Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury

 Handel    Sprzedaż FVAT 
Program Madar daje możliwość automatycznego sumowania ilości wprowadzanego do faktury asortymentu. Taka funkcjonalność może być wykorzystywana w bardzo różnych celach i niejednokrotnie wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności czy też organizacji sposobu prowadzenia sprzedaży. Program sumuje ilości poszczególnych pozycji na fakturze.

Kompensata

W programie zazwyczaj wprowadza się zapłaty do raportów kasowych bądź bankowych wskazując konkretną fakturę. Taka operacja powoduje to, że zostają traktowane przez program jako zapłacone.
Jeśli dokumenty mają być połączone z innymi stosuje się kompensatę.
Kompensata umożliwia połączenie dokumentów różnego typu np. faktur zakupu i sprzedaży dla różnych kontrahentów.

Jak ustawić kasę dla wielu oddziałów

W firmie wielooddziałowej niejednokrotnie zachodzi potrzeba prowadzenia oddzielnych kas w ramach jednej firmy. Częstym problemem jest konieczność prowadzenia przez jedną osobę wszystkich kas firmy - mimo, że dotyczą one różnych, rozsianych geograficznie oddziałów. Program Madar daje możliwość przypisania konkretnej kasy oddziałowi tak by nie widział on kas pozostałych. Wówczas każdy oddział może prowadzić samodzielnie swoją kasę zwalniając z tego obowiązku osobę odpowiedzialną w centrali.

Sprawy (CRM) [?]


Ważnym ogniwem procesu obsługi klienta jest ewidencja i analiza zdarzeń, które nie są ściśle i bezwzględnie związane z procesem sprzedaży i często nie są rejestrowane w istniejących w firmie systemach. Oprócz rejestracji takich spraw konieczne jest planowania kolejnych etapów i działań oraz kontrolę ich realizacji.

Po wejściu do opcji pojawia się lista - tabela, w której widoczne są wybrane przez użytkownika kolumny z danymi opisującymi sprawę.

UWAGA - jeżeli pojawia się pusta lista (nie są widoczne nazwy kolumn) należy je skonfigurować.


Ustawienie podatku liniowego ∴

 Księgowość     Księga Przychodów i Rozchodów 

Ustawienie podatku liniowego
  1. Właściciela należy dopisać do listy pracowników, Lista pracowników
  2. Następnie należy go wybrać z tej listy,
  3. Wejść do opcji Księgowość - KPiR
  4. Wybrać z górnego menu Dane - Wspólnik 1, 
  5. Pojawi się okienko z danymi do odliczenia podatku,
  6. Należy wybrać właściciela, którego wybiera się z listy pracowników,
  7. Następnie należy zaznaczyć pole Podatek liniowy,
  8. Na koniec zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź

Uprawnienia - lista

Administracja  Uprawnienia 
Administracja systemem w firmie często wymaga ustanowienia indywidualnych uprawnień dla poszczególnych osób i to nie tylko jako dostępu / braku dostępu do opcji - ale również poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.

Lista nadanych uprawnień

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.