VAT - ewidencja i rozliczanie ♦


VAT – w programie założono, że dokumenty są w pierwszej kolejności wprowadzane do rejestrów VAT, z których uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
- rozliczenia podatku VAT,
- ksiąg pomocniczych,
- księgowania na konta księgi głównej,
- rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie obciążenia).

Wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem VAT oraz te, które będą księgowane na konta rozrachunkowe należności bądź zobowiązań z kontrahentami, muszą zostać zarejestrowane w opcji rejestry VAT bądź w opcji Handel.

W przypadku korzystania z modułów Handel i Magazyn - niektóre dokumenty zakupu i sprzedaży są tam rejestrowane i nie ma potrzeby powtórnego wprowadzania ich w rejestrach w module Księgowość.

Zbiorczym zestawieniem, będącym podstawą do obliczenia podatku VAT, jest syntetyka VAT.
Możliwe jest rozliczanie VAT wg współczynnika .

Konfiguracja kont dla VAT

Jest konieczna w opcji ⇒ Księgowość - dane dla FK.

Ewidencja

Dokumenty zakupu

 1. Materiały pomocnicze, usługi, zakup środków trwałych – rejestruje się w opcji księgowość - rejestry VAT.
  Zobacz: ⇒ Rejestr vat - zakup usług
 2. Przy rozliczaniu ilościowo-wartościowym, wprowadzanym w module Handel lub Magazyn - zakupy te mogą:
  • „przechodzić” z opcji magazynowych (PZ, WNT, PZ import, PZe, Faktura RR, FNab) - być rozliczane dla potrzeb VAT.
  • księgowane tylko na magazyn, a faktury zakupu wprowadzane analogicznie, jak inne zakupy do rejestrów VAT
  Konfiguracja rozliczenia zakupu na magazyn.

Sprzedaż

Wystawiane faktury VAT – jeżeli są wystawiane z programu Madar w programie magazynowym czy w księgowości – nie trzeba dodatkowo rejestrować. Wszystkie wystawione dokumenty, niezależnie od opcji, w której są wprowadzane, są również widoczne w księgowości.
Jeżeli nie ma ich w systemie – należy je wprowadzić w opcji rejestry VAT.
Zobacz: ⇒ Faktura z księgowości vs faktura z magazynu

Szczególne przypadki ewidencji VAT

Ewidencja dokumentów, w których VAT rozlicza nabywca
Faktury zaliczkowe
Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie
Korekta VAT należnego i naliczonego "złe długi"

Automaty


Przeksięgowanie VAT (vat odliczany w innym okresie)

Rejestry VAT
Następuje gdy wartości pól data księgowania i data VAT różnią się. Wtedy program generuje dwa zestawy dekretów. Pierwszy pod dniem data księgowania z użyciem konta VAT odliczany w innym okresie. Drugi w dniu data VAT zawierający przeksięgowanie kwoty VAT z konta VAT odliczany w innym okresie na konto VAT należny (lub VAT naliczony jeżeli takie jest właściwe dla danej operacji.

Zakupy PZ / WNT (magazyn)
Opcja włączona po wprowadzeniu w danych systemu przełączników:
magazynDataVAT=1
magazynDataFA=1

W takim przypadku jeśli różna data VAT od daty księgowania - należy w opcji: administracja-bazy-dostawcy na właściwym dokumencie wprowadzić datę w pole data VAT.

Szablony księgowań

Można wykorzystać szablony księgowań do zdefiniowania często powtarzających się, a nietypowych sposobów ewidencji zakupów lub sprzedaży. Opisy, stawki VAT,  księgowania - do zaprojektowania w ⇒ Szablony księgowań w rejestrach vat

Wydruki i zestawienia


Syntetyka VAT

Zestawienie zbiorcze w opcji księgowość - wydruki - syntetyka VAT wszystkich rejestrów mających związek z VAT (rodzajów operacji) za okres, zarówno z części księgowej rejestry VAT jak i części magazynowej - przyjęcia na magazyn pz, faktury VAT, RW itp. Ma postać tabeli, w której w poszczególnych wierszach widoczne są zbiorcze kwoty netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów, pod spodem natomiast prezentowana jest skrócona deklaracja VAT-7.
Zobacz:
Syntetyka vat

Deklaracje

Deklaracja VAT-7, VAT-UE - są dostępne w opcji deklaracje

VAT-7, VAT-7D, VAT-7K

Do deklaracji wczytywane są dane z rejestrów VAT w księgowości oraz magazynie.
Rejestry vat - powiązanie z polami deklaracji VAT-7 i JPK 

JPK-VAT

Od 1 stycznia 2016 większość podatników będzie zobligowana do comiesięcznej elektronicznej wysyłki JPK-VAT.
Jednolity plik kontrolny - JPK
Jak przygotować się do wysyłki JPK-VAT

VAT-27

Podstawowe zestawienie do deklaracji można uzyskać księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat zaznaczając w polu rodzaj [OO].
⇒ Deklaracje - zestawienie do VAT-27 i VAT-UE

VAT-UE

Podstawowe zestawienie do deklaracji można uzyskać księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat zaznaczając w polu rodzaj [VAT-UE].
⇒ Deklaracje - zestawienie do VAT-27 i VAT-UE

Mfisk - czyli jak Madar w przeglądarce współpracuje z urządzeniami

System Madar7 w chmurze posiada możliwość współpracy z urządzeniami podłączonymi lokalnie do komputera takimi jak:

 • drukarka fiskalna, 
 • kasa fiskalna, 
 • drukarka metek, 
 • czytnik kart z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Aby to jednak było możliwe, na komputerze do którego podłączone jest urządzenie musi zostać zainstalowany program mfisk.exe.

Instalacja programu Mfisk

Aby system Madar7 w chmurze współpracował z danym urządzeniem (kasa fiskalna, drukarka, fiskalna, drukarka metek,czytnik kart z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) konieczne jest zainstalowanie programu Mfisk, na komputerze do którego podłączone jest urządzenie, w następujący sposób:

1. Pobrać program mfisk ze strony Madaru - nie instalować!. Więcej o programie mfisk można przeczytać na ⇒ wiki Madar'u

                                 

2.Pobrany program należy umieścić w wybranym folderze np. C:\mfisk\.3. Do programu Mfisk należy utworzyć skrót (PPM - utwórz skrót lub PPM - wyślij do - pulpit utwórz skrót).


4. Utworzony skrót należy wyedytować (PPM - Właściwości) 
i w polu Element docelowy do istniejącej ścieżki C:\mfisk\mfisk.exe dopisać HTTP adres

Przykład: C:\mfisk\mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001/
przy czym zamiast https://madar7.pl:8001/ należy wpisać adres, gdzie użytkownik loguje się do portalu
Zobacz też ⇒ INVOICER.GITHUB.COM : MFISK5. Program mfisk należy uruchomić z utworzonego skrótu - ikonka programu pojawi się obok zegara w prawym, dolnym rogu ekranu.


Program powinien zostać uruchomiony jeden raz i tylko jeden raz, gdyż w przypadku kilkukrotnego uruchomienia tego programu nie będzie działał poprawnie.
UWAGA: 
Utworzony skrót zalecamy wgrać do autostartu, wówczas będzie się uruchamiał wraz ze startem systemu operacyjnego i nie będzie potrzeby uruchamiania go za każdym razem.

Szczególne przypadki zastosowania


Zdalne uruchomienie drukarki fiskalnej 

1. Podłączenie bez konfiguracji drukarki:
mfisk HTTP adresIP

gdzie:
adresIP - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile.
W tym przypadku należy rodzaj drukarki fiskalnej i nr portu wybrać w opcji konfiguracja.
Przykład:
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/

2. Z wywołaniem razem z konfiguracja
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ RodzajDRUK nrCOM
gdzie:
adresIP  - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile
RodzajDRUK  - może przyjąć nazwy: ELZAB, POSNET, ELEMIS;
nrCOM  - oznacza COM1, COM2 itp

Przykłady:
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ ELZAB COM1
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ POSNET COM2
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ ELEMIS COM3

Zdalne uruchomienie odczytu z kas fiskalnych

Należy na komputerze, do którego podłączona jest kasa, należy wgrać program mfisk
Uruchomienie programu: 
mfisk HTTP adresIP @nrKASY
gdzie:
adresIP - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile
nrKASY - oznacza numer mfisk wybrany w konfiguracji

Przykład:
mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001/ @2


Zdalne uruchomienie drukarki metek

Należy na komputerze, do którego podłączona jest drukarka metek, należy wgrać program mfisk. Wywołanie: 
mfisk HTTP adresIP
gdzie
adresIP - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile.

Przykład:
mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001/
 Zobacz też ⇒ INVOICER.GITHUB.COM : MFISKTematy powiązane:

Wysyłanie deklaracji z programu Madar7 w chmurze
⇒ JPK - wysyłanie pliku - ogólne zasady

Dekretacja sprzedaży [?]

Dekretacja sprzedaży wyświetla wszystkie wystawione dokumenty sprzedażowe i ich korekty. Pozwala również na zmianę statusu każdego z nich.


Na liście sprzedaży każdy dokument może zostać zadekretowany poprzez zmianę jego statusu - w tym celu należy zaznaczyć myszką konkretny dokument a następnie z górnego menu wybrać zmiana statusu i z rozwiniętej listy wybrać oczekiwany status.

Przy wykorzystaniu opcji dekretacja istnieje możliwość edycji pól dotyczących wybranych kont. Konta pobierane są z wybranych wcześniej w Księgowości Danych dla FK z zakładki magazyny.Tematy powiązane


Jak wystawić fakturę z modułu handlowego?
Analiza sprzedaży

Dekretacja zamówień [?]

Dekretacja zamówień wyświetla stan zrealizowania poszczególnych złożonych zamówień.
Lista ta może być przefiltrowana wg takich kryteriów jak:
 • Stopień realizacji
  • otwarte
  • częściowo zrealizowane
  • zamknięte
  • odłożone
  • niepotwierdzone
  • wszystkie
 • Rodzaj zamówienia
  • wszystkie
  • zamówienie od odbiorcy
  • zamówienie do dostawcy
  • zamówienie na produkcję
  • zamówienie importowe
Na liście tej każde zamówienie może zostać zadekretowane poprzez zmianę jego statusu - w tym celu należy zamówienie zaznaczyć myszką a następnie z górnego menu wybrać zmiana statusu i z rozwiniętej listy wybrać oczekiwany status.

Tematy powiązane


Jak wypełnić zamówienie?

Czynności - lista [?]

Lista czynności jest opisem wykonywanej pracy w określonym Gnieździe (na określonym stanowisku pracy). Wykorzystywana jest planie produkcji oraz w systemie MES.
 
 Dopisanie nowej czynności możliwe jest po naciśnięciu klawisza dopisz.
Czynności - okienko

Powiązanie z pomiarami
Z czynnościami mogą być powiązane pomiary - wykorzystywane w module MES.
Widoczny na liście numer oznacz numer pomiaru zdefiniowanego w pliku produkcja.xml
GITHUB Szablon pomiarów w MES

Funkcja w menu pomiar pozwala na podgląd zdefiniowanego okna:
Tematy powiązane:

Jak zarejestrować pismo na wielu kontrahentów •

Rejestrując pismo w module kancelaryjnym standardowo wskazuje się kontrahenta, którego ono dotyczy, w polu korespondent na zakładce dokument. Zdarzając się jednak sytuacje, w których pismo musi zostać zarejestrowane na więcej niż jednego kontrahenta. W tym celu właśnie, podczas dodawania pisma, można na zakładce rozdzielnik wskazać wykorzystać takie pola jak w sprawie i osoba.


Tematy powiązane


Elektroniczna kancelaria - możliwości
Kancelaria - najczęściej zadawane pytania
Dodawanie pisma do Kancelarii

Kadry - kartoteka absencji [?]

Pozwala na zestawienie zarejestrowanych nieobecności w opcji Absencja.


Zestawienie można wykonać:
 • za podany okres - w polach okres od / do
 • dla wybranej kategorii - poprzez jej wskazanie w polu kategoria.
 • dla wszystkich kategorii należących dla danej grupy (które mają wybraną tę grupę)
 • dla wybranego pracownika w polu pracownik. Tematy powiązane:

Naliczanie funduszu pracy

Naliczanie funduszu pracy w wyliczanej pensji pracownika uzależnione jest od kilku czynników. W pierwszym kroku należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, z rodzajem zgłoszenie do ubezpieczeń.

Wśród szeregu pól, które należy wypełnić aby program prawidłowo naliczał różne składki jest pole fundusz pracy, które odpowiedzialne jest za jego naliczanie danemu pracownikowi.Wysługa lat / staż pracy ∴

W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia również u poprzednich pracodawców.
 1. Dla celów kadrowych (wyliczenia dodatków, nagród itp.) ewidencjonuje się staż pracy w opcji umowy o pracę.
 2. Dla celów wyliczenia płacy należy wykorzystać pole wysługa od - wprowadzana w pracowniku.

1. Przebieg zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy 

W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Jest to możliwe w opcji kadry – umowy, rodzaj umowy [kwestionariusz osobowy].
W drugiej zakładce II wprowadza się nazwę pracodawcy oraz odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zestawienie stażu (wynikającego z zatrudnienia u poprzednich pracodawców) oraz obecnego, wynikającego z wprowadzonych umów o pracę, można uzyskać w opcji:

Kadry - Płace - wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio kolumny
kadry – staż poprzednio
kadry - staż obecnie

Kadry - Płace - analizy wybierając odpowiednio kolumny
kadry – staż poprzednio
kadry - staż obecnie 
kadry - staż razem 2. Wysługa lat

Liczona jest według wprowadzonej daty w pracowniku w polu wysługa od. Wyliczenia dotyczą poprzedniego okresu - do daty zatrudnienia.
⇒ Dopisywanie nowego pracownika 
Wysługa może być powiązana z listą płac za pomocą funkcji @I.

wyliczona ilość lat wysługi / wpisywana liczba za pomocą @I
0-4 lat0
5 - 25 latodpowiednio ilość lat
26 i więcej lat 25

$2=$2 @I
$3=$2*$22*0.01


Definicja:
⇒ Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia

Wyliczenia na liście płac: