Nieobecność pracownika w poprzednim miesiącu

W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone za dany miesiąc, a pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wówczas niezbędne jest wprowadzenie informacji w taki sposób, aby możliwe było utworzenie korekty w następnym miesiącu. Utworzenie takiej korekty możliwe jest z opcji kadry płace - absencje - dopisz(edycja). W oknie edytowania absencji  w polu rodzaj należy wybrać absencja korekta, a w polu ilość wpisać liczbę dni z poprzedniego miesiąca, która ma zostać uzględniona jako chorobowe.


Po utworzeniu listy płac w karcie pracy zaznaczane jest wypłacenie pensji, a w prowadzenie absencji za ten okres trakotwane jest jako korekta. Przepisane zostają dane o absencji do kolumny w planie pracy do sekcji Wykonane - Absencje - okienko: Jak wpisać absencję.

Tematy powiązane:
Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy
Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

Aby program prawidłowo naliczał wynagrodzenie pracownikowi, który został zatrudniony w środku miesiąca bieżącego należy założyć plan pracy, a w zakładce parametry wypełnić pola ważne od ... do datami rozpoczęcia i zakończenia pracy - zostanie przepisany odpowiednio kalendarz do listy płac oraz program przeliczy pensje.
Należy również w zakładce zdefiniować roczną kartę czasu pracy:

W przypadku przedstawionym powyżej w kalendarzu dni w miesiącu sprzed 7.11.2018 oraz po 18.12.2018 będą oznaczone symbolem "-" np.  ------ppppppHHpppHHH lub pppHHHpppp----


Ważne!

W przypadku, gdy do zaewidencjonowania wynagrodzenia nie jest wykorzystywany plan pracy, wówczas należy w pensji w zakładce księgowanie  "ręcznie" uzupełnić kalendarz uwzględniając dni, w których pracownik nie pracował przez wpisanie znaku "-" .

Tematy powiązane: