Odsetki

W opcji Kasjer - odsetki możliwe jest odliczenie odsetek naliczanych od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności.


Należy uzupełnić pola odpowiednimi danymi:

 • rodzaj- wybrać wariant, którego dotyczą odsetki:
-podatkowe, 
-podatkowe 75%, 
-ustawowe, 
-dewizowe, 
-inne
 • za co - wybrać faktury, za które mają zostać naliczane odsetki.
Stawki

Zdefiniowanie wybieranych w polu rodzaj stawek możliwe jest w opcji Stawki, której okno zawiera zakładki:
 • odsetki podatkowe

 • odsetki inne / dewizowe


Domyślnie program oblicza według obowiązującej stawki odsetki. Istnieje możliwość, aby były wyliczane w innej wysokości na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, które po zapisie są nadrzęne. W tym celu należy wypełnić pola znajdujące się pod stawkami właściwą datą oraz wartością stawki odsetek według której program będzie wykonywał obliczenia.
 • odsetki przebiegu.
Ważne! 

Jeżeli po kliknięciu na faktury, od których mają zostać naliczone odsetki nie są widoczne wówczas należy przejść w menu do opcji zmiana bazy i wybrać odpowiednią.

Biała lista w analizach

W systemie Madar taką weryfikację można wykonać poprzez wybranie opcji White List, której użycie spowoduje sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem oraz czy posiada w wykazie wpis odnośnie firmowego rachunku bankowego traktowanego jako rachunek rozliczeniowy.

Aby przeprowadzić weryfikację należy w module Handel przejść do opcji Analizy


Następnie należy wybrać w oknie Analiza opcję transfer - test White List.Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie się zestawienia, w formie raportu, gdzie są wyszczególnieni kontrahenci oraz ich numery kont bankowych traktowanych jako rachunek rozliczeniowy wraz ze statusem
Tematy powiązane:

Biała Lista - wykaz informacji o podatnikach VAT

Przypisanie pracownikowi planu produkcji

Madar7 daje możliwość integracji systemu z kioskami produkcyjnymi umieszczonymi na hali produkcyjnej. Dostarczane przez Madar kioski produkcyjne wyposażone są w skaner kodów kreskowych oraz monitor. Pracownik produkcji zaopatrzony w kartę produkcyjną i swój identyfikator może bez użycia klawiatury wyłącznie za pomocą skanera wprowadzić do systemu rozpoczęcie określonej czynności z określonego planu pracy. Po wykonaniu tej czynności na stanowisku robotniczym wraca do kiosku produkcyjnego gdzie "odbija" zakończenie określonych prac.Kluczowymi elementami systemu są:
- serwer z systemem Madar7, z którym łączą się wszystkie kioski produkcyjne,
- kioski produkcyjne - to urządzenia z podpiętymi skanerami i monitorami, które komunikują się z serwerem,
- karty produkcyjne i identyfikatory pracownicze - zawierają one kody kreskowe, które określają dany plan produkcji, symbol rozpoczęcia danej czynności, symbol zakończenia danej czynności, identyfikato r przypisany do danego pracownika.

Prawidłowe działanie systemu wymaga:
- utworzenia odpowiedniego operatora wirtualnego w systemie Madar7,
- zainstalowania i skonfigurowania jednostki centralnej kiosku produkcyjnego,
- wygenerowania z systemu odpowiednich kodów kreskowych.

Ustawienia systemu

W celu utworzenia komunikacji z urządzeniem rejestrującym na hali niezbędne jest utworzenie do tego celu operatora


Po utworzeniu operatora (np. o nazwie REMOTE) należy przejść do edycji jego uprawnień,  gdzie należy ustawić je w następujący sposób:
 • zakładka funkcje - tu należy zaznaczyć [v] zdalny dostęp

 • zakładka autostart - w polu startpage należy wybrać wariant sterownik

Po wprowadzeniu powyższych zmian należy zatwierdzić celem zapisu ustawień.

Ustawienie rejestratora

Rejetratorem zainstalowanym na hali produkcyjnej jest urządzenie typu TVBOX wyposażone w system Android z zainstalowaną aplikacją Madar7.apk. W celu nawiązania połączenia z chmurą należy zalogować się na utworzonego wcześniej użytkownika (np. o nazwie REMOTE) w tym celu w polu host należy podać dokładny adres chmury (host), a następnie login i hasło. W przypadku braku wyświetlenia się powyższego okna logowania należy wybrać zaznaczoną poniżej opcję, a następnie wybrać SETUP.
Praca w kiosku produkcyjnym

Po zalogowaniu się w aplikacji na ekranie pojawi się ekran Polecenie wykonania.  Posługując się podłączonym czytnikiem kodów kreskowych należy zeskanować w poniższej kolejności kody kreskowe znajdujące się odpowiednio na wygenerowanych wcześniej metrykach z odpowiednich opcji w systemie:


 1. plan produkcji
 2. czynność - kod start w przypadku rozpoczęcia, kod stop w przypadku zakończenia
 3. pracownik
Kolejność skanowania kodów jest taka sama przy rozpoczęciu jak również zakończenia wykonywanej czynności!

Generowanie metryk

Aby pracownik miał możliwość zeskanowania kodów kreskowych wspomnianych powyżej elementów należy wygenerować odpowiednie metryki. Ich generowanie przebiega następująco:
 • plan produkcji: produkcja - plan produkcji - zestawienia - metryka


 • czynności: produkcja - receptury - czynności - zestawienie 


 • pracownik: kadry płace - pracownicy - (zaznaczyć odpowiedniego pracownika)-zestawienie metryka

Weryfikacja zapisu

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności zapisu możliwa jest w Kadry-płace - karty pracy. W oknie Karty pracy widoczna jest lista z wykonywanymi działaniami. 

Tematy powiązane:

Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

W systemie Madar możliwe jest ustawienie w jaki sposób program ma obliczyć wartość podatku dochodowego odprowadzanego od osób fizycznych. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienie. Aby skonfigurować należy w module Księgowość w KPiR do dopisanego rachunku w opcji dane-wspólnik 1.


Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać pracownika, a następnie wybrać odpowiedni wariant w polu ulga.Możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych pozycji:

 • pełna ulga - naliczana jest ulga 525.12 zł,
 • miesięcznie - naliczana jest ulga 525.12 zł proporcjonalnie do miesiąca,
 • bez ulgi - nie jest naliczana ulga,
 • stopniowana - naliczana jest ulga z uwzględnieniem progów 8 tys. zł,13 tyś. zł ,85 tys. zł, 127 tys. zł 
Po wprowadzeniu zmian możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji obliczeń poprzez opcję rachunek wyników - wspólnik 1
Analizy - zestawienie faktur po terminie

Oprogramowanie Madar umożliwia dokonania selekcji dokumentów (faktur), których terminy na nich zawarte zostały przedawnione. Wyświetlenie możliwe jest poprzez wykonanie następujących kroków:

 • należy przejść do opcji Hendel - Analizy -zakładka faktury - selekcja,


 • w wyświetlonym oknie Selekcja należy dokonać wyboru,


Po wybraniu przycisku zatwierdź, dokumenty zostaną ułożone według wskazanych parametrów.

Tematy powiązane:
Generowanie dokumetów w formacie PDF

W systemie Madar istnieje funkcjonalność pozwalająca na zapis tworzonych w programie dokumentów w formacie PDF na dysku. Wygenerowanie pliku PDF możliwe jest podczas tworzenia/zapisu dokumentu poprzez opcję:
 • Akcja-wyślij do
Po wybraniu opcji kopiowanie zostanie wygenerowany dokument w formacie PDF i zapisany w katalogu wskazanym do pobierania plików.

UWAGA! 
W przypadku programu instalowanego na komputerze plik zapisywany jest w katalogu Moje dokumenty na dysku C:/
 • Akcja - podgląd wydruku

Po wybraniu powyższej opcji zostanie wyświetlony podgląd wydruku, gdzie znajduje się opcja pozwalająca na wygenerowanie z przedstawianego dokumentu pliku PDF.Podobnie jak w przypadku opcji kopiowanie, wybranie zaznaczonej na czerwono ikony spowoduje zapisanie pliku PDF dokumentu w katalogu pobieranych plików.

Tematy powiązane:

Generowanie pliku eksportowego banku z modułu Handel

Madar7 daje możliwość generowania plików przelewów, które następnie można wczytać w systemie bankowym.

Aby plik był generowany poprawnie nalęzy w pierwszej kolejności ustawić odpowiednie dane w Konfiguracji - w tym celu można wspomóc się tym postem

Wygenerowanie pliku do eksportu przelewów możliwe jest  w module Handel w opcji Analizy na zakładce niezapłacone  wybierając z górnego menu transfer:
 • zapisz HomeCash - wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - tej opcji można użyć wyłącznie dla przelewów NIE wykonywanych w mechanizmie podzielonej płatności.
 • zapisz HomeCash zbiorczy - wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - tej opcji można użyć wyłącznie dla przelewów NIE wykonywanych w mechanizmie podzielonej płatności. Jeśli do zapłaty jest kilka dokumentów dla tego samego kontrahenta zostaną one połączone w jedną płatność.
 • zapisz PLI splitpayment -  wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - plik zostanie wykonany w mechanizmie podzielonej płatności stąd dokumenty muszą być oznaczone jako [V] split payment
 • test WhiteList - spowoduje wykonanie raportu pod kątem znajdowania się rachunków bankowych z niezapłaconych dokumentów na Białej Liście.

Tematy powiązane: