Nawigacja po module Handel •

Moduł Handel służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży. Po kliknięciu w przycisk Handel, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Pierwsza sekcja funkcji

 • Operacje magazynowe - pozwala na wybranie operacji, dokumentu magazynowego,
 • Sprzedaż pozostała - umożliwia wystawienie różnego typu dokumentów sprzedażowych i ich korekt,
   
 • Przesunięcie MM
 • SAD-Import-WNT


Druga sekcja funkcji • Stan - sekcja pozwala na wejście do opcji związanych z ewidencją stanu: Magazyn (stan magazynowy), Zamówienia (stan zamówień),
 • Transakcje - sekcja pozwala na wejście do opcji związanych z transakcjami: Dostawy (wykaz zakupów), Sprzedaż (wykaz sprzedaży),
 • Remanent - pozwala na utworzenie nowego remanentu lub wczytanie istniejącego,
 • Cennik promocyjny - wejście do cennika promocyjnego, po najechaniu nad przycisk pojawiają się dodatkowo w rogach klawisza skróty do opcji faktury cykliczne i koszyk


Klawisze


Najechanie myszką nad klawisz, w niektórych przypadkach wyświetla dodatkowe opcje w rogach klawisza. Przykładowo najechanie nad klawisz Sprzedaż FVAT wyświetla w rogach tego klawisza skróty do opcji FA Euro i Korekta FAV.

Pięć podstawowych klawiszy w module Handel to: • Przyjęcie PZ - umożliwia wystawienie dokumentu przyjęcia na magazyn, dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji:
  - Przyjęcie Faktura RR - wystawienie faktury rolniczej,
  - WNT wystawienie wewnątrzunijnego nabycia towaru,
  - pozostałe - pozwala wyświetlić ekran wyboru pozostałych dokumentów związanych z gospodarką materiałową
 • Sprzedaż FVAT - umożliwia wystawienie faktury VAT na sprzedane produkty, dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji:
  - FA Euro - wystawienie faktury sprzedaży euro,
  - Korekta FAV wystawienie korekty faktury vat,
  - pozostałe - pozwala wyświetlić ekran wyboru pozostałych dokumentów związanych ze sprzedażą
 • Zamówienia od odbiorcy - pozwala na wprowadzenie zamówienia od nabywcy, dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji:
  - dekretacja - wyświetla ekran dekretacji zamówień,
  - Do dostawcy - pozwala na wprowadzenie zamówienia do dostawcy,
  - pozostałe - pozwala wyświetlić ekran wyboru pozostałych dokumentów i funkcji związanych z zamówieniami
 • Wydruki - opcja pozwala na wejście do listy dostępnych zestawień związanych z handlem, magazynem, sprzedażą, możliwych do wygenerowania w systemie,
 • Analizy - opcja pozwala na wykonanie swobodnych analiz z gromadzonych w systemie danych związanych z handlem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.