Składniki - lista [?]

W programie można wprowadzić kwoty składników wynagrodzenia - przyznanym poszczególnym pracownikom, w okresie.Zaprojektowane w liście płac pola - będące składowymi wynagrodzenia - można w tej opcji powiązać z kwotami. Według tego będą wypełniane odpowiednio pola przy tworzeniu listy płac.

PRZYKŁAD
Pole $4 zostało zdefiniowane w liście płac jako:
$4 Potrącenia PZU.
W opcji Składniki należy dla każdego pracownika, któremu PZU ma być potrącane, wprowadzić odpowiednią kwotę potrącenia. Przy tworzeniu listy płac - w pole $4 przepisze się odpowiednia kwota.


Zobacz:
Składniki - okienko
Skąd pobierane są dane do pensji

Składniki - okienko [?]

W okienku wybiera się numer pola oraz wprowadza kwotę.


[rodzaj] - numer pola składnika
termin od .. do - daty obowiązywania składnika
pracownik - wybierany z listy
kwota - przyznana kwota

Jak wybrać pole składnika:program A / program B ....
Odpowiadają polu program w nagłówku listy płac - odpowiednio 0 - A, 1 - B itp.


Zobacz:
Składniki - lista

Odliczanie VAT według współczynnika

Zgodnie z art.90 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kwot, za które przysługuje prawo do odliczania podatku, to kwotę podatku należnego można pomniejszyć proporcjonalnie o część kwoty podatku naliczonego, według współczynnika obliczonego za poprzedni rok obrotowy.

Potwierdzenia sald

W programie można drukować potwierdzenia sald dla kontrahentów, w opcji kasjer - potwierdzenia sald.

 Należy wypełnić pola:
  • data - dzień, na który tworzone jest potwierdzenie sald,
  • kontrahent - wybierany z listy dostawca lub odbiorca,
  • strona - umożliwia wprowadzenie większej ilości dokumentów – zmiana na kolejny numer pozwala na wprowadzenie następnych 20 pozycji,

Wczytywanie dokumentów

1. Wypełniając pola:
— podać dzień, na jaki ma zostać drukowane saldo w polu data.
— wybrać kontrahenta z listy kontrahentów w polu obok ——–.

2. Wybierając klawisz MA (WINIEN) , wchodząc do okienka i wybierając dokument w polu dokument.

Ponieważ dokumenty z różnych operacji zapisywane są w oddzielnych bazach i będą widoczne po wybraniu prawidłowej bazy za pomocą klawiszy:
rejestry – dokumenty z rejestrów VAT
należności – sprzedaz z magazynu
zobowiązania – zakupu na magazyn
zagranica – zakup importowy
kasa – pozostałe operacje z bazy raporty kasowe i bankowe

Wydruk

Po naciśnięciu klawisza można wydrukować potwierdzenie sald. Jeżeli chce się wprowadzić dodatkowy tekst do wydruku – można wpisać do w polach po naciśnięciu klawisza uwagi .


Więcej:
Księgowość FK na codzień

Zobacz koniecznie:
Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi

Jak wpisać remanent do KPR ∴

Remanent początkowy i końcowy należy wprowadzić bezpośrednio do opcji KPR:

W polach:
opis zdarzenia - wpisać słowo remanent
REMANENT - kwotę remanentu


UWAGI
  1. Wpisany remanent na początek okresu - jako pierwsza pozycja - jest traktowany jako remanent początkowy. 
  2. Wpisany remanent w ostatniej pozycji danego okresu - jako remanent końcowy.
Posty powiązane:
Remanent - jak wpisać i rozliczyć
KPR - Książka Przychodów i Rozchodów


PRZEPISY:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1037,  Dz. U. z 2016 r. poz. 467):
§ 27. 
1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. 
1a. Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. 
2. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.