Zobowiązania lub należności wymagalne

System daje możliwość sporządzania zestawień zobowiązań lub należności wymagalnych. Zestawienie takie można uzyskać w opcji księgowość-wydruki-niezapłacone. Na wyświetlonym ekranie należy wprowadzić następujące parametry wydruku:
  1. Czasookres, za który ma zostać sporządzone zestawienie - okres powinien być ustawiony do dnia bieżącego.
  2. W polu wg daty wybrać opcję płatności.
  3. Ustawić sortowanie na chronologicznie.
  4. Wybrać kontrahenta