Remanent - czyli temat na czasie końca roku ••

Jak sporządzić remanent

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję magazyn - Remanent. Pozwala na wpisanie, wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat) obliczenie różnic remanentowych - oraz ich przyjęcie.


UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Więcej informacji:
Remanent - ogólne informacje
[invoicer] Jak sporządzić remanent z Madar 7

Obsługa opcji

Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, automatyczne wypełnianie listy możliwe jest  na przykład na podstawie stanu magazynu - do modyfikacji według spisanych ilości.
Zobacz :
Remanent - sposób działania opcji


Korekta stanu magazynowego

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem.  Dużym ułatwieniem jest możliwość porównania go ze stanem magazynu, jak również automatyczne przyjęcie różnic.

Remanent - wydruk różnic
Remanent - korekta stanu magazynowego


Zobacz:
Inwentaryzaja - spis z natury (przepisy)
Jak wpisać remanent do KPR

Rejestry VAT - automatyczna dekretacja przy imporcie danych •

Import dokumentów do rejestru VAT może być wykonywany w różnych formatach danych, w zależności od źródła pochodzenia tych danych.
W celu ułatwienia rejestracji wprowadzono w programie mechanizmy "uzupełniające" wczytywane dane według zdefiniowanego schematu / szablonu - w szczególności:
 • rodzaj dokumentu (rejestr)
 • numer stanowiska
 • opis
 • sposób księgowania, konta księgowe.
W programie istnieją obecnie dwa sposoby automatyzacji:
 1. Szablony księgowe
 2. Dane w pliku konta.csv
 

Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista [?]

Szablony księgowań są wykorzystywane do automatyzacji wypełniania pól przy wprowadzaniu dokumentów, jak również definicjach przy imporcie danych.
Import do rejestrów VAT


Dopisanie nowego szablonu następuje po naciśnięciu klawisza [dopisz].  
Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienkoPowiązane posty:
Rejestry vat - FAQ **

Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienko [?]

Szablony księgowań pozwalają na zdefiniowanie pól dla typowych dokumentów wprowadzanych w rejestrach VAT:
- typ rejestru
- opis, kontrahent
- stanowisko kosztów
- sposób rozksięgowania (konta, pozycje w KPR).

Okienko z polami szablonów ułatwiających wprowadzanie dokumentów

Wybór szablonu podczas wprowadzania dokumentu do rejestru VAT spowoduje wypełnienie pól według wzorca.

Import danych a szablony

Szablony można używać przy importach danych.


Posty powiązane:
Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista
Szablony księgowań w rejestrach vat - okienko
Rejestry vat - FAQ **

Koniec miesiąca i roku w księgowości


Przy zakańczaniu miesiąca należy pamiętać, że:
 1. Na konta księgi głównej powinny zostać zaksięgowane PK operacje pozostałe (inne niż wprowadzone do rejestrów czy raportów kasowych), w szczególności: wynagrodzenia i amortyzacje.
 2. Na PK powinny również znaleźć się zbiorczo wszystkie rejestry (księgowość - rejestry VAT oraz magazyn) i raporty kasowe i bankowe - korzystając z automatycznie generowanego PK w opcji księgowanie.

Sprawdzenie poprawności księgowań

Koniec miesiąca

Koniec okresu sprawozdawczego Kruczki i sztuczki

Księgowanie w 13 okresie

W programie istnieje możliwość wprowadzenia księgowań w tzw. „trzynastym okresie” czyli na przykład po zatwierdzeniu bilansu.
PKR lub KG wprowadzone ze znacznikiem 13 okres mogą być pomijane w zestawieniach takich jak: salda, karta kontowa jeśli zostanie zaznaczone [v] pomiń 13 okres.
Znacznik jest ustawiany podczas wprowadzania PKR lub KG.

Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Odsetki nalicza się od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności. Poniżej zaprezentowano w jaki sposób efektywnie wykonać tę czynność, wraz z wystawieniem noty odsetkowej, w Madarze. Czynność zaczynamy od analizy faktur w tym celu należy wejść do opcji Handel - Analizy a następnie przejść na zakładkę faktury Będąc na Analizach warto skonfigurować ich szablon tzn. określić jakie kolumny mają być widoczne na potrzeby liczenia odsetek szczególnie przydatne okażą się kolumny informujące ile dni po terminie dokonano zapłaty. W tym celu u góry ekranu klikamy w opcję szablon - konfiguracja
Na wyświetlonym ekranie wybieramy pierwszy pusty klawisz i z wyświetlonej listy wybieramy opcję płatność - dni do zapłaty. Następnie klikamy w kolejny pusty klawisz i wybieramy opcję płatność - dni przeterminowane. Całość kończymy klawiszem zatwierdź

Księgowość FK na co dzień

Księgowanie w ramach okresu rozliczeniowego wymaga szeregu operacji w programie: ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży, płatności, magazynowych - innych dowodów księgowych, księgowanie do księgi głównej, wydruki deklaracji podatkowych.

Poniżej zebrane zostały kolejne czynności.


Wprowadzanie dokumentów (księga pomocnicza)

Dokumenty zakupu i sprzedaży 

Płatności 

Inne dowody księgowe


 PKR - polecenie księgowania ręczne
Inne księgowania - przeksięgowania związane z kontrahentami
   Porównaj:  Bilans otwarcia dla kontrahentów

Inne wykonywane operacje:

 1. Potwierdzenia sald
 2. Ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji 
 3. Naliczanie odsetek i wystawianie noty 


  Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę ∴

  W jaki sposób sporządzić rekord w ewidencji płacowej pracownikowi, którego wynagrodzenie w części finansowane jest przez budżet (np. urlop macierzyński) a w pozostałej części finansowane jest przez pracodawcę (urlop bądź wynagrodzenie za pracę)?

  Ewidencja w kadrach

  Pracownik powinien mieć zarejestrowane w systemie:
  1) zgłoszenie do ubezpieczeń z odpowiednim kodem ubezpieczenia
  opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę  
  pole rodzaj: [zgłoszenie do ubezpieczeń].


  2) przerwę w zatrudnieniu oraz w opłacaniu składek (płatności przez budżet) z odpowiednim kodem
  opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę  
  pole rodzaj: [urlop wychowawczy].
   


  Ewidencja na liście płac

  Po sporządzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń można przystąpić do sporządzania rekordu w ewidencji płacowej. W opisywanej sytuacji należy sporządzić dwa takie rekordy - jeden dla części wynagrodzenia finansowanego przez budżet a drugi dla wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Należy kliknąć w opcję Kadry-Płace - lista płac - dopisz, po przejściu na zakładkę księgowanie przy prowadzonym Planie pracy zobaczymy ekran podobny do poniższej przedstawionego.

  PK - księgowanie kompensaty ∴

  Kompensaty księguje się w opcji PKR

  PKR polecenie ksiegowania
  Należy skorzystać z  zaprojektowanych wzorców rejestrów. Po wybraniu opcji pojawi się lista.
  1) Ustawić daty wybierając w menu zmiana zakresu.
  2) Wybrać pozycję Kompensaty.

  Dopisanie (jednorazowe) do wzorca:

  1) Nacisnąć klawisz [dopisz]
  2) Wypełnić wzorzec
  - wpisać nazwę (treść tego pola będzie przeniesiona do PK)
  - wybrać w polu rejestr: kompensaty


  3) Zapisać - wybierając klawisz [zatwierdź].


  Zobacz: PK - wzorce rejestrów
  Wnioski pracownicze [?]

  Madar7 pozwala na wprowadzanie wniosków pracowniczych zarówno przez samych pracowników (w portalu pracownika) jak i przez kadrowca (użytkownika systemu). Możliwe jest ewidencjonowanie następujących rodzajów wniosków: urlop na żądanie, urlop taryfowy, opieka, urlop okolicznościowy, wolne za pracę w dzień świąteczny, chorobowe, planowany urlop, delegacja krajowa, delegacja zagraniczna.  Zaakceptowane wnioski należy:
  1. Zarejestrować w module Absencje - Jak wpisać absencję
  2. Oznaczyć akceptację:

  Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy ∴

  Rejestracja nieobecności

  Rejestracja nieobecności powinna przebiegać w następujący sposób:
  1) Absencje
  Absencje - lista   2) Plan pracy 
  UWAGA! Wpisy w opcji Absencje przechodzą automatycznie do planu pracy.

  Plan pracy - lista  3) Lista płac
  UWAGA! Wpisy z opcji plan pracy przechodzą automatycznie do listy płac.


  Pomniejszenie pensji

  Przy wprowadzonych danych jak powyżej pensja obniża się automatycznie.
  W polu 22 stawka miesięczna widoczna jest pełna kwota
  W polu 29 wynagrodzenie za miesiąc wyliczone jest wynagrodzenie za czas pracy.

  Obliczenia

  Samego obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (choroby, urlopu) dokonuje się na liście płac w zakładce [księgowanie].

  (1)
  Do kalendarzyka wprowadzają się symbole oznaczające nieobecność. Mogą zastać wprowadzone ręcznie, bądź zostać przepisane przez program z planu pracy.
  Najczęściej używane:
  c - wynagrodzenie chorobowe z zakładu pracy
  C - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
  u - urlop taryfowy

  (2)
  Wyliczenie kwoty odbywa się w okienku [zasiłek / URLOP].

  Więcej informacji na temat wyliczenia:
  Lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności ⇑
  Pensje - parametry
  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

  Księgowość - FAQ
  Lista płac - jak rozpocząć •

  1. Dopisać pracowników

  Pracowników można dopisać bezpośrednio przy tworzeniu listy płac. Zalecane jest na początek dopisać paru pracowników wcześniej:
  Zobacz:

  Lista pracowników
  Dopisywanie nowego pracownika
  2. Założyć listę płac (nagłówek)

  Tworząc pierwszą listę płac należy wybrać z menu Lista płac.


  Naciskając klawisz [nowa lista] dopisać nową listę płac (nagłówek listy)
  Zobacz:
  Lista płac - nagłówek listy  3. Wpisać pensję dla pracownika

  Wypłaty dopisuje się dodając kolejne pozycje poprzez klawisz [dopisz].

  Zobacz:
  Płace - wprowadzanie na listę płac

  4. Wydrukować listę (paski)

  W menu [wydruki]  


  5. Eksport do płatnika 

  Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik].

  6. Ewidencja absencji

  Program pozwala również na wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.
  Więcej:
   Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy

  Na co zwrócić uwagę:

  1. Skąd pobierane są dane do pensji
  2. Umowy o pracę
  3. Jak dodać własne pola do listy: Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku
  4. Jak zrobić przelewy bezpośrednio z list płac
  5. Gdzie wystawić deklarację PIT-11: Deklaracje PIT-11
  6. Jak połączyć MADAR z Płatnikiem: Konfiguracja płac i kadr
  7. Jak przesłać listę do programu Płatnik
  8. Płace - lista płac- obliczanie wynagordzenia za czas nieobecności
  9. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
  10. Pensje - parametry

  Lista płac - nagłówek listy [?]

  Wypłaty w danym miesiącu są grupowane na listach płac.Przed wprowadzeniem pensji pracowników konieczne jest więc założenie nowej listy płac (nagłówka), w której zdefiniuje się podstawowe dane dotyczące listy.


  Uwagi:
  Daty z pól związanych z miesiącem wypłaty, naliczeniem i wypłatą przepiszą się do każdej pensji pracownika.
  Podobnie obowiązek dni i godzin pracy (chyba, że inna ilość zostanie wprowadzona do planu pracy)

  Pole:
  grupa list - określa numer listy płac - pozwalając na wypełnianie automatyczne list płac

  W zakładce [parametry]


  [v] nie do urlopu - wypłacone pensje nie będą brane do podstawy urlopowej
  [v] druga wypłata - ZUS - wypłacona pensja będzie doliczana do innej wypłaty w danym miesiącu przy przekazywaniu do Płatnika


  Powiązane posty
  Konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku listy
  Obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności
  Skąd pobierane są dane do pensji
  Postawa składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

  Stan magazynu zagregowany do pozycji asortymentowych [?]

  Opcja magazyn - magazyn pozwala na wyświetlenie wszystkich pozycji asortymentowych i ukazanie ich sumarycznego stanu na wszystkich magazynach, w tym wyszczególnienie ilości stanu zablokowanego. Możliwe jest wybranie interesującej pozycji asortymentowej i poznanie szczegółów jej lokalizacji w magazynie, a także historii dokumentów z nią związanych. Więcej szczegółów...

  Stan pozycji asortymentowej - lokalizacja i historia obrotu magazynowego [?]

  Karta pozycji asortymentowej w opcji magazyn - magazyn pozwala na ustalenie lokalizacji danej pozycji asortymentowej w magazynie oraz prześledzenia historii wszystkich dokumentów magazynowych, które za daną pozycją są związane.

  Na zakładce podmagazyny możliwe jest zidentyfikowanie lokalizacji danej pozycji asortymentowej w zakresie podmagazynów (regałów), na których ona się znajduje (wraz z podaniem ilości).
  Na zakładce stan możliwe jest natomiast prześledzenia wszystkich dokumentów przychodowych i rozchodowych związanych z daną pozycją asortymentową (np. PZ, WZ, MM itd.).

  Kategorie - lista [?]

  Kategorie mają na celu możliwość zgrupowania informacji (badania, szkolenia, stanowiska) oraz do automatyzacji rejestrowania absencji i czasu prac pracowników.
  Wykaz kodów
  Pokazuje zestawienia kodów dla absencji i pracy

  Przepisz wzorcowe
  Wpisuje podstawowe kategorie ze wzorca.


  Tematy powiązane:

  Kategorie - okienko ∴

  Kategorie służą do wprowadzenia "słowników" związanych z pracą, absencjami, szkoleniami itp. - rodzaje kategorii określa grupa:  Czas pracy i absencja

  Wykorzystywane są w planach pracy i rejestracji absencji.  - - - - - rodzaje dni
  p - praca
  P - dzień "czarny" niepracujący
  S - praca w dzień świąteczny
  c - chorobowe zakł pracy
  t - szpital zakł pracy
  F - chorobowe z FGSP
  C - chorobowe z ub.chorobowego
  G - chorobowe z ub.wypadkowego
  T  -chorobowe szpital
  z - zasiłek opiekunczy (80% chorobowe)
  M - zasiłek opiekunczy nad dorosłym
  R - świadczenie rehabilitacyjne
  m - macierzyński
  O - rodzicielski
  w - wyrównawczy
  a - wychowawczy
  b - badania
  u - urlop taryfowy
  o - opieka nad dzieckiem (2 dni urlopu)
  B - urlop bezpłatny
  E - urlop szkoleniowy
  D - urlop dodatkowy
  K - urlop okolicznościowy
  Z - urlop zaległy
  J - urlop na żądanie
  U - nieobecność usprawiedliwiona niepłatna
  N - nieobecność nieusprawiedliwiona
  W - wolne za prace w dzień świąteczny
  H - wolne w dzien świąteczny
  L - dodatkowy dzień wolny
  X - delegacja
  V - nienormowany czas pracy
  Y - dyżur
  Ż  -dyżur świąteczny

  - (minus) nie zatrudniony
  _ (podkreslenie) nie wyplacone chorobowe

  - - - - - - kategorie godzinowe
  h - godziny pracy
  i - godziny nadliczbowe 50%
  j - godziny nadliczbowe 100%
  g - godziny nocne
  r - godziny druga zmiana
  k - godz.pr. w dzień świąteczny
  l - godz.pr. w dniu wolnym
  e - godz.nieobecności
  f - godz.nadrabiane
  x - godz wolne odrobione

  - - - - - - dodatkowe sumowania pracy
  d - godziny dyżuru
  ż - godziny dyżuru świąteczne
  v - godz postojowe
  ń - godz um zlecenia (n/)
  q - godz szkodliwe
  % - godz zlecone
  $ - zjazdy
  & - przodek
  Tematy powiązane:


  Badania - lista [?]

  Opcja jest przeznaczona do ewidencji przeprowadzonych badan, uprawnień i szkoleń.  Pola dostępne w tej opcji (służące do filtrowania):

  • pracownik - pracownik wybierany z listy pracowników,
  • kategoria - wybierany z listy kategorii,
  • rodzaj - szkolenia lub badania.

  Wydruki na liście

  Wydruki przeprowadzonych badan i szkoleń znajdują się w opcji zestawienia.

  • wg pracownika
  • wg daty
  • koniec umów i badań
  UWAGA!
  Na zestawieniu koniec umów i badań pojawią się osoby, które 
  1. W podanym okresie są zatrudnione (z umowy o pracę wynika, że jest zatrudniony).
  2. Mają zaznaczone odpowiednie wymagania w umowie o pracę.

  Inne zestawienia

  Można również skorzystać z opcji wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio
  kolumny badania - bad.okresowe czy badania - BHP.  Ponadto można odpowiednio zaprojektować analizy kadrowe.

  Szczególne przypadki użycia 

  I. Ewidencja osób niepełnosprawnych: Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych  
  Badanie - zastosowania dla orzeczenia o niepełnosprawności 

  Umowy o pracę - lista [?]

  Wszelkie umowy i dokumenty związane z zatrudnianiem, przebiegiem oraz zwolnieniem pracowników (umowy o prace, o zakazie konkurencji, kwestionariusz osobowy, aneksy) rejestruje się i drukuje w opcji umowy o pracę.

  Rodzaje dokumentów rejestrowanych w opcji:
  1. Informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach, w tym ukończone szkoły do obliczenia stażu pracy  - w kwestionariuszu osobowym.
  2. Przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie: umowy o pracę, zmiany stawek zaszeregowania, stanowiska, etatu, przyporządkowanie do działu/budowy.
  3. Zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZWUA) - eksportowane do programu Płatnik.
  4. Rejestracja urlopów: macierzyńskich i wychowawczych. 
  5. Ustanie zatrudnienia - świadectwo pracy i rozwiązanie umowy o pracę.
  Operacje w menu:
  [wydruki] - wydruk umowy, inne wydruki wg szablonów  
  [zestawienia] - zestawienia na podstawie wprowadzonych dokumentów - historia zatrudnienia, staż pracy, kartoteki  
  [eksport płatnik] - wygenerowanie dokumentów do wczytania do programu Płatnik

  Wydruk umowy

  Opcja w menu: wydruki - wydruk umowy pozwala na wydrukowanie umowy o pracę.
  Po wykonaniu tej opcji tworzony jest wzorzec, wypełniany zgodnie z polami w zarejestrowanej umowie.
  Tematy powiązane: