania podatkowego.

KPR - skala podatkowa


Rachunek wyników można wygenerować w opcji KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1
Objaśnienia
 1. Dochód (strata) miesięczny spółki - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu
 2. Dochód (strata) miesięczny wspólnika - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 3. Dochód (strata) dla ZUS - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - UWAGA! Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.
 4. działalność gospodarcza - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku
 5. udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 6. Dochód z najmu
 7. RAZEM - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.
 8. Odliczenia od dochodu.
 9. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. Podstawa obliczenia podatku - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi
 11. Odliczenia od podstawy opodatkowania
 12. Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (12%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniach i ewentualnym pomniejszeniu o dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z wprowadzonym w opcji dane - wspólnik 1 w polu ulga wariantem pełna ulga / bez ulgi.
 13. Ubezpieczenie zdrowotne
 14. Odliczenia od podatku
 15. Należny podatek od początku roku - narastająco, po odliczeniach od podatku
 16. Podatek za poprzednie miesiące - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie należny podatek narastająco
 17. Należna zaliczka - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.
 18. Zapłacony podatek - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 19. Kwota do zapłaty - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku
 20. Remanent początkowy
 21. Remanent końcowy
 22. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

KPR - podatek liniowy


Rachunek wyników można wygenerować w opcji KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji dane - wspólnik 1 przełącznik [V] podatek liniowy.
Objaśnienia
 1. Dochód (strata) miesięczny spółki - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu
 2. Dochód (strata) miesięczny wspólnika - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 3. Dochód (strata) dla ZUS - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - UWAGA! Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.
 4. działalność gospodarcza - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku
 5. udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 6. Dochód z najmu
 7. RAZEM - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.
 8. Odliczenia od dochodu.
 9. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. Podstawa obliczenia podatku - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi
 11. Odliczenia od podstawy - odliczenie od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty limitu 8700zł - w oparciu o zaewidencjonowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w opcji zlecenia - składka pracodawcy
 12. Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (19%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wykazanych w powyższym wierszu.
 13. Ubezpieczenie zdrowotne
 14. Odliczenia od podatku
 15. Należny podatek od początku roku - narastająco, po odliczeniach od podatku
 16. Podatek za poprzednie miesiące - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie należny podatek narastająco
 17. Należna zaliczka - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.
 18. Zapłacony podatek - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 19. Kwota do zapłaty - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku
 20. Remanent początkowy
 21. Remanent końcowy
 22. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

Ryczałt ewidencjonowany


Rachunek wyników można wygenerować w opcji Ewidencja ryczałtowa - rachunek wyników - wspólnik 1. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji dane - wspólnik 1 przełącznik [V] podatek liniowy.

 

Objaśnienia
 1. Udział wspólnika - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 2. Przychody razem - suma przychodów spólki/jednoosobowej działalności w w danym miesiącu
 3. Podatek razem - suma podatków danego miesiąca liczonych przy różnych stawkach całej spółki/jednoosobowej działalności gospodarczej
 4. przychody - przychody wspólnika (zgodnie z udziałem) danego miesiąca z podziałem na różne stawki podatku (17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,5%)
 5. podatek - suma podatku wspólnika z osiągniętych w danym miesiącu przychodów, przed odliczeniami.
 6. Inne odliczenia od dochodu np. darowizny, renty, alimenty, cele rehabilitacyjne, strata - wprowadzane w opcji dane - wspólnik 1
 7. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 8. -- podatek do odliczenia - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczenia społecznego
 9. Ubezpieczenie zdrowotne - 50% składek na ubezpieczenia zdrowotne wspólnika, które są odliczane od dochodu, a które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. -- podatek do odliczenia - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczeń zdrowotnych
 11. Należny podatek PPE - podatek od przychodów wspólnika w danym miesiącu pomniejszony o odliczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych i odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 12. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy
 13. przychód narastająco dla ZUS - przychód narastająco w danym roku kalendarzowym liczony od 1 stycznia do ostatniego dnia, za który generowany jest rachunek wyników, stanowi podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 14. zdrowotne narastająco - składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco w danym roku kalendarzowym obliczane jako suma składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w opcji Zlecenia jako składka pracodawcy.

Tematy powiązane

Książka przychodów i rozchodów
Ewidencja ryczałtowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.