Składka ubezpieczenia wypadkowego właściciela na Ryczałcie ewidencjonowanym i pracowników przedsiębiorcy

"Prowadzę ryczałt ewidencjonowany.

Dopisuję składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla właściciela  w bazie umów zleceń  z rodzajem 'składka pracodawcy'.

Program z automatu wylicza kwoty poszczególnych składek ZUS. W pozycji skł.ubezpieczenia wypadkowego program nalicza kwotę 57,56 zł (przy podstawie 3553,20 zł).

Skoro ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy , to czy kwota ubezpieczenia wypadkowego nie powinna wynosić 59,34 zł? Czy kwota wyliczona przez program jest poprawna?"

Standardowo jeżeli właściciel jest rozliczany na RCA razem z pracownikami to ma taką samą składkę wypadkową jak pracownicy.

Jeżeli jest zaznaczone w opcji Administracja - konfiguracja - zakładka: pensje - OSOBNE DRA dla właścicieli wtedy do Płatnika jest generowana odrębna deklaracja i wtedy liczone jest 1.67% podstawy.


Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?

Program pozwala na generowanie rachunku wyników dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na podatkowej książce przychodów i rozpochdów (skala podatkowa, podatek liniowy). Zarówno moduł KPiR jak i ryczałt ewidencjonowany dają możliwość wygenerowania rachnunku wyników, który jest podstawą naliczeń zobowiązań publiczno - prawnych.

Madar z domysłu nie zalicza składek na ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów - jeżeli firma zalicza składki do KUP to wówczas nie powinna korzystać z rachunku wyników przy ustalaniu zobowiązania podatkowego.

KPR - skala podatkowa


Rachunek wyników można wygenerować w opcji KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1
Objaśnienia
 1. Dochód (strata) miesięczny spółki - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu
 2. Dochód (strata) miesięczny wspólnika - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 3. Dochód (strata) dla ZUS - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - UWAGA! Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.
 4. działalność gospodarcza - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku
 5. udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 6. Dochód z najmu
 7. RAZEM - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.
 8. Odliczenia od dochodu.
 9. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. Podstawa obliczenia podatku - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi
 11. Odliczenia od podstawy opodatkowania
 12. Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (12%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniach i ewentualnym pomniejszeniu o dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z wprowadzonym w opcji dane - wspólnik 1 w polu ulga wariantem pełna ulga / bez ulgi.
 13. Ubezpieczenie zdrowotne
 14. Odliczenia od podatku
 15. Należny podatek od początku roku - narastająco, po odliczeniach od podatku
 16. Podatek za poprzednie miesiące - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie należny podatek narastająco
 17. Należna zaliczka - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.
 18. Zapłacony podatek - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 19. Kwota do zapłaty - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku
 20. Remanent początkowy
 21. Remanent końcowy
 22. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

KPR - podatek liniowy


Rachunek wyników można wygenerować w opcji KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji dane - wspólnik 1 przełącznik [V] podatek liniowy.
Objaśnienia
 1. Dochód (strata) miesięczny spółki - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu
 2. Dochód (strata) miesięczny wspólnika - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 3. Dochód (strata) dla ZUS - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - UWAGA! Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.
 4. działalność gospodarcza - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku
 5. udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 6. Dochód z najmu
 7. RAZEM - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.
 8. Odliczenia od dochodu.
 9. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. Podstawa obliczenia podatku - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi
 11. Odliczenia od podstawy - odliczenie od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty limitu 8700zł - w oparciu o zaewidencjonowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w opcji zlecenia - składka pracodawcy
 12. Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (19%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wykazanych w powyższym wierszu.
 13. Ubezpieczenie zdrowotne
 14. Odliczenia od podatku
 15. Należny podatek od początku roku - narastająco, po odliczeniach od podatku
 16. Podatek za poprzednie miesiące - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie należny podatek narastająco
 17. Należna zaliczka - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.
 18. Zapłacony podatek - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 19. Kwota do zapłaty - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku
 20. Remanent początkowy
 21. Remanent końcowy
 22. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

Ryczałt ewidencjonowany


Rachunek wyników można wygenerować w opcji Ewidencja ryczałtowa - rachunek wyników - wspólnik 1. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji dane - wspólnik 1 przełącznik [V] podatek liniowy.
Objaśnienia
 1. Udział wspólnika - udział procentowy wprowadza się w opcji dane - wspólnik 1 w polu udział w spółce (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.
 2. Przychody razem - suma przychodów spólki/jednoosobowej działalności w w danym miesiącu
 3. Podatek razem - suma podatków danego miesiąca liczonych przy różnych stawkach całej spółki/jednoosobowej działalności gospodarczej
 4. przychody - przychody wspólnika (zgodnie z udziałem) danego miesiąca z podziałem na różne stawki podatku (17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,5%)
 5. podatek - suma podatku wspólnika z osiągniętych w danym miesiącu przychodów, przed odliczeniami.
 6. wpłacony podatek od pocz. roku - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji dane - wspólnik 1 w kolumnie wpłacono (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).
 7. Ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 8. -- podatek do odliczenia - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczenia społecznego
 9. Ubezpieczenie zdrowotne - 50% składek na ubezpieczenia zdrowotne wspólnika, które są odliczane od dochodu, a które ewidencjonowane są w opcji Zlecenia - składka pracodawcy
 10. -- podatek do odliczenia - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczeń zdrowotnych
 11. Należny podatek - podatek od przychodów wspólnika w danym miesiącu pomniejszony o odliczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych i odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 12. Kwota do zapłaty - należny podatek pomniejszony o zapłacony
 13. FP+FGSP pracodawca - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy

Tematy powiązane

Książka przychodów i rozchodów
Ewidencja ryczałtowa

MES (pomiary)

Funkcja MES umozliwia manulaną rejestrację postępu realizacji produkcji. Opcja wymaga zachowania kolejności rejestracji danych zdarzeń produkcyjnych, tak jak w przypadku skanowania kodów w opcji Polcecenie wykonania (pulpit skonfigurowany na potrzeby kiosku produkcyjnego).

w opcji Akcesoria w module Produkcja należy wybrać opcję MES


Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie następujących funkcji:
Po wybraniu należy wskazać gniazdo oraz pracownika.Zapis spowoduje wyświetlenie następujących funkcji:
 • start/stop - dla startu należy wybrać plan produkcji (widoczny, gdy na planie produkcji -edycja-zakładka produkcja-processing jest wybrany wariant przygotowano). 

Następnie należy określić ilości/masęPo zatwierdzeniu rozpoczęcia funcja start zostaje zamieniona na rzecz funkcji stop.Funkcja stop odpowiada za zakończenie realizacji planu produkcji. Dodatkowo istnieje możliwość określenia następnego etapu dla planu produkcji z listy rozwijalnej pola następnie.

 • pomiar
 • defekt - umożliwia rejestrację powstałego defektu w czasie realizacji planu produkcji wraz z opisem
 • przerwa - umożliwia rejestrację zaistniałej przerwy z możliwością umieszenia dodatkowej informacji np. przyczyny pauzy w polu opis
 

 

 Po wykonaniu powyższych czynności za pomocą klawisza zapisz, zapisujemy wybrane elementy.


Tematy powiązane:

Nawigacja po module Produkcja

Proscessing
Umowy zlecenie w Polskim Ładzie

Polski Ład wprowadził konieczność pobierania niższej zaliczki na podatek, którą oblicza się dwukrotnie - wg przepisów z 2021 roku i wg przepisów z 2022 roku. Dodatkowo płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.

Podatek z umowy zlecenie wg zasad roku 2021

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

W programach Madar, w przypadku zleceniobiorców, którzy mają mieć liczone zlecenia wg starych zasad (czyli wg stanu prawnego na 31.12.2021), należy na karcie pracownika na zakładce płace w polu ulga dodatkowa wybrać podatek 2021.


W ten sposób przy dopisaniu umowy zlecenia podatek z tej umowy będzie liczony na "starych zasadach" czyli z odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na zleceniu na zakładce księgowanie będzie z automatu wybrany wariant podatek - podatek 2021.


Rozliczanie kwoty wolnej od podatku przy umowie zlecenie

 Kwota wolna od podatku przysługująca zleceniobiorcy w roku podatkowym to 30.000zł. Płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.

Taki wniosek może złożyć podatnik, który spełnia następujące warunki:

 • roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł 
 • nie uzyskuje innych dochodów od innego pracodawcy, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej.

Wynagrodzenia z umów o pracę

Sposób naliczania wynagrodzeń z umów o pracę, w związku z Polskim Ładem został opisany w poście Obliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie

Produkcja - Akcesoria

 Opcja Akcesoria umożliwia dostęp do funkcji produkcyjnych takich jak: 1. Wypożyczalnia - Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników.
 2. MES
 3. Sterownik
 4. Monitor planu
 5. Narzędzia - zamieszane są informacje na temat dostępności danego narzędzia.
 6. Pomiary
 7. Processing
 8. Czynności -  jest opisem wykonywanej pracy w określonym Gnieździe (na określonym stanowisku pracy). Wykorzystywana jest planie produkcji oraz w systemie MES.

Tematy powiązane:

Processing

 Funkcja processing umozliwia manulaną rejestrację postępu realizacji produkcji. Opcja wymaga zachowania kolejności rejestracji danych zdarzeń produkcyjnych, tak jak w przypadku skanowania kodów w opcji Polcecenie wykonania (pulpit skonfigurowany na potrzeby kiosku produkcyjnego).Na powyższym zrzucie ekranu widocznych jest podgląd opcji processing, w której są funkcje:

1. Produkcja Start - (opcja obowiązkowa) odpowiada za rozpoczęcie produkcji - wymagane jest wskazanie planu produkcji, na którym będą wykonywane dalsze działania. Po wskazaniu wybrana pozycja zniknie, a w samym planie produkcji zakładka produkcja pole processing ustanowiony zostaje status zadysponowano
2. Przygotowanie
3. KJ
4. Testing
5. Zatwierdzenie
6. Kontroler
7. MM
8. Pomiary - należy wskazać gniazdo oraz pracownika, a po zapisaniu dostępne są opcje, gdzie można wskazać start pomiaru, pomiar, defekt oraz przerwę
9. Zlecenie materiałowe
10. Producja Stop - powoduje zakończenie realizacji planu produkcji poprzez jego wybranie

Tematy powiązane:

Obliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie

 W związku z pakietem zmian podatkowych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, w programie Madar wprowadzono szereg zmian związanych z naliczaniem wynagrodzeń.

Ulga dla klasy średniej i brak odliczenia składki zdrowotnej

W module płacowym zostały zaimplementowano mechanizmy, które pozwalają na naliczenie płac z ulgą dla klasy średniej i bez ulgi dla klasy średniej oraz bez odliczenia składki zdrowotnej odliczanej.

Zmiany uwzględniają likwidację odliczania składki zdrowotnej (7,75%) od podatku. Płace obliczane z datą wypłaty w styczniu uwzględniają ulgę dla klasy średniej.

Na liście płac wartość tej ulgi wykazywana jest w polu [117] ulga kl. sredniej.

Pracownik, któremu ma nie być naliczana ulga dla klasy średniej należy w Pracowniku na zakładce płace w polu Ulga dodatkowa wybrać brak ulgi.


Porównanie wartości zaliczki obliczanej wg Polskiego Ładu i wg zasad z 2021 roku

W module Listy płac dodano wydruk, który pozwala porównać wartość zaliczki na podatek dochodowy obliczony wg zasad Polskiego Ładu z wartością zaliczki obliczonej wg przepisów obowiązujących w dniu 31.12.2021r.

Zestawienie dostępne jest w opcji Kadry-Płace - Listy płac - wydruki - raport Nowy ład

Zestawienie prezentuje trzy wartości zaliczek:
 • zaliczka na podatek - to wartość zaliczki zaokrąglona do pełnych złotych, która ujęta jest w polu [56]
 • podatek wg 2021 - jest to wartość podatku obliczona wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
 • podatek wg Nowy Ład - jest to wartość podatku obliczona wg zasad obowiązujących w 2022 roku (wg Polskiego Ładu).
Po naliczeniu płac pracownikom za dany miesiąc można wygenerować powyższe zestawienie i porównać faktycznie naliczoną zaliczkę na podatek [56] na liście płac (kolumna: zaliczka na podatek) z wartościami obliczonymi w dwóch stanach prawnych (kolumny: podatek wg 2021 i podatek wg Nowy Ład). 

Jeżeli zaliczka naliczona na liście płac jest mniej korzystna dla pracownika należy edytować pensję takiego pracownika i ręcznie zmienić kwotę tej zaliczki w polu [56].

Wynagrodzenie narastająco od początku roku w kontekście ulgi dla klasy średniej

Wprowadzono zmiany do zestawienia, które można wygenerować na pensji pracownika - zawiera ono teraz także wartość wynagrodzenia, ulgi dla klasy średniej i podatku narastająco od początku roku.

Pracodawca, który chciałby sprawdzić narastająco wynagrodzenie pracownika od początku roku powinien w opcji Kadry-płace - Listy płac edytować pensję pracownika a następnie kliknąć klawisz zestawienie


Ulgi - dla pracującego seniora, dla rodzin 4+, dla klasy średniej i inne

Ulgę podatkową, której może podlegać dany pracownik należy ustawić na karcie pracownika. Należy edytować na liście pracowników wybraną osobę i następnie przejść na zakładkę płace gdzie u dołu znajduje się rozwijalna lista ulga dodatkowa.


Na rozwijalnej liście ulga dodatkowa do wyboru są następujące opcje:

 • klasa średnia - program zastosuje przy liczeniu pensji ulgę dla klasy średniej jeżeli pracownikowi będzie się ona należała ze względu na wysokość wynagrodzenia,
 • brak ulgi - należy wybrać jeżeli pracownik złożył oświadczenie o nie stosowaniu ulgi dla klasy średniej,
 • dla seniora - stosowane przy uldze dla pracującego seniora (który osiągnął wiek emerytalny),
 • rodzina 4+ - ulga dla rodzin 4+,
 • podatek 2021 - należy zaznaczyć pracownikowi, któremu pensja ma zostać naliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 roku a nie wg Polskiego Ładu.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia

Sposób naliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia, w związku z Polskim Ładem został opisany w poście Umowy zlecenie w Polskim Ładzie

Naliczanie PPK od umów zleceń

Programy Madar dają możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla wynagrodzeń z umowy o pracę (więcej o naliczeniach składek PPK na liście płac) jak i dla wynagrodzeń z umów zleceń.

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiemZaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.2. Składki na PPK na zleceniu

Pracownik, któremu sporządzono w programie zgłoszenie do PPK (zgodnie z krokiem wcześniejszym) można naliczyć składki na PPK sporządzając Zlecenie w opcji Kadry-Płace - Umowy-Zlecenia.

Po wybraniu pracownika i wypełnieniu pól na zakładce rachunek należy przejść na zakładkę księgowanie i zaznaczyć pole [V] PPK

Jeśli pracownik poza zgłoszeniem do PPK będzie miał sporządzone w systemie również zgłoszenie do ubezpieczeń wówczas pole [V] PPK zaznaczy się automatycznie.
3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:Księgowanie zaliczek

W programach Madar wystawiane zaliczki mogą być księgowane na dwa sposoby:
 • zaliczki nierozrachunkowe (ustawienie domyślne), które nie zmieniają stanu rozrachunków
 • zaliczki rozrachunkowe - które wpływają na rozrachunki Włączenie zaliczek rozrachunkowych odbywa się poprzez dodanie komendy zaliczkirozrachunkowe=1 do Danych systemu.

Ustawienie szablonu księgowania zaliczek

Szablon księgowania zaliczek należy ustawić w opcji Księgowość - Dane dla F-K


Dla zaliczek dla dostawców należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:
 • VAT naliczony
 • VAT dot. zaliczek dostawców (dla zaliczek rozrachunkowych należy wskazać konto 845 rozliczenia międzyokresowe przychodów)
Dla zaliczek od odbiorców należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:
 • VAT należny
 • VAT dot. zaliczek
Wystawienie faktury zaliczkowej powoduje zapis na wskazanym koncie VAT dot. zaliczek - wystawienie faktury rozliczającej powoduje wystornowanie konta VAT dot. zaliczek i zaksięgowanie na odpowiednim koncie VAT.

Księgowanie zaliczek

Wystawienie faktury zaliczkowej przy odpowiednio ustawionych Danych dla F-K wygląda następująco:

Księgowanie zaliczek nierozrachunkowych

Księgowanie zaliczek rozrachunkowych

Tematy powiązane

Rozliczenie faktury zaliczkowej
Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Jak wprowadzić kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia aby znalazła się w p. 49 deklaracji VAT?

Kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, która ma zostać odliczona od podatku VAT należy wprowadzić ręcznie w polu 49 w części deklaracyjnej (V7M, V7K) .


Należy zwrócić uwagę na wykazywaną kwotę w pozycji 49, która nie może być wyższa od różnicy kwot z pozycji 38 i 48. W przeciwnym przypadku, gdy różnica kwot pomiędzy pozycjami 38 i 48 jest mniejsza lub równa 0,wówczas należy wpisać 0.


Tematy powiązane:

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M