Różnice kursowe od operacji dewizowych w banku

Waluty obce pochodzące z walutowego rachunku bankowego, wykorzystywane w ciągu roku obrotowego do zapłaty zobowiązań opiewających na obce waluty wycenia się - zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości według metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości, w szczególności według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO).

Przy wycenie rozchodu waluty według jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe, bowiem rozchód walut wyceniany jest według kursu historycznego, tj. według kursu, który zastosowano do wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. W tej jednak sytuacji jednostka będzie zobowiązana do obliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Operacja dostępna w opcji księgowość - kasjer - różnice kursowe. Po wejściu do opcji pojawia się okienko do księgowania różnic kursowych, w którym dane wprowadza się w następujący sposób:
  1. Wybrać konto, dla którego będą liczone różnice kursowe.
  2. Podać okres, za jaki będą rozliczane różnice kursowe od operacji dewizowych w polach od dnia oraz do dnia.Po wypełnieniu pól pojawi się komunikat: Wczytać transakcje. Po zatwierdzeniu do okienka wczytają się transakcje z danego okresu, z raportów, które są oznaczone jako księgowane na wybrane wcześniej konto.
  3. Uzupełnić pola w kolumnie stan początkowy - ilość waluty obcej w polu dewizy oraz kurs.

Po naciśnięciu klawisza oblicz zostanie wygenerowany dokument z wyliczonymi różnicami kursowymi oraz wypełniony stan końcowy - według metody FIFO.
Opcja różnice kursowe służy wyłącznie do obliczenia różnic i wygenerowania wydruku. Dokumentu tego się nie zapisuje w systemie - nie są też dokonywane automatycznie księgowania różnic kursowych - należy na postawie wygenerowanego wydruku sporządzić polecenie księgowania PK.

UWAGA!Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku bankowego na inny rachunek bankowy nie powinno powodować powstawania dodatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych walut obcych nie ulega zmianie, zależnie od tego, na którym rachunku bankowym one się znajdują. Należy wtedy przy takiej pozycji zaznaczyć "ptaszek" [V] w kolumnie pomiń.

Teamty powiązane

Nawigacja po module Kasjer

Podatnik zwolniony z VAT - jak zaliczyć 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

W systemie Madar możliwe jest rozliczenie 75% wydatku  do kosztu uzyskania przychodu związanego z użytkowaniem samochodu do celów mieszanych przez podatnika zwolnionego z VAT.

Konfiguracja

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy mają w opcji Administracja - Konfiguracja - dane adresowe zaznaczony przełącznik [V] zwolnienie z VAT mogą skorzystać z automatycznego "rozbijania" wprowadzanej faktury za paliwo.Aby dokument został prawidłowo ujęty na kontach księgowych należy określić konto wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Dane dla FK, gdzie na zakładce Import u dołu znajduje się pole koszty NPK, w którym należy wybrać konto wydatków nie będących kosztem uzyskania przychodu i zapisać.


Dopisywanie

Dopisując dokument do rejestru VAT należy zmienić domyślną stawkę 23 na PB i przejść do kolejnego pola - kolejne dwie stawki zmienią się automatycznie na ZW oraz NPK.W polu netto należy wprowadzić wartość brutto z dokumentu zakupu.


Przechodząc do pola VAT klawiszem ENTER zostaną przeliczone wartości i wpisane w odpowiednie pola.Następnie należy wybrać Zatwierdź, aby zapisać w rejestrze VAT.


Tematy powiązane:

Rejestry VAT -okienko [?]

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Odliczenie 50% VAT od samochodów - ułatwienia w systemie Madar

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

Podwójna ewidencja PZ i faktur

W systemie Madar istnieje możliwość prowadzenia podwójnej ewidencji na potrzeby magazynu oraz księgowości. Należy wykonać przyjęcie do magazynu dokumentem PZ (Handel - przyjęcie PZ),
a następnie dodatkowo zaewidencjonować w opcji Rejestry VAT (Księgowość -rejestry VAT).Taki sposób prowadzenia ewidencji stosuje się w przypadkach, gdy:
  • system do obsługi magazynów i księgowość są rozdzielone
  • różny jest moment (data) przyjęcia towaru do magazynu i ewidencji księgowej,
  • występują częste i duże różnice wynikające z zaokrągleń (towary masowe).W takich przypadkach:
  • jako dokument magazynowy – można wykorzystać PW, przy stosowaniu dokumentów PZ konieczne jest zaznaczenie w opcji księgowość - dane dla FK - zakładka rozrachunki pola osobno faktura

  • dane z faktury zakupu należy wprowadzić do opcji rejestry VAT  

UWAGA!

Należy pamiętać o okresowym porównaniu obydwu ewidencji i korekcie przyjęć, stanów i wydań z magazynu.

Znacznik osobno faktura powoduje, że dokument z magazynu nie przechodzi  do deklaracji VAT7 ani na rozrachunki, natomiast księgowane jest (zwyczajowo powinno być wybrane konto 300).
Aby wyłączyć należy wybrać konto NNN.

Tematy powiązane:

Przyjęcie towaru na stan
Rejestr VAT - dopisywanie zakupu usług