Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M


Wprowadzając dokument do rejestru vatowskiego należy szczególnie zwrócić uwagę na kilka pól, które mają kluczowe znaczenie przy prawidłowym ich ujmowaniu w JPK_V7M (VAT7 + JPK_VAT).
 • rejestr - rejestr określonego typu dokumentów
 • daty - według których określany jest moment obowiązku podatkowego (okresu sprawozdawczego do którego przynależy),
 • rodzaj - zależnie od wybranego rejestru, wymagany dla niektórych dokumentów,
 • stawki - stawki podatku (w tym stawki szczególne jak "oo"),
 • wariant - wariant podatku VAT wymagany przy niektórych dokumentach, mający bezpośredni wpływ na to do którego pola deklaracji dana kwota trafi.
Poniższa tabela zawiera powiązanie poszczególnych dokumentów z polami w deklaracji VAT7 w zależności od wybranych parametrów danego dokumentu.

Rejestr VAT 
opcja: księgowość - rejestry VAT
pola w deklaracji
VAT należny

JPK_V7M
(VAT7_20 / JPK_VAT[3])
pola w deklaracji
VAT naliczony

JPK_V7M
(VAT7_20 / JPK_VAT[3])
sprzedaż Faktury VAT
Typ: FA_V
wariant VAT: [-- p u s t e --] VAT zw: 10
VAT 0%: 13
VAT 5%: 15, 16
VAT 8%: 17, 18
VAT 23%: 19, 20
--- 
przy zastosowaniu stawki* oo  
nieaktualne (zastosowanie tylko do korekt deklaracji VAT7)

VAT należny: 31
---
Do pliku JPK pobierane są:
DataWystawienia - data z pola: data FA
DataSprzedazy - data z pola: data VAT
Zakupy
zakup materiałów Typ: KSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
korekta zakupu Typ: zwPZ
korekta zakupu towarów Typ: korPZ
VAT należny: ----
VAT naliczony: 42, 43
zakup środków trwałych
Typ: SrTrw,  

VAT należny: ----

VAT naliczony: 40, 41
Do pliku JPK dokumenty wchodzą zgodnie z datą z pola data VAT.
Jako DataZakupu - wpisywana jest data z pola: data FA
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv / księgowość - fakturowanie: faktura NP - invoice
wariant VAT: [-- p u s t e --]

UWAGA! Dla stawki VAT NPe kwota wchodzi do pól: 11 i 12.
VAT należny: 11 ---
wariant VAT: [opodatkowanie UE 28b]

 
VAT należny: 11, 12
---

wariant VAT: nie podlega VAT VAT należny: ---  ---
import usług
Typ: iusl  /  księgowość - fakturowanie: Import usług – IUSL  
wariant VAT: [-- p u s t e --]     
23%
NOV
wg data VAT
VAT należny: 27, 28
VAT należny: 27, 28
wg data VAT
VAT naliczony 42, 43
--------
wariant VAT: [WNT Należny inny okres]     
 wg pola:
data VAT

VAT należny: 27, 28
data księgowania

VAT naliczony 42, 43
wariant VAT: [WNT Naliczony inny okres]     
wg pola:

data księgowania
VAT należny: 27, 28

data VAT
VAT naliczony 42, 43

wariant VAT: [opodatkowanie UE 28b]
 23%
OO
NOV (VAT 23%)
wg data VAT
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
wg data VAT
VAT naliczony 42, 43
VAT naliczony 42, 43
-------- 
wariant VAT: [podatek rozlicza nabywca art 17 (32)]
VAT należny: 31, 32
dowolny wariant VAT  **)
puste pole: data VAT
wg data VAT 

VAT należny: 29, 30   
wg data VAT

---------
**) Dla Importu usług z zastosowaniem stawek np. oo oraz inną datą VAT należnego i naliczonego należy wprowadzić 2 dokumenty:
1. Import usług - pozostawiając pole data VAT puste - dla VAT należnego
2. Nabycie wewnętrzne - dla VAT naliczonego
VAT od importu
Typ: FI 
wariant VAT: [-- p u s t e --] VAT należny: --- VAT naliczony 42, 43
wariant VAT: [import bezpośredni 33a] VAT należny: 25, 26 VAT naliczony 42, 43
wewnętrzne nabycie NW
Typ: pw
wariant VAT: --- p u s t e --] VAT należny: ----- VAT naliczony: 42, 43
faktura EXPORT
Typ: FX  /  księgowość - fakturowanie: faktura Export
wariant VAT: [-- p u s t e --]

VAT należny: 22 

---
WNT
Typ: WNT                               VAT-UE [nabycie]
wariant VAT: [-- p u s t e --]
23%
NOV
ZW
(wntVatZwolnione=1) ZW
NP

VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24 
VAT należny: 23, 24 
---

VAT naliczony: 42, 43
---
--- 
VAT naliczony: 42, 43
--- 
wariant VAT: [WNT inny okres]

data księgowania:
data VAT:
wg data księgowania

VAT należny: 23, 24
 ------
wg data VAT 

------
VAT naliczony: 42, 43
opcja: sad - wnt

WNT
Typ: WNT

VAT należny: 23, 24

VAT naliczony: 42, 43
Odwrotne obciążenie Faktura NAB         VAT-27
 wg pola:
wariant VAT: [  -- p u s t e -- ] 
nieaktualne (zastosowanie tylko do korekt deklaracji VAT7)
data VAT
34, 35
data VAT
45, 46

 wg pola:
wariant VAT: [WNT inny okres] 
nieaktualne (zastosowanie tylko do korekt deklaracji VAT7)
data VAT
34, 35
data księgowania
45, 46
Odwrotne obciążenie - inne dokumenty  VAT-27
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo
 
nieaktualne (zastosowanie tylko do korekt deklaracji VAT7)

VAT należny: 34, 35

VAT naliczony: 45,46
korekta opodatkowania REK 
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT należny
ulga na złe długi
data księgowania
data VAT

(+) VAT należny 19, 20
(-) VAT należny 19, 20 
podstawa 68, VAT 69 

------
------ 
rodzaj: korekta VAT naliczony
ulga na złe długi
data księgowania
data VAT

------------
------------

(-) naliczony: 46
(+) naliczony: 47

rodzaj: korekta deklaracji p.44 śr Trw
rodzaj: korekta deklaracji p.45 pozostałe


------------
------------

(+) naliczony: 44
(+) naliczony: 45

rodzaj: podatek p.33 remanent więcej...
rodzaj: podatek p.34 kasy fiskalne  więcej...
rodzaj: podatek p.35 WNT środków transportu  więcej...
rodzaj: podatek p.36 WNT paliwo

(+) należny: 33 
(+) należny: 34
(-) należny: 35 
(-) należny: 36

------------ 
------------
------------ 
------------

Faktura wewnętrzna FW
Typ: darow 
Faktura wewnętrzna FW
23%
+ pozostałe
OO
OOn
OOu
NP
NPe

podst / VAT: 19, 20

podst:31
podst / VAT: 34, 35
podst: 31
podst: 11
podst: 11, 12

---
---
---
--- 
---
--- 
--- 

Zakup środków trwałych

Przy zakupie środków trwałych - dla dokumentów: zaliczka od dostawcy ZalDos, WNT, Import,
środki trwałe SrTrw  wprowadzono pole wariant należny w którym wybiera się opcje [ŚrTwale ..].
Wtedy zakupy są wykazywane w polach:  VAT naliczony: 40, 41.

Daty dokumentów

Rejestry VAT - zgodnie z polami
Magazyn:
DataWystawienia = data faktury [odbiorcy]
DataSprzedazy = księgowany [odbiorcy]

Dla przełącznika (w opcji dane systemu):
 • magazyndataVAT=1
  JPK - dokument zaliczany wg "daty VAT"
 • ksiegowaniewgsp=1
  "księgowany" - przechodzi data sprzedaży 

Raporty fiskalne a faktury


Interpretacja:

Przykładowo - jeśli podatnik udokumentuje paragonem sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż nie miał świadomości, że nabywca jest podatnikiem VAT na rzecz którego, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązkowe jest wystawienie faktury - gdy taki nabywca pod koniec miesiąca zwróci paragony i zażąda wystawienia faktury, wówczas takich faktur (skoro paragony zostały ujęte w dowodzie „Raport fiskalny okresowy”) nie należy ujmować w strukturze JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT”, lecz ująć wyłącznie w strukturze JPK „Faktury VAT-JPK_FA”
Uwaga :
O ile struktura JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT” z założenia powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT, to struktura JPK „Faktury VAT-JPK_FA” nie musi się uzgadniać do deklaracji VAT.

 Powiązane posty:

          Syntetyka VAT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.