Naliczanie PPK od umów zleceń

Programy Madar dają możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla wynagrodzeń z umowy o pracę (więcej o naliczeniach składek PPK na liście płac) jak i dla wynagrodzeń z umów zleceń.

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiemZaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.2. Składki na PPK na zleceniu

Pracownik, któremu sporządzono w programie zgłoszenie do PPK (zgodnie z krokiem wcześniejszym) można naliczyć składki na PPK sporządzając Zlecenie w opcji Kadry-Płace - Umowy-Zlecenia.

Po wybraniu pracownika i wypełnieniu pól na zakładce rachunek należy przejść na zakładkę księgowanie i zaznaczyć pole [V] PPK

Jeśli pracownik poza zgłoszeniem do PPK będzie miał sporządzone w systemie również zgłoszenie do ubezpieczeń wówczas pole [V] PPK zaznaczy się automatycznie.
3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:Księgowanie zaliczek

W programach Madar wystawiane zaliczki mogą być księgowane na dwa sposoby:
 • zaliczki nierozrachunkowe (ustawienie domyślne), które nie zmieniają stanu rozrachunków
 • zaliczki rozrachunkowe - które wpływają na rozrachunki Włączenie zaliczek rozrachunkowych odbywa się poprzez dodanie komendy zaliczkirozrachunkowe=1 do Danych systemu.

Ustawienie szablonu księgowania zaliczek

Szablon księgowania zaliczek należy ustawić w opcji Księgowość - Dane dla F-K


Dla zaliczek dla dostawców należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:
 • VAT naliczony
 • VAT dot. zaliczek dostawców (dla zaliczek rozrachunkowych należy wskazać konto 845 rozliczenia międzyokresowe przychodów)
Dla zaliczek od odbiorców należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:
 • VAT należny
 • VAT dot. zaliczek
Wystawienie faktury zaliczkowej powoduje zapis na wskazanym koncie VAT dot. zaliczek - wystawienie faktury rozliczającej powoduje wystornowanie konta VAT dot. zaliczek i zaksięgowanie na odpowiednim koncie VAT.

Księgowanie zaliczek

Wystawienie faktury zaliczkowej przy odpowiednio ustawionych Danych dla F-K wygląda następująco:

Księgowanie zaliczek nierozrachunkowych

Księgowanie zaliczek rozrachunkowych

Tematy powiązane

Rozliczenie faktury zaliczkowej
Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Jak wprowadzić kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia aby znalazła się w p. 49 deklaracji VAT?

Kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, która ma zostać odliczona od podatku VAT należy wprowadzić ręcznie w polu 49 w części deklaracyjnej (V7M, V7K) .


Należy zwrócić uwagę na wykazywaną kwotę w pozycji 49, która nie może być wyższa od różnicy kwot z pozycji 38 i 48. W przeciwnym przypadku, gdy różnica kwot pomiędzy pozycjami 38 i 48 jest mniejsza lub równa 0,wówczas należy wpisać 0.


Tematy powiązane:

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M


Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych przy 20% KUP

Fakturę za paliwo (lub materiały eksploatacyjne związane z samochodem), dla której mają być zastosowane 20% KUP i ma być odliczone 50% VAT należy wprowadzić do Rejestru VAT dzieląc ręcznie, odpowiednio kwoty. 
Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym wierszu ze stawką VAT 23%, należy:
 • w polu netto wprowadzić 20% sumy wartości netto faktury i połowy VAT,
 • w polu VAT - zmienić ręcznie obliczony VAT na kwotę połowy VAT
  UWAGA! Jeśli rozliczany podmiot nie jest vatowcem należy zmienić stawkę 23% na ZW i w polu netto wprowadzić kwotę która stanowi KUP
W drugim wierszu zmienić stawkę VAT 8% należy:
 • w polu stawka zmienić 8% na npk,
 • w polu netto wprowadzić 80% sumy wartości netto faktury i połowy VAT,
 • w polu VAT - wykasować wartość i zostawić puste pole

Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu, który używany jest do celów prywatnych, na kwotę 123 zł brutto - cała opodatkowana jest 23% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. 
Obliczamy wartość netto stanowiącą KUP - 20% * (100zł + 11,50zł) = 22,30 zł i podajemy ją jako netto przy stawce 23%
Połowę VAT wpisujemy w pole VAT przy stawce 23% - 23zł / 2 = 11,50 zł
Kwotę, która nie stanowi KUP podajemy w netto przy stawce npk - tj. 80% * (100zł+11,50zł) = 89,20 zł. 
W polu VAT przy stawce npk wpisujemy 0,00 (lub pozostawiamy puste)


 • W polu 1 obliczone zostało 20% sumy wartości netto faktury i połowy VAT (22,30 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 50% VAT (11,50zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
 • W polu 3 obliczone zostało 80% sumy wartości netto i połowy VAT (89,20zł),  stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu, natomiast pole 4 pozostawia się puste.

Zapis księgowy

Powyższy sposób ujęcia faktury za paliwo, z której 20% stanowi KUP a 50% VAT jest do odliczenia będzie ujęty w księgach następująco:
 • KPiR - kwota 22,30 zł  (poz. 1) zostanie ujęta jako koszt w książce przychodów i rozchodów,
 • Pełne księgi - kwota 22,30 zł (poz. 1) zaksięgowana zostanie na konto 410-1. Koszty - paliwo, kwota VAT (poz. 2) zaksięgowana zostanie na konto  222-2. VAT naliczony, natomiast kwota 89,20 zł (poz. 3) zaksięgowana zostanie na konto 440. Wydatki nie stanowiące KUP   

Tematy powiązane:

Wprowadzenie zleceniobiorcy do PPK

UWAGA! od wersji 2.2295 (lub 7.2295, 4.2295) zleceniobiorców, którzy mają mieć naliczane składki na PPK należy naliczać w opcji Umowy-zlecenia - więcej informacji...


Aby zleceniobiorcy naliczać składki PPK to  należy zlecenia wypłacać na liście płac, czyli  należy założyć listę płac dla zleceniobiorców i na tej liście założyć dla każdego zleceniobiorcy pensję wykorzystując pola 71 -75 znajdujące się w wariancie połowa B.

W pierszej kolejności należy Zaewidencjonować zgłoszenia do PPK

Następnie przejść do Kadry-Płace - Lista płac.

W oknie pensje zakladamy nową listę płac poprzez opcję nowa listaNastępnie należy wybrać opcję dopisz i przejść do dopisywania pensji. W oknie pensja należy wybrać widok w wariancie połowa B, w której znajdują się wspomniane pola 71 -75.


Po wypełnieniu pola 71 Umowa zlecenie kwotą pozostałe widoczne pola zostaną uzupełnione obliczonymi przez program wartościami.


Tematy powiązane:

PPK- Zestawienia i wydruki

Płace - wprowadzanie na listę płac [?]
Widoczność GTU, daty wpływu i symboli z JPK na Rejestrach VAT

JPK wymaga oznaczania dokumentów dodatkowymi symbolami takimi jak np. GTU, TP, MPP, WEW, MK. W określonych warunkach pojawia się również konieczność podania daty wpływu dokumentu.

W programach Madar udostępniono możliwość skonfigurowania widoku listy rejestrów VAT, w taki sposób  aby ww. symbole były na niej widoczne. 

W Rejestrach VAT istnieje możliwość zmodyfikowania wyglądu tabeli poprzez dodanie kolumn zawierających dodatkowe informacje.


Dodanie dodatkowych kolumn odbywa się przy użyciu opcji Szablon- konfiguracja.Na wyświetlonym ekranie należy można wybrać rodzaj informacji, który ma być wyświetlany na liście rejestrów VAT. 

Dla celów JPK przydatny będzie wybór:
- JPK - GTU - oznaczenia kodami GTU od 1 do 13
- JPK -  procedura -  oznaczenia wybranej procedury np. MPP, MK, TP, WEW.
- JPK - data wpływu.


Wygląd po konfiguracji szablonu Rejestru VAT prezentuje się następująco:


Tematy powiązane:

W jaki sposób zaewidencjonować dokument zakupu będący podstawą wyliczenia marży by poprawnie był ujęty w JPK?

 W przypadku faktury marża, po stronie zakupu podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto tak aby znalazła się ona w JPK_V7M (V7K) w polu ZakupVAT_Marza.

W programie Madar należy taki dokument wprowadzić w Rejestrze VAT do rejestru zakup materiałów i wartość brutto tego zakupu wprowadzić ze stawką mrż.Tematy powiązane:

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Generowanie JPK_V7M

Faktura do paragonu - jak wprowadzić aby była poprawnie wykazywana w JPK

Wprowadzanie faktury do paragonu do ewidencji

W programach Madar istnieje możliwość zaewidencjonowania dokumentów w postaci faktur do paragonu w taki sposób, aby posiadały oznaczenie FP dla celów wysyłki JPK. Aby wspomniane oznaczenie zostało poprawnie zapisane należy dopisać dokument korzystając z opcji Księgowość - Faktura - wybierz rodzaj - Faktura do paragonu


Faktura wystawiona w taki sposób zostaje zapisana w Rejestrze VAT. W przypadku, gdy użytkownik nie wystawia faktury do paragonu w programie Madar a jedynie wprowadza ją do rejestrów vat - należy dopisać ją w Księgowość - Rejstry VAT - dopisz - rejestr: faktura do paragonu


Ujęcie faktury do paragonu w pliku JPK a ujęcie paragonów fisklanych

Każda faktura do paragonu musi być wykazana w pliku JPK z symbolem FP - jednocześnie podatek VAT z faktury do paragonu nie jest brany w JPK pod uwagę, ponieważ pobierany jest z utargów (paragonów fiskalnych). 
Utarg z paragonów fiskalnych wprowadzany jest do rejestru sprzedaż utargi DET - wszystkie utargi (paragony) wprowadzone w tym rejestrze otrzymują w pliku JPK z automatu oznaczenie RO. W pliku JPK cały utarg wprowadzony w rejestrze sprzedaż utargi DET wykazywany jest w jednej pozycji kwotami zbiorczymi.

Stąd:
W pliku JPK utarg fiskalny wykazywany jest w całości (niezależnie czy do paragonów były wykonywane faktury do paragonu czy nie) - na podstawie utargu fiskalnego ustalane jest zobowiązanie podatkowe, natomiast faktury do paragonu są jedynie wykazywane w pliku JPK, jednak nie wpływają one na wysokość zobowiązania podatkowego

Przykład: 
Podatnik wystawił paragon fiskalny na kwotę 100 zł netto opodatkowany 23% stawką podatku VAT. 
Utarg z kasy fiskalnej zostanie wprowadzony do rejestru sprzedaż utargi DET w kwocie 100 zł netto, 23 zł VAT. W pliku JPK wykazana zostanie z symbolem RO sprzedaż fiskalna w wysokości 100 zł netto i 23 zł VAT. Podatnik wystawił do tej transakcji fakturę do paragonu (100 zł netto i 23 zł VAT) - wprowadzona zostaje ona do rejestru faktury do paragonu  i dokument ten zostanie wykazany w pliku JPK z symbolem FP jednak kwota 23 zł VAT z tej faktury nie będzie brana pod uwagę jako VAT należny  - wartość VAT należnego będzie wzięta wyłącznie z paragonu fiskalnego i w powyższym przykładzie zobowiązanie w postaci VAT należnego będzie wynosiło 23 zł. 

DokumentOznaczenie w JPKWartość nettoVATVAT należny w JPK
paragon fiskalnyRO100 zł23 zł23 zł
faktura do paragonuFP100 zł23 zł---

Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK_V7M, JPK_V7K

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają stosowania odpowiednich oznaczeń utargów (RO) oraz wystawionych faktur do paragonu (FP). Ustawodawca określił, iż w plikach JPK cała wartość utargu ma być wykazana w JPK w jednej pozycji z oznaczeniem RO (niezależnie czy do części lub całości zostały wystawione faktury do paragonu czy też nie). Określono także, że wszystkie faktury do paragonu w pliku JPK oznaczone są jako FP jednak nie jest VAT z tych faktur nie jest brany pod uwagę (wartość wystawionych faktur do paragonu w pliku JPK nie pomniejsza wykazywanego utargu). W systemie Madar takie transakcje ewidencjonuje się na kilka sposobów zależnie od specyfiki wytawiania tych dokumentów w firmie.

 Poniżej przedstawiono tabelkę, która zbiorczo obrazuje warianty postępowania w programach Madar, aby dokumenty uzyskały odpowiednie oznaczenie w JPK (RO lub FP). Pod tabelką natomiast przedstawiono powiązania pomiędzy odpowiednimi RO i FP.

 
DokumentOczekiwany symbol w JPKJak nadawany jest symbolWłaściwości
Faktura VAT FPzamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik FISKALNE jest nadawany automatycznie przy wydruku Paragonu Fiskalnego)

automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO
 • jest księgowana,
 • wchodzi do niezapłaconych
RO
Faktura do paragonu FPma zawsze znacznik FP
 • nie jest księgowananie
 • wchodzi do niezapłaconych
 • nie rozlicza zaliczki
 • nie sumuje się
Utargi fiskalneROma zawsze znacznik RO
 • w JPK sumowane są wszystkie pozycje w jedną
 • jest księgowana
Utargi niefiskalne
(do 20000zł)
WEWwprowadzane do rejestru Sprzedaż RU - należy zaznaczyć [v] WEW wewnętrzny na zakładce uwagi
 • jest księgowany,
 • wchodzi do niezapłaconych,
 • nie sumuje się.
Faktura zaliczkowa do paragonu FPzamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik [v]FISKALNY nadaje się w rejestrze VAT pod klawiszem dewizy)

automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO
 • jest księgowana.
RO


Osobno utargi, osobno faktury do paragonu

Utargi z kas fiskalnych oraz wystawiane z systemu Madar paragony fiskalne ewidencjonowane są w rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET. Taki sposób ewidencji spowoduje, iż cały utarg znajdzie się w pliku JPK z oznaczeniem RO. Faktury do paragonu zaewidencjonowane w rejestrze VAT w rejestrze faktura do paragonu w pliku JPK zyskają automatycznie oznaczenie FP. Oznaczone w ten sposób zostaną dokumenty niezależnie od tego czy zostaną ręcznie wprowadzone do rejestru VAT czy zostaną wystawione w fakturowaniu z opcji faktura do paragonu.
 

Faktura VAT z wydrukiem fisklanym

System Madar daje możliwość wystawienia faktury VAT wraz z wydrukiem fisklanym wówczas wystawiana faktura VAT jest traktowana jak faktura do paragonu i otrzymuje oznaczenie FP natomiast wydruk fiskalny doliczany jest do wartości utargu z oznaczeniem RO.
 

Faktura VAT z magazynu - paragony fiskalane wystawiane na kasie fiskalnej poza Madarem

Klienci (np. hurtownie), którzy wystawiają faktury VAT a potem wystawiają paragon fiskalny do tych faktur na kasie fiskalnej (poza Madarem) powinni oznaczyć te faktury znacznikiem fiskalne aby zyskały one oznaczenie w pliku JPK symbol FP. Tak wystawioną fakturę należy poprzez opcję bazy oznaczyć znacznikiem [v] fiskalne. Przy takim sposobie wystawienia faktury i jej oznaczenia nie wprowadza się dodatkowo utargu z raportu z kasy fiskalnej.

Tematy powiązane:


Generowanie JPK_V7K


JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:
 • JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik wybierając w polu struktura - V7K ewidencja
 • JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  w module deklaracje należy dopisać deklarację vat7k_1 (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą V7K + Deklaracja, podając okres ostatniego miesiąca kwartału. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1.
  Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.

Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

Plik JPK_V7K w zakresie ewidencji (czyli składany za pierwszy i za drugi miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K Ewidencja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.


Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

 

Generowanie pliku JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.

Plik JPK_V7K w zakresie deklaracji (czyli składany za ostatni miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K + Deklaracja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.
 

 

Kiedy należy złożyć JPK_V7M część ewidencyjną i deklaracyjną.


Za miesiąc część ewidencyjna
JPK_V7K
część deklaracyjna
Deklaracja V7K
Termin wysyłki
Styczeń Tak Nie  25.02
Luty Tak Nie   25.03
Marzec
Tak Tak, za cały I kwartał 25.04
Kwiecień Tak  Nie  25.05
Maj Tak  Nie  25.06
Czerwiec
Tak Tak, za cały II kwartał 25.07
Lipiec Tak  Nie  25.08
Sierpień Tak  Nie  25.09
Wrzesień
Tak Tak, za cały III kwartał 25.10
Październik Tak  Nie   25.11
Listopad Tak  Nie  25.12
Grudzień
Tak Tak, za cały IV kwartał 25.01

Tematy powiązane: