Przypisanie pracownikowi planu produkcji

Madar7 daje możliwość integracji systemu z kioskami produkcyjnymi umieszczonymi na hali produkcyjnej. Dostarczane przez Madar kioski produkcyjne wyposażone są w skaner kodów kreskowych oraz monitor. Pracownik produkcji zaopatrzony w kartę produkcyjną i swój identyfikator może bez użycia klawiatury wyłącznie za pomocą skanera wprowadzić do systemu rozpoczęcie określonej czynności z określonego planu pracy. Po wykonaniu tej czynności na stanowisku robotniczym wraca do kiosku produkcyjnego gdzie "odbija" zakończenie określonych prac.Kluczowymi elementami systemu są:
- serwer z systemem Madar7, z którym łączą się wszystkie kioski produkcyjne,
- kioski produkcyjne - to urządzenia z podpiętymi skanerami i monitorami, które komunikują się z serwerem,
- karty produkcyjne i identyfikatory pracownicze - zawierają one kody kreskowe, które określają dany plan produkcji, symbol rozpoczęcia danej czynności, symbol zakończenia danej czynności, identyfikato r przypisany do danego pracownika.

Prawidłowe działanie systemu wymaga:
- utworzenia odpowiedniego operatora wirtualnego w systemie Madar7,
- zainstalowania i skonfigurowania jednostki centralnej kiosku produkcyjnego,
- wygenerowania z systemu odpowiednich kodów kreskowych.

Ustawienia systemu

W celu utworzenia komunikacji z urządzeniem rejestrującym na hali niezbędne jest utworzenie do tego celu operatora


Po utworzeniu operatora (np. o nazwie REMOTE) należy przejść do edycji jego uprawnień,  gdzie należy ustawić je w następujący sposób:
  • zakładka funkcje - tu należy zaznaczyć [v] zdalny dostęp

  • zakładka autostart - w polu startpage należy wybrać wariant sterownik

Po wprowadzeniu powyższych zmian należy zatwierdzić celem zapisu ustawień.

Ustawienie rejestratora

Rejetratorem zainstalowanym na hali produkcyjnej jest urządzenie typu TVBOX wyposażone w system Android z zainstalowaną aplikacją Madar7.apk. W celu nawiązania połączenia z chmurą należy zalogować się na utworzonego wcześniej użytkownika (np. o nazwie REMOTE) w tym celu w polu host należy podać dokładny adres chmury (host), a następnie login i hasło. W przypadku braku wyświetlenia się powyższego okna logowania należy wybrać zaznaczoną poniżej opcję, a następnie wybrać SETUP.
Praca w kiosku produkcyjnym

Po zalogowaniu się w aplikacji na ekranie pojawi się ekran Polecenie wykonania.  Posługując się podłączonym czytnikiem kodów kreskowych należy zeskanować w poniższej kolejności kody kreskowe znajdujące się odpowiednio na wygenerowanych wcześniej metrykach z odpowiednich opcji w systemie:


  1. plan produkcji
  2. czynność - kod start w przypadku rozpoczęcia, kod stop w przypadku zakończenia
  3. pracownik
Kolejność skanowania kodów jest taka sama przy rozpoczęciu jak również zakończenia wykonywanej czynności!

Generowanie metryk

Aby pracownik miał możliwość zeskanowania kodów kreskowych wspomnianych powyżej elementów należy wygenerować odpowiednie metryki. Ich generowanie przebiega następująco:
  • plan produkcji: produkcja - plan produkcji - zestawienia - metryka


  • czynności: produkcja - receptury - czynności - zestawienie 


  • pracownik: kadry płace - pracownicy - (zaznaczyć odpowiedniego pracownika)-zestawienie metryka

Weryfikacja zapisu

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności zapisu możliwa jest w Kadry-płace - karty pracy. W oknie Karty pracy widoczna jest lista z wykonywanymi działaniami. 

Tematy powiązane: