Różnice kursowe od operacji dewizowych w banku

Waluty obce pochodzące z walutowego rachunku bankowego, wykorzystywane w ciągu roku obrotowego do zapłaty zobowiązań opiewających na obce waluty wycenia się - zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości według metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości, w szczególności według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO).

Przy wycenie rozchodu waluty według jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe, bowiem rozchód walut wyceniany jest według kursu historycznego, tj. według kursu, który zastosowano do wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. W tej jednak sytuacji jednostka będzie zobowiązana do obliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Operacja dostępna w opcji księgowość - kasjer - różnice kursowe. Po wejściu do opcji pojawia się okienko do księgowania różnic kursowych, w którym dane wprowadza się w następujący sposób:
  1. Wybrać konto, dla którego będą liczone różnice kursowe.
  2. Podać okres, za jaki będą rozliczane różnice kursowe od operacji dewizowych w polach od dnia oraz do dnia.Po wypełnieniu pól pojawi się komunikat: Wczytać transakcje. Po zatwierdzeniu do okienka wczytają się transakcje z danego okresu, z raportów, które są oznaczone jako księgowane na wybrane wcześniej konto.
  3. Uzupełnić pola w kolumnie stan początkowy - ilość waluty obcej w polu dewizy oraz kurs.

Po naciśnięciu klawisza oblicz zostanie wygenerowany dokument z wyliczonymi różnicami kursowymi oraz wypełniony stan końcowy - według metody FIFO.
Opcja różnice kursowe służy wyłącznie do obliczenia różnic i wygenerowania wydruku. Dokumentu tego się nie zapisuje w systemie - nie są też dokonywane automatycznie księgowania różnic kursowych - należy na postawie wygenerowanego wydruku sporządzić polecenie księgowania PK.

UWAGA!Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku bankowego na inny rachunek bankowy nie powinno powodować powstawania dodatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych walut obcych nie ulega zmianie, zależnie od tego, na którym rachunku bankowym one się znajdują. Należy wtedy przy takiej pozycji zaznaczyć "ptaszek" [V] w kolumnie pomiń.

Teamty powiązane

Nawigacja po module Kasjer

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.