Raport modernizacji ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 
Powstała nowa możliwość sprawdzenia wystawionych wszystkich OT, LT oraz modernizacji środków trwałych poprzez wydruk.
Można go wygenerować: środki trwałe - zestawienia - raport modernizacji

Modernizacja środka trwałego ∴

Fakt modernizacji wpisuje się w karcie środka trwałego, w okienku amortyzacja w tym roku, w którym nastąpiła - podając kwotę modernizacji i datę.

Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.
Program automatycznie skoryguje kwoty miesięcznej amortyzacji. Jeżeli nie – należy nacisnąć klawisz [przelicz].


Ponadto po kliknięciu na  "i" pojawia się Nam okienko które można uzupełnić o treść i opis danej modernizacji.


Zakupy pozostałe z odwrotnym obciążeniem

 Księgowość     Rejestry VAT 

Zakupy wprowadzane w rejestrach

Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem ma być rejestrowana TYLKO RAZ, jako:

Faktura NABlub

Zakup (materiałów / usług) ze stawką ooW obydwu przypadkach wyliczany jest VAT należny i naliczony i widoczny w syntetyce VAT, deklaracji oraz pliku JPK.


Odwrotne obciążenie Faktura NAB         VAT-27
 wg pola:
wariant VAT: [  -- p u s t e -- ]
data VAT
34, 35
data VAT
45, 46

 wg pola:
wariant VAT: [WNT inny okres]
data VAT
34, 35
data księgowania
45, 46
Odwrotne obciążenie - inne dokumenty  VAT-27
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 

przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;

VAT należny: 34, 35

VAT naliczony: 45, 46


Wydruk Faktury NAB

Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Pozostałe.Logowanie do Madar7

Strona główna systemu Madar7 jest stroną logowania. Należy ją wywołać w przeglądarce internetowej za pomocą odpowiedniego adresu. W przypadku firm, które korzystają z usługi Madar7 w Chmurze adresem tym jest https://madar7.pl:XXXX gdzie zamiast XXXX należy podać odpowiedni numer portu. Stronę logowania przedstawiono ponizej.

Wysyłanie poczty e-mail z Madara - konfiguracja

System Madar7 daje możliwość wysyłania różnych dokumentów bezpośrednio z systemu. Opcja ta może być zastosowana np. do wysłania faktury VAT, wówczas należy wypełnić fakturę i przy zatwierdzaniu zaznaczyć opcję Wyślij do i kliknąć w klawisz e-mail.

Remanent - korekta stanu magazynowego ∴

 Handel    Remanent 

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:
 • porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
 • porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Remanent [?]

 Handel    Remanent 

 Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, w którym można wprowadzać remanent.


Rozbiór [?]

Moduł produkcyjny daje możliwość prowadzenia rozbiorów produkcyjnych polegających na transformacji jednego produktu (surowca) w kilka innych.

Rozbiór produkcyjny ∴

Moduł produkcyjny daje możliwość prowadzenia rozbiorów produkcyjnych. W niektórych typach działalności, w związku z ich specyfiką zachodzi potrzeba transformacji jednego produktu (surowca) w kilka innych. Typowym przykładem takiego procesu jest branża mięsna, w której dokonuje się rozbioru zwierzęcia (np. rozbiór żywca) na części (np. szynka, boczek, tłuszcz itd.).

Sporządzanie spisu z natury - remanent •

 magazyn    Remanent 
W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat).
UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Remanent - wydruk różnic SORT ∴

 magazyn    Remanent 
Po sporządzeniu remanentu istnieje możliwość porównania go ze stanem magazynu:
 1. Porównanie z aktualnym stanem.
  Opcja operacja - porównaj remanent.
  Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz_nazwa.rmn o strukturze remanentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem.
 2. Porównanie na dzień (z zapasem).
  Opcja przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień.
  Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn.

Wydruk różnic

W opcji remanent należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami, utworzony zgodnie z poprzednimi krokami:
roz_nazwa.rmn
roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn
 

Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 

Czasem bywa tak, że musimy zrobić np przedpłatę na jakiś produkt, bądź Pani Księgowa prowadząca kasę/bank musi zaksięgować wpłatę, a fakturę do wpłaty otrzymuje później. Co wtedy? Skąd wiedzieć że do takiej i takiej faktury jest już wpłata?

Zakupy na magazyn - dla faktur "odwrotne obciążenie" ∴

"Odwrotne obciążenie" to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. Kupujący jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej, wykazania oraz rozliczenia VAT należnego i naliczonego w jego deklaracjach VAT poprzez tzw. samonaliczenie podatku.

Zakupy

Zasady przyjęcia na magazyn towarów wg faktury "Odwrotne obciążenie"

Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie ∴

"Odwrotne obciążenie" to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego.
Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury na kwotę netto z treścią "Odwrotne obciążenie".

Sprzedaż 

Fakturę sprzedaży "odwrotne obciążenie" wystawia się w tym samym miejscu, co faktury normalne - w opcji Handel - sprzedaż FVAT.

Jak zrobić przelewy bezpośrednio z listy płac ∴

 Kadry - Płace    Lista płac 
Program Madar pozwala na generowanie pliku z przelewami, który można następnie wczytać w systemie bankowym. Należy sprawdzić w swoim banku jaki format pliku do importu bank akceptuje.
W pierwszym kroku należy w konfiguracji programu Madar7 wypełnić odpowiednie pola związane z bankowością elektroniczną - więcej o konfiguracji tutaj!

Aby zrobić przelewy dla pracowników bezpośrednio z list płac należy:

1. Wejść do listy płac,
2. Kliknąć na przelewy,
3. Kliknąć rodzaj (format) przelewu np. plik do Home Cash (BSK),

Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury

 Handel    Sprzedaż FVAT 
Program Madar daje możliwość automatycznego sumowania ilości wprowadzanego do faktury asortymentu. Taka funkcjonalność może być wykorzystywana w bardzo różnych celach i niejednokrotnie wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności czy też organizacji sposobu prowadzenia sprzedaży. Program sumuje ilości poszczególnych pozycji na fakturze.

Kompensata

W programie zazwyczaj wprowadza się zapłaty do raportów kasowych bądź bankowych wskazując konkretną fakturę. Taka operacja powoduje to, że zostają traktowane przez program jako zapłacone.
Jeśli dokumenty mają być połączone z innymi stosuje się kompensatę.
Kompensata umożliwia połączenie dokumentów różnego typu np. faktur zakupu i sprzedaży dla różnych kontrahentów.

Jak ustawić kasę dla wielu oddziałów

W firmie wielooddziałowej niejednokrotnie zachodzi potrzeba prowadzenia oddzielnych kas w ramach jednej firmy. Częstym problemem jest konieczność prowadzenia przez jedną osobę wszystkich kas firmy - mimo, że dotyczą one różnych, rozsianych geograficznie oddziałów. Program Madar daje możliwość przypisania konkretnej kasy oddziałowi tak by nie widział on kas pozostałych. Wówczas każdy oddział może prowadzić samodzielnie swoją kasę zwalniając z tego obowiązku osobę odpowiedzialną w centrali.

Sprawy (CRM) [?]


Ważnym ogniwem procesu obsługi klienta jest ewidencja i analiza zdarzeń, które nie są ściśle i bezwzględnie związane z procesem sprzedaży i często nie są rejestrowane w istniejących w firmie systemach. Oprócz rejestracji takich spraw konieczne jest planowania kolejnych etapów i działań oraz kontrolę ich realizacji.

Po wejściu do opcji pojawia się lista - tabela, w której widoczne są wybrane przez użytkownika kolumny z danymi opisującymi sprawę.

UWAGA - jeżeli pojawia się pusta lista (nie są widoczne nazwy kolumn) należy je skonfigurować.


Ustawienie podatku liniowego ∴

 Księgowość     Księga Przychodów i Rozchodów 

Ustawienie podatku liniowego
 1. Właściciela należy dopisać do listy pracowników, Lista pracowników
 2. Następnie należy go wybrać z tej listy,
 3. Wejść do opcji Księgowość - KPiR
 4. Wybrać z górnego menu Dane - Wspólnik 1, 
 5. Pojawi się okienko z danymi do odliczenia podatku,
 6. Należy wybrać właściciela, którego wybiera się z listy pracowników,
 7. Następnie należy zaznaczyć pole Podatek liniowy,
 8. Na koniec zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź

Uprawnienia - lista

Administracja  Uprawnienia 
Administracja systemem w firmie często wymaga ustanowienia indywidualnych uprawnień dla poszczególnych osób i to nie tylko jako dostępu / braku dostępu do opcji - ale również poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.

Lista nadanych uprawnień

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

Analizy kadrowe - rejestr pracowników przyjętych i zwolnionych ∴


 Kadry - Płace    Analizy

W analizach kadrowych możliwe jest wykonanie rejestru pracowników przyjętych i zwolnionych w danym okresie czasu na dany dzień.

Konfiguracja płac i kadr ∴

 Konfiguracja 
 Lista płac - konfiguracja - Dane dla Płatnika 
Wprowadzanie danych związanych z listą płac, umowy zlecenia, eksportem do programu Płatnik, eksportem do bankowości elektronicznej wprowadza się w opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - dane dla Płatnika zakładka [stawki].

Wprowadzanie zamówień na Samsung Galaxy Note N7000

Profil użytkownika na Samsung Galaxy Note N7000

Madar 7 Mobile (w chmurze) może być również obsługiwany przez smartfony lub komórkę.
Na początek pod lupę wzięliśmy Samsung Galaxy Note N7000.

Wrażenia z pierwszych kroków w programie są bardzo pozytywne.

Ustawiony autostart ogranicza zgłaszający się ekran po zalogowaniu.

Za pomocą rysika wybór towarów, kontrahentów, czy magazynów staje się prostszy, a złożenie zamówienia od odbiorcy zajmuje tylko krótką chwilę. 

Dopisanie środka trwałego: zakładka przedmiot [?]

 Księgowość     Środki trwałe 
W celu wprowadzenia nowego środka na liście wystarczy kliknąć dopisz, spowoduje to pojawienie się okna do wypełnienia.
 

 Znaczenie pól: 
 • KŚT: nr wg klasyfikacji,
 • Nr: nr własny środka trwałego,
 • Ewidencja: "0" - śr. trwałe, "1" - wartości niematerialne i prawne,
 • Kupiony: data zakupu,
 • Wartość: wartość ewidencyjna środka trwałego,
AMORTYZACJA
 • Nazwa: wprowadzamy nazwę środka trwałego,
 • Dostawca: wybieramy kontrahenta z listy,
 • Faktura: wpisujemy nr faktury amortyzowanej,
Amortyzacja środków o niskiej wartości
Amortyzacja jednorazowa, środków o niskiej wartości - wypełniamy tylko pola jak na przykładzie

Środki trwałe - lista [?]

Opcja pozwala na prowadzenie ewidencji i obliczanie amortyzacji dla środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych. Lista ta zawiera zarówno środki trwałe amortyzowane, umorzone jednorazowo jak i inne ewidencje np. wartości niematerialnych i prawnych. Podstawowy podział jest dokonywany przy pomocy pola ewidencja.Dopisanie nowego jest możliwe po naciśnięciu przycisku [dopisz].


W poszczególnych okienkach i zakładkach jest możliwe wprowadzenie danych:
 1. Opisowych i ewidencyjnych w zakładce [parametry].
 2. Wydruk OT / LT po uzupełnieniu danych w zakładce [opis] - następuje poprzez wybranie z menu opcji dokumenty
 3. Środki trwałe o niskiej wartości - wprowadza się datę i kwotę jednorazowego umorzenia:
 4. Dla środków umarzanych - naliczenia i modernizacje dokonywane są latami, w okienkach pod klawiszami:
 5. Wydruki i zestawienia dostępne są w menu na liście.
  Zestawienia są wykonywane zbiorczo dla danej ewidencji.


Zestawienia:
 • ewidencja - ewidencja środków trwałych na podany dzień, według grup
 • Umorzone jednorazowo - zestawienie umorzenia środków o niskiej wartości, całkowicie umorzonych,
 • EWIDENCJA wg grup - ewidencja zbiorcza środków wg grup na podany dzień
 • zmiany stanu miesięcznie - zmiany dotyczące zakupu, modernizacji i likwidacji srodków w podanym okresie
 • ewidencja agregowana - ewidencja środków trwałych pogrupowana wg KRŚT
 • raport do inwentaryzacji 
 • raport modernizacji
 • spis inwentarza
AMORTYZACJA - tabele amortyzacyjne

 • miesięcznie,
 • niepodlegające PDOCH,
 • tabela roczna,
 • wartość netto.
 Dokumenty - wydruk dokumentów i zestawień:
 • OT - przyjęcie środka trwałego,
 • LT - likwidacja środka trwałego,
 • karta środka trwałego,
 • wydruki metki.
Operacje:
 • zakładanie nowego roku - zakładanie zbiorcze kart na nowy rok,
 • import miejsc z katalogu towarów - przy użytkowaniu miejsc ,
 • import TXT - opcja pozwalająca na import z pliku zgodnie ze schematem pól
 • test BZ - raport zgodności na dany rok BZ i BO,
 • kody do importu - kody do importu z pliku,
 • remanent - wejście do modułu remanentu
 • baza modernizacja, 
 • ustaw zakres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji  można uzyskać po zapoznaniu z poniższymi postami:
Dopisanie środka trwałego: zakładka przedmiot
Import i eksport plików

Umowy zlecenia - cywilnoprawne - dopisywanie [?]

 Kadry - Płace    Umowy-zlecenia 
Ekran zlecenie służy do wprowadzania umów cywilnoprawnych i innych dokumentów zależnie od wybranego rodzaju na ekranie wprowadzania.

Tworzenie kalendarza wzorcowego w planie pracy ∴

 Kadry - Płace    Plan pracy 
Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka - obejmując w ten sposób grupy pracowników pracujące według określonego schematu – schematy rozróżniane są za pomocą pola wzorzec.

Wiadomości - dziennik zdarzeń w programie

W programie można śledzić zdarzenia mające wpływ na wspólną pracę, na przykład:
- wprowadzenie zamówienia,
- wystawienie / wysłanie deklaracji,
- przydzielenie sprawy z CRM do załatwienia,
- przydzielenie pisma do akceptacji.

Sprzedaż z magazynu - generowanie faktury wg dowodu WZ ∴

 Handel    Sprzedaż FVAT 
W module magazynowym program daje możliwość wystawienia faktury wg dowodu WZ. Operację taką można wykonać w opcji Handel - Sprzedaż FVAT - generuj - wg dowodu WZ

Rejestry VAT - wczytywanie z magazynu

 Księgowość     Rejestry VAT 
W rejestrach VAT możliwe jest wczytanie do dokumentu "PZ towary handlowe" danych z dokumentu wprowadzonego na magazyn. Dzięki tej funkcji nie musimy drugi raz wpisywać kwot, numeru dokumentu wprowadzonego na stan, wybierać kontrahenta.

FK - niezgodność księgi głównej i pomocniczej

 Administracja     Testy 
Sprawdzenie całościowe zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im księgami pomocniczymi. Kolumny na wydruku nie powinny wykazywać żadnej kwoty - na zestawieniu pojawiają się kwoty przy kontach, dla których salda są niezgodne.

FK - Błędy na zestawieniu obrotów i sald

 Administracja     Testy 
Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, czasem zdarza się, że zestawienie sald wykazuje niezgodność pomiędzy stroną Wn i Ma.

Zestawienie sald

 Księgowość     Wydruki 
Zestawienie obrotów i sald wykonuje się w opcji księgowość-wydruki-zestawienie sald.

Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]

 Kadry - Płace    Absencje 
Opcja Absencje służy do rejestracji nieobecności w pracy poszczególnych pracowników. W opcji tej rejestrowane są zarówno nieobecności spowodowane absencją chorobową jak i wszelkiego rodzaju urlopami. Tak wprowadzone absencje mają bezpośredni wpływ na obliczanie wysokości za pracę.

Rejestracja absencji 

 1. Należy wejść do opcji Kadry-Płace - Absencje.
 2. Nacisnąć klawisz dopisz.
 3. Pojawi się okienko do wpisywania absencji.

Poprawa dokumenu w rejestrach VAT

 Księgowość    Rejestry VAT 
Poprawa pozycji na rejestrach VAT

Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 
Możemy anulować wpisany dokument w rejestrach VAT.
Należy zaznaczyć dokument do skasowania następnie wybrać Operacje - Anulacja dokumentu. 
Program zapyta czy na pewno anulować - i wykasuje pozycję.
 Anulacja dla "nowy dokument VAT" 

 Dokumenty zarejestrowane w kasie/banku jako nowy dokument VAT - przy próbie anulacji pojawia się komunikat: "dokument kasowy - zakaz anulacji"

Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 
Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
- są związane z podatkiem VAT;
- mają być jako rozrachunki.
UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną.
Zobacz: ⇒ Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać i przechowywać

Z panelu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:


Dopisywanie  pozycji

Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.
dopisywanie - klawisz [dopisz]
modyfikacja - funkcja: akcja - aktualizacja F4
 
Zobacz też co znaczą ⇒ Ikony w rejestrach VAT

Wyszukiwanie pozycji:

 • selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
 • wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
 • wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
 • wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Import dokumentów do rejestru z plików

Możliwy jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z plików zewnętrznych.
Import do rejestrów vat 
GITHUB: Import faktur

Anulacja dokumentu

Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje - anulacja dokumentu.
Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście:
Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie i odbilansowanie

Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje - bilansowanie.Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.


Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje - odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

Uwagi

Możliwe jest zamieszczenie dodatkowej informacji na dokumencie. W tym celu należy na liście Rejestru VAT zaznaczyć odpowiednią pozycję, przejść do edycji, a następnie przejść do zakładki uwagi, gdzie należy odpowiednią treść zamieścić w polu uwagi.

Tematy powiązane

VAT - ewidencja i rozliczanie
Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
Rejestry VAT - FAQ 
⇒ Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
⇒ Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT


Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

 Księgowość    Rejestry VAT 
ZAKUP USŁUG
W rejestr wprowadza się zakupy nie związane z magazynem. Jest to równorzędny rejestr z zakupem materiałów.
[dokument]

 1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:

 2. W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
 3. Wybieramy kontrahenta.
 4. W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
 5. W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
 6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
 7. W polu  data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
 8. W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.  
 9. Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura. 
 10. Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
 11. Uzupełniamy konta.
 12. Na zakończenie zatwierdzamy. 
Przykład:  Export usług - invoice NP

UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.

[ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE]

Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.

[ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE]


Opis pól:
 • treść:opis zdarzenia.
 • strona WN:  wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
 • konto: numer konta, wybierany z planu kont.
 • kwota: kwota księgowana.
 • kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.
[UWAGI]

Opis pól:
 • rejestr VAT: główny rejestr
 • uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
 • Info:
 • zamówienie: 
 • kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
 • dotyczy WZ: 
 • data zaliczki: wybrać datę
 • wpłata: kwota zaliczki
 • VAT: kwota Vat
 • dewizy: 
 • pracownik: numer pracownika
Zaznaczyć właściwy znacznik:
 • 13 okres
 • przypomnienie
 • wezwanie do zapłaty 
 • odsetki 
 • windykacja
 • wysłany przelew
[NOTATKI]


Tematy powiązane
----------------------------------------------
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Oznaczenie kont nieaktywnych
Podwójna ewidnecja PZ i faktur

Jak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT
Bilansowanie w momencie dopisywania rejestru VAT
Zakupy towarów w Euro

Nowe ikony w rejestrach VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 
W rejestrach VAT zostały dodane dwie nowe ikony sygnalizujące, że dokument jest niezapłacony:

 
 • czerwony zegarek - dokumenty, dla których upłynął termin płatności
 • czarny zegarek - dokumenty z płatnością przed terminem 


Tematy powiązane

VAT - ewidencja i rozliczanie
Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
Rejestry VAT - FAQ Plan pracy - roczna karta planu pracy dla pracownika [?]

Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy - zobacz: Tworzenie kalendarza wzorcowego) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka

Płace - wprowadzanie na listę płac [?]

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia i wydruk list płac. Okna podzielone jest na dwie zakładki.
W pierwszej [pracownik] wprowadza się dane liczbowe dotyczące wynagrodzenia.
Druga [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Pracownicy - dopisywanie nowego pracownika [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Pracownicy składa się z kilku zakładek. Przedstawiamy je poniżej. Każdego pracownika należy dopisać do listy pracowników i wypełnić podstawowe informacje personalne.

W zakładce [identyfikacja] - dane identyfikacyjne.


W zakładce [kadry]:

Można wprowadzić
- numer konta bankowego ⇒ Jak zrobić przelewy bezpośrednio z listy płac
- urząd skarbowy
- datę do wysługi lat ⇒ Wysługa lat - staż pracy


Pola w zakładce [płace] wykorzystywane są przy prowadzeniu listy płac.

UWAGA - opcja archiwalna
W pola „płacowe” można wprowadzić wartości stałych składników występujących w płacy danego pracownika, które każdorazowo będą przepisywane podczas tworzenia listy płac na nowy miesiąc.

Obecnie dane dotyczące wysokości składników wynagrodzenia wprowadza się w opcji Składniki ⇒ 
Składniki - lista


W zakładce [notatki] gromadzą się dane pracownika dot. podpisanych umów o prace (data rozpoczęcia, miejsce, stanowisko, wymiar pracy itp.), stażu pracy, wynagrodzenia.

-------------------------
Tematy powiązane:

Świadczenia - dopisywanie i edycja [?]

Ekran świadczeń służy do dopisywania i edycji różnego typu świadczeń. Do wyboru użytkownika są świadczenia z ZFSŚ, środki BHP, deputaty, bony.

Wystawianie rachunków (zamiast faktur) - konfiguracja programu

W programie wystawiane są dokumenty sprzedaży odpowiednio w opcjach fakturowanie. O tym, czy dokumentować sprzedaż będzie "faktura" czy "rachunek" decyduje ustawienie w konfiguracji.

Nawigacja po programie Madar7

Madar7 jest zintegrowanym systemem informatycznym, zarządzania przedsiębiorstwem, klasy ERP II. Łączy w sobie takie moduły jak Księgowość, Kadry-Płace, Produkcja, Handel i inne. Po zalogowaniu się do systemu przez przeglądarkę internetową, wyświetlany jest ekran zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Księgowość

Moduł Księgowość służy do prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, zarówno na pełnych księgach rachunkowych jak i poprzez formę uproszczoną. Po kliknięciu w przycisk Księgowość, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Kadry - Płace •

Moduł Kadry - Płace służy do prowadzenia ewidencji i analiz związanych z wszelkimi sprawami pracowniczymi. Po kliknięciu w przycisk Kadry-Płace, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Handel •

Moduł Handel służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży. Po kliknięciu w przycisk Handel, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Produkcja •

Moduł Produkcja służy do rejestracji i analizy procesów związanych z prowadzoną w przedsiębiorstwie produkcją. Po kliknięciu w przycisk Produkcja, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Administracja

Moduł Administracja służy do zarządzania systemem Madar, m.in. jego ustawieniami, uprawnieniami i funkcjami dodatkowymi spoza zakresu tematycznego pozostałych modułów. Po kliknięciu w przycisk Administracja, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

Program Madar umożliwia eksport danych, wydruków, analiz do arkuszy kalkulacyjnych. Z pozycji programu możliwe jest automatyczne wyeksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Można to wykonać na kilka sposobów. Najprostszym sposobem jest kliknięcie na dowolnym wydruku w ikonkę Excel, wówczas program wyświetli monit o pliku o nazwie pisarz.xls, który można zapisać lub bezpośrednio otworzyć. Plik bez problemu otwierany jest przez program MS Excel.

Tablica informacyjna - Dashboard

Dashboard to swoista tablica informacyjna, która pozwala na automatyczną prezentację użytkownikowi, wybranych danych na głównej stronie programu. Funkcja szczególnie przydatna kiedy dany użytkownik musi na bieżąco monitorować, któryś ze wskaźników (np. wartość zapasów magazynowych, wielkość sprzedaży).

Ubezpieczenie wypadkowe - gdzie wpisać % ∴

Procent składki obowiązujący dla ubezpieczenie wypadkowe jest wpisywany w opcji administracja-konfiguracja-dane podatkowe.

Przenoszenie BZ poprzedniego okresu na BO (plan kont)

W programie istnieje funkcja przeniesienia sald z BZ na BO następnego roku. W pierwszym kroku należy przenieść poprzednie bilanse do bazy budżet, następnie można skorzystać z automatu przenoszenia BZ. Wygodne jest, że opcję przenoszenia BZ można wykonywać wielokrotnie.

Badanie - Szkolenie - dopisywanie i edycja [?]

Ekran badanie-szkolenie służy do dopisywania i edycji różnego typu uprawnień, ukończonych kursów czy obowiązkowych badań i orzeczeń oraz związane z nimi przeróżne parametry.

Faktura VAT korekta - korygowanie sprzedaży z różnych tytułów

Po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty pojawia się domyślny ekran 'FAKTURA VAT KOREKTA PZoV - zwrot', który pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych.
Korekta faktury może być także wystawiana z różnych powodów jak np:
 • zmiana stawki VAT
 • zmiana ceny
 • zwrot towaru
 • zmiana ceny wg rabatu
 • zamiana na eksport

Bezpośrednio po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty należy wybrać jej rodzaj (jeśli jest on inny niż zwrot towaru). Z górnego menu należy wybrać rodzaj jeszcze przed rozpoczęciem wystawiania faktury a następnie wskazać wybrany rodzaj z opisanych poniżej.

Operatorzy - lista

Lista wszystkich Operatorów, którzy posiadają uprawnienia do wybranych funkcji systemu Madar.


1. Opcja: Uprawnienia

Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie praw "wejścia" do modułów i opcji w programie. Ponadto można ograniczyć:
 • prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
 • dostęp do katalogów,
 • kasowanie danych,
 • dostęp do podfirm  

2. Opcja: Dopuszczenia

Często jest wymagane ustanowienia indywidualnych uprawnień - poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na  listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

3. Opcja:  Ewidencje

Uproszczony moduł uprawnień użytkowników. Ustawia się w niej dodatkowo dostęp do dashboardu, spraw i CRM.


Aby zmienić uprawnienia poszczególnym operatorom należy ich edytować - więcej na temat edycji operatorów można przeczytać w poście Operatorzy - edycja

Użytkownicy - lista

Administracja  Użytkownicy 
Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie użytkowników. Oprócz ustalania praw "wejścia" do modułów i opcji w programie można ograniczyć:
 • prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
 • dostęp do katalogów,
 • kasowanie danych,
 • dostęp do firm ze zmiany firmy.

Uprawnienia - dopisywanie i edycja

Administracja  Uprawnienia 
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach (słownikach w programie).
Ekran uprawnienia pozwala na nadanie uprawnień danemu użytkownikowi tylko do konkretnych kontrahentów, towarów, kont itp.

Użytkownicy - dopisywanie i edycja

Administracja  Użytkownicy 
Podczas dopisywania (edycji) użytkownika programu Madar, można poza wybraniem loginu i nazwy wskazać szereg uprawnień, z których będzie tworzony użytkownik korzystał. Nie wybranie poszczególnych będzie równoznaczne z brakiem dostępu do takich funkcji.

Operatorzy - edycja

Operatorom można przypisać nie tylko dane, które ich charakteryzują, ale także nadać im odpowiednie, pożądane uprawnienia. Na pierwszej zakładce 'informacja' podajemy dane związane z osobą operatora.

Rozliczenie faktury zaliczkowej

W fakturze końcowej, która ma rozliczać fakturę zaliczkową wchodzimy w listę wystawionych faktur zaliczkowych:

Rachunek wyników - jak uzyskać

Istnieje możliwość zdefiniowania kont z planu kont, których salda uczestniczą w rachunku wyników. Po zdefiniowaniu w każdym koncie odpowiadającej mu pozycji bilansu lub / i  rachunku wyników możliwy jest natychmiastowy wydruk za dowolny okres.

Ewidencja przebiegu pojazdów - dodawanie i edycja [?]


W programie można ewidencjonować koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów:

wyjazd - data wyjazdu
data przy - data przyjazdu

trasa - wybierana z listy

samochód - wybierany z listy (określa się nr rejestracyjny, pojemność silnika)
pracownik - wybierany z listy pracowników

długość - ilość przejechanych km
stawka - stawka za 1 kilometr

W 2017 roku stawki kilometrówki wynoszą:
    dla samochodu osobowego:
        o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
        o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
    dla motocykla - 0,2302 zł,
    dla motoroweru - 0,1382 zł.


Zobacz:

Ewidencja przebiegu pojazdów - lista [?]

Ewidencja przebiegu pojazdów prezentuje listę odbytych przez pracowników delegacji w określonym czasie oraz np. wartość tych delegacji czy też miejsce przeznaczenia.

Pozwala na  wyliczenie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów.Zobacz:
Ewidencja przebiegu pojazdów - dodawanie i edycja

Stan zamówień - lista [?]

Ekran stan zamówień w opcji bazy pozwala na podgląd aktualnie złożonych zamówień zarówno do dostawcy jak i zamówień od odbiorcy. Pozwala sprawdzić, który kontrahent złożył zamówienie na jakie produkty, w jakiej ilości i w jakim terminie.


Kontrahenci - lista [?]

Katalog kontrahentów koresponduje ze wszystkimi modułami w programie. Z niego wybiera się nabywcę do wystawianej faktury VAT i z niego wybiera się osobę (firmę), do której przypisywany jest wpis w przypadku rejestrowania poczty przychodzącej. Lista kontrahentów pozwala na przejrzenie i odszukanie pożądanego kontrahenta ale także na dopisywanie nowych i edycję istniejących.

Kasjer - poprawa zapisów

Wybieramy dany raport

Zapłaty za dokumenty, gdy rozliczana jest delegacja / zaliczka

W przypadku, gdy zapłata za dokumenty rozliczana jest na podstawie wypłaconej delegacji / zaliczki na poczet zakupów - można wykorzystać mechanizm automatycznego rozliczania "z zaliczki" za pomocą numeru pracownika, powiązanego z kontem.

Kontakty - baza namiarów ∴

Namiary - to baza niepowiązana z kontrahentami. 
W założeniu gromadzone w niej mają być dane potencjalnych klientów (ang. lead).

Zakres PK

W programie istnieje pojęcie "zakres PK", mający na celu eliminacje pomyłek związanych z nieprawidłowo wpisaną datą, np. do polecenia księgowania, a także ograniczenie możliwości modyfikacji i wprowadzania dokumentów, których data wykracza poza zakres.

Karta wynagrodzeń pracownika - RMUA ∴

W opcji
można uzyskać zestawienie dotyczące wynagrodzeń wybranego pracownika w określonym przedziale czasu (wg wszystkich list i umów zleceń). W zależności od wybranego rodzaju zestawienie może być tworzone do celów PIT-11, RMUA, RP-7 czy PKZP.

Invoicer: Korekta kosztów w 2013

Invoicer: Korekta kosztów w 2013: Korekta kosztów w programie MADAR Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. p...

Towary - dopisywanie i edycja [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Towary składa się z kilku zakładek. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.

Na zakładce nazwa podajemy w szczególności nazwę towaru i jego cenę, stawkę VAT a także inne parametry.

Towary - lista [?]

Katalog Towary służy do prowadzenia kartotek poszczególnych oferowanych produktów i/lub usług, z którego następnie wybiera się odpowiednie pozycje towarowe do dokumentów sprzedażowych lub magazynowych, których dotyczą.

Korekta odliczonego VAT - dla niezapłaconych po 150 dniach

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy nakładające obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od daty upływu terminu jej płatności. W programie założono, że do takich dokumentów wprowadzane będą do rejestru VAT osobne dokumenty tzw. restrykcje.

Tematy - dopisywanie [?]

Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu.

Tematy - lista [?]

Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu. Dzięki tematom można powiązać ze sobą dokumenty posiadające określoną część wspólną.
Pojęcie tematów może być związane z jednym z trzech zagadnień:
 • zadanie-kontrakt – inaczej kontrakt, umowa, przedsięwzięcie (np. budowa obiektu), 
 • proces-zagadnienie – zagadnienie (np. naprawy gwarancyjne),
 • dział-miejsce – miejsce (np. wydział spawalni).

Lista tematów służy do przeglądania utworzonych tematów, ich edycji, dodawania nowych i tworzenia zestawień.


Wydruki prezentujące dane wprowadzone do tematów

 • zestawienia - powoduje wygenerowanie zestawienia według kontrahenta, tematu, osoby nadzorującej (kierownika) oraz określonego okresu i zagadnienia
 • wg działów - generuje zestawienie według działów,
Dla opcji "zestawienia" oraz  "wg działów" okno wyboru parametrów zestawienia wygląda następująco


Dodatkowo zestawienie może zostać wyświetlone według statusu.

Wydruki pozostałe  

W menu pozycja  koszty - daje możliwość wyświetlenia zestawienia według:
 • wg FK - w układzie księgowym
 • magazynu - zestawienie towarów wg tematów, z podziałem na dokumenty
 • karty pracy - godziny - zestawienie czasu pracy z kart pracy
 • karty pracy - pozycje - analiza kart pracy
 • karta kontowa FK
 • arkusz wyceny
Analiza wg tematów
Analizę kosztów i przychodów ewidencjonowanych dla danego tematu można przeprowadzić
również w opcjach:


Tematy powiązane:
Dopisywanie tematów - okienkoKarty pracy - opis okienka [?]

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę) oraz temat (oznaczenie kontraktu oraz działu). Wydruk – zestawienie sumy przepracowanych godzin dostępne jest w opcji sumy - suma godzin, gdzie po wybraniu konkretnego tematu (zlecenia) wyświetla się zestawienie czasu pracy nad konkretnym zleceniem.

Deklaracje - zestawienie do PIT-11 ∴

Do sporządzenia deklaracji PIT-11 dla wielu podatników pomocne jest zestawienie w module Kadry - Płace w opcji: wydruki - stan wg pracowników.


Same deklaracje drukowane i wysyłane są w opcji: Deklaracje - Zobacz: Deklaracje - lista

Invoicer: VAT i korekta kosztów w 2013 roku

Invoicer: VAT i korekta kosztów w 2013 roku: Zmiany w roku 2013 związane z rozliczaniem VAT, korektą kosztów oraz wystawianiem faktur. Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z ...

Zakładanie firm - zmiana firmy

W pracy każdego biura rachunkowego niezbędną opcją jest zmiana firmy. Umożliwia ona założenie dowolnej ilości firm i w łatwy sposób przechodzenia pomiędzy nimi.
Poniżej przedstawiono sposób dodawania firmy:

Konfiguracja

 Konfiguracja 
W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które mają wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentów.

Dane o firmie

W zakładce [dane adresowe] w polach  nazwa firmy oraz polach typu NIP, regon, tel .... wpisuje się dane, które będą widniały na fakturach, dokumentach wewnętrznych i zestawieniach.

Konfiguracja dla KPR ∴

1. Dane teleadresowe i oznaczenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
W opcji administracja-konfiguracja należy wprowadzić następujące ustawienia:
1. Należy uzupełnić dane firmy - będą wyświetlać się na fakturach i zestawieniach. Niezbędne jest zaznaczenie [v] Księga Przych-Rozch

Konfiguracja - dla ksiąg handlowych

Dane teleadresowe i oznaczenie ksiąg handlowychNumer rachunku bankowego

Dla firm używających księgowań na konta zespołu 4 i 5.


Tematy powiązane:
Schematy księgowe w dane dla FK

Madar 7 - jak rozpocząć

Rozpoczynając pracę z programem Madar 7 konieczna jest konfiguracja systemu i wprowadzenie niezbędnych danych, pozwalających na efektywne korzystanie z systemu.
Ze względu na to, że system pozwala na prowadzenie firmy o różnych sposobach rozliczeń podatkowych oraz procesach biznesowych - prezentujemy zasady konfiguracji oddzielnie dla każdej z nich.

Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl)

Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).

NA ROZGRZEWKĘ
 1. INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
 2. Skróty klawiszowe w Madarze
 3. INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów

Plan produkcji - dopisywanie [?]

Plan produkcji jest obrazem aktualnie trwających procesów produkcyjnych (ale także przeszłych i przyszłych) wraz z ich powiązaniami pomiędzy np. zleceniami produkcyjnymi, zasobami finansowymi, ludzkimi i innymi.
Opcja pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie. Dostarcza informacji co, ile i kiedy przedsiębiorstwo planuje wyprodukować.

Plan produkcji - lista [?]

Plan produkcji pozwala na wprowadzenie zadań produkcyjnych, określając moment ich rozpoczęcia i zakończenia oraz ustalając kiedy i gdzie ma ono być realizowane. Dane dotyczące zadań są grupowane w jednym miejscu, w postaci listy (tabeli).

Dopisywanie nowego towaru

Nowy towar dopisuje się naciskając klawisz dopisz lub F2 na klawiaturze, będąc na liście towarów

Deklaracje - parametry [?]

W okienku [parametry] znajdują się znaczniki informujące o wysłaniu, zapłacie i publikacji deklaracji. Wprowadzany jest również numer RFID przy wysyłce automatycznej jako e-deklaracje.

Deklaracje - opis okienka [?]

Okienko z treścią deklaracji pojawia się po naciśnięciu klawisza [dopisz] lub [edycja]. Rodzaj deklaracji jest wybierany z listy.

Najczęściej używane: PIT-11, VAT-7, VAT-UR, PIT-4R.