Remanent - czyli temat na czasie końca roku ••

Jak sporządzić remanent

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję magazyn - Remanent. Pozwala na wpisanie, wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat) obliczenie różnic remanentowych - oraz ich przyjęcie.


UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Więcej informacji:
Remanent - ogólne informacje
[invoicer] Jak sporządzić remanent z Madar 7

Obsługa opcji

Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, automatyczne wypełnianie listy możliwe jest  na przykład na podstawie stanu magazynu - do modyfikacji według spisanych ilości.
Zobacz :
Remanent - sposób działania opcji


Korekta stanu magazynowego

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem.  Dużym ułatwieniem jest możliwość porównania go ze stanem magazynu, jak również automatyczne przyjęcie różnic.

Remanent - wydruk różnic
Remanent - korekta stanu magazynowego


Zobacz:
Inwentaryzaja - spis z natury (przepisy)
Jak wpisać remanent do KPR

Rejestry VAT - automatyczna dekretacja przy imporcie danych •

Import dokumentów do rejestru VAT może być wykonywany w różnych formatach danych, w zależności od źródła pochodzenia tych danych.
W celu ułatwienia rejestracji wprowadzono w programie mechanizmy "uzupełniające" wczytywane dane według zdefiniowanego schematu / szablonu - w szczególności:
  • rodzaj dokumentu (rejestr)
  • numer stanowiska
  • opis
  • sposób księgowania, konta księgowe.
W programie istnieją obecnie dwa sposoby automatyzacji:
  1. Szablony księgowe
  2. Dane w pliku konta.csv
 

Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista [?]

Szablony księgowań są wykorzystywane do automatyzacji wypełniania pól przy wprowadzaniu dokumentów, jak również definicjach przy imporcie danych.
Import do rejestrów VAT


Dopisanie nowego szablonu następuje po naciśnięciu klawisza [dopisz].  
Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienkoPowiązane posty:
Rejestry vat - FAQ **

Szablony księgowań w rejestrach VAT - okienko [?]

Szablony księgowań pozwalają na zdefiniowanie pól dla typowych dokumentów wprowadzanych w rejestrach VAT:
- typ rejestru
- opis, kontrahent
- stanowisko kosztów
- sposób rozksięgowania (konta, pozycje w KPR).

Okienko z polami szablonów ułatwiających wprowadzanie dokumentów

Wybór szablonu podczas wprowadzania dokumentu do rejestru VAT spowoduje wypełnienie pól według wzorca.

Import danych a szablony

Szablony można używać przy importach danych.


Posty powiązane:
Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista
Szablony księgowań w rejestrach vat - okienko
Rejestry vat - FAQ **

Koniec miesiąca i roku w księgowości


Przy zakańczaniu miesiąca należy pamiętać, że:
  1. Na konta księgi głównej powinny zostać zaksięgowane PK operacje pozostałe (inne niż wprowadzone do rejestrów czy raportów kasowych), w szczególności: wynagrodzenia i amortyzacje.
  2. Na PK powinny również znaleźć się zbiorczo wszystkie rejestry (księgowość - rejestry VAT oraz magazyn) i raporty kasowe i bankowe - korzystając z automatycznie generowanego PK w opcji księgowanie.

Sprawdzenie poprawności księgowań

Koniec miesiąca

Koniec okresu sprawozdawczego Kruczki i sztuczki

Księgowanie w 13 okresie

W programie istnieje możliwość wprowadzenia księgowań w tzw. „trzynastym okresie” czyli na przykład po zatwierdzeniu bilansu.
PKR lub KG wprowadzone ze znacznikiem 13 okres mogą być pomijane w zestawieniach takich jak: salda, karta kontowa jeśli zostanie zaznaczone [v] pomiń 13 okres.
Znacznik jest ustawiany podczas wprowadzania PKR lub KG.

Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Odsetki nalicza się od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności. Poniżej zaprezentowano w jaki sposób efektywnie wykonać tę czynność, wraz z wystawieniem noty odsetkowej, w Madarze. Czynność zaczynamy od analizy faktur w tym celu należy wejść do opcji Handel - Analizy a następnie przejść na zakładkę faktury Będąc na Analizach warto skonfigurować ich szablon tzn. określić jakie kolumny mają być widoczne na potrzeby liczenia odsetek szczególnie przydatne okażą się kolumny informujące ile dni po terminie dokonano zapłaty. W tym celu u góry ekranu klikamy w opcję szablon - konfiguracja
Na wyświetlonym ekranie wybieramy pierwszy pusty klawisz i z wyświetlonej listy wybieramy opcję płatność - dni do zapłaty. Następnie klikamy w kolejny pusty klawisz i wybieramy opcję płatność - dni przeterminowane. Całość kończymy klawiszem zatwierdź