Ograniczenie widoczności katalogu towarów dla danego użytkownika

 Użytkownik, który ma widzieć na liście tylko wybrane towary powinien mieć ustawione następujące uprawnienia.

W opcji Administracja - Operatorzy - uprawnienia na zakładce uprawnienia powinien mieć odznaczone uprawnienie do listy produktów.

Należy użytkownikowi także dodać dopuszczenie w opcji Administracja - Operatorzy - Dopuszczenia


W polu rodzaj należy wybrać rodzaj grupy towarowe i następnie poniżej wybrać tę grupę lub grupy towarów, do których użytkownik ma mieć dostęp (poszczególne towary muszą być przypisane do tej grupy).

Można też w polu rodzaj wybrać dystrybutorzy towarów i następnie poniżej wybrać tych kontrahentów będących dostawcami, których towary użytkownik ma mieć dostępne.

Tematy powiązane 

Lista towarów


Urlop siła wyższa, okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy - kategorie absencji nowe w 2023 roku

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku, wprowadziła trzy nowe rodzaje nieobecności w pracy:
 • - urlop z powodu działania siły wyższej - 2 dni w roku, płatne 50%, niewykorzystany nie przechodzi na rok następny,
 • - urlop opiekuńczy- 5 dni, bezpłatny,
 • - okazjonalna praca zdalna - 24 dni, za pracę okazjonalną pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów (ryczałt czy ekwiwalent).
Normy dla powyższych absencji dla danego pracownika wprowadza się w Planie Pracy w opcji Kadry - Plan pracy - dopisz/edycja w polach urlop siła wyższa, opieka bezpłatna, praca zdalna.

Dla każdego z nowych rodzajów urlopów należy w Absencjach utworzyć sobie kategorię wg. poniższego wzoru. Więcej o tworzeniu kategorii można przeczytać w poście o dopisywaniu kategorii.

Urlop siła wyższa

Urlop z powodu działania siły wyższej oznaczany jest w programie literą E (którą dotychczas oznaczano urlop szkoleniowy - użytkownicy, którzy stosowali kategorię E do oznaczania urlopu szkoleniowego powinni mu zmienić literę na D)


UWAGA! Jeśli w danych systemu użytkownik ma wpisany parametr urlopZmienny=1 to wówczas oznaczenie E nie będzie powodowało naliczenia tego urlopu na liście płac - urlop taki należy wówczas wprowadzić ręcznie na listę płac.

Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy oznaczany jest w programie jako opieka dodatkowa literą Ó. 


Okazjonalna praca zdalna

Kategoria na okazjonalną pracę zdalną tworzona jest w taki sam sposób jak praca zdalna. Kategoria powinna być oznaczona jako p ilość 1, h ilość 8, ś ilość 8 dla ośmiogodzinnego dnia pracy. 
Dopisywanie dokumentu do ewidencji ryczałtowej [?]

 Ekran pozwala na dopisanie (edycję) przychodu w ewidencji ryczałtowej.


Kwotę przychodu podaje się przy odpowiedniej stawce opodatkowania.

Dodatkowo jeżeli przychód dotyczy najmu prywatnego lub produktów rolniczych można taki przychód oznaczyć wybierając pozycję w polu rodzaj.

Oznaczenie przychodu np, jako najem prywatny ma szczególne zastosowanie, jeżeli podatnik osiąga przychody z działalności (np. usługi programistyczne), które opodatkowane są tą samą stawką co najem prywatny. Takie wyszczególnienie obu rodzajów przychodów jest konieczne w deklaracji PIT28.


Tematy powiązane

Ewidencja ryczałtowaCo zrobić z dokumentem 'korekta opodatkowania REK' gdy należność z faktury, do której skorzystano z ulgi na złe długi, uznaje się za nieściągalną

Firma, która podejmuje decyzję, że należność z faktury pierwotnej uznaje za nieściągalną może wyksięgować korektę opodatkowania REK jeżeli zmieni datę księgowania, ale jednocześnie wybierze konto WEWNĘTRZNE pod dewizami. W takiej sytuacji program rozliczy dokument REK, wyksięguje na podane konto, ale nie wprowadzi go ponownie do pliku JPK. Nie będzie on się również już pojawił na zestawieniu 'nierozliczony VAT'.

 

Przykład

Spółka uznała dnia 31/12/2022, że należność z faktury FA 9061/e/22 jest nieściągalna ponieważ nabywca nie istnieje. Do tej faktury, korzystając z ulgi na złe długi, wystawiono dnia 28/02/2022 dokument reKV 06/22. Społka wartość faktury brutto przeksięgowała na konto 761 Pozostałe Koszty Operacyjne. W tej sytuacji należy należy edytować dokument reKV 06/22 i zmienić datę rozliczenia na dzień uznania płatności za nieściąglaną czyli 31/12/2022 a nstępnie kliknąć w klawisz dewizy.


Na wyświetlonym ekranie należy wybrać konto wewnętrzne 761 Pozostałe Koszty Operacyjne a następnie klawisz powrót i zatwierdź.


Tym sposobem firma wpierw przeksięgowała całą wartość należności (osobnym księgowaniem) na konto 761 Pozostałe Koszty Operacyjne a następnie wybierając konto wewnętrzne w dokumencie reKV 06/22 wyksięgowała z konta 761 wcześniej odzyskany, ulgą na złe długi, VAT.

W rezultacie:
 • dokument REK nie pojawi się ponownie w pliku JPK (mimo zmiany daty rozliczenia),
 • dokument REK nie będzie się już pojawiał na zestawieniu 'nierozliczony VAT' (Księgowość - Rejestry VAT - zestawienia - nierozliczony VAT),
 • należność pójdzie w koszty tylko w wartości netto (VAT został już odzyskany wcześniej).

Pakiet mobilności w programach Madar

W obliczaniu wynagrodzenia kierowców transportów międzynarodowych obowiązuje tzw. Pakiet Mobilności

Obliczając składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą należy pamiętać, że ze składek na ubezpieczenie społeczne zwolniona jest część wynagrodzenia w wysokości równoważności diety, nie mniej jednak niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od podstawy równej kwocie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od podatku dochodowego zwolniona jest natomiast część wynosząca 33% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej.

Od lutego 2022, w związku ze zmianą przepisów (tzw. Pakiet Mobilności), zmieniły się niektóre zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców. W tym zakresie najistotniejsze zmiany to:

 • Brak delegacji.
  Najbardziej kontrowersyjna i największa zmiana to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”. 
  Nie ma możliwości wypłaty nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi.
  „Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” Zmiana ta dotyczy wszystkich kierowców międzynarodowych - jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.

 • Ulgi podatkowe i ZUS dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
  Kierowcy nie będą już otrzymywać diet i ryczałtów. W zamian otrzymają następujące ulgi:
  • Ulga na ZUS - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa oskładkowania = wynagrodzenie brutto - (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)
   Obliczona tak podstawa nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie - czyli w roku 2022 nie mniej niż 5922zł
  • Ulga podatkowa - obliczana według następującego wzoru:
   Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - 1/3 * (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)

Ustawienia i rozliczanie kierowców międzynarodowych w module płacowym Madar

Składka ubezpieczenia wypadkowego właściciela na Ryczałcie ewidencjonowanym i pracowników przedsiębiorcy

"Prowadzę ryczałt ewidencjonowany.

Dopisuję składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla właściciela  w bazie umów zleceń  z rodzajem 'składka pracodawcy'.

Program z automatu wylicza kwoty poszczególnych składek ZUS. W pozycji skł.ubezpieczenia wypadkowego program nalicza kwotę 57,56 zł (przy podstawie 3553,20 zł).

Skoro ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy , to czy kwota ubezpieczenia wypadkowego nie powinna wynosić 59,34 zł? Czy kwota wyliczona przez program jest poprawna?"

Standardowo jeżeli właściciel jest rozliczany na RCA razem z pracownikami to ma taką samą składkę wypadkową jak pracownicy.

Jeżeli jest zaznaczone w opcji Administracja - konfiguracja - zakładka: pensje - OSOBNE DRA dla właścicieli wtedy do Płatnika jest generowana odrębna deklaracja i wtedy liczone jest 1.67% podstawy.


Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

Program pozwala na generowanie rachunku wyników dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na podatkowej książce przychodów i rozpochdów (skala podatkowa, podatek liniowy). Zarówno moduł KPiR jak i ryczałt ewidencjonowany dają możliwość wygenerowania rachnunku wyników, który jest podstawą naliczeń zobowiązań publiczno - prawnych.

Madar z domysłu nie zalicza składek na ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów - jeżeli firma zalicza składki do KUP to wówczas nie powinna korzystać z rachunku wyników przy ustalaniu zobowiązania podatkowego.

KPR - skala podatkowa


Rachunek wyników można wygenerować w opcji KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1
Objaśnienia
 1. Dochód (strata) miesięczny spółki - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu
 2. Dochód (strata) miesięczny wspólnika - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 3. Dochód (strata) dla ZUS - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - UWAGA! Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.
 4. działalność gospodarcza - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku
 5. udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 6. Dochód z najmu
 7. RAZEM - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.
 8. Odliczenia od dochodu.
 9. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. Podstawa obliczenia podatku - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi
 11. Odliczenia od podstawy opodatkowania
 12. Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (12%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniach i ewentualnym pomniejszeniu o dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z wprowadzonym w opcji dane - wspólnik 1 w polu ulga wariantem pełna ulga / bez ulgi.
 13. Ubezpieczenie zdrowotne
 14. Odliczenia od podatku
 15. Należny podatek od początku roku - narastająco, po odliczeniach od podatku
 16. Podatek za poprzednie miesiące - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie należny podatek narastająco
 17. Należna zaliczka - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.
 18. Zapłacony podatek - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 19. Kwota do zapłaty - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku
 20. Remanent początkowy
 21. Remanent końcowy
 22. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

KPR - podatek liniowy


Rachunek wyników można wygenerować w opcji KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji dane - wspólnik 1 przełącznik [V] podatek liniowy.
Objaśnienia
 1. Dochód (strata) miesięczny spółki - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu
 2. Dochód (strata) miesięczny wspólnika - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 3. Dochód (strata) dla ZUS - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - UWAGA! Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.
 4. działalność gospodarcza - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku
 5. udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 6. Dochód z najmu
 7. RAZEM - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.
 8. Odliczenia od dochodu.
 9. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. Podstawa obliczenia podatku - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi
 11. Odliczenia od podstawy - odliczenie od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty limitu 8700zł - w oparciu o zaewidencjonowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w opcji zlecenia - składka pracodawcy
 12. Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (19%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wykazanych w powyższym wierszu.
 13. Ubezpieczenie zdrowotne
 14. Odliczenia od podatku
 15. Należny podatek od początku roku - narastająco, po odliczeniach od podatku
 16. Podatek za poprzednie miesiące - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie należny podatek narastająco
 17. Należna zaliczka - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.
 18. Zapłacony podatek - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 19. Kwota do zapłaty - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku
 20. Remanent początkowy
 21. Remanent końcowy
 22. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

Ryczałt ewidencjonowany


Rachunek wyników można wygenerować w opcji Ewidencja ryczałtowa - rachunek wyników - wspólnik 1. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji dane - wspólnik 1 przełącznik [V] podatek liniowy.

 

Objaśnienia
 1. Udział wspólnika - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 2. Przychody razem - suma przychodów spólki/jednoosobowej działalności w w danym miesiącu
 3. Podatek razem - suma podatków danego miesiąca liczonych przy różnych stawkach całej spółki/jednoosobowej działalności gospodarczej
 4. przychody - przychody wspólnika (zgodnie z udziałem) danego miesiąca z podziałem na różne stawki podatku (17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,5%)
 5. podatek - suma podatku wspólnika z osiągniętych w danym miesiącu przychodów, przed odliczeniami.
 6. Inne odliczenia od dochodu np. darowizny, renty, alimenty, cele rehabilitacyjne, strata - wprowadzane w opcji dane - wspólnik 1
 7. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 8. -- podatek do odliczenia - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczenia społecznego
 9. Ubezpieczenie zdrowotne - 50% składek na ubezpieczenia zdrowotne wspólnika, które są odliczane od dochodu, a które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. -- podatek do odliczenia - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczeń zdrowotnych
 11. Należny podatek PPE - podatek od przychodów wspólnika w danym miesiącu pomniejszony o odliczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych i odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 12. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy
 13. przychód narastająco dla ZUS - przychód narastająco w danym roku kalendarzowym liczony od 1 stycznia do ostatniego dnia, za który generowany jest rachunek wyników, stanowi podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 14. zdrowotne narastająco - składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco w danym roku kalendarzowym obliczane jako suma składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w opcji Zlecenia jako składka pracodawcy.

Tematy powiązane

Książka przychodów i rozchodów
Ewidencja ryczałtowa

MES (pomiary)

Funkcja MES umozliwia manulaną rejestrację postępu realizacji produkcji. Opcja wymaga zachowania kolejności rejestracji danych zdarzeń produkcyjnych, tak jak w przypadku skanowania kodów w opcji Polcecenie wykonania (pulpit skonfigurowany na potrzeby kiosku produkcyjnego).

w opcji Akcesoria w module Produkcja należy wybrać opcję MES


Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie następujących funkcji:
Po wybraniu należy wskazać gniazdo oraz pracownika.Zapis spowoduje wyświetlenie następujących funkcji:
 • start/stop - dla startu należy wybrać plan produkcji (widoczny, gdy na planie produkcji -edycja-zakładka produkcja-processing jest wybrany wariant przygotowano). 

Następnie należy określić ilości/masęPo zatwierdzeniu rozpoczęcia funcja start zostaje zamieniona na rzecz funkcji stop.Funkcja stop odpowiada za zakończenie realizacji planu produkcji. Dodatkowo istnieje możliwość określenia następnego etapu dla planu produkcji z listy rozwijalnej pola następnie.

 • pomiar
 • defekt - umożliwia rejestrację powstałego defektu w czasie realizacji planu produkcji wraz z opisem
 • przerwa - umożliwia rejestrację zaistniałej przerwy z możliwością umieszenia dodatkowej informacji np. przyczyny pauzy w polu opis
 

 

 Po wykonaniu powyższych czynności za pomocą klawisza zapisz, zapisujemy wybrane elementy.


Tematy powiązane:

Nawigacja po module Produkcja

Proscessing
Umowy zlecenie w Polskim Ładzie

Polski Ład wprowadził konieczność pobierania niższej zaliczki na podatek, którą oblicza się dwukrotnie - wg przepisów z 2021 roku i wg przepisów z 2022 roku. Dodatkowo płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.

Podatek z umowy zlecenie wg zasad roku 2021

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

W programach Madar, w przypadku zleceniobiorców, którzy mają mieć liczone zlecenia wg starych zasad (czyli wg stanu prawnego na 31.12.2021), należy na karcie pracownika na zakładce płace w polu ulga dodatkowa wybrać podatek 2021.


W ten sposób przy dopisaniu umowy zlecenia podatek z tej umowy będzie liczony na "starych zasadach" czyli z odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na zleceniu na zakładce księgowanie będzie z automatu wybrany wariant podatek - podatek 2021.


Rozliczanie kwoty wolnej od podatku przy umowie zlecenie

 Kwota wolna od podatku przysługująca zleceniobiorcy w roku podatkowym to 30.000zł. Płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.

Taki wniosek może złożyć podatnik, który spełnia następujące warunki:

 • roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł 
 • nie uzyskuje innych dochodów od innego pracodawcy, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej.

Wynagrodzenia z umów o pracę

Sposób naliczania wynagrodzeń z umów o pracę, w związku z Polskim Ładem został opisany w poście Obliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie

Produkcja - Akcesoria

 Opcja Akcesoria umożliwia dostęp do funkcji produkcyjnych takich jak: 1. Wypożyczalnia - Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników.
 2. MES
 3. Sterownik
 4. Monitor planu
 5. Narzędzia - zamieszane są informacje na temat dostępności danego narzędzia.
 6. Pomiary
 7. Processing
 8. Czynności -  jest opisem wykonywanej pracy w określonym Gnieździe (na określonym stanowisku pracy). Wykorzystywana jest planie produkcji oraz w systemie MES.

Tematy powiązane: