Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO ∴


 Księgowość   Plan kont 
Prace z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia. UWAGA! W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się w rejestrach jako inne księgowania.

Lista kont

Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista kont jest pusta.

W programie rozróżniane są: - konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100, - konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, Jeżeli założone są konta analityczne — muszą posiadają swoje konto syntetyczne.

Ustawianie znacznika "konto syntetyczne"


Wprowadzenia bilansu otwarcia

W każdym koncie wpisanym do listy planu kont znajdują się pola, w które należy wpisać bilans otwarcia Wn – kwota BO po stronie Wn Ma – kwota BO po stronie Ma z dnia – data BO – początek okresu np. 01.01.2016 UWAGA! Wprowadzanie wartości należy odrębnie wpisać dla kont analitycznych i syntetycznych.
UWAGA! Bilans otwarcia dla należności i zobowiązań dla poszczególnych kontrahentów wprowadza się w opcji rejestry VAT jako [INNE KSIĘGOWANIA].
Bilans otwarcia - należności i zobowiązania dla kontrahentów 

Sprawdzenie poprawności

Do sprawdzenia wprowadzonego bilansu otwarcia oraz komplementarności kont syntetycznych i analitycznych służy opcja "wydruk - test". Wartością prawidłową jest pusty wydruk. Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – dla których błędnie zostały zaznaczone przełączniki „posiada analitykę” lub suma bilansu otwarcia analityk jest niezgodna z syntetyką.

Oznaczanie pozycji bilansu i rachunku wyników

 W planie kont można oznaczyć, do której pozycji bilansu czy rachunku wyników dane konto należy. 


W przypadku kont rozrachunkowych np. rozrachunki z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) saldo konta może być zarówno Wn jak i Ma, w zależności od tego jakie to konto wykazuje saldo to tak jest przyporządkowywane do odpowiedniej pozycji w sprawozdaniu finansowym.
W bilansie konta są przyporządkowywane w zależności od salda - takie pozycje bilansu są oznaczone znakiem *.
Więcej szczegółów w poście: ⇒ Rachunek wyników - jak uzyskać

Rachunek wyników - znacznik

Dla kont oznaczonych:
[ON] rachunek wyników 
konto będzie uwzględnione na zestawieniu obrotów i sald z zaznaczeniem [v] rachunek wyników  (ważne dla kont zespołu 4 i 7).
Jeżeli konto posiada analitykę, to można zaznaczyć bądź tylko konto syntetyczne (np. 420), bądź wszystkie analityczne (420-1, 420-2 itp.). Zaznaczenie kont analitycznych i syntetycznych równocześnie spowoduje uzyskanie błędnego rachunku wyników.  


Kopiowanie BZ na BO

W programie istnieje funkcja przeniesienia sald z BZ na BO następnego roku. W pierwszym kroku należy przenieść poprzednie bilanse do bazy budżet, następnie można skorzystać z automatu przenoszenia BZ. Wygodne jest, że opcję przenoszenia BZ można wykonywać wielokrotnie.
 Zobacz: Przenoszenie bz poprzedniego okresu na BO

Kopiowanie planu kont pomiędzy firmami

Jest możliwe po wykonaniu eksportu w jednej firmie, zapisaniu danych i wczytaniu poprzez import do drugiej firmy.

Wzorcowy plan kont

Konta można dodawać samodzielnie bądź też zaimplementować wzorcowy plan kont. Operację taką można wykonać tylko raz i należy to zrobić zanim wprowadzi się jakiekolwiek konto. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość - Plan kont - operacje - wzorcowy plan kont. Implementacja wzorcowego planu kont spowoduje równoczesną implementację wzorcowych danych dla FK (księgowość - dane dla FK).

 

Import planu kont do pustej bazy

Jest możliwy import plany kont z pliku za pomocą opcji: Import TXT, CSV. Struktura pliku do importu opisana jest:

Inne opcje

 Rodzaj w planie kont


[ p u s t e ] - standardowo
R-rozliczenia- dla kont związanych z rozrachunkami z kontrahentami (odbiorcami lub dostawcami), dla których analityka prowadzona jest w rejestrach,
P-pozabilansowe - pomijane w zestawieniach bilansowych.\\
M-maska - konto zbiorcze postaci NR**, pomijane w zestawieniach bilansowych. Karta kontowa wykonana dla takiego konta pokaże wszystkie zapisy dla kont posiadających podane numery.
Przydatne również przy generowaniu  automatycznych przeksięgowań.


Zobacz:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.