Tworzenie użytkownika dla klienta biura rachunkowego

Biuro rachunkowe wykorzystujące usługę Madar7 w chmurze ma prawo nadać każdemu swojemu klientowi, jeden bezpłatny dostęp do danych klienta, w zakresie podstawowych funkcjonalności (przy założeniu, że nie jest to dostęp dla pracownika biura rachunkowego).

Przydzielanie klientowi dostępu do programu

Aby utworzyć użytkowika, na którego klient będzie logował się do systemu Madar7 w chmurze należy skorzystać z opcji Administracja - Operatorzy

1. Dodawanie operatora

Na liście operatorów należy kliknąć w klawisz dopisz Na wyświetlonym ekranie należy uzupełnić w szczególności następujące pola:
login
identyfikator klienta, którym będzie się logował do programu (do 8 znaków),
pełna nazwa
przykładowo imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy,
e-mail
adres e-mail klienta,
rola
nalezy wybrać opcję klient,
Operator zostanie utworzony po kliknięciu klawisza zatwierdź

2. Nadawanie uprawnień

Po utworzeniu operatora dla klienta, należy go zaznaczyć a następnie kliknąć klawisz uprawnienia. "Świeżo" utworzony operator nie ma nadanych żadnych uprawnień - należy mu je nadać. Przykładowe uprawnienia dla klienta biura rachunkowego pokazano na kolejnych ekranach. W poniższym przykładzie nadano klientowi uprawnienie do fakturowania. Konieczne uprawnienia zostały zaznaczone na czerwono.
Pustym klawiszem wybieramy klientowi do których opcji ma on mieć wejście po zalogowaniu się.
W polu ze strzałką wybieramy firmę klienta do danych której ma mieć on dostęp. Całość nadawania uprawnień kończymy klawiszem zatwierdź

3. Nadawanie/zmiana hasła

W ostatnim kroku musimy nadać tworzonemu operatorowi hasło. Należy zaznaczyć operatora na liście operatorów a następnie kliknąć w klawisz profil
W polach hasło i powtórz hasło należy wprowadzić i powtórzyć bezpieczne hasło. Całość zatwierdzić.

Tematy powiązane:

Portal klienta

Konfiguracja rozliczenia zakupu na magazyn ∴

PZ rozliczane również jako faktura zakupu

W programie dla dokumentów magazynowych  można ustawić automatyczne księgowanie.
Wprowadzając w opcji dane dla FK konto rozrachunków w polu przyjęcie PZ oraz wypełniając konta w zakładce [magazyny] przy odpowiednim magazynie.Przy takim ustawieniu PZ są księgowane następująco:

Osobne księgowanie faktury zakupu i PZ
Należy w opcji dane dla FK zaznaczyć [v] osobno faktura oraz wprowadzić konto rozliczenia zakupu w polu przyjęcie PZ.

Faktury zakupu należy wprowadzić w rejestrach VAT - najlepiej jako [PZ towary handlowe].


 

Lista płac - jak wprowadzić zwrot składek ZUS ∴

Kwotę zwrotu składek wynikającą z niesłusznie potrąconego ubezpieczenia rentowego i emerytalnego, w związku z ograniczeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10), przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe

$45=$10
 Kwota ta powinna zostać opodatkowana oraz naliczone składki ZUS.

Przykładowy sposób wyliczenia:
zapłacone składki na ubezpieczenie: 417,75
zaliczka na podatek (32%): 101,00
składka zdrowotna: 37,60Zobacz:
Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku

Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Podczas tworzenia dokumentu  tj. Faktura VAT istnieje również możliwość utworzenia innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Rodzaj dokumentu zależy od ustawień jakie są wprowadzone dla danego kontrahenta. Jeżeli sprzedawca chce wystawić dla danej transakcji np. paragon powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia dla wybranego klienta.

W oknie Faktura VAT, należy zaznaczyć wybranego nabywcę, a następnie wybrać opcję edycja. W przypadku nowego kontrahenta wybrać opcję dopisz.W wyświetlonym oknie edycji/dopisywania nabywcy należy wybrać rodzaj z listy, który zostaje wyświetlony w formie rozwijalnej listy po kliknięciu w pole .


Wybór rodzaju jest niezbędny, gdy sprzedawca chce wystawić nabywcy np. paragon.

Tematy powiązane: