Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, należy wystawić fakturę zaliczkową. Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność rejestracji tego procesu w systemie począwszy od przyjęcia wpłaty, poprzez księgowania, skończywszy na wystawieniu faktury końcowej.

Książka przychodów i rozchodów - dopisywanie [?]

Ekran umożliwia dopisanie przychodu/wydatku do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do wykonywanego wpisu możliwe jest również przypisanie tematu, które może być pomocne przy sporządzaniu różnych analiz wydatków i przychodów.


W polach:
  • nr dowodu - należy wpisać numer faktury lub innego dowodu,
    UWAGA - przepisywany z pola dotyczy z rejestrów VAT.
  • opis zdarzenia - należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków (uzupełniane jest również automatycznie danymi dokumentu z rejestru VAT).
    UWAGA - przepisywany z pola opis z rejestrów VAT.

UWAGA !!
Dla podatników VAT w dokumenty powinny być dopisywane generalnie w opcji rejestry VAT - skąd po zaznaczeniu w konfiguracji pól / opcji: księga Przych-Rozch, księgowanie zakupu, księgowanie sprzedaży
 

- będą automatycznie przechodziły do KPR.Książka przychodów i rozchodów - lista [?]

Moduł KPiR służy do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Lista przedstawia kolejne zapisy w księdze w danym miesiącu. U dołu listy znajdują się klawisz, które pozwalają na dopisanie kolejnego wydatku/przychodu, edytowanie istniejącego, a także przechodzenie pomiędzy kolejnymi miesiącami.


Oprócz wcześniej wymienionych opcji istnieje również możliwość wydruku przychodów i rozchodów z danego miesiąca. W celu wykonania takiego wydruku należy rozwinąć listę opcji Zestawienie, a następnie wybrać wydruk miesięczny.


Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie wydruk, który wygląda w następujący sposób:Sortowanie i renumeracja

Pozycje w KPR można posortować według drugiej kolumy Pola data posługując się opcją dane-sortowanie, po czym zapisy ułożą się po kolei.


W przypadku wykonania sortowania numeracja w kolumnie lp. może zostać przestawiona, wówczas należy posłużyć się opcją dane-renumeracja


Tematy powiązane

Jak wykonać rachunek wyników za wybrany miesiąc - wprowadzić składkę ZUS pracodawcy, podatek należny oraz przychody z najmu i dzierżawy