Analizy kadrowe - rejestr pracowników przyjętych i zwolnionych ∴


 Kadry - Płace    Analizy

W analizach kadrowych możliwe jest wykonanie rejestru pracowników przyjętych i zwolnionych w danym okresie czasu na dany dzień.

Konfiguracja płac i kadr ∴

 Konfiguracja 
 Lista płac - konfiguracja - Dane dla Płatnika 
Wprowadzanie danych związanych z listą płac, umowy zlecenia, eksportem do programu Płatnik, eksportem do bankowości elektronicznej wprowadza się w opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - dane dla Płatnika zakładka [stawki].

Wprowadzanie zamówień na Samsung Galaxy Note N7000

Profil użytkownika na Samsung Galaxy Note N7000

Madar 7 Mobile (w chmurze) może być również obsługiwany przez smartfony lub komórkę.
Na początek pod lupę wzięliśmy Samsung Galaxy Note N7000.

Wrażenia z pierwszych kroków w programie są bardzo pozytywne.

Ustawiony autostart ogranicza zgłaszający się ekran po zalogowaniu.

Za pomocą rysika wybór towarów, kontrahentów, czy magazynów staje się prostszy, a złożenie zamówienia od odbiorcy zajmuje tylko krótką chwilę. 

Dopisanie środka trwałego: zakładka przedmiot [?]

 Księgowość     Środki trwałe 
W celu wprowadzenia nowego środka na liście wystarczy kliknąć dopisz, spowoduje to pojawienie się okna do wypełnienia.
 

 Znaczenie pól: 
 • KŚT: nr wg klasyfikacji,
 • Nr: nr własny środka trwałego,
 • Ewidencja: "0" - śr. trwałe, "1" - wartości niematerialne i prawne,
 • Kupiony: data zakupu,
 • Wartość: wartość ewidencyjna środka trwałego,
AMORTYZACJA
 • Nazwa: wprowadzamy nazwę środka trwałego,
 • Dostawca: wybieramy kontrahenta z listy,
 • Faktura: wpisujemy nr faktury amortyzowanej,
Amortyzacja środków o niskiej wartości
Amortyzacja jednorazowa, środków o niskiej wartości - wypełniamy tylko pola jak na przykładzie

Środki trwałe - lista [?]

Opcja pozwala na prowadzenie ewidencji i obliczanie amortyzacji dla środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych. Lista ta zawiera zarówno środki trwałe amortyzowane, umorzone jednorazowo jak i inne ewidencje np. wartości niematerialnych i prawnych. Podstawowy podział jest dokonywany przy pomocy pola ewidencja.Dopisanie nowego jest możliwe po naciśnięciu przycisku [dopisz].


W poszczególnych okienkach i zakładkach jest możliwe wprowadzenie danych:
 1. Opisowych i ewidencyjnych w zakładce [parametry].
 2. Wydruk OT / LT po uzupełnieniu danych w zakładce [opis] - następuje poprzez wybranie z menu opcji dokumenty
 3. Środki trwałe o niskiej wartości - wprowadza się datę i kwotę jednorazowego umorzenia:
 4. Dla środków umarzanych - naliczenia i modernizacje dokonywane są latami, w okienkach pod klawiszami:
 5. Wydruki i zestawienia dostępne są w menu na liście.
  Zestawienia są wykonywane zbiorczo dla danej ewidencji.


Zestawienia:
 • ewidencja - ewidencja środków trwałych na podany dzień, według grup
 • Umorzone jednorazowo - zestawienie umorzenia środków o niskiej wartości, całkowicie umorzonych,
 • EWIDENCJA wg grup - ewidencja zbiorcza środków wg grup na podany dzień
 • zmiany stanu miesięcznie - zmiany dotyczące zakupu, modernizacji i likwidacji srodków w podanym okresie
 • ewidencja agregowana - ewidencja środków trwałych pogrupowana wg KRŚT
 • raport do inwentaryzacji 
 • raport modernizacji
 • spis inwentarza
AMORTYZACJA - tabele amortyzacyjne

 • miesięcznie,
 • niepodlegające PDOCH,
 • tabela roczna,
 • wartość netto.
 Dokumenty - wydruk dokumentów i zestawień:
 • OT - przyjęcie środka trwałego,
 • LT - likwidacja środka trwałego,
 • karta środka trwałego,
 • wydruki metki.
Operacje:
 • zakładanie nowego roku - zakładanie zbiorcze kart na nowy rok,
 • import miejsc z katalogu towarów - przy użytkowaniu miejsc ,
 • import TXT - opcja pozwalająca na import z pliku zgodnie ze schematem pól
 • test BZ - raport zgodności na dany rok BZ i BO,
 • kody do importu - kody do importu z pliku,
 • remanent - wejście do modułu remanentu
 • baza modernizacja, 
 • ustaw zakres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji  można uzyskać po zapoznaniu z poniższymi postami:
Dopisanie środka trwałego: zakładka przedmiot
Import i eksport plików

Umowy zlecenia - cywilnoprawne - dopisywanie [?]

 Kadry - Płace    Umowy-zlecenia 
Ekran zlecenie służy do wprowadzania umów cywilnoprawnych i innych dokumentów zależnie od wybranego rodzaju na ekranie wprowadzania.

Tworzenie kalendarza wzorcowego w planie pracy ∴

 Kadry - Płace    Plan pracy 
Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka - obejmując w ten sposób grupy pracowników pracujące według określonego schematu – schematy rozróżniane są za pomocą pola wzorzec.

Wiadomości - dziennik zdarzeń w programie

W programie można śledzić zdarzenia mające wpływ na wspólną pracę, na przykład:
- wprowadzenie zamówienia,
- wystawienie / wysłanie deklaracji,
- przydzielenie sprawy z CRM do załatwienia,
- przydzielenie pisma do akceptacji.

Sprzedaż z magazynu - generowanie faktury wg dowodu WZ ∴

 Handel    Sprzedaż FVAT 
W module magazynowym program daje możliwość wystawienia faktury wg dowodu WZ. Operację taką można wykonać w opcji Handel - Sprzedaż FVAT - generuj - wg dowodu WZ

Rejestry VAT - wczytywanie z magazynu

 Księgowość     Rejestry VAT 
W rejestrach VAT możliwe jest wczytanie do dokumentu "PZ towary handlowe" danych z dokumentu wprowadzonego na magazyn. Dzięki tej funkcji nie musimy drugi raz wpisywać kwot, numeru dokumentu wprowadzonego na stan, wybierać kontrahenta.